Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2022. aastaks

Vastu võetud 17.11.2021 nr 5

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 6 ja 7, huvikooli seaduse § 21 lg 3 ning põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 83 lg 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus

  (1) Kinnitada õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus lasteaedades:
  1) Avinurme Lasteaed Naerulind 491 eurot/ kuus;
  2) Lohusuu Lasteaed 537 eurot/ kuus;
  3) Mustvee Lasteaed 450 eurot/ kuus;
  4) Voore PK Lasteaed 425 eurot/ kuus.

  (2) Kinnitada õpilaskoha arvestuslik maksumus koolides:
  1) Avinurme Gümnaasium 109 eurot/ kuus;
  2) Lohusuu Kool 275 eurot/ kuus;
  3) Mustvee Kool 221 eurot/ kuus;
  4) Peipsi Gümnaasium 95 eurot/ kuus;
  5) Voore Põhikool 241 eurot/ kuus.

  (3) Kinnitada õpilaskoha arvestuslik maksumus huvikoolis Mustvee Muusika- ja Kunstikool 217 eurot/ kuus.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2022. aastal.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Terje Rudissaar
vallavanem

Marju Soop
jurist vallasekretäri ülesannetes