14.1.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 9/20


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/45,

13. jaanuar 2022,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/1139, milles käsitletakse Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi, seoses ühise kalanduspoliitika eeskirjade eiramise ja tõsise eiramise juhtumitega, mis võivad tuua kaasa kõnealuse fondi maksete tähtaja edasilükkamise või nende peatamise

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 2021. aasta määrust (EL) 2021/1139, millega luuakse Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond ja muudetakse määrust (EL) 2017/1004, (1) eriti selle artikli 42 lõiget 4 ja artikli 43 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1380/2013 (2) sisalduvate ühise kalanduspoliitika eesmärkide saavutamist ei tohiks ohustada liikmesriigid, kes rikuvad ühise kalanduspoliitika eeskirju. Määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 41 kohaselt antakse Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondist (edaspidi „EMKVF“) finantsabi tingimusel, et liikmesriigid järgivad ühise kalanduspoliitika eeskirju. Kui liikmesriik ei järgi ühise kalanduspoliitika eeskirju, võidakse maksed katkestada või peatada või tehakse finantskorrektsioon liidu ühise kalanduspoliitika raames antavas finantsabis.

(2)

Ühissätteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 (3) artiklites 96 ja 97 on sätestatud tingimused, mille kohaselt võib vastavalt kas maksetähtaja edasi lükata või maksed peatada. Nimetatud kahe artikliga nähakse ette, et EMKVFi fondispetsiifilistes eeskirjades võib sätestada konkreetsed alused maksete tähtaja edasilükkamiseks ja nende peatamiseks ühise kalanduspoliitika eeskirjade eiramise korral.

(3)

On vaja tagada õiguskindlus liikmesriikidele, kes rakendavad EMKVFi rakenduskavasid, ning seetõttu määrata kindlaks ühise kalanduspoliitika eeskirjade eiramise juhtumid, mis toovad kaasa maksetähtaegade edasilükkamise, ning ühise kalanduspoliitika eeskirjade tõsise eiramise juhtumid, mis toovad kaasa maksete peatamise.

(4)

Maksetähtaegade edasilükkamise peaksid kaasa tooma ühise kalanduspoliitika selliste eeskirjade eiramise juhtumid, mis on olulised mere bioloogiliste ressursside kaitse ja keskkonnasäästlikkuse seisukohast.

(5)

Maksete peatamise peaksid kaasa tooma juhtumid, mille korral liikmesriik on toime pannud maksetähtaegade edasilükkamise kaasa toova eeskirjade eiramise ja ei ole võtnud vajalikke meetmeid sellise eiramise põhjustanud olukorra parandamiseks.

(6)

Määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 22 lõikes 4 on sätestatud, et laevastiku püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste tasakaalu käsitleva aruande koostamata jätmise ja/või kindlaks määratud struktuurse liigse püügivõimsusega laevastiku osasid käsitleva tegevuskava rakendamata jätmise korral võidakse proportsionaalselt peatada või katkestada kõnealusele liikmesriigile liidu asjaomase finantsabi andmine laevastiku asjaomasesse osasse või asjaomastesse osadesse investeerimiseks.

(7)

Määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 25 lõikes 7 on sätestatud, et kui liikmesriik ei kogu ja/või ei esita andmeid õigeaegselt lõppkasutajatele, siis võidakse proportsionaalselt peatada või katkestada sellele liikmesriigile liidu asjaomase finantsabi andmine.

(8)

Võttes arvesse, kui oluline on tagada kõigis liikmesriikides ettevõtjate ühesugune ja võrdne kohtlemine alates programmiperioodi algusest, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas,

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Eeskirjade eiramise juhtumid

Käesoleva määruse lisas on esitatud liikmesriigi poolsed ühise kalanduspoliitika eeskirjade eiramise juhtumid, mis võivad tingida maksetaotluse maksetähtaja edasilükkamise vastavalt määruse (EL) 2021/1139 artiklile 42.

Artikkel 2

Eeskirjade tõsise eiramise juhtumid

Liikmesriigi poolsed ühise kalanduspoliitika raames kohaldatavate eeskirjade tõsise eiramise juhtumid, mis võivad tingida maksete peatamise vastavalt määruse (EL) 2021/1139 artiklile 43, on artikli 1 kohaselt kindlaks määratud eeskirjade eiramised, mille korral liikmesriik, kelle maksetaotluse maksetähtaeg lükatakse edasi vastavalt määruse (EL) 2021/1139 artiklile 42, ei võta selle edasilükkamise aja jooksul vajalikke meetmeid eeskirjade täitmiseks.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. jaanuar 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 247, 13.7.2021, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. juuni 2021. aasta määrus (EL) 2021/1060, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi, Õiglase Ülemineku Fondi ja Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu suhtes kohaldatavad finantsreeglid (ELT L 231, 30.6.2021, lk 159).


LISA

ARTIKLIS 1 OSUTATUD EESKIRJADE EIRAMISE JUHTUMID

Eeskirjade eiramise juhtumid

Õiguslik alus

Kategooria 1: suutmatus tagada, et peetakse kinni liikmesriikidele määruse (EL) nr 1380/2013 (1)artiklite 16 ja 17 kohaselt eraldatud kalapüügivõimalustest

1.1

Suutmatus järgida kalalaevatunnistusi ja kalapüügilube käsitlevaid eeskirju.

Kontrollimääruse (EÜ) nr 1224/2009 (2) artikli 6 lõiked 2–4, artikli 7 lõiked 2 ja 4

1.2

Suutmatus jälgida kalapüügivõimaluste kasutamist, eelkõige jättes registreerimata mõningad püügipäevikus, ümberlaadimisdeklaratsioonides, lossimisdeklaratsioonides, müügiteatistes või ülevõtmisdeklaratsioonides registreeritud andmed ja/või suutmatus jälgida püügikoormust, jättes tagamata nende andmete täpsuse, täielikkuse ja õigeaegse esitamise.

Kontrollimääruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 33 lõige 1 ja artikli 109 lõige 2

1.3

Suutmatus esitada komisjonile lossitud saagi ja püügikoormuse koondandmeid.

Kontrollimääruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 33 lõiked 2 ja 4

1.4

Suutmatus keelata püüki, kui kvoodid, sealhulgas säästva kalapüügi partnerluslepingute ja piirkondlike kalandusorganisatsioonide raames, ja/või püügikoormus on ammendatud.

Kontrollimääruse (EÜ) 1224/2009 artikkel 35

Kategooria 2: suutmatus järgida kaitsemeetmeid ja/või kaitsta tundlikke liike ja elupaiku, et saavutada keskkonna seisukohast pikaajaliselt jätkusuutlik püügitegevus ja vesiviljelus, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 2

2.1

Suutmatus tagada kõikide püügireiside üksikasjalik ja täpne dokumenteerimine ning piisav suutlikkus ja vahendid lossimiskohustuse täitmise seireks, järgides tõhususe ja proportsionaalsuse põhimõtteid.

Ühise kalanduspoliitika määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõige 13

2.2

Suutmatus rakendada direktiivi 92/43/EMÜ IV lisas osutatud kala- või karbi- ja koorikloomaliikide püügi, pardal hoidmise, ümberlaadimise või lossimise keeldu (välja arvatud juhul, kui kõnealuse direktiivi artikli 16 alusel on tehtud erandeid).

Tehniliste meetmete määruse (EL) 2019/1241 (3) artikkel 10

2.3

Suutmatus rakendada direktiivi 92/43/EMÜ II ja IV lisas osutatud mereimetajate või -roomajate ning direktiiviga 2009/147/EÜ hõlmatud merelinnuliikide püüdmise, pardal hoidmise, ümberlaadimise või lossimise keeldu.

Tehniliste meetmete määruse (EL) 2019/1241 artikli 11 lõige 1

2.4

Suutmatus koguda teaduslikke andmeid tundlike liikide ja teatavate merelinnuliikide juhupüügi kohta.

Tehniliste meetmete määruse (EL) 2019/1241 artikli 11 lõige 4 ja XIII lisa punkt 2

2.5

Suutmatus vajaduse korral parimate kättesaadavate teaduslike nõuannete põhjal kontrollida ja hinnata võetud leevendusmeetmete tõhusust.

Tehniliste meetmete määruse (EL) 2019/1241 artikli 11 lõige 4 ja XIII lisa punkt 4

2.6

Suutmatus keelata selleks, et kaitsta tundlikke elupaiku, tehniliste meetmete määruse (EL) 2019/1241 II lisas kirjeldatud püügivahendite kasutamist.

Tehniliste meetmete määruse (EL) 2019/1241 artikkel 12

2.7

Suutmatus järgida teadusuuringuid käsitlevaid eeskirju.

Tehniliste meetmete määruse (EL) (2019/1241) artikli 25 lõike 1 punkt e

2.8

Suutmatus koostada ja rakendada angerjavarude majandamise kavasid.

Euroopa angerjat käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1100/2007 (4) artikli 2 lõiked 1, 3 ja 10, artikli 5 lõige 2 ning artikli 6 lõige 1

2.9

Suutmatus järgida angerja kaitse meetmeid (vajaduse korral püügikoormuse vähendamine ja eesmärkide saavutamine).

Euroopa angerjat käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1100/2007 artikli 8 lõige 1

2.10

Suutmatus esitada komisjonile aruanne angerja kaitse meetmete seire, tõhususe ja tulemuste kohta.

Euroopa angerjat käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1100/2007 artikkel 9

2.11

Suutmatus esitada komisjonile aastaaruanne uimepüügi eeskirjade rakendamise kohta.

Nõukogu 26. juuni 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1185/2003 (5) (haiuimede eemaldamise kohta laevade pardal) artikkel 6

Kategooria 3: suutmatus arendada kalandusalaseid välissuhteid kooskõlas rahvusvaheliste kohustuste ja poliitikaeesmärkidega ning põhimõtetega, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 28

3.1

Suutmatus tagada, et liikmesriigi lipu all sõitvad liidu kalalaevad, kes tegutsevad liidu vetest väljaspool, on võimelised esitama üksikasjalikud ja täpsed dokumendid kogu püügitegevuse ja kõigi töötlustoimingute kohta.

Ühise kalanduspoliitika määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 31 lõige 8

3.2

Suutmatus tagada, et liidu vetest väljaspool püügitoiminguid tegevatele liidu kalalaevadele väljastatakse kalapüügiluba kooskõlas välispüügilaevastiku jätkusuutlikku majandamist käsitleva määruse (EL) 2017/2403 asjakohaste sätetega.

Määruse (EL) 2017/2403 (milles käsitletakse välispüügilaevastike jätkusuutlikku majandamist) (6) artikli 5 lõige 1, artikli 6 lõiked 2 ja 4, artikli 7 lõiked 3–7, artikli 11 lõige 1, artikli 18 lõige 1 ja artikli 25 lõige 1

Kategooria 4: suutmatus tagada laevastiku püügivõimsuse ja loodusvarade tasakaal, nagu on nõutud määruse (EL) nr 1380/2013 artikliga 22

4.1

Suutmatus võtta meetmeid laevastiku püügivõimsuse kohandamiseks püügivõimalustega, võttes arvesse suundumusi ja parimaid teaduslikke nõuandeid, et saavutada nende vahel püsiv ja alaline tasakaal.

Ühise kalanduspoliitika määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 22 lõige 1

4.2

Suutmatus koostada eraldi hinnanguid äärepoolseimates piirkondades töötava laevastiku ja üksnes liidu vetest väljaspool töötavate laevade kohta.

Ühise kalanduspoliitika määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 22 lõige 3

4.3

Suutmatus tagada, et avaliku sektori toetuse abil laevastiku koosseisust väljaarvamisele eelneb vastavate kalalaevatunnistuste ja kalapüügilugade kehtetuks tunnistamine ning et seda püügivõimsust ei asendata.

Ühise kalanduspoliitika määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 22 lõiked 5 ja 6

4.4

Suutmatus tagada ühise kalanduspoliitika määruse (EL) nr 1380/2013 II lisas sätestatud püügivõimsuse ülempiiridest kinnipidamine.

Ühise kalanduspoliitika määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 22 lõige 7

4.5

Suutmatus korraldada laevastiku koosseisu arvamist ja koosseisust väljaarvamist nii, et kasutuselevõetud uus avaliku sektori toetusega hõlmamata püügivõimsus kompenseeritaks vähemalt sama koguse varasema avaliku sektori toetusega hõlmamata püügivõimsuse kõrvaldamise teel.

Ühise kalanduspoliitika määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 23 lõige 1

4.6

Suutmatus esitada komisjonile liidu laevastikuregistrisse kantavat teavet vastavalt ühise kalanduspoliitika määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 24 lõikele 1 ja liidu kalalaevastikuregistrit käsitleva komisjoni rakendusmäärusele.

Ühise kalanduspoliitika määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 24 lõige 2 ning komisjoni 6. veebruari 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/218 liidu kalalaevastikuregistri kohta (7)

4.7

Suutmatus kontrollida ja jälgida kalalaevade püügivõimsust ja mootorivõimsust.

Kontrollimääruse (EÜ) nr 1224/2009 artikkel 38, artikli 39 lõige 2, artikli 40 lõige 1 ja artikkel 41

Kategooria 5: suutmatus anda panus ühise kalanduspoliitika eesmärki koguda teaduslikke andmeid, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 2 lõikes 4

5.1

Suutmatus koguda ja hallata bioloogilisi, keskkonnaalaseid, tehnilisi ja sotsiaal-majanduslikke andmeid.

Ühise kalanduspoliitika määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 25 lõige 1

5.2

Suutmatus koordineerida andmekogumistegevust teiste sama piirkonna liikmesriikidega.

Andmete kogumise raamistiku määruse (EL) 2017/1004 (8) artikli 6 lõige 4 ja artikli 9 lõige 1

5.3

Suutmatus tagada riigi kontaktisiku ülesannete nõuetekohane täitmine.

Andmete kogumise raamistiku määruse (EL) 2017/1004 artikkel 7

5.4

Suutmatus esitada igal aastal aruanne kalandus- ja vesiviljelussektori andmete kogumist käsitlevate riiklike töökavade rakendamise kohta.

Andmete kogumise raamistiku määruse (EL) 2017/1004 artikli 11 lõige 1

5.5

Suutmatus järgida andmete kasutamise eeskirju.

Andmete kogumise raamistiku määruse (EL) 2017/1004 artiklid 14, 16, 17, 19 ja 20

Kategooria 6: suutmatus kasutada tõhusat kontrollisüsteemi, et tagada ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimine, nagu on nõutud määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 36 lõikega 3

6.1

Suutmatus kontrollida ühise kontrollipoliitika reguleerimisalas oma territooriumil ja jurisdiktsiooni või suveräänsete õiguste alla kuuluvates vetes mis tahes füüsilise või juriidilise isiku tehtavaid toiminguid.

Kontrollimääruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 5 lõige 1

6.2

Suutmatus kontrollida oma lipu all sõitvate liidu kalalaevade juurdepääsu vetele ja kalavarudele ning nende tegevust liidu vetest väljaspool.

Kontrollimääruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 5 lõige 2

6.3

Suutmatus võtta asjakohaseid meetmeid ning jaotada piisavalt rahalisi vahendeid, inimressursse ja tehnilisi vahendeid kontrolliks, inspektsiooniks ja jõustamiseks.

Kontrollimääruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 5 lõige 3

6.4

Suutmatus tagada, et kontroll, inspektsioon ja jõustamine toimub mittediskrimineerival viisil seoses sektorite, laevade või isikutega ja riskijuhtimise põhjal.

Kontrollimääruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 5 lõige 4

6.5

Suutmatus tagada riiklike kontrollimeetmete programme ning komisjoni kehtestatud kontrolli- ja inspekteerimisprogramme käsitlevate eeskirjade järgimine.

Kontrollimääruse (EÜ) nr 1224/2009 artikkel 46 ja artikli 95 lõige 4

6.6

Suutmatus tagada kalandus- ja vesiviljelustoodete turustamist, jälgitavust, esmamüüki ja kaalumist käsitlevate eeskirjade järgimine.

Kontrollimääruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 56 lõige 1, artikli 57 lõige 1, artikkel 58, artikli 59 lõige 1, artikli 60 lõiked 1 ja 2

6.7

Suutmatus rakendada meetmeid, mille komisjon on otsustanud võtta tagamaks, et liikmesriigid täidavad ühise kalanduspoliitika eesmärke seoses tegevuskavadega, mis on kehtestatud pärast kontrollimist või iseseisvat inspekteerimist, sealhulgas sellised meetmed nagu püügikeelu kehtestamine, kontrollimine, sõltumatu inspekteerimine ja auditeerimisaruanded, kvootide ja püügikoormuse vähendamine ja ülekandmine ning erakorralised meetmed.

Kontrollimääruse (EÜ) nr 1224/2009 artiklid 36, 102, 104, 105, 106, 107 ja 108

6.8

Suutmatus täita andmete ja teabe analüüsi, kontrollimise, neile juurdepääsu ning nende vahetamisega seotud nõudeid.

Kontrollimääruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 109 lõiked 1, 3, 4, 6 ja 8 ning artiklid 110, 111, 114 ja 116

Kategooria 7: suutmatus kasutada tõhusat kontrolli- ja jõustamissüsteemi, nagu on nõutud määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 36 lõikega 3

7.1

Suutmatus teha tõhusalt järelevalvet ja inspektsioone.

Kontrollimääruse (EÜ) nr 1224/2009 artikkel 71, artikli 72 lõiked 1 ja 2, artikkel 74, artikli 78 lõige 1, artikkel 80, artikli 83 lõiked 1 ja 2, artikli 84 lõige 2, artikkel 85 ning artikkel 87

7.2

Suutmatus teha komisjoniga koostööd, et hõlbustada komisjoni ametnikel täita nende ülesandeid kontrollide, sõltumatute inspektsioonide ja auditite käigus.

Kontrollimääruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 96 lõige 2

7.3

Suutmatus kehtestada ühise kalanduspoliitika eeskirjade rikkumiste raskusastmete kindlaksmääramise kriteeriumid.

Ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi (ETR-kalapüügi) määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 3 lõige 2 ja artikkel 42 ning kontrollimääruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 90 lõige 1

7.4

Suutmatus tagada asjakohaste meetmete süstemaatiline võtmine ning ühise kalanduspoliitika eeskirjade rikkumise eest tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate karistuste ning lisakaristuste määramine.

Kontrollimääruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 89 lõiked 1, 2 ning 3 ja artikkel 90 ning ETR-kalapüügi määruse (EÜ) nr 1005/2008 artiklid 43, 44, 45, 46 ja 47

7.5

Suutmatus kohaldada kalalaevatunnistuste omanike ja kaptenite tõsiste rikkumiste korral punktisüsteemi.

Kontrollimääruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 92 lõiked 1, 2 ja 6

7.6

Suutmatus hallata riiklikku rikkumiste registrit.

Kontrollimääruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 93 lõige 1

Kategooria 8: suutmatus võidelda ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi (ETR-kalapüügi) vastu, nagu on ette nähtud määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 36 lõikega 1

8.1

Suutmatus võtta meetmeid, et tagada ETR-kalapüügi vältimine, ärahoidmine ja lõpetamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1005/2008.

ETR-kalapüügi määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 1 lõige 2

8.2

Suutmatus teha püügi sertifitseerimissüsteemiga seotud kontrollimisi.

ETR-kalapüügi määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 17 lõiked 3 ja 4

8.3

Suutmatus järgida heakskiidetud ettevõtjatega seotud eeskirju.

Määruse (EÜ) nr 1010/2009 (9) artikli 10 lõige 2, artikli 16 lõige 1, artikli 17 lõige 1, artikli 20 lõige 3, artikli 21 lõiked 3, 5 ja 7, artikli 23 lõige 1, artikkel 25, artikli 26 lõige 2, artikli 27 lõige 4, artikli 29 lõige 1 ja artikli 30 lõige 1

Kategooria 9: suutmatus järgida kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse eeskirju, mis on kehtestatud selleks, et aidata saavutada ühise kalanduspoliitika eesmärke, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 35 lõikes 1

9.1

Suutmatus täita tootjaorganisatsioonide ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide tunnustamise kriteeriume.

Ühise turukorralduse määruse (EL) nr 1379/2013 (10) artikli 14 lõige 1 ja artikli 16 lõige 1

9.2

Suutmatus teha tunnustatud organisatsioonide suhtes nõutavaid kontrolle.

Ühise turukorralduse määruse (EL) nr 1379/2013 artikli 18 lõiked 1 ja 2


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).

(2)  Nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1241, mis käsitleb kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmist tehniliste meetmete abil ning millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 1967/2006, (EÜ) nr 1224/2009 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1380/2013, (EL) 2016/1139, (EL) 2018/973, (EL) 2019/472 ja (EL) 2019/1022 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 894/97, (EÜ) nr 850/98, (EÜ) nr 2549/2000, (EÜ) nr 254/2002, (EÜ) nr 812/2004 ja (EÜ) nr 2187/2005 (ELT L 198, 25.7.2019, lk 105).

(4)  Nõukogu 18. septembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1100/2007, millega kehtestatakse meetmed euroopa angerja varude taastamiseks (ELT L 248, 22.9.2007, lk 17).

(5)  Nõukogu 26. juuni 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1185/2003 haiuimede eemaldamise kohta laevade pardal (ELT L 167, 4.7.2003, lk 1).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2403, milles käsitletakse välispüügilaevastike jätkusuutlikku majandamist ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1006/2008 (ELT L 347, 28.12.2017, lk 81).

(7)  Komisjoni 6. veebruari 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/218 liidu kalalaevastikuregistri kohta (ELT L 34, 9.2.2017, lk 9).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2017. aasta määrus (EL) 2017/1004 kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitleva liidu raamistiku loomise ning ühise kalanduspoliitikaga seotud teadusliku nõustamise toetamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 199/2008 (ELT L 157, 20.6.2017, lk 1).

(9)  Komisjoni 22. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1010/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 (millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 280, 27.10.2009, lk 5).

(10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1379/2013 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000 (ELT L 354, 28.12.2013, lk 1).


Top