Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus" muutmine

Vastu võetud 22.11.2021 nr 61

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus" § 24 täiendatakse lõigetega 10–14 järgmises sõnastuses:

"(10) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2018. aastal ja kes on 32 kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIA-le toetuse väljamaksmiseks vähemalt ühe maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, võib viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid 44 kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

(11) Lõikes 10 nimetatud toetuse saaja puhul loetakse taotluse rahuldamise otsuses määratud tegevuse elluviimise tähtaeg pikenenuks ühe aasta võrra.

(12) Lõiget 10 kohaldatakse alates 2021. aasta 22. oktoobrist.

(13) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2019. aastal, võib viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid 32 kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

(14) Lõikes 13 nimetatud toetuse saaja puhul loetakse taotluse rahuldamise otsuses määratud tegevuse elluviimise tähtaeg pikenenuks kaheksa kuu võrra.".

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler