24.11.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 418/11


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/2046,

23. november 2021,

liidus kaitse andmise kohta geograafilisele tähisele „ម្រេចកំពត“ / „Kampot Pepper“, mis on registreeritud Genfi redaktsiooni kohases rahvusvahelises päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste registris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2019. aasta määrust (EL) 2019/1753 liidu tegevuse kohta pärast liidu ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt Genfi redaktsiooni artikli 5 lõigetele 1 ja 2 võivad redaktsiooniosaliste pädevad asutused esitada päritolunimetuse või geograafilise tähise rahvusvahelise registreerimise taotlusi Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni rahvusvahelisele büroole, kes registreerib nimetuse või tähise rahvusvahelises registris kooskõlas Genfi redaktsiooni artikliga 6. Genfi redaktsiooni artikli 9 kohaselt peab iga redaktsiooniosaline kaitsma registreeritud päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid oma õigussüsteemi piires, ning eeldusel, et kaitsest ei keelduta, et redaktsiooniosaline ei tunnista seda kehtetuks ega tühista.

(2)

Vastavalt Genfi redaktsiooni artikli 6 lõikele 4 teatas Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni rahvusvaheline büroo 14. detsembril 2020 komisjonile, et Kambodžas kasutatav nimetus „ម្រេចកំពត“ / „Kampot Pepper“ on registreeritud kooskõlas Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga geograafilise tähisena päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste rahvusvahelises registris.

(3)

Vastavalt määruse (EL) 2019/1753 artikli 4 lõikele 1 avaldati Euroopa Liidu Teatajas geograafilise tähise „ម្រេចកំពត“ / „Kampot Pepper“ rahvusvaheline registreering, (2) et võimaldada võimaliku vastuväite esitamist.

(4)

Vastavalt määruse (EL) 2019/1753 artiklile 5 hindas komisjon geograafilise tähise „ម្រេចកំពត“ / „Kampot Pepper“ rahvusvahelist registreerimist kõnealuses artiklis sätestatud tingimuste alusel ja jõudis järeldusele, et need tingimused on täidetud.

(5)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) 2019/1753 artikli 6 kohast vastuväidet, tuleks nimetus „ម្រេចកំពត“ / „Kampot Pepper“ võtta liidus vastavalt Genfi redaktsioonile kaitse alla.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandustoodete kvaliteedipoliitika komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rahvusvahelises registris geograafilise tähisena registreeritud nimetus „ម្រេចកំពត“ / „Kampot Pepper“ võetakse liidus kaitse alla.

Esimeses lõigus osutatud nimetusega tähistatakse liiki „harilik paprika“ kuuluvat toodet.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. november 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 271, 24.10.2019, lk 1.

(2)  ELT C 30, 27.1.2021, lk 9.


Top