Kaitseministri 4. oktoobri 2020. a määruse nr 14 "2021. aasta õppekogunemiste aegade ja neis osalevate reservväelaste arvu kehtestamine" muutmine

Vastu võetud 24.11.2021 nr 16

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 73 lõike 3 alusel.

Kaitseministri 4. oktoobri 2020. a määruses nr 14 "2021. aasta õppekogunemiste aegade ja neis osalevate reservväelaste arvu kehtestamine" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 1 lõike 2 punkt 21 muudetakse järgmiselt:

"21) 47.–51. nädal – 34 reservväelast.";

2) paragrahvi 1 lõike 2 punkt 22 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvis 2 asendatakse number "400" numbriga "450".

Kalle Laanet
Minister

Kusti Salm
Kantsler