COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus piima- ja sealihatootjale

Vastu võetud 22.11.2021 nr 63

Määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 11 lõike 1 ja § 18 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse piima- ja sealihatoojale COVID-19 puhangust tingitud erakorralise toetuse (edaspidi toetus) andmise tingimused ning kord.

§ 2.  Riigiabi

  (1) Toetus on riigiabi Euroopa Komisjoni 19. märtsi 2020. a teatise "Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis" (ELT C 91 I, 20.03.2020, lk 1–9) (edaspidi riigiabi ajutine raamistik) osa 3.1 tähenduses.

  (2) Kui riigiabi ajutises raamistikus sätestatud riigiabi määr toetuse taotleja kohta on täitunud, antakse toetust vähese tähtsusega abina komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris (ELT L 352, 24.12.2013, lk 9–17), tähenduses.

2. peatükk Toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse määr ja suurus 

§ 3.  Toetatav tegevus

  Toetust antakse COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tekkinud majandusliku kahju osaliseks hüvitamiseks piimatõugu lehma kasvatuse ja seakasvatuse tegevusvaldkonnas.

§ 4.  Nõuded taotlejale

  (1) Toetust võib taotleda füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kes tegeleb põllumajandustoodete esmatootmisega §-s 3 nimetatud tegevusvaldkonnas (edaspidi koos taotleja).

  (2) Toetust antakse piimatootjale, kes pidas 2021. aasta 30. septembri seisuga põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt ühte piimatõugu lehma.

  (3) Toetust antakse sealihatootjale, kes:
  1) pidas 2021. aasta 30. septembri seisuga põllumajandusloomade registri andmetel siga, kelle pidamisest ta oli registripidajat teavitanud hiljemalt 27. oktoobriks;
  2) tasus Maksu- ja Tolliameti andmetel 2020. aastal tööjõukulusid ning
  3) kes ei ole Eesti Töötukassalt saanud sama abikõlbliku kulu kohta hüvitist.

  (4) Taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ning ta ei tohi olla raskustes olev ettevõtja riigiabi ajutise raamistiku punkti 22 alapunktides c ja ca sätestatud tingimustel.

  (5) Taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta aruanded peavad olema taotluse esitamise ajaks registrile esitatud, kui majandusaasta aruande registrile esitamine on õigusaktide kohaselt nõutav. Kui taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta aruande registrile esitamise tähtaeg ei ole taotluse esitamise ajaks saabunud, võetakse määruses sätestatud nõuetele vastavuse hindamiseks aluseks sellele majandusaastale vahetult eelnenud majandusaasta aruanne.

§ 5.  Toetuse ühikumäär ja toetuse suuruse arvutamine

  (1) Toetuse ühikumäära piimatõugu lehma kasvatuse tegevusvaldkonnas piimatõugu lehma kohta otsustab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA), arvestades selle tegevusvaldkonna toetamiseks eraldatud rahalisi vahendeid, selle paragrahvi lõigetes 4 ja 6 nimetatud piirmäärasid ning kõikide nõuetekohaste piimatõugu lehmade arvu.

  (2) Toetuse suuruse seakasvatuse tegevusvaldkonnas tööjõukulude hüvitisena otsustab PRIA, arvestades selle tegevusvaldkonna toetamiseks eraldatud rahalisi vahendeid ja iga nõuetekohase taotleja tööjõukulu osakaalu kõikide nõuetekohaste taotlejate kogu tööjõukuludes ning selle paragrahvi lõigetes 3, 4 ja 6 nimetatud piirmäärasid.

  (3) Toetuse määr seakasvatuse tegevusvaldkonnas on kuni 70 protsenti taotleja tööjõukuludest ega tohi ületada taotleja 2020. aastal seakasvatusest saadud müügitulu. Juhul kui majandusaasta aruandest ja tuludeklaratsiooni vormilt E ei selgu seakasvatusest saadud müügitulu, ei tohi toetussumma ületada põllumajanduslikku müügitulu.

  (4) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta riigiabina antava toetuse puhul ei tohi ületada ajutise raamistiku punkti 23 alapunkti a kohaselt 290 000 eurot.

  (5) Lõike 4 kohaldamisel loetakse üheks ettevõtjaks taotlejaga konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjad.

  (6) Toetuse suurus ühe taotleja kohta vähese tähtsusega abina antava toetuse puhul ei tohi koos jooksva majandusaasta ja sellele eelnenud kahe majandusaasta jooksul antud põllumajandusliku vähese tähtsusega abiga ületada 25 000 eurot.

  (7) Lõike 6 kohaldamisel loetakse üheks ettevõtjaks isikud komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013 artikli 2 lõike 2 tähenduses.

  (8) Lõigete 4 ja 6 kohaldamisel võetakse arvesse asjakohaseid kumuleerimisreegleid.

  (9) Piimatõugu lehma kasvatuse valdkonnas arvutatakse toetuse suurus nende piimatõugu lehmade arvu alusel, keda taotleja pidas § 4 lõikes 2 sätestatud kuupäeva seisuga.

  (10) Seakasvatuse tegevusvaldkonnas arvutatakse toetuse suurus 2020. aastal tasutud tööjõukulude alusel, mille hulka kuuluvad brutotöötasu, võlaõigusliku lepingu kohane brutotasu, sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse.

3. peatükk Toetuse taotlemine, taotluse menetlemine ja toetuse maksmine 

§ 6.  Taotluse esitamine

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja ajavahemikul 1. kuni 7. detsembrini 2021 PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le taotluse, milles sisalduvad järgmised andmed:
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) taotleja registrikood;
  3) tegevusvaldkond, milles tekkinud majandusliku kahju osaliseks hüvitamiseks toetust taotletakse;
  4) teave selle kohta, kas taotleja on autonoomne ettevõtja, partnerettevõtja või seotud ettevõtja;
  5) teave taotleja kontserni liikmete ja taotleja üle lepingu või muul alusel valitsevat mõju omava ettevõtja kohta;
  6) taotleja nõusolek saada toetust vähese tähtsusega abina § 2 lõikes 2 sätestatud juhul.

  (2) Taotleja võib esitada taotluse mõlemas §-s 3 nimetatud põllumajanduslikus tegevusvaldkonnas tekkinud majandusliku kahju osaliseks hüvitamiseks.

§ 7.  Taotluse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib taotleja vastavust toetuse saamiseks esitatud nõuetele taotluse, muude dokumentide ja nendes toodud andmeid tõendavate dokumentide ja andmekogude alusel ning vajadusel kohapealse kontrolli käigus.

  (2) Pärast taotluse esitamise tähtpäeva esitab PRIA Maksu- ja Tolliametile taotlejate nimekirja, et saada andmed taotlejate poolt 2020. aastal tasutud tööjõukulude ja füüsilisest isikust ettevõtjate põllumajandusliku müügitulu kohta.

  (3) Maksu- ja Tolliamet edastab lõikes 2 nimetatud taotlejate andmed 2020. aastal tasutud tööjõukulude ja põllumajandusliku müügitulu kohta PRIA-le.

  (4) Taotleja teeb PRIA-le teatavaks kõik taotluse rahuldamise otsuse tegemiseks vajalikud asjaolud.

§ 8.  Taotluse rahuldamine ja toetuse maksmine

  (1) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole hiljemalt 31. jaanuaril 2022. aastal, kuid mitte enne, kui Euroopa Komisjon on teinud põllumajandusliku riigiabi teatise kohta lubava otsuse.

  (2) PRIA teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses sätestatud alustel.

  (3) Kui Euroopa Komisjoni otsusest tulenevalt muudetakse toetuse andmise tingimusi, antakse taotlejale tähtaeg taotluse toetuse andmise tingimustega kooskõlla viimiseks. Kui taotleja ei ole nõus taotlust muutma või ei tee seda määratud tähtaja jooksul, jäetakse taotlus rahuldamata.

  (4) Kui Euroopa Komisjon põllumajandusliku riigiabi andmiseks luba ei anna ja toetust ei ole võimalik anda vähese tähtsusega abina, jäetakse taotlus rahuldamata.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 9.  Maaeluministri 18. jaanuari 2021. a määruse nr 6 "2021. aastal maaelu ja põllumajandusturu korraldamiseks antavad toetused" muutmine

Maaeluministri 18. jaanuari 2021. a määrust nr 6 "2021. aastal maaelu ja põllumajandusturu korraldamiseks antavad toetused" täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

"8) COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus piima- ja sealihatootjale.".

§ 10.  Määruse kehtivus

  Määrus kehtib kuni 31. detsembrini 2022. aastal.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler