18.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 430/23


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2020/2141,

15. detsember 2020,

Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Moldova Vabariigi vahelise ühise lennunduspiirkonna lepinguga loodud ühiskomitees seoses ühiskomitee töökorra vastuvõtmisega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 100 lõiget 2 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Liit sõlmis nõukogu otsusega (EL) 2020/951 (1) Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Moldova Vabariigi vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu (2) (edaspidi „leping“) ja see jõustus 2. augustil 2020.

(2)

Lepingu artikliga 22 luuakse lepinguosaliste esindajatest koosnev ühiskomitee (edaspidi „ühiskomitee“), kes tagab lepingu haldamise ning selle nõuetekohase rakendamise.

(3)

Lepingu artikli 22 lõikes 3 on sätestatud, et ühiskomitee võtab vastu oma töökorra.

(4)

Lepingu nõuetekohase rakendamise tagamiseks tuleks võtta vastu ühiskomitee töökord.

(5)

On asjakohane määrata kindlaks liidu nimel ühiskomitee esimesel koosolekul võetav seisukoht, kuna ühiskomitee otsusel, millega võetakse vastu selle töökord, on liidu suhtes õigusliku toimega. Liidu seisukoht ühiskomitees peaks põhinema ühiskomitee otsuse eelnõul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Seisukoht, mis võetakse liidu nimel Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Moldova Vabariigi vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu artikli 22 alusel loodud ühiskomitee esimesel koosolekul seoses ühiskomitee töökorra vastuvõtmisega, põhineb ühiskomitee otsuse eelnõul (3).

2.   Väiksemaid muudatusi ühiskomitee otsuse eelnõus võivad liidu esindajad ühiskomitees teha ilma täiendava nõukogu otsuseta.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 15. detsember 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

J. KLOECKNER


(1)  Nõukogu 26. juuni 2020. aasta otsus (EL) 2020/951 ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu liidu nimel sõlmimise kohta (ELT L 212, 3.7.2020, lk 8).

(2)  ELT L 292, 20.10.2012, lk 3.

(3)  Vt dokument ST 13515/20 veebilehelhttp://register.consilium.europa.eu.


Top