Loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas looma enda tarbeks tapmise veterinaarnõuded

Vastu võetud 24.11.2021 nr 70

Määrus kehtestatakse veterinaarseaduse § 41 lõike 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määruses sätestatakse toiduks kasutatavate loomsete saaduste ja nende käitlemise ning looma enda tarbeks tapmise veterinaarnõuded.

§ 2.  Sigade Aafrika katku piirangutsoonidest pärit loomsete saaduste ja nende käitlemise täpsemad veterinaarnõuded

  (1) Sealt või metssealt pärit loomsete saaduste märgistamisel kasutatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/605, milles sätestatakse sigade Aafrika katku tõrje erimeetmed (ELT L 129, 15.04.2021, lk 1–64) artikli 44 kohaselt järgmisi märke:
  1) sama määruse artikli 44 punktis a nimetatud juhul käesoleva määruse lisa punktis 1 kirjeldatud tervisemärki või punktis 3 kirjeldatud identifitseerimismärki;
  2) sama määruse artikli 44 punktis c nimetatud juhul käesoleva määruse lisa punktis 2 kirjeldatud tervisemärki või punktis 3 kirjeldatud identifitseerimismärki.

  (2) Lõike 1 kohaselt kasutatav tervisemärk ja asjakohasel juhul identifitseerimismärk ja neil olev teave, sealhulgas numbrid ja tähemärgid, on hästi nähtav, selgesti loetav ja kulumiskindel. Identifitseerimismärk kantakse selgesti nähtavale kohale.

§ 3.  Looma enda tarbeks tapmise veterinaarnõuded

  (1) Loomapidaja teavitab Põllumajandus- ja Toiduametit üle 48 kuu vanuse veise enda tarbeks tapmisest vähemalt 24 tundi ette.

  (2) Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/605 I lisas nimetatud piirkonnas sea enda tarbeks tapmise soovist teavitab loomapidaja Põllumajandus- ja Toiduametit vähemalt 48 tundi ette.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. detsembril 2021. a.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler