24.9.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 339/33


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2021/1704,

14. juuli 2021,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/2152, täpsustades maksu- ja tolliasutuste esitatava statistilise teabe üksikasju ning muutes selle V ja VI lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määrust (EL) 2019/2152, mis käsitleb Euroopa ettevõtlusstatistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti, (1) eriti selle artikli 5 lõikeid 2 ja 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) 2019/2152 V ja VI lisas on sätestatud statistilistel eesmärkidel esitatav teave kaupade ekspordi ja impordi kohta, mille iga liikmesriigi maksu- ja tolliasutused esitavad pädevatele riiklikele statistikaasutustele.

(2)

Määruse (EL) 2019/2152 V ja VI lisas esitatud üksikasju kaupade ekspordi ja impordi statistiliste andmete kohta, mida iga liikmesriigi maksu- ja tolliasutused peavad esitama pädevatele riiklikele statistikaasutustele, tuleks täiendavalt täpsustada.

(3)

Selleks et teave, mida maksuhaldurid esitavad statistika otstarbel riiklikele statistikaasutustele, sisaldaks ka teavet ühendusesisese kaupade kaugmüügi kohta, on vaja muuta määruse (EL) 2019/2152 V lisa.

(4)

Määruse (EL) 2019/2152 VI lisa on vaja muuta tagamaks, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (2) artikli 179 kohase keskse tollivormistuse korral, kui asjaga on seotud rohkem kui üks liikmesriik, kehtiks tolliasutuste kohustus esitada oma riiklikele statistikaasutustele tollideklaratsioonide andmeid ka selles liikmesriigis, kus kaup asub.

(5)

Samuti on vaja muuta määruse (EL) 2019/2152 VI lisa selleks, et riiklikud statistikaasutused saaksid oma tolliasutustelt teavet kohaldatavate tollilihtsustuste ja neis osalevate kauplejate kohta.

(6)

Määruse (EL) 2019/2152 V ja VI lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva delegeeritud määrusega täpsustatakse kaupade ekspordi ja impordi kohta käiva statistilise teabe üksikasju, mida iga liikmesriigi maksu- ja tolliasutused peavad esitama pädevatele riiklikele statistikaasutustele.

Artikkel 2

Käibedeklaratsioonidelt saadav teave

Määruse (EL) 2019/2152 V lisa punktis a osutatud teave, mis saadakse maksukohustuslaste või mittemaksukohustuslasest juriidiliste isikute käibedeklaratsioonidest, peab sisaldama vähemalt järgmist:

a)

maksukohustuslase või mittemaksukohustuslasest juriidilise isiku täielik nimi;

b)

täielik aadress, sealhulgas sihtnumber;

c)

kõnealusele isikule nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ (3) artikli 214 kohaselt antud identifitseerimisnumber;

d)

iga maksukohustuslase või mittemaksukohustuslasest juriidilise isiku kohta:

i)

ELi-siseste kaubatarnete ja -soetuste maksustatav summa, mis kogutakse nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ artikli 251 punktide a ja c kohaselt käibedeklaratsioonidelt;

ii)

maksustamisperiood.

Artikkel 3

Koondaruannetest saadav teave

1.   Määruse (EL) 2019/2152 V lisa punktis b osutatud teave liidusiseste kaubatarnete kohta, mis saadakse käibemaksu koondaruannetest, peab sisaldama vähemalt järgmist:

a)

maksustamisperiood;

b)

liikmesriigi tarnija käibemaksukohustuslasena registreerimise number;

c)

partnerliikmesriigis asuva kaubaomandaja käibemaksukohustuslasena registreerimise number;

d)

liikmesriigi tarnija ja partnerliikmesriigis asuva kaubaomandaja vahelises tehingus maksustatav summa;

e)

hilisemate tarnete kindlaksmääramine.

2.   Määruse (EL) 2019/2152 V lisa punktis c osutatud teave liidusiseste soetuste kohta, mille edastavad kõik teised liikmesriigid, peab sisaldama vähemalt järgmist:

a)

maksustamisperiood;

b)

iga liikmesriigis asuva kaubaomandaja käibemaksukohustuslasena registreerimise number;

c)

maksustatav kogusumma liikmesriigis asuvate kaubaomandajate kaupa ja agregeerituna partnerliikmesriikide kaupa.

Artikkel 4

Tollideklaratsioonidega seotud teave

Määruse (EL) 2019/2152 VI lisa punktis c osutatud teave peab sisaldama teavet, mida riiklik statistikaasutus nõuab rahvusvahelist kaubavahetust käsitleva Euroopa statistika tegemiseks, ning vähemalt käesoleva määruse I lisas sätestatud teavet.

Artikkel 5

Määruse (EL) 2019/2152 muutmine

Määruse (EL) 2019/2152 V ja VI lisa asendatakse käesoleva määruse II lisa tekstiga.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2022.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. juuli 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 327, 17.12.2019, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).

(3)  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).


I LISA

1.

Üldine teave

1.1.

Deklaratsiooni liik

1.2.

Lisadeklaratsiooni liik

1.3.

Protseduur

1.4.

Lisaprotseduur(id)

1.5.

Tollideklaratsiooni vastuvõtmise kuupäev

2.

Load

2.1.

Keskse tollivormistuse korral, kui kaasatud on rohkem kui üks liikmesriik: keskse tollivormistuse loa number

3.

Osalised

3.1.

Eksportija tunnusnumber

3.2.

Importija tunnusnumber

3.3.

Ostja tunnusnumber

3.4.

Kauba vastuvõtja tunnusnumber (1)

4.

Teave väärtuse hindamise/maksude kohta

4.1.

Kaubaarve vääring

4.2.

Soodusrežiim (tolli kohaldatud sooduskohtlemine)

5.

Riigid

5.1.

Sihtriigi kood

5.2.

Lähte-/ekspordiriigi kood

5.3.

Päritoluriigi kood

5.4.

Sooduspäritoluriigi kood

5.5.

Keskse tollivormistuse korral: kas selle tolliasutuse kood, kellele kaup esitatakse, või selle liikmesriigi kood, kus kaup esitatakse tollile

6.

Kauba identifitseerimine

6.1.

Netomass (kg)

6.2.

Täiendavad mõõtühikud

6.3.

Kauba kood – kombineeritud nomenklatuuri kood

6.4.

Kauba kood – TARICi kood

6.5.

Kauba kood HS6, kui TARICi või kombineeritud nomenklatuuri kood ei ole kättesaadav

7.

Teave veo kohta

7.1.

Konteiner

7.2.

Transpordiliik piiril

7.3.

Sisetranspordiliik

8.

Statistilised andmed

8.1.

Tehingu laad

8.2.

Statistiline väärtus


(1)  Ainult komisjoni 17. detsembri 2015. aasta delegeeritud määruse (EL) 2016/341 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavate sätete üleminekueeskirjadega, kui vajalikud elektroonilised süsteemid veel ei toimi, ja muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2015/2446) (ELT L 69, 15.3.2016, lk 1) kohaste tolliandmenõuete puhul.


II LISA

„V LISA

Igas liikmesriigis vastutavate maksuhaldurite poolt riiklikule statistikaasutusele esitatav teave, millele on osutatud artikli 5 lõikes 2:

a)

käibedeklaratsioonidelt pärit teave maksukohustuslaste või mittemaksukohustuslastest juriidiliste isikute kohta, kes on deklareerinud kõnealuse perioodi kohta liidusiseseid kaubatarneid vastavalt direktiivi 2006/112/EÜ artikli 251 punktile a või liidusiseseid kaubasoetusi vastavalt nimetatud direktiivi artikli 251 punktile c;

b)

koondaruannetelt pärit teave liidusiseste kaubatarnete kohta, mis on kogutud käibemaksu koondaruannetelt vastavalt direktiivi 2006/112/EÜ artiklitele 264 ja 265;

c)

teave liidusiseste soetuste kohta, millest on teatanud kõik teised liikmesriigid vastavalt nõukogu määruse (EL) nr 904/2010 (1) artikli 21 lõikele 2.

d)

käibedeklaratsioonidelt pärit teave maksukohustuslaste kohta, kelle asukoht ei ole tarbimisliikmesriigis ja kes kasutavad direktiivi 2006/112/EÜ XII jaotise 6. peatüki 3. jaos sätestatud erikorda ning on nimetatud direktiivi artikli 369g kohaselt kõnealuse ajavahemiku kohta deklareerinud kõnealuse erikorra kohaseid kaubatarneid;

e)

teave nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ XII jaotise 6. peatüki 3. jaos sätestatud erikorraga seotud kaubatarnete kohta, mille kõik teised liikmesriigid on edastanud vastavalt määruse (EL) nr 904/2010 artikli 21 lõikele 1.

VI LISA

Igas liikmesriigis vastutava tolli poolt riiklikule statistikaasutusele esitatav teave, millele on osutatud artikli 5 lõikes 3:

a)

identifitseerimisandmed isiku kohta, kes tegeleb seestöötlemise tolliprotseduuriga hõlmatud kaupade liidusisese ekspordi ja liidusisese impordiga;

b)

ettevõtete registreerimis- ja identifitseerimisandmed, mis on esitatud liidu tollisätete alusel ja mis on kättesaadavad komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 (2) artiklis 7 osutatud EORI-numbriga seotud elektroonilises süsteemis;

c)

importi ja eksporti käsitlevad andmed, mis on pärit tollideklaratsioonidelt, mida on aktsepteerinud liikmesriigi toll või mille kohta on liikmesriigi toll teinud otsuse ning

i)

mis on esitatud kõnealustele asutustele või

ii)

mille kohta on rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artikli 225 kohaselt tollile kättesaadavaks tehtud lisadeklaratsioon, kasutades otsest elektroonilist juurdepääsu loaomaniku süsteemi kaudu, või

iii)

mille nad on saanud määruse (EL) nr 952/2013 artikli 179 kohaldamisel;

d)

teave kohaldatud protseduuride, lihtsustuste või kauplejatele antud lubade kohta ning neid ettevõtjaid identifitseeriv teave.


(1)  Nõukogu 7. oktoobri 2010. aasta määrus (EL) nr 904/2010 halduskoostöö ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas (ELT L 268, 12.10.2010, lk 1).

(2)  Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558).


Top