4.3.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 76/1


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/385,

2. märts 2021,

millega muudetakse otsuse 93/52/EMÜ II lisa seoses teatavate piirkondade ametlikult brutselloosist (B. melitensis) vaba staatusega, otsuse 2003/467/EÜ I ja II lisa seoses teatavate piirkondade ametlikult tuberkuloosist vaba ja brutselloosist vaba staatusega ning otsuse 2008/185/EÜ I ja II lisa seoses teatavate piirkondade Aujeszky haigusest vaba staatusega ja heakskiidu andmisega Aujeszky haiguse likvideerimisprogrammi jaoks

(teatavaks tehtud numbri C(2021) 1064 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1964. aasta direktiivi 64/432/EMÜ ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2 ja artikli 10 lõiget 2 ning A lisa I osa punkti 4 ja A lisa II osa punkti 7,

võttes arvesse nõukogu 28. jaanuari 1991. aasta direktiivi 91/68/EMÜ loomatervishoiu kohta ühendusesiseses lamba- ja kitsekaubanduses, (2) eriti selle A lisa 1. peatüki II jagu,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 91/68/EMÜ on kehtestatud liidusisest lammaste ja kitsedega kauplemist reguleerivad loomatervishoiunõuded. Direktiivis on sätestatud tingimused, mille alusel võib liikmesriigid või nende piirkonnad seoses lamba- ja kitsekarjadega tunnistada ametlikult brutselloosist (B. melitensis)) vabaks.

(2)

Komisjoni otsuses 93/52/EMÜ (3) on sätestatud, et selle II lisas loetletud liikmesriikide piirkonnad on seoses lamba- ja kitsekarjadega tunnistatud kooskõlas direktiiviga 91/68/EMÜ ametlikult brutselloosist (B. melitensis) vabaks.

(3)

Prantsusmaa on esitanud komisjonile dokumendid, mis tõendavad, et Nouvelle-Aquitaine’i piirkonna Pyrénées-Atlantiques’i departemang vastab direktiivis 91/68/EMÜ sätestatud tingimustele, mis võimaldab tunnistada seal lamba- ja kitsekarjad ametlikult brutselloosist (B. melitensis) vabaks.

(4)

Itaalia on esitanud komisjonile dokumendid, mis tõendavad, et Abruzzo maakond, Calabria maakonna Catanzaro ja Cosenza provints, Campania maakonna Benevento provints ning Apuulia maakonna Bari, Barletta-Andria-Trani ja Taranto provints vastavad direktiivis 91/68/EMÜ sätestatud tingimustele, mis võimaldab tunnistada seal lamba- ja kitsekarjad ametlikult brutselloosist (B. melitensis) vabaks.

(5)

Hispaania on esitanud komisjonile dokumendid, mis tõendavad, et Andaluusia autonoomse piirkonna Almeria, Granada, Jaéni ja Málaga provints vastavad direktiivis 91/68/EMÜ sätestatud tingimustele, mis võimaldab tunnistada seal lamba- ja kitsekarjad ametlikult brutselloosist (B. melitensis) vabaks.

(6)

Pärast kõnealuste tõendavate dokumentide hindamist tuleks Nouvelle-Aquitaine’i piirkonna Pyrénées-Atlantiques’i departemang Prantsusmaal, Abruzzo maakond, Calabria maakonna Catanzaro ja Cosenza provints, Campania maakonna Benevento provints ning Apuulia maakonna Bari, Barletta-Andria-Trani ja Taranto provints Itaalias ning Andaluusia autonoomse piirkonna Almeria, Granada, Jaéni ja Málaga provints Hispaanias tunnistada seoses lamba ja kitsekarjadega ametlikult brutselloosist (B. melitensis) vabaks.

(7)

Seepärast tuleks otsuse 93/52/EMÜ II lisa vastavalt muuta.

(8)

Direktiivi 64/432/EMÜ kohaldatakse liidus veiste ja sigadega kauplemise suhtes. Selles on sätestatud tingimused, mille alusel võib liikmesriigi või selle piirkonnad tunnistada seoses veisekarjadega ametlikult tuberkuloosivabaks ja ametlikult brutselloosivabaks.

(9)

Komisjoni otsuse 2003/467/EÜ (4) artikli 1 lõikes 2 on sätestatud, et kõnealuse otsuse I lisa 2. peatükis loetletud liikmesriikide piirkonnad on kuulutatud seoses veisekarjadega ametlikult tuberkuloosivabaks.

(10)

Itaalia on esitanud komisjonile dokumendid, mis tõendavad, et Molise maakond, Basilicata maakonna Matera provints ja Sardiinia maakonna Lõuna-Sardiinia provints vastavad direktiivis 64/432/EMÜ sätestatud tingimustele, mis võimaldab tunnistada seal veisekarjad ametlikult tuberkuloosist vabaks.

(11)

Pärast kõnealuste tõendavate dokumentide hindamist tuleks Molise maakond, Basilicata maakonna Matera provints ja Sardiinia maakonna Lõuna-Sardiinia provints tunnistada seoses veisekarjadega ametlikult tuberkuloosivabaks.

(12)

Seepärast tuleks otsuse 2003/467/EÜ I lisa vastavalt muuta.

(13)

Otsuse 2003/467/EÜ artikli 2 lõikes 2 on sätestatud, et kõnealuse otsuse II lisa 2. peatükis loetletud liikmesriikide piirkonnad kuulutatakse seoses veisekarjadega ametlikult brutselloosivabaks.

(14)

Itaalia on esitanud komisjonile dokumendid, mis tõendavad, et Apuulia maakonna Bari, Barletta-Andria-Trani ja Lecce provints ning Campania maakonna Avellino, Benevento ja Napoli provints vastavad direktiivis 64/432/EMÜ sätestatud tingimustele, mis võimaldab need tunnistada seoses veisekarjadega ametlikult brutselloosivabaks.

(15)

Hispaania on esitanud komisjonile dokumendid, mis tõendavad, et Andaluusia autonoomse piirkonna Cádizi, Córdoba, Huelva, Málaga ja Sevilla provints ning Castilla-Leóni autonoomse piirkonna Ávila, Palencia ja Segovia provints vastavad direktiivis 64/432/EMÜ sätestatud tingimustele, mis võimaldab need tunnistada seoses veisekarjadega ametlikult brutselloosivabaks.

(16)

Pärast kõnealuste tõendavate dokumentide hindamist tuleks Apuulia maakonna Bari, Barletta-Andria-Trani ja Lecce provints ning Campania maakonna Avellino, Benevento ja Napoli provints Itaalias, Andaluusia autonoomse piirkonna Cádizi, Córdoba, Huelva, Málaga ja Sevilla provints ning Castilla-Leóni autonoomse piirkonna Ávila, Palencia ja Segovia provints Hispaanias tunnistada seoses veisekarjadega ametlikult brutselloosivabaks.

(17)

Seepärast tuleks otsuse 2003/467/EÜ II lisa vastavalt muuta.

(18)

Komisjoni otsuses 2008/185/EÜ (5) on sätestatud lisatagatised seoses sigade viimisega ühest liikmesriigist teise. Kõnealused tagatised on seotud sellega, milline staatus on liikmesriikidel või nende osadel seoses Aujeszky haigusega. Nimetatud otsuse I lisas on loetletud liikmesriigid ja nende piirkonnad, mis on Aujeszky haigusest vabad.

(19)

Eesti on esitanud komisjonile dokumendid, mis tõendavad, et kogu liikmesriigi territoorium vastab otsuses 2008/185/EÜ sätestatud tingimustele, mis võimaldab tunnistada see Aujeszky haigusest vabaks.

(20)

Pärast kõnealuste tõendavate dokumentide hindamist tuleks Eesti tunnistada Aujeszky haigusest vabaks.

(21)

Seepärast tuleks otsuse 2008/185/EÜ I lisa vastavalt muuta.

(22)

Otsuse 2008/185/EÜ II lisas on loetletud liikmesriigid või piirkonnad, kus on rakendatud heakskiidetud riiklik kontrollikava Aujeszky haiguse likvideerimiseks.

(23)

Itaalia on esitanud komisjonile toetavad dokumendid 13 maakonnas Aujeszky haiguse likvideerimise kontrollikavade heakskiitmiseks ja nende maakondade nõuetekohaseks kandmiseks otsuse 2008/185/EÜ II lisa loetellu.

(24)

Portugal on esitanud komisjonile toetavad dokumendid kogu liikmesriigi territooriumil Aujeszky haiguse likvideerimise kontrollikavade heakskiitmiseks ja liikmesriigi nõuetekohaseks kandmiseks otsuse 2008/185/EÜ II lisa loetellu.

(25)

Pärast kõnealuste toetavate dokumentide hindamist tuleks Itaalia 13 maakonna ja Portugali puhul Aujeszky haiguse likvideerimise kontrollikavad heaks kiita.

(26)

Seepärast tuleks otsuse 2008/185/EÜ II lisa vastavalt muuta.

(27)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 93/52/EMÜ II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse I lisale.

Artikkel 2

Otsust 2003/467/EÜ muudetakse järgmiselt.

a)

I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse II lisale.

b)

II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse III lisale.

Artikkel 3

Otsust 2008/185/EÜ muudetakse järgmiselt.

a)

I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse IV lisale.

b)

II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse V lisale.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 2. märts 2021

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stella KYRIAKIDES


(1)  EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977.

(2)  EÜT L 46, 19.2.1991, lk 19.

(3)  Komisjoni 21. detsembri 1992. aasta otsus 93/52/EMÜ, milles registreeritakse teatavate liikmesriikide või piirkondade vastavus nõuetele seoses brutselloosiga (B. melitensis) ja antakse neile ametlikult haigusvaba liikmesriigi või piirkonna staatus (EÜT L 13, 21.1.1993, lk 14).

(4)  Komisjoni 23. juuni 2003. aasta otsus 2003/467/EÜ, millega kehtestatakse teatavate liikmesriikide ja liikmesriikide piirkondade ametlikult tuberkuloosist, brutselloosist ja veiste ensootilisest leukoosist vaba staatus seoses veisekarjadega (ELT L 156, 25.6.2003, lk 74).

(5)  Komisjoni 21. veebruari 2008. aasta otsus 2008/185/EÜ Aujeszky haigusega seotud lisatagatiste kohta ühendusesiseses sigadega kauplemises ja Aujeszky haigust käsitleva teabe esitamise kriteeriumide kohta (ELT L 59, 4.3.2008, lk 19).


I LISA

Otsuse 93/52/EMÜ II lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Prantsusmaad käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„Prantsusmaal:

departemangud:

Ain, Aisne, Allier, Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Ville de Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise.“

2)

Itaaliat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„Itaalias:

Abruzzo maakond;

Bolzano provints;

Calabria maakond: Catanzaro ja Cosenza provints;

Campania maakond: Benevento provints;

Emilia-Romagna maakond;

Friuli-Venezia Giulia maakond;

Lazio maakond;

Liguuria maakond;

Lombardia maakond;

Marche maakond;

Molise maakond;

Piemonte maakond;

Apuulia maakond: Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi ja Taranto provints;

Sardiinia maakond;

Toscana maakond;

Trento provints;

Umbria maakond;

Valle d’Aosta maakond;

Veneto maakond.“

3)

Hispaaniat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„Hispaanias:

Aragóni autonoomne piirkond;

Andaluusia autonoomne piirkond: Almeria, Cádizi, Cordoba, Granada, Huelva, Jaéni, Málaga ja Sevilla provints;

Astuuria autonoomne piirkond;

Baleaari saarte autonoomne piirkond;

– Kanaari saarte autonoomne piirkond;

Kantaabria autonoomne piirkond;

Castilla-La Mancha autonoomne piirkond;

Castilla-Leóni autonoomne piirkond;

Kataloonia autonoomne piirkond;

Extremadura autonoomne piirkond,

Galicia autonoomne piirkond;

La Rioja autonoomne piirkond;

Madridi autonoomne piirkond;

– Murcia autonoomne piirkond;

Navarra autonoomne piirkond;

Baskimaa autonoomne piirkond;

Valencia autonoomne piirkond.“


II LISA

Otsuse 2003/467/EÜ I lisa 2. peatükis asendatakse Itaaliat käsitlev kanne järgmisega:

„Itaalias:

Abruzzo maakond: Pescara provints;

Basilicata maakond: Matera provints;

Bolzano provints;

Emilia-Romagna maakond;

Friuli-Venezia Giulia maakond;

Lazio maakond: Frosinone, Rieti ja Viterbo provints;

Liguuria maakond;

Lombardia maakond;

Marche maakond: Ancona, Ascoli Piceno, Fermo ja Pesaro-Urbino provints;

Molise maakond;

Piemonte maakond;

Sardiinia maakond: Cagliari suurlinnapiirkond, Oristano ja Lõuna-Sardiinia provints;

Toscana maakond;

Trento provints;

Umbria maakond;

Valle d’Aosta maakond;

Veneto maakond.“


III LISA

Otsuse 2003/467/EÜ II lisa 2. peatükki muudetakse järgmiselt.

1)

Itaaliat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„Itaalias:

Abruzzo maakond: Pescara provints;

Bolzano provints;

Campania maakond: Avellino, Benevento ja Napoli provints;

Emilia-Romagna maakond;

Friuli-Venezia Giulia maakond;

Lazio maakond:

Liguuria maakond;

Lombardia maakond;

Marche maakond;

Molise maakond: Campobasso provints;

Piemonte maakond;

Apuulia maakond: Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi ja Lecce provints;

Sardiinia maakond;

Toscana maakond;

Trento provints;

Umbria maakond;

Valle d’Aosta maakond;

Veneto maakond.“

2)

Hispaaniat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„Hispaanias:

Andaluusia autonoomne piirkond: Almeria, Cádizi, Cordoba, Granada, Huelva, Jaéni, Málaga ja Sevilla provints;

Aragóni autonoomne piirkond;

Astuuria autonoomne piirkond;

Baleaari saarte autonoomne piirkond;

Kanaari saarte autonoomne piirkond;

Castilla-La Mancha autonoomne piirkond;

Castilla-Leóni autonoomne piirkond: Ávila, Burgose, Leóni, Palencia, Segovia, Soria, Valladolidi ja Zamora provints;

Kataloonia autonoomne piirkond;

Galicia autonoomne piirkond;

La Rioja autonoomne piirkond;

Madridi autonoomne piirkond;

Murcia autonoomne piirkond;

Navarra autonoomne piirkond;

Baskimaa autonoomne piirkond;

Valencia autonoomne piirkond.“


IV LISA

Otsuse 2008/185/EÜ I lisas Saksamaad käsitleva kande järele lisatakse järgmine rida:

„EE

Eesti

Kõik piirkonnad“


V LISA

Otsuse 2008/185/EÜ II lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Itaaliat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„IT

Itaalia

Abruzzo maakond;

Apuulia maakond;

Basilicata maakond;

Calabria maakond;

Campania maakond;

Emilia-Romagna maakond;

Lazio maakond;

Liguuria maakond;

Lombardia maakond;

Marche maakond;

Molise maakond;

Piemonte maakond;

Sitsiilia maakond;

Trento autonoomne provints;

Toscana maakond;

Valle d’Aosta maakond;

Umbria maakond;

Veneto maakond.“

2)

Poolat käsitleva kande järele lisatakse järgmine rida:

„PT

Portugal

Kõik piirkonnad“


Top