<_akt_muudetud_aktidega/>

Valitsusasutuste ametiautode kasutamise korrastamine

Vastu võetud 07.05.1997 nr 95
RT I 1997, 36, 547
jõustumine 15.05.1997

Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 27 lõike 3 alusel valitsusasutustes ametiautode kasutamise korrastamiseks Vabariigi Valitsus määrab:

1. Ametiautode personaalse kasutamise õigus on peaministril, ministritel, riigisekretäril, ministeeriumide kantsleritel ja Riigikantselei peadirektoril.
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

2. Kinnitada ministrite ja riigisekretäri ametiauto soetamise piirhinnaks kuni 25 565 eurot ning ministeeriumide kantslerite ja Riigikantselei peadirektori ametiauto soetamise piirhinnaks kuni 17 896 eurot.
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

Peaministri ametiauto soetamise piirhind võib olla kuni 20 protsenti suurem ministri ametiauto soetamise piirhinnast.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

3. Riigikantseleil korraldada 15. maiks 1997. a. riigivaraseaduse paragrahvi 10 lõike 2 alusel Riigikantselei Autobaasilt riigiasutustele neid teenindanud sõiduautode ja liisinglepingute üleandmine.

4. Rahandusministeeriumil koos Riigikantseleiga:
1) koostada 15. maiks 1997. a. nende ametiautode väljavahetamise graafik, mille maksumus ületab käesoleva määruse punktis 2 märgitud normatiivi;
2) töötada 20. maiks 1997. a. välja ametisõitude korraldamise kord ja kulunormid.

5. Rahandusministeeriumil valmistada 15. juuniks 1997. a. ette Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise korrastamiseks.

6. Riigikantseleil koos Siseministeeriumiga korraldada autode AAA seeria numbrimärkide kasutamise lõpetamine 15. maiks 1997. a.