1.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 402/144


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/1809,

30. november 2020,

milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides

(teatavaks tehtud numbri C(2020) 8591 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse liidusiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaarkontrolle, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2005. aasta direktiivi 2005/94/EÜ linnugripi tõrjet käsitlevate ühenduse meetmete ning direktiivi 92/40/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (3) eriti selle artikli 63 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lindude gripp on lindude nakkav viirushaigus. Kodulindude ja muude tehistingimustes peetavate lindude nakatumisel lindude grippi avaldub haigus peamiselt kahes vormis, mida eristatakse nende virulentsuse järgi. Madala patogeensusega haigusvorm põhjustab tavaliselt ainult kergeid sümptomeid, samas toob kõrge patogeensusega vorm enamiku linnuliikide puhul kaasa lindude massilise suremuse. Kõnealusel haigusel võib olla ränk mõju kodulinnukasvatuse tasuvusele.

(2)

Alates 2005. aastast on täheldatud, et lindude kõrge patogeensusega grippi põhjustavate alatüüpi H5 kuuluvate viirustega võivad nakatuda rändlinnud, kes siis kevad- ja sügisrände ajal saavad viirusi levitada pika vahemaa taha.

(3)

Lindude kõrge patogeensusega gripi puhangu korral on oht, et tauditekitaja võib levida muudesse ettevõtetesse, kus kasvatatakse kodu- või muid tehistingimustes peetavaid linde.

(4)

Nõukogu direktiiviga 2005/94/EÜ on kehtestatud teatavad ennetusmeetmed, mille eesmärk on jälgida lindude gripiga seotud olukorda ja lindude grippi varakult avastada, ning minimaalsed tõrjemeetmed, mida kohaldatakse selle taudi puhkemisel kodu- või muude tehistingimustes peetavate lindude seas. Kõnealuse direktiiviga on ette nähtud kaitse- ja järelevalvetsoonide kehtestamine lindude kõrge patogeensusega gripi puhangu korral. Seda tsoonideks jaotamist kohaldatakse eelkõige selleks, et säilitada kodu- ja muude tehistingimustes peetavate lindude tervisestaatus taudipuhangust mõjutatud liikmesriigi ülejäänud territooriumil ja mujal liidus. Kõnealustes tsoonides kehtestatud meetmete abil välditakse nakkuse edasist levikut sellega, et hoolikalt jälgitakse ja piiratakse kodu- ja muude tehistingimustes peetavate lindude liikumist ning saastusohus toodete kasutamist ning tagatakse haiguse varajane avastamine.

(5)

Ajavahemikul 2019. aasta detsembrist kuni 2020. aasta juunini teatasid Bulgaaria, Tšehhi, Saksamaa, Ungari, Poola, Rumeenia ja Slovakkia komisjonile alatüüpi H5N8 kuuluva viiruse põhjustatud lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutest oma territooriumil asuvates ettevõtetes, kus kasvatatakse kodu- või muid tehistingimustes peetavaid linde.

(6)

Selguse tagamiseks, liidu tasandil koordineerimiseks ning liikmesriikide, kolmandate riikide ja sidusrühmade varustamiseks epidemioloogilist olukorda käsitleva ajakohase teabega võeti vastu komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/47, (4) et loetleda ühes ainsas liidu õigusaktis kaitse- ja järelevalvetsoonid, mille kõnealuste liikmesriikide pädevad asutused on kehtestanud vastavalt direktiivile 2005/94/EÜ pärast alatüüpi H5N8 kuuluva viiruse põhjustatud lindude kõrge patogeensusega gripi puhanguid oma territooriumil asuvates ettevõtetes.

(7)

Lindude kõrge patogeensusega gripiga seotud epidemioloogiline olukord paranes ajavahemikul 2020. aasta juulist septembrini, mil liidus ei leidnud kinnitust lindude kõrge patogeensusega gripi puhangute esinemine kodu-või muude tehistingimustes peetavate lindude hulgas ja seda ei avastatud ka metslindudel.

(8)

Pärast rändlindude sügisrändeaegset saabumist on Madalmaad ja Saksamaa alates 2020. aasta oktoobrist kinnitanud alatüüpi H5N8 kuuluva viiruse põhjustatud lindude kõrge patogeensusega gripi puhanguid oma territooriumil asuvates ettevõtetes, kus kasvatatakse kodu- või muid tehistingimustes peetavaid linde. Kõnealustes liikmesriikides avastati linnugrippi põhjustav viirus mitmel metslinnuliigil enne seda, kui viirus tehti kindlaks kodu- ja muude tehistingimustes peetavate lindude kasvatusega tegelevates ettevõtetes. Selleks et reageerida alatüüpi H5N8 kuuluva viiruse põhjustatud lindude kõrge patogeensusega gripi esinemisele Madalmaades ja Saksamaal, võttis komisjon vastu mitu rakendusotsust, millega kehtestati teatavad ajutised kaitsemeetmed nendes liikmesriikides kohaldamiseks.

(9)

Lindude kõrge patogeensusega grippi põhjustavat alatüüpi H5N8 kuuluvat viirust esineb Madalmaades ja Saksamaal endiselt suurel hulgal metslindudel. Taani, Iirimaa ja Belgia on samuti kindlaks teinud, et sama lindude kõrge patogeensusega grippi põhjustavat alatüüpi H5N8 kuuluvat viirust esineb ka nende territooriumil elavatel metslindudel. Lisaks sellele on Ühendkuningriik kinnitanud alatüüpi H5N8 kuuluva viiruse põhjustatud lindude kõrge patogeensusega gripi puhanguid ettevõtetes, kus kasvatatakse kodu- või muid tehistingimustes peetavaid linde, ning on kindlaks teinud, et viirust esineb ka tema territooriumil elavatel metslindudel. Hiljuti on ka Taani, Prantsusmaa, Rootsi, Horvaatia ja Poola kinnitanud alatüüpi H5N8 kuuluva viiruse põhjustatud lindude kõrge patogeensusega gripi puhanguid oma territooriumil ettevõtetes, kus kasvatatakse kodu- või muid tehistingimustes peetavaid linde.

(10)

Lisaks sellele on lindude kõrge patogeensusega grippi põhjustavaid alatüüpi H5N1 ja H5N5 kuulvaid viiruseid kindlaks tehtud vastavalt Madalmaades ja Saksamaal elavatel metslindudel.

(11)

Metslinnud, eelkõige ränd-veelinnud on lindude gripi viiruste looduslikud peremeesorganismid. Lindude kõrge patogeensusega grippi põhjustavate eri alatüüpidesse kuuluvate viiruste esinemine metslindudel ei ole ebatavaline, ent kujutab endast jätkuvalt ohtu, et kõnealused viirused levivad otse ja kaudselt kodu- või muude tehistingimustes peetavate lindude kasvatamisega tegelevatesse ettevõtetesse ning et lindude gripi viirus levib nakatunud ettevõttest teistesse ettevõtetesse. Lisaks sellele suureneb viirustüvede genoomilise ümberjärjestamise ja uute alatüüpide tekkimise oht.

(12)

Võttes arvesse epidemioloogilise olukorra muutust liidus ning lindude kõrge patogeensusega grippi põhjustavate viiruste leviku hooajalisust metslindude seas, on oht, et lähikuudel võib liidus ette tulla eri alatüüpidesse kuuluva viiruse põhjustatud lindude kõrge patogeensusega gripi uusi puhanguid. Seepärast hindab komisjon koostöös liikmesriikidega pidevalt epidemioloogilist olukorda ja analüüsib asjakohaseid kaitsemeetmeid.

(13)

Käesolevas otsuses sätestatud kaitsemeetmeid tuleks kohandada rakendusotsuses (EL) 2020/47 sätestatud kaitsemeetmetega selle tagamiseks, et need on asjakohased praegusest epidemioloogilisest olukorrast tingitud ohutasemega toimetulekuks ja ei tekita ettevõtjatele koormust, mis on ebaproportsionaalne lindude kõrge patogeensusega gripi levikust tingitud ohtudega. Seepärast tuleks uute kaitsemeetmete puhul võtta arvesse eri linnukasvatussaaduste liikumisega seotud muutuvat ohutaset.

(14)

Direktiivi 2005/94/EÜ artikli 26 lõikes 1 ja artikli 30 punkti c alapunktis iv on sätestatud tingimused, mille alusel liikmesriikide pädevad asutused võivad lubada haudemunade otsevedu kaitse- või järelevalvetsoonis asuvast ettevõttest määratud haudejaama, kui teatavad tingimused on täidetud. Selliste haudemunade otsevedu määratud haudejaamast vaktsiinitootmisettevõttesse ei ole ohtlikum sellest, kui vanemkarjalt saadud haudemune veetaks otse päritoluettevõttest vaktsiinitootmisettevõttesse vastavalt käesolevas otsuses sätestatavatele tingimustele.

(15)

Haudemunad on oluline koostisosa vaktsiinide, sealhulgas inimeste gripi vaktsiinide tootmisel. Vaktsiinitootmisel kasutatakse teatavaid patogeenivabadelt vanemkarjadelt saadud haudemune ning järgitakse rangeid bioohutus- ja bioturvameetmeid. Lisaks sellele on vaktsiinitootmise protsessis välistatud patogeenide, sealhulgas lindude grippi põhjustavate viiruste esinemise oht. Seepärast võib haudemunade otsevedu päritoluettevõttest või määratud haudejaamast vaktsiinitootmisettevõttesse pidada tegevuseks, millele puhul lindude kõrge patogeensusega grippi põhjustavate viiruste leviku oht on väga väike.

(16)

Kaitse- ja järelevalvetsoonidest pärit haudemunade saadetiste liikumise suhtes direktiivi 2005/94/EÜ artiklitega 22 ja 30 kehtestatud piirangud võivad vaktsiinitootmisettevõtetesse liikumiste korral häirida inimeste gripi vaktsiinide tootmise väljakujunenud tarneahelat ajal, mil selliste toodete järele on suur turunõudlus, ning seega tekitada lähikuudel tervise seisukohalt muret selliste vaktsiinide kättesaadavuse suhtes.

(17)

Seepärast tuleks teatavatel tingimustel lubada haudemunade otsevedu kaitse- ja järelevalvetsoonis asuvast päritoluettevõttest või määratud haudejaamast vaktsiinitootmise ettevõtetesse. Sel juhul peaksid nõukogu direktiiviga 2009/158/EÜ (5) ette nähtud veterinaartõendid sisaldama viidet käesolevale otsusele.

(18)

Direktiivis 2009/158/EÜ on sätestatud kodulindude ja haudemunade liidusisest kaubandust reguleerivad üldised loomatervishoiunõuded, sealhulgas veterinaartõendid, mis peavad selliste saadetistega kaasas olema teistesse liikmesriikidesse lähetamisel. Kõnealuse direktiivi artiklis 6 on sätestatud, et liidusiseseks kaubanduseks peavad haudemunad olema pärit ettevõtetest, mis ei tohi asuda piirkonnas, mille suhtes on loomatervishoiuga seotud kaalutlustel vastavalt liidu õigusaktidele kehtestatud piiravad meetmed, mis on tingitud haiguspuhangust, mille suhtes kodulinnud on vastuvõtlikud. Selleks et kontrollida vastavust käesoleva otsuse nõuetele, on asjakohane, et direktiivi 2009/158/EÜ artiklis 20 sätestatud veterinaartõendid, mis peavad haudemunade saadetistega kaasas olema, sisaldaksid viidet käesolevale otsusele.

(19)

Võttes arvesse, et haudemunade otsevedu vaktsiinitootmisettevõttesse kujutab endast väga väikest ohtu lindude kõrge patogeensusega gripi levikuks, tuleks liikmesriikide pädevatel asutustel, kellelt nõutakse kaitse- või järelevalvetsoonide kehtestamist vastavalt direktiivile 2005/94/EÜ ja kellele on nõuetekohaselt osutatud käesoleva otsuse lisas, lubada lähetada haudemune otseveoks päritoluettevõtetest või määratud haudejaamadest väljaspool kaitse- ja järelevalvetsoone asuvasse vaktsiinitootmisettevõttesse.

(20)

Seega tuleks käesolevas otsuses sätestada tingimused, mille alusel lähteliikmesriikide pädevad asutused võivad lubada lähetada kaitse- ja järelevalvetsoonis asuvatest päritoluettevõtetest või määratud haudejaamadest pärit haudemune vaktsiinitootmise ettevõtetesse, mis asuvad väljaspool kaitse- ja järelevalvetsoone, või mõnes teises liikmesriigis.

(21)

Selguse tagamiseks ning võttes arvesse praegu lindude kõrge patogeensusega grippi põhjustava kolme või enama viiruse üheaegset levikut, on asjakohane laiendada rakendusotsuses (EL) 2020/47 sätestatud kehtivate kaitsemeetmete kohaldamisala, et hõlmata kõiki direktiivis 2005/94/EÜ määratletud lindude kõrge patogeensusega grippi põhjustavaid viirusi ning hoida liikmesriike, kolmandaid riike ja sidusrühmi kursis liidu praeguse epidemioloogilise olukorraga.

(22)

Kaitse- ja järelevalvetsoonid, mille Horvaatia, Taani, Prantsusmaa, Saksamaa, Madalmaade, Poola ja Rootsi (edaspidi „asjaomased liikmesriigid“) pädevad asutused kehtestasid vastavalt direktiivile 2005/94/EÜ, tuleks loetleda ühes õigusaktis ning tsoonideks jaotamise kestus tuleks kindlaks määrata, võttes arvesse lindude kõrge patogeensusega gripi praegust epidemioloogilist olukorda.

(23)

Kaitse- ja järelevalvetsoonides kohaldatavate meetmete kestust, mille kindlaksmääramist on nõutud direktiivi 2005/94/EÜ artikli 29 lõikega 1 ja artikliga 31, tuleks kohandada epidemioloogilise olukorra arenguga, mis nähtub kõnealuse direktiivi artiklis 6 sätestatud epidemioloogiliste uurimiste tulemustest, ning meetmetega, mida kohaldatakse vastavalt kõnealuse direktiivi artiklile 18 ja artikli 30 punktidele a ja g.

(24)

Komisjon on koostöös asjaomaste liikmesriikidega need meetmed läbi vaadanud ja leidnud, et asjaomaste liikmesriikide pädeva asutuse kehtestatud kaitse- ja järelevalvetsoonide piirid on piisaval kaugusel kõigist ettevõtetest, kus lindude kõrge patogeensusega gripi puhangu esinemine on kinnitust leidnud.

(25)

Selleks et vältida liidusiseses kaubanduses tarbetute häirete tekkimist ja kolmandate riikide poolt põhjendamatute kaubandustõkete kehtestamist, on vaja koostöös asjaomaste liikmesriikidega kiiresti kirjeldada liidu tasandil kõnealustes liikmesriikides vastavalt direktiivile 2005/94/EÜ kehtestatud uusi kaitse- ja järelevalvetsoone.

(26)

Seda silmas pidades tuleks käesoleva otsuse lisas kindlaks määrata asjaomaste liikmesriikide kaitse- ja järelevalvetsoonid, kus kohaldatakse direktiivis 2005/94/EÜ sätestatud loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid, ning näha ette ajavahemik, mille jooksul kindlaksmääratud tsoonide staatus kehtib.

(27)

Lisaks tuleks komisjoni rakendusotsused (EL) 2020/47, (EL) 2020/1606 (6) ja (EL) 2020/1664 (7) kehtetuks tunnistada ja asendada käesoleva otsusega.

(28)

Võttes arvesse lindude kõrge patogeensusega gripi epidemioloogilise olukorra kiireloomulisust liidus, on oluline, et käesolev otsus jõustub võimalikult kiiresti.

(29)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Käesoleva otsusega kehtestatakse vastavalt direktiivi 2005/94/EÜ artikli 16 lõikele 1 liidu tasandil käesoleva otsuse lisas loetletud kaitse- ja järelevalvetsoonid, mis luuakse liikmesriikides (edaspidi „asjaomased liikmesriigid“) pärast lindude kõrge patogeensusega gripi puhangut või puhanguid kodulindude või tehistingimustes peetavate lindude seas, ning vastavalt direktiivi 2005/94/EÜ artikli 29 lõikele 1 ja artiklile 31 määratakse kindlaks kohaldatavate meetmete kestus.

2.   Käesoleva otsusega kehtestatakse eeskirjad, milles käsitletakse asjaomastest liikmesriikidest pärit haudemune sisaldavate saadetiste lähetamist.

Artikkel 2

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et

a)

nende pädevate asutuste poolt direktiivi 2005/94/EÜ artikli 16 lõike 1 punkti a kohaselt kehtestatud kaitsetsoonid hõlmavad vähemalt käesoleva otsuse lisa A osas kaitsetsoonidena loetletud piirkondi;

b)

kaitsetsoonides kohaldatavad meetmed kehtivad vähemalt käesoleva otsuse lisa A osas kaitsetsoonide kohta esitatud kuupäevadeni, nagu on ette nähtud direktiivi 2005/94/EÜ artikli 29 lõikega 1.

Artikkel 3

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et

a)

nende pädevate asutuste poolt direktiivi 2005/94/EÜ artikli 16 lõike 1 punkti b kohaselt kehtestatud järelevalvetsoonid hõlmavad vähemalt käesoleva otsuse lisa B osas järelevalvetsoonidena loetletud piirkondi;

b)

järelevalvetsoonides kohaldatavad meetmed kehtivad vähemalt käesoleva otsuse lisa B osas järelevalvetsoonide kohta esitatud kuupäevadeni, nagu on ette nähtud direktiivi 2005/94/EÜ artikliga 31.

Artikkel 4

1.   Asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused võivad lubada haudemunade saadetiste otsevedu nende territooriumil ja lisas loetletud piirkondades asuvatest päritoluettevõtetest ja määratud haudejaamadest vaktsiinitootmisettevõtetesse, mis asuvad väljaspool kõnealuseid piirkondi nende territooriumil või teise liikmesriigi territooriumil, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

a)

tagatud on saadetise otsevedu päritoluettevõttest vaktsiinitootmise sihtettevõttesse või päritoluettevõttest määratud haudejaama ja sealt vaktsiinitootmise sihtettevõttesse;

b)

haudemunad on saadud vanemkarjalt, kellel ei ole päritoluettevõttes kõnealuste haudemunade kogumise kuupäevale eelneva 21 päeva jooksul esinenud lindude kõrge patogeensusega grippi;

c)

vanemkarja suhtes, kellelt haudemunad on saadud, on kohaldatud komisjoni otsuse 2006/437/EÜ (8) lisa IV peatüki punkti 8.10 kohast kliinilist ja viroloogilist järelevalvet, mille tulemused olid rahuldavad;

d)

päritoluettevõtte kõigis tootmisüksustes saadetise lähetamisele eelneva 72 tunni jooksul tehtud kodulindude kliiniline läbivaatus on andnud rahuldava tulemuse;

e)

haudemunad ning nende pakend on enne päritoluettevõttest (ja vajaduse korral määratud haudejaamast) lähetamist desinfitseeritud vastavalt veterinaarjärelevalve ametniku ettekirjutustele ja kõnealuste munade päritolu on võimalik kindlaks teha;

f)

haudemune veetakse päritoluettevõttest (ja vajaduse korral selleks määratud haudejaamast) pädeva asutuse pitseeritud veovahendites või tema järelevalve all;

g)

päritoluettevõttes (ja vajaduse korral määratud haudejaamas) kohaldatakse bioturvameetmeid vastavalt lähtekoha pädeva asutuse juhistele;

h)

sihtliikmesriigi pädev asutus on enne haudemunade päritoluettevõttest (või vajaduse korral määratud haudejaamast) väljaliikumist andnud selleks eelneva nõusoleku.

2.   Asjaomased liikmesriigid tagavad, et direktiivi 2009/158/EÜ artikliga 20 liidusiseseks kaubanduseks ette nähtud ja kõnealuse direktiivi IV lisas esitatud veterinaartõendid, mis peavad kaasas olema teistesse liikmesriikidesse lähetatavate haudemunade saadetistega, millele on osutatud käesoleva artikli lõikes 1, sisaldavad järgmist lauset: „Saadetis vastab komisjoni rakendusotsuses (EL) 2020/1809 sätestatud loomatervisenõuetele.“

Artikkel 5

Rakendusotsused (EL) 2020/47, (EL) 2020/1606 ja (EL) 2020/1664 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 6

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 20. aprillini 2021.

Artikkel 7

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. november 2020

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stella KYRIAKIDES


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(3)  ELT L 10, 14.1.2006, lk 16.

(4)  Komisjoni 20. jaanuari 2020. aasta rakendusotsus (EL) 2020/47, milles käsitletakse kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N8 kuuluva viiruse põhjustatud lindude kõrge patogeensusega gripiga teatavates liikmesriikides (ELT L 16, 21.1.2020, lk 31).

(5)  Nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/158/EÜ kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (ELT L 343, 22.12.2009, lk 74).

(6)  Komisjoni 30. oktoobri 2020. aasta rakendusotsus (EL) 2020/1606, milles käsitletakse teatavaid ajutisi kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N8 kuuluva viiruse põhjustatud kõrge patogeensusega linnugripiga Madalmaades (ELT L 363, 3.11.2020, lk 9).

(7)  Komisjoni 9. novembri 2020. aasta rakendusotsus (EL) 2020/1664, milles käsitletakse teatavaid ajutisi kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N8 kuuluva viiruse põhjustatud lindude kõrge patogeensusega gripiga Saksamaal (ELT L 374, 10.11.2020, lk 11).

(8)  Komisjoni 4. augusti 2006. aasta otsus 2006/437/EÜ, millega kiidetakse heaks nõukogu direktiiviga 2005/94/EÜ ette nähtud diagnostikakäsiraamat seoses lindude gripiga (ELT L 237, 31.8.2006, lk 1).


LISA

A OSA

Artiklis 1 osutatud kaitsetsoon:

Horvaatia

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas direktiivi 2005/94/EÜ artikli 29 lõikega 1

Općina Koprivnički Bregi, naselja Koprivnički Bregi i Jeduševac, općina Novigrad Podravski, naselja Plavšinac, Delovi, Vlaislav i Novigrad Podravski, općina Hlebine, naselje Hlebine u Koprivničko- križevačkoj županiji koji se nalaze na području u obliku kruga radijusa tri kilometra sa središtem na GPS koordinatama N46.122115; E16.9561216666667.

31.12.2020

Taani

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas direktiivi 2005/94/EÜ artikli 29 lõikega 1

The parts of Randers municipality (ADNS code 01730), Favrskov municipality (ADNS 01710) and Syddjurs municipality (ADNS code 01706) that are contained within circle of radius 3 kilometer, centred on GPS coordinates N56.3980; E10.1936.

11.12.2020

Prantsusmaa

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas direktiivi 2005/94/EÜ artikli 29 lõikega 1

Les communes suivantes dans le département de HAUTE-CORSE (2B)

ALTIANI

AVAPESSA

BIGORNO

BISINCHI

CAMPILE

CAMPITELLO

CANAVAGGIA

CASTELLO-DI-ROSTINO

CATERI

CROCICCHIA

ERBAJOLO

FELICETO

FOCICCHIA

LENTO

MONTEGROSSO

MURO

NESSA

ORTIPORIO

PENTA-ACQUATELLA

PIEDICORTE-DI-GAGGIO

SCOLCA

SPELONCATO

SANT'ANDREA-DI-BOZIO

SANT'ANTONINO

VALLE-DI-ROSTINO

VOLPAJOLA

10.12.2020

Les communes suivantes dans le département de YVELINES (78)

SAINT-CYR-L'ECOLE

10.12.2020

Les communes suivantes dans le département de Corse du Sud (2A)

AFA

AJACCIO

ALATA

BASTELICACCIA

GROSSETO-PRUGNA

SARROLA-CARCOPINO

9.12.2020

Saksamaa

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas direktiivi 2005/94/EÜ artikli 29 lõikega 1

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Landkreis Nordfriesland

Hallig Oland

1.12.2020

Landkreis Segeberg

Gemeinde Latendorf

Gemeinde Heidmühlen - exklusive des Bereiches zwischen Stellbrooker Weg und Osterau nördlich des Stellbrooker Moors

Gemeinde Boostedt - Gebiet südlich der Ortschaft Boostedt (entlang Waldweg, Heidenbarg, Münsterberg, Heisterbarg, Zum Quellental, Tegelbar, Mühlenweg, Latendorfer Str.) sowie östlich und südlich des Bundeswehrgeländes

Gemeinde Rickling - Gebiet südlich der Rothenmühlenau und westlich der Straßen Alter Schönmoorer Weg und Kirschenweg bis zur Einmündung in die Schönmoorer Str., weiter südlich der Schönmoorer Str. bis zum Glinngraben und westlich des Glinngrabens

Gemeinde Großenaspe - Gebiet westlich der Straßen Halloh und Eekholt sowie östlich des Wildparks Eekholt

Forstgutsbezirk Buchholz

5.12.2020

Landkreis Nordfriesland

Gemeinde Rodenäs

Gemeinde Neukirchen

Gemeinde Klanxbüll

Gemeinde Humptrup

Gemeinde Braderup

Gemeinde Tinningstedt

Gemeinde Klixbüll

Gemeinde Risum-Lindholm

Gemeinde Niebüll

Gemeinde Bosbüll

Gemeinde Uphusum

Gemeinde Klanxbüll

Gemeinde Emmelsbüll-Horsbüll

Gemeinde Holm

15.12.2020

Landkreis Nordfriesland

Gemeinde Pellworm

10.12.2020

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landkreis Vorpommern-Rügen

Ostseeheilbad Zingst

9.12.2020

Landkreis Vorpommern-Rügen

Gemeinde Rambin - Ortsteile Drammendorf, Götemitz, Kasselvitz, Kasselvitzer Katen, Rothenkirchen, Sellentin, Rambin, Giesendorf

Gemeinde Samtens - Ortsteile Frankenthal, Muhlitz, Luttow, Natzevitz, Samtens

Gemeinde Gustow - Ortsteile Saalkow, Warksow

Gemeinde Poseritz - Ortsteile Datzow, Poseritz-Ausbau

Gemeinde Altefähr - Ortsteil Kransdorf

9.12.2020

Landkreis Rostock

Gemeinde Neubukow Stadt - Ortsteile Buschmühlen, Malpendorf, Neubukow, Spriehusen, Steinbrink

Gemeinde Biendorf - Ortsteile Jörnstorf Dorf, Jörnstorf Hof, Lehnenhof

Gemeinde Rerik Stadt - Ortsteile Russow, Russow Ausbau

8.12.2020

Landkreis Rostock

Stadt Gnoien - Ortsteile Eschenhörn, Warbelow sowie die Stadt Gnoien südöstlich der Teterower Straße und südöstlich der Straße „Bleiche“

Gemeinde Behren-Lübchin - Ortsteile Bobbin, Neu Wasdow

Gemeinde Finkenthal - Ortsteil Schlutow

14.12.2020

Madalmaad

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas direktiivi 2005/94/EÜ artikli 29 lõikega 1

Province: Gelderland

1.

From the crossing with N322 and Zandstraat, follow Zandstraat in eastern direction until tram line.

2.

Follow tramline in south-eastern direction until Molenstraat.

3.

Follow Molenstraat in north-eastern direction until Meidoornstraat.

4.

Follow Meidoornstraat in eastern direction until Korenbloemstraat.

5.

Follow Korenbloemstraat in eastern directionuntil Florastraat.

6.

Follow Florastraat in southern direction until Vogelzang.

7.

Folow Vogelzang in eastern direction until Kamstraat.

8.

Follow Kamstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

9.

Follow van Heemstraweg in north-eastern direction until North-South (N329)

10.

Follow North-South (N329) in southern direction until Neersteindsestraat.

11.

Follow Neersteindsestraat in south-eastern direction until Altforstestraat.

12.

Follow Altforstestraat in south-west direction until Middenweg.

13.

Follow Middenweg in south-eatern direction until Mekkersteeg.

14.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

15.

Follow Zuidweg in western direction until Veerweg.

16.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

17.

Follow Raandhuisdijk in western direction until Veerweg.

18.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

19.

Follow Raadhuisdijk in western direction turning into Berghuizen until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in western direction until Wamelseweg.

21.

Follow Wamelseweg in northern direction turing into Zijvond until Liesbroekstraat.

22.

Follow Liesbroekstraat in eastern direction until Nieuweweg.

23.

Follow Nieuweweg in northern direction until Liesterstraat.

24.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Maas en Waalweg (N322).

25.

Follow Maas en Waalweg in northern direction until crossing with Zandstraat.

20.11.2020

1.

From Waalbandijk follow “de Waal” in eastern direction until Waalbandijk at nr 155.

2.

Follow Waalbandijk at nr 155 in southern direction, turning into Heersweg until Kerkstraat.

3.

Follow Kerkstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

4.

Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Scharenburg.

5.

Follow Scharenburg in southern direction until Molenweg.

6.

Follow Molenweg in southern direction until Broerstraat.

7.

Follow Broerstraat in western direction until Neersteindsestraat.

8.

Follow Neersteindsestraat in eastern direction, turning into Bikkeldam until Singel.

9.

Follow Singel in southern direction until Middenweg.

10.

Follow Middenweg in eastern direction until Mekkersteeg.

11.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

12.

Follow Zuidweg in western direction until Noord Zuid N329.

13.

Follow Noord Zuid N329 in southern direction until “de Maas” (river).

14.

Follow “de Maas” in western direction until Veerweg.

15.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

16.

Follow Raadhuisdijk in western direction until Kapelstraat.

17.

Follow Kapelstraat in northern direction, turning into Den Hoedweg until Dijkgraaf De Leeuweg.

18.

Follow Dijkgraaf De Leeuweg in western direction until Wolderweg.

19.

Follow Wolderweg in northern direction until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in eastern direction until Liesterstraat.

21.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Zijveld.

22.

Follow Zijveld in northern direction until Zandstraat.

23.

Follow Zandstraat in eastern direction until Dijkstraat.

24.

Follow Dijkstraat in northern direction until Waalbandijk.

28.11.2020

1.

Vanaf kruising A50 / Halve Wetering (water), Halve wetering volgen in noodoostelijke richting tot aan Geerstraat.

2.

Geerstraat volgen in oostelijke richting overgaand in Geersepad overgaand in Dorpsplein tot aan Middendijk.

3.

Middendijk volgen in noordelijke richting tot aan Kerkepad.

4.

Kerkepad volgen in oostelijke richting tot aan Zeedijk.

5.

Zeedijk volgen in zuidelijke richting tot aan Vaassenseweg (N792).

6.

Vaassenseweg volgen in oostelijke richting overgaand in Dorpsstraat tot aan Twelloseweg.

7.

Twelloseweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Terwoldseweg tot aan Rijksstraatweg.

8.

Rijksstraatweg volgen in westelijke richting overgaand in Oude Rijksstraatweg tot aan Molenstraat.

9.

Molenstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Hietweideweg tot aan Jupiter.

10.

Jupiter volgen in westelijke richting overgaand in Leigraaf tot aan Zonnenbergstraat.

11.

Zonnenbergstraat volgen in westelijke richting tot aan Leemsteeg.

12.

Leemsteeg volgen in noordelijke richting tot aan Bottenhoekseweg.

13.

Bottenhoekseweg volgen in westelijke richting overgaand in Stationsweg tot aan Rijksstraatweg (N344).

14.

Rijksstraatweg (N344) / Deventerstraat volgen in westelijke richting tot aan Drostendijk.

15.

Drostendijk volgen in noordelijke richting tot aan A50.

16.

A50 volgen in noordelijke richting tot aan Halve Wetering (water).

4.12.2020

Province: Groningen

1.

Vanaf kruising N355-Kloosterweg, Kloosterweg volgen in noordelijke richting overgaand in herestraat tot aan Van Eysingaweg.

2.

Van Eysingaweg volgen in noordelijke richting overgaand in Eeuwe Ennesweg tot aan Leegsterweg.

3.

Leegsterweg volgen in oostelijke richting overgaand in Laauwersweg overgaand in brugstraat tot aan Schoolstraat.

4.

Schoolstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Wester-waardijk tot aan Zuiderried.

5.

Zuiderried volgen oostelijke richting tot aan Kievitsweg.

6.

Kievitsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Friesestraatweg volgen oostelijke richting tot aan Bindervoetpolder (N388(.

7.

Bindervoetpolder (N388) volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg.

8.

Provincialeweg volgen in westelijke richting tot aan Hoofdstraat.

9.

Hoofdstraat volgen in westelijke richting tot aan Lutjegasterweg.

10.

Lutjegasterweg volgen in noordelijke richting tot aan Bombay.

11.

Bombay volgen in westelijke richting tot aan Zandweg tegenover Easterweg 1.

12.

Zandweg vogen in westelijke richting volgen tot aan De Lauwers.

13.

De Lauwers volgen in noordelijke richting tot aaan Miedweg.

14.

Miedweg volgen in noordelijke richting tot aan Prinses Margriekanaal.

15.

Prinses Margrietkanaal volgen in westelijke richting tot aan Stroboser Trekfeart.

16.

Stroboser Trekfeart volgen in noordelijke richting tot aan Rijksweg N355.

17.

Rijksweg N355 volgen in oostelijke richting tot aan Kloosterweg

2.12.2020

Province: Friesland

1.

Vanaf Kruising Waltingleane / Mulierlaan, Mulierlaan volgen in oostelijke richting tot aan Taekelaan.

2.

Taekelaan volgen in oostelijke richting tot aan Witmarsumerfvaart. (water)

3.

Witmarsumerfvaart volgen in noordelijke richting tot aan Harlingervaart (Water).

4.

Harlingervaart volgen in oostelijke richting tot aan Westergoaweg.

5.

Westergoaweg volgen in zuidelijke richting tot aan A7.

6.

A7 volgen in westelijke richting tot aan Bolswarderweg.

7.

Bolswarderweg volgen in westelijke richting tot aan Dorpsstraat.

8.

Dorpsstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Bruinder tot aan Van Panhuysenkanaal.

9.

Van Panhuysenkanaal volgen in westelijke richting tot aan Hemmensweg.

10.

Hemmensweg volgen in westelijke richting tot aan Weersterweg.

11.

Weersterweg volgen in noordelijke richting tot aan Haitsmaleane.

12.

Haitsmaleane volgen in westelijke richting tot aan Melkvaart (water).

13.

Melkvaart volgen in noordelijke richting tot aan Kornwerdervaart (water)

14.

Kornwerdervaart volgen in westelijke richting tot aan Miedlaan.

15.

Miedlaan volgen in noordelijke richting tot aan Hayumerlaene

16.

Hayumerleane volgen in noordelijke richting tot aan Gooyumervaart (water)

17.

Gooyumervaart volgen in noordelijke richting tot aan Gooyumerlaan.

18.

Gooyumerlaan. Volgen in oostelijke richting tot aan Buitendijk.

19.

Buitendijk volgen in noordelijke richting tot aan Stuitlaan.

20.

Stuitlaan volgen in westelijke richting overgaand in Pingjumer Gulden Halsband tot aan Waltingaleane.

21.

Waltingaleane volgen in oostelijke richting tot aan Mulierlaan.

13.12.2020

Province: Utrecht

1.

Vanaf de kruising van de N228 en de Goverwellesingel, de Goverwellesingel volgend in noordelijke richting overgaand in de Goverwelletunnel tot aan de Achterwillenseweg.

2.

De Achterwillenseweg volgend in oostelijke richting tot aan de Vlietdijk.

3.

De Vlietdijk volgend in noordelijke richting overgaand in de Platteweg tot aan de Korssendijk.

4.

De Korssendijk volgend in noordelijke richting overgaand in de Ree in oostelijke richting tot aan de Nieuwenbroeksedijk.

5.

De Nieuwenbroeksedijk volgend in oostelijke richting tot aan de Kippenkade

6.

De Kippenkade volgend in noordelijke richting tot aan de Wierickepad.

7.

De Wierickepad volgend in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in de Kerkweg overgaand in de Groendijck tot aan de Westeinde.

8.

De Westeinde volgend in noordelijke richting overgaand in de Oosteinde tot aan de Tuurluur.

9.

De Tuurluur volgend in zuidelijke richting overgaand in de Papekoperdijk.

10.

De Papekopperdijk volgend in zuidelijke richting overgaand in de Johan J Vierbergenweg overgaand in de Zwier Regelinkstraat tot aan de N228.

11.

De N228 volgend in zuidelijke richting tot aan de Damweg.

12.

De Damweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Zuidzijdseweg.

13.

De Zuidzijdseweg volgend in westelijke richting overgaand in de Slangenweg tot aan de West-Vlisterdijk.

14.

De West-Vlisterdijk volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in de Bredeweg volgend in noordelijke richting overgaand in Grote Haven tot aan de N228.

15.

De N228 volgend in westelijke richting tot aan de Goverwellesingel.

15.12.2020

Poola

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas direktiivi 2005/94/EÜ artikli 29 lõikega 1

W województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim:

Obszary gmin Wolsztyn i Przemęt położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.0492 E 16.1558

23.12.2020

Rootsi

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas direktiivi 2005/94/EÜ artikli 29 lõikega 1

Those parts of the municipality of Ystad (ADNS code 01200) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.24.13 and E14.5.27

10.12.2020

B osa

Artiklis 1 osutatud järelevalvetsoon:

Horvaatia

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas direktiivi 2005/94/EÜ artikliga 31

Općina Koprivnički Bregi, naselja Koprivnički Bregi i Jeduševac,

općina Novigrad Podravski, naselja Plavšinac, Delovi, Vlaislav i Novigrad Podravski, općina Hlebine, naselje Hlebine u Koprivničko- križevačkoj županiji koji se nalaze na području u obliku kruga radijusa tri kilometra sa središtem na GPS koordinatama N46.122115; E16.9561216666667.

1.1.2021–10.1.2021

Općina Koprivnica naselja Bakovčica, Koprivnica, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec, Starigrad i Štaglinec, općina Hlebine, naselje Gabajeva Greda, općina Drnje, naselje Drnje, općina Molve, naselja Molve, Molve Grede, Čingi - Lingi i Repaš, općina Koprivnički Bregi, naselje Glogovac, općina Gola, naselja Ždala, Gola, Gotalovo, Novačka i Otočka, općina Virje, naselja Donje Zdjelice, Miholjanec, Hampovica i Virje, općina Petrinec naselja Sigetec, Komatnica i Peteranec, općina Đurđevac, naselje Đurđevac, općina Novigrad Podravski, naselja Borovljani, Javorovac i Srdinac, općina Sokolovac, naselje Gornja Velika, općina Novo Virje, naselje Novo Virje u Koprivničko- križevačkoj županiji i općina Kapela, naselja Gornji Mosti, Donji Mosti i Srednji Mosti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji koji se nalaze na području u obliku kruga radijusa sedam kilometra sa središtem na GPS koordinatama N46.122115; E16.9561216666667.

10.1.2021

Taani

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas direktiivi 2005/94/EÜ artikliga 31

The parts of Randers municipality (ADNS code 01730) lying in Denmark, beyond the area described in the protection zone and beyond the area in the surveillance zone within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates N56.3980; E10.1936.

20.12.2020

The parts of Tønder municipality (ADNS code 01550), beyond the area described in the protection zone and beyond the area of the surveillance zone lying in Germany but within the circles of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 54,844346;E 8,688644, GPS coordinates N54,841968;E8,868140 and GPS coordinates N54,863731;E8,718642

24.12.2020

Prantsusmaa

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas direktiivi 2005/94/EÜ artikliga 31

Les communes suivantes dans le département de HAUTE-CORSE (2B)

All except the following:

ALTIANI

AVAPESSA

BIGORNO

BISINCHI

CAMPILE

CAMPITELLO

CANAVAGGIA

CASTELLO-DI-ROSTINO

CATERI

CROCICCHIA

ERBAJOLO

FELICETO

FOCICCHIA

LENTO

MONTEGROSSO

MURO

NESSA

ORTIPORIO

PENTA-ACQUATELLA

PIEDICORTE-DI-GAGGIO

SCOLCA

SPELONCATO

SANT'ANDREA-DI-BOZIO

SANT'ANTONINO

VALLE-DI-ROSTINO

VOLPAJOLA

19.12.2020

ALTIANI

AVAPESSA

BIGORNO

BISINCHI

CAMPILE

CAMPITELLO

CANAVAGGIA

CASTELLO-DI-ROSTINO

CATERI

CROCICCHIA

ERBAJOLO

FELICETO

FOCICCHIA

LENTO

MONTEGROSSO

MURO

NESSA

ORTIPORIO

PENTA-ACQUATELLA

PIEDICORTE-DI-GAGGIO

SCOLCA

SPELONCATO

SANT'ANDREA-DI-BOZIO

SANT'ANTONINO

VALLE-DI-ROSTINO

VOLPAJOLA

11.12.2020–19.12.2020

Les communes suivantes dans le département de YVELINES (78)

BAILLY

BOIS-D'ARCY

BOUGIVAL

BUC

LA CELLE-SAINT-CLOUD

CHAMBOURCY

CHATEAUFORT

CHAVENAY

LE CHESNAY

LES CLAYES-SOUS-BOIS

CROISSY-SUR-SEINE

ELANCOURT

L'ETANG-LA-VILLE

FONTENAY-LE-FLEURY

FOURQUEUX

GUYANCOURT

JOUY-EN-JOSAS

LES LOGES-EN-JOSAS

LOUVECIENNES

MAGNY-LES-HAMEAUX

MAREIL-MARLY

MARLY-LE-ROI

MAUREPAS

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

NOISY-LE-ROI

LE PECQ

PLAISIR

LE PORT-MARLY

RENNEMOULIN

ROCQUENCOURT

SAINT-NOM-LA-BRETECHE

TOUSSUS-LE-NOBLE

TRAPPES

VELIZY-VILLACOUBLAY

VERSAILLES

LE VESINET

VILLEPREUX

VIROFLAY

VOISINS-LE-BRETONNEUX

20.12.2020

SAINT-CYR-L'ECOLE

11.12.2020–20.12.2020

Les communes suivantes dans le département de Corse du Sud (2A)

ALBITRECCIA

APPIETTO

CALCATOGGIO

CANNELLE

CASAGLIONE

CAURO

COGNOCOLI-MONTICCHI

CUTTOLI-CORTICCHIATO

ECCICA-SUARELLA

OCANA

PERI

PIETROSELLA

SARI-D'ORCINO

SANT'ANDRÉA-D'ORCINO

TAVACO

VALLE-DI-MEZZANA

VILLANOVA

18.12.2020

AFA

AJACCIO

ALATA

BASTELICACCIA

GROSSETO-PRUGNA

SARROLA-CARCOPINO

10.12.2020–18.12.2020

Saksamaa

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas direktiivi 2005/94/EÜ artikliga 31

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Landkreis Nordfriesland

Gemeinde Galmsbüll

Gemeinde Dagebüll

Gemeinde Ockholm

Hallig Gröde

Hallig Langeneß

Gemeinde Wyk auf Föhr

Gemeinde Wrixum

Gemeinde Oevenum

10.12.2020

Landkreis Nordfriesland

Hallig Oland

2.12.2020–10.12.2020

Landkreis Segeberg

Gemeinde Daldorf - südlich des Hohenberger Wegs und der Ricklinger Str. sowie westlich der BAB 21

Gemeinde Rickling - exklusive des Gebiets in Part A

Gemeinde Boostedt - exklusive des Gebiets in Part A

Gemeinde Groß Kummerfeld

Gemeinde Negernbötel – Gebiet westlich der BAB 21

Stadt Wahlstedt

Gemeinde Wittenborn - Gebiet westlich der Kieler Str. und nördlich der B 206

Gemeinde Bark

Gemeinde Todesfelde - Gebiet westlich der Verlängerung der Straße Hörn und nördlich des Bogens Poggensaal sowie nördlich der Todesfelder Straße (L 187)

Gemeinde Hartenholm

Gemeinde Hasenmoor

Gemeinde Bimöhlen

Gemeinde Großenaspe - exklusive des Gebiets in Part A

Gemeinde Wiemersdorf - Gebiet östlich der Bahnstrecke Bad Bramstedt-Neumünster bis zur Bahnhofstraße sowie östlich der Straße Am Teich, des Verbindungsfeldweges zwischen Am Teich und Ziegeleiweg, östlich des Ziegeleiwegs bis zur Wiemersdorfer Au, nördlich der Wiemersdorfer Au und östlich der Straße Harzhorn

Gemeinde Gönnebek

14.12.2020

Landkreis Segeberg

Gemeinde Latendorf

Gemeinde Heidmühlen - exklusive des Bereiches zwischen Stellbrooker Weg und Osterau nördlich des Stellbrooker Moors

Gemeinde Boostedt - Gebiet südlich der Ortschaft Boostedt (entlang Waldweg, Heidenbarg, Münsterberg, Heisterbarg, Zum Quellental, Tegelbar, Mühlenweg, Latendorfer Str.) sowie östlich und südlich des Bundeswehrgeländes

Gemeinde Rickling - Gebiet südlich der Rothenmühlenau und westlich der Straßen Alter Schönmoorer Weg und Kirschenweg bis zur Einmündung in die Schönmoorer Str., weiter südlich der Schönmoorer Str. bis zum Glinngraben und westlich des Glinngrabens

Gemeinde Großenaspe - Gebiet westlich der Straßen Halloh und Eekholt sowie östlich des Wildparks Eekholt

Forstgutsbezirk Buchholz

6.12.2020–14.12.2020

Kreisfreie Stadt Neumünster

von der Kreisgrenze zum Kreis Segeberg stadteinwärts auf der Altonaer Straße bis zum Holsatenring, ostwärts entlang Holsatenring und Sachsenring bis zur Kreuzung Haart, an der Kreuzung Haart / Sachsenring südostwärts Richtung Segeberg bis zur Straße „Am Geilenbek”, von dort die Straße „Am Geilenbek” entlang bis zur Kreisgrenze des Kreises Plön, dann entlang der Stadtgrenze bis zur Kreisgrenze des Kreises Segeberg Höhe Kummerfelder Straße

14.12.2020

Landkreis Plön

Gemeinde Bönebüttel - von der Stadtgrenze Neumünster südlich der Bundesstraße B430 bis zur Straße Sickfurt, dann südlich der Straße Börringbaumer Weg bis zum Wiesenweg

Gemeinde Rendswühren - südlich der Straße Wiesenweg und Neuenrader Weg bis zur B430, dann südlich der B430 bis zur Straße Gönnebeker Weg, dann südwestlich der Straße Gönnebeker Weg und der Straße Böhren bis zur Kreisgrenze des Kreises Segeberg

14.12.2020

Landkreis Nordfriesland

Gemeinde Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog

Gemeinde Aventoft

Gemeinde Ellhöft

Gemeinde Süderlügum

Gemeinde Westre

Gemeinde Ladelund

Gemeinde Achtrup

Gemeinde Karlum

Gemeinde Lexgaard

Gemeinde Galmsbüll

Gemeinde Leck

Gemeinde Sprakebüll

Gemeinde Stadum

Gemeinde Enge-Sande

Gemeinde Bargum

Gemeinde Stedesand

Gemeinde Langenhorn

Gemeinde Dagebüll

24.12.2020

Landkreis Nordfriesland

Gemeinde Rodenäs

Gemeinde Neukirchen

Gemeinde Klanxbüll

Gemeinde Humptrup

Gemeinde Braderup

Gemeinde Tinningstedt

Gemeinde Klixbüll

Gemeinde Risum-Lindholm

Gemeinde Niebüll

Gemeinde Bosbüll

Gemeinde Uphusum

Gemeinde Klanxbüll

Gemeinde Emmelsbüll-Horsbüll

Gemeinde Holm

16.12.2020–24.12.2020

Landkreis Nordfriesland

Hallig Hooge

Hallig Süderoog

Hallig Südfall

19.12.2020

Landkreis Nordfriesland

Gemeinde Pellworm

11.12.2020–19.12.2020

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landkreis Vorpommern-Rügen

Gemeinde Ostseebad Prerow

Gemeinde Wieck a. Darß

Gemeinde Pruchten

Stadt Barth einschließlich der Ortsteile Tannenheim, Planitz, Glöwitz, Fahrenkamp

Gemeinde Fuhlendorf - Ortsteile Bodstedt, Fuhlendorf

Gemeinde Kenz-Küstrow, Ortsteile: Dabitz und Küstrow

18.12.2020

Landkreis Vorpommern-Rügen

Ostseeheilbad Zingst

10.12.2020 –18.12.2020

Landkreis Vorpommern-Rügen

Gemeinde Dreschvitz

Gemeinde Ummanz - Ortsteile Lüßvitz, Moordorf, Unrow, Lieschow, Groß Kubitz, Dubkevitz

Gemeinde Sehlen - Ortsteile Sehlen, Groß Kubbelkow, Teschenhagen

Gemeinde Garz - Ortsteile Buhse, Bietegast, Garz, Dumsevitz, Gützlaffshagen, Heidenfelde, Karnitz, Klein Stubben, Kniepow, Koldevitz, Kowall, Poltenbusch, Rosengarten, Tangnitz, Swine, Wendorf

Gemeinde Poseritz - Ortsteile Poseritz, Glutzow-Siedlung, Glutzow-Hof, Groß Stubben, Klein Grabow, Luppath, Mellnitz, Mellnitz Hof, Mellnitz Siedlung, Neparmitz, Neparmitz Ausbau, Puddemin, Renz, Swantow, Üselitz, Venzvitz, Wulfsberg, Zeiten

Gemeinde Gustow - Ortsteile Benz, Gustow, Drigge, Nesebanz, Prosnitz, Sissow

Gemeinde Altefähr - Ortsteile Altefähr, Barnkevitz, Grahlhof, Jarkvitz, Klein Bandelvitz, Scharpitz, Poppelvitz, Groß Bandelvitz, Papenhagen

Gemeinde Rambin - Ortsteile Bessin, Breesen, Grabitz, Kasselvitz-Ausbau, Gurvitz, Neuendorfer Katen

Gemeinde Samtens - Ortsteile Berglase, Dumrade, Tolkmitz, Stönkvitz, Zirkow-Hof, Negast, Sehrow

Gemeinde Putbus - Ortsteile Dumgenevitz, Krimvitz, Strachtitz

Gemeinde Gingst - Ortsteile Haidhof, Steinsdorf, Klucksevitz

Gemeinde Parchtitz - Ortsteile Neuendorf, Volkshagen, Platvitz

Hansestadt Stralsund

Gemeinde Sundhagen - Ortsteile Niederhof, Neuhof

18.12.2020

Landkreis Vorpommern-Rügen

Gemeinde Rambin - Ortsteile Drammendorf, Götemitz, Kasselvitz, Kasselvitzer Katen, Rothenkirchen, Sellentin, Rambin, Giesendorf

Gemeinde Samtens - Ortsteile Frankenthal, Muhlitz, Luttow, Natzevitz, Samtens

Gemeinde Gustow - Ortsteile Saalkow, Warksow

Gemeinde Poseritz - Ortsteile Datzow, Poseritz-Ausbau

Gemeinde Altefähr - Ortsteil Kransdorf

10.12.2020–18.12.2020

Landkreis Vorpommern-Rügen

Gemeinde Lindholz - Ortsteile Breesen, Tangrim, Carlsthal

Gemeinde Deyelsdorf - Ortsteile Deyelsdorf, Stubbendorf, Fäsekow, Bassendorf

Gemeinde Grammendorf - Ortsteile Keffenbrink, Dorow, Nehringen, Rodde, Camper

23.12.2020

Landkreis Rostock

Gemeinde Neubukow Stadt - Ortsteil Panzow

Gemeinde Biendorf - Ortsteile Biendorf, Büttelkow, Gersdorf, Körchow, Parchow, Sandhagen, Uhlenbrook, Westenbrügge, Wischuer

Gemeinde Rerik Stadt - Ortsteile Blengow, Gaarzer Hof, Garvsmühlen, Meschendorf, Rerik, Roggow

Gemeinde Alt Bukow - Ortsteile Alt Bukow, Questin, Teschow, Bantow

Gemeinde Am Salzhaff - Ortsteile Klein Strömkendorf, Pepelow, Rakow, Teßmannsdorf

Gemeinde Bastorf - Ortsteile Bastorf, Hohen Niendorf, Mechelsdorf, Wendelstorf, Westhof, Zweedorf

Gemeinde Carinerland - Ortsteile Alt Karin, Bolland, Clausdorf, Danneborth, Garvensdorf, Kamin, Karin, Kirch Mulsow, Klein Mulsow, Krempin, Moitin, Neu Karin, Ravensberg, Zarfzow

Kröpelin Stadt - Ortsteile Altenhagen, Boldenshagen, Brusow, Detershagen, Diedrichshagen, Hanshagen, Horst, Hundehagen, Jennewitz, Klein Nienhagen, Kröpelin, Parchow Ausbau, Schmadebeck, Wichmannsdorf

17.12.2020

Landkreis Rostock

Gemeinde Neubukow Stadt - Ortsteile Buschmühlen, Malpendorf, Neubukow, Spriehusen, Steinbrink

Gemeinde Biendorf - Ortsteile Jörnstorf Dorf, Jörnstorf Hof, Lehnenhof

Gemeinde Rerik Stadt - Ortsteile Russow, Russow Ausbau

9.12.2020–17.12.2020

Landkreis Rostock

Stadt Gnoien - Ortsteile Dölitz, Kranichshof sowie die Stadt Gnoien nordwestlich der Teterower Straße und nordwestlich der Straße „Bleiche“

Gemeinde Behren-Lübchin - Ortsteile Alt Quitzenow, Bäbelitz, Behren-Lübchin, Friedrichshof, Groß Nieköhr, Klein Nieköhr, Neu Nieköhr, Neu Quitzenow, Samow, Viecheln und Wasdow

Gemeinde Finkenthal - Ortsteile Finkenthal und Fürstenhof

Gemeinde Walkendorf - Ortsteile Boddin, Gottesgabe, Groß Lunow, Klein Lunow, Neu Boddin

Gemeinde Altkalen - Ortsteile Altkalen, Alt Pannekow, Damm, Granzow, Granzow Ausbau, Kämmerich, Kleverhof, Lüchow und Neu Pannekow

Gemeinde Schwasdorf - Ortsteile Neu Remlin und Remlin

23.12.2020

Landkreis Rostock

Stadt Gnoien - Ortsteile Eschenhörn, Warbelow sowie die Stadt Gnoien südöstlich der Teterower Straße und südöstlich der Straße „Bleiche“

Gemeinde Behren-Lübchin - Ortsteile Bobbin, Neu Wasdow

Gemeinde Finkenthal - Ortsteil Schlutow

15.12.2020

–23.12.2020

Landkreis Nordwestmecklenburg

Gemeinde Boiensdorf

Gemeinde Neuburg- die Ortsteile Lischow, Vogelsang, Nantrow, Neu Nantrow, Ilow, Madsow

Gemeinde Passee- die Ortsteile Neu Poorstorf, Höltingsdorf

17.12.2020

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Gemeinde Dargun - Ortschaften Altbauhof, Barlin, Brudersdorf, Darbein, Neu Darbein, Dargun, Dörgelin, Glasow, Groß Methling, Klein Methling (in Teilen), Lehnenhof, Neubauhof, Stubbendorf (in Teilen)

Gemeinde Nossendorf - Ortschaft Nossendorf

23.12.2020

Madalmaad

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas direktiivi 2005/94/EÜ artikliga 31

Province: Gelderland

1.

From the corssing Beldertseweg with Amsterdam-Rijnkanaal, follow Beldertseweg (N835) in eastern direction until Ommerenwal.

2.

Follow Ommerenwal in eastern direction turing into Voorburgtseweg turning into Ooievaar turning into Dokter Guepinlaan turning into Voorstraat turning into Dokter van Noorstraat until Oudsmidsestraat.

3.

Follow Oudsmidsestraat in eastern direction until Dorpstraat.

4.

Follow Dorpstraat in northern direction until Papestraat.

5.

Follow Papestraat in eastern direction turning into Remstraat turning into Hogeweg until Cuneraweg.

6.

Follow Cuneraweg in northern direction until Nederrijn (river).

7.

Follow Nederrijn in south-eastern direction until Veerweg.

8.

Follow Veerweg in southern direction until aan Rijnbandijk.

9.

Follow Rijnbandijk in eastern direction until Dorpsstraat.

10.

Follow Dorpsstraat in southern direction until Burg Lodderstaat.

11.

Follow Burg Lodderstraat in eastern direction until Dalwagenseweg.

12.

Follow Dalwagenseweg in southern direction turning into Dodewaardsestraat until Matensestraat.

13.

Follow Matensestraat in eastern direction until Dalwagen.

14.

Follow Dalwagen in southern direction until Pluimenburgsestraat.

15.

Follow Pluimenburgsestraat in eastern direction, turning into Waalbandijk, crossing river “de Waal” until Waalbandijk.

16.

Follow Waalbandijk in eastern direction allong “pad langs ganzenkuil” until Deest.

17.

Follow Deest in southern direction until Heemstraweg.

18.

Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Geerstraat.

19.

Follow Geerstraat in southern direction until Koningstraat.

20.

Follow Koningstraat in eastern direction until Betenlaan.

21.

Follow Betenlaan in southern direction until Broeksche Leigraaf Winsen (water)

22.

Follow Broeksche Leigraaf Winsen in eastern direction until A50.

23.

Follow A50 in southern direction until Graafsebaan.

24.

Follow Graafsebaan in Northern direction until Julianasingel.

25.

Follow Julianasingel in western direction until Dr Saal v. Zwanenbergsingel.

26.

Follow Dr Saal v. Zwanenbergsingel in northern direction until railway-track Nijmegen-‘s_Hertogenbosch.

27.

Follow railway-track Nijmegen-‘s_Hertogenbosch in western direction until Klompstraat.

28.

Follow Klompstraat in northern direction turning into Kepkensdonk turning into Weisestraat until Gewandeweg.

29.

Follow Gewandeweg in western direction until Kesselsegraaf

30.

Follow Kesselsegraaf in northern direction until De Lithse Ham.

31.

From Lithse Ham crossing the rivers “Maas” and “Waal” at Heerewaarden until Waalbandijk.

32.

Follow Waalbandijk in northern direction turning into Molenstraat until Dreef.

33.

Follow Dreef volgen in northern direction until Pippertsestraat.

34.

Follow Pippertsestraat in northern direction turning into Zijvelingsestraat until Vuadapad.

35.

Follow Vuadapad in eastern direction until Groenestraat.

36.

Follow Groenestraat in northern direction until “de Linge” (river)

37.

Follow Linge in north-eastern direction until Beldertseweg (N835)..

38.

Follow Beldertseweg in northern diection until crossing with the “Amsterdam-Rijnkanaal”.

29.11.2020

1.

From the crossing with N322 and Zandstraat, follow Zandstraat in eastern direction until tram line.

2.

Follow tramline in south-eastern direction until Molenstraat.

3.

Follow Molenstraat in north-eastern direction until Meidoornstraat.

4.

Follow Meidoornstraat in eastern direction until Korenbloemstraat.

5.

Follow Korenbloemstraat in eastern directionuntil Florastraat

6.

Follow Florastraat in southern direction until Vogelzang.

7.

Folow Vogelzang in eastern direction until Kamstraat.

8.

Follow Kamstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

9.

Follow van Heemstraweg in north-eastern direction until North-South (N329)

10.

Follow North-South (N329) in southern direction until Neersteindsestraat.

11.

Follow Neersteindsestraat in south-eastern direction until Altforstestraat.

12.

Follow Altforstestraat in south-west direction until Middenweg.

13.

Follow Middenweg in south-eatern direction until Mekkersteeg.

14.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

15.

Follow Zuidweg in western direction until Veerweg.

16.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

17.

Follow Raandhuisdijk in western direction until Veerweg.

18.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

19.

Follow Raadhuisdijk in western direction turning into Berghuizen until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in western direction until Wamelseweg.

21.

Follow Wamelseweg in northern direction turing into Zijvond until Liesbroekstraat.

22.

Follow Liesbroekstraat in eastern direction until Nieuweweg.

23.

Follow Nieuweweg in northern direction until Liesterstraat.

24.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Maas en Waalweg (N322).

25.

Follow Maas en Waalweg in northern direction until crossing with Zandstraat.

21.11.2020–29.11.2020

1.

From Marsdijk at the Bicycle ferry cross the “Nederrijn” towards Veerweg.

2.

Follow Veerweg in northern direction until Herenstraat.

3.

Follow Herenstraat in eastern direction turning into Grebbeweg until Grebbedijk.

4.

Follow Grebbedijk in eastern direction turning into “Nederrijn’ until Wolfswaard.

5.

Follow Wolfswaard in southerns direction until Randwijkse Rijndijk

6.

Follow Randwijkse Rijndijk in eastern direction until Lakemondsestraat.

7.

Follow Lakemondsestraat in southern directtion until De Hel.

8.

Follow De Hel in southerns direction turning into Tolsestraat until zandweg at nr 6

9.

Follow Zandweg in southern direction until Gesperdensestraat.

10.

Follow Gesperdensestraat in eastern direction until Wuustweg.

11.

Follow Wuustweg in southern direction until Boelenhamsestraat.

12.

Follow Boelenhamsestraat in western direction until railway track.

13.

Follow the railway track in eastern direction until Leigraafseweg.

14.

Follow Leigraafseweg in southern direction until A15.

15.

Follow A15 in eastern direction until Andeltsche Leigraaf.

16.

Follow Andeltsche Leigraaf in southern direction until Engelandstraat.

17.

Follow Engelandstraat in western direction until De Steeg.

18.

Follow De Steeg in southern direction turning into Molenhofstaat until Groenestraat.

19.

Follow Groenestraat in eastern direction until Horstweg.

20.

Follow Horstweg in southern direction until Waalbandijk.

21.

Follow Waalbandijk in eastern direction, crossing “de Waal” until Uiterwaard

22.

Cross Uiterwaard until Dijk.

23.

Follow Dijk in southern direction until Molenstraat.

24.

Follow Molenstraat in western direction until Leegstraat.

25.

Follow Leegstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

26.

Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Plakstraat.

27.

Follow Plakstraat in southern direction until Koningstraat.

28.

Follow Koningstraat in eastern direction until A50

29.

Follow A50 in southern direction until Ficarystraat.

30.

Follow Ficarystraat in eastern direction until Wezelsedijk.

31.

Follow Wezelsedijk in southerns direction until Hoogvonderweg.

32.

Follow Hoogvonderweg in western direction, tuning into Wezelseveldweg until Broekstraat.

33.

Follow Broekstraat in eaastern direction until Puitsestraat.

34.

Follow Puitsestraat in southerns direction, turning into Van Balverenlaan.

35.

Follow Van Balverenlaan in southern direction turning into Ruffelsdijk until N845.

36.

Follow N845 in southern direction until A326

37.

Follow A326 in western direction until A50.

38.

Follow A50 in southern direction until Berghemseweg.

39.

Follow Berghemseweg in western direction until railway track.

40.

Follow the railway track in western direction until Hertog Johannasingel.

41.

Follow Hertog Johannasingel in northern direction until Gewandeweg.

42.

Follow Gewandeweg in western direction until Huizenbeemdweg.

43.

Follow Huizenbeemdweg in northern direction until Lutterstraat.

44.

Follow Lutterstraat in northern direction until Tiendweg.

45.

Follow Tiendweg in western direction until Weisestraat.

46.

Follow Weisestraat in northern direction until Valkseweg.

47.

Follow Valkseweg in western direction until Lithseweg.

48.

Follow Lithseweg crossing “de Maas” until Maasdijk.

49.

Follow Maasdijk in northern direction crossing “de Waal” until Waalbandijk.

50.

Follow Waalbandijk in northern direction until Jonkheer P.A. Reuchlinlaan.

51.

Follow Jonkheer P.A. Reuchlinlaan in northern direction until Provincialeweg.

52.

Follow Provincialeweg in northern direction until Rivierenlandlaan.

53.

Follow Rivierenlandlaan in northern direction unwil Industrieweg.

54.

Follow Industrieweg in northern direction, turning into Beldertseweg until Ommerenweg.

55.

Follow Ommerenweg in eastern direction until Voorburgseweg.

56.

Follow Voorburgseweg in eastern direction, turning intoDokter Guepinlaan until Kerststraat.

57.

Follow Kerststraat in northern direction until Groenestraat.

58.

Follow Groenestraat in eastern direction until Hogebrinksestraat.

59.

Follow Hogebrinksestraat in southern direction until Beemsestraat.

60.

Follow Beemsestraat in northern direction, turning into Rijndijk until Waaijweg.

61.

Follow Waaijweg in eastern direction until Drosseweg.

62.

Follow Drosseweg in northern direction until Marsdijk.

63.

Follow Marsdijk in eastern direction until the Bicycle ferry.

7.12.2020

1.

From Waalbandijk follow “de Waal” in eastern direction until Waalbandijk at nr 155.

2.

Follow Waalbandijk at nr 155 in southern direction, turning into Heersweg until Kerkstraat.

3.

Follow Kerkstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

4.

Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Scharenburg.

5.

Follow Scharenburg in southern direction until Molenweg.

6.

Follow Molenweg in southern direction until Broerstraat.

7.

Follow Broerstraat in western direction until Neersteindsestraat.

8.

Follow Neersteindsestraat in eastern direction, turning into Bikkeldam until Singel.

9.

Follow Singel in southern direction until Middenweg.

10.

Follow Middenweg in eastern direction until Mekkersteeg.

11.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

12.

Follow Zuidweg in western direction until Noord Zuid N329.

13.

Follow Noord Zuid N329 in southern direction until “de Maas” (river).

14.

Follow “de Maas“ in western direction until Veerweg.

15.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

16.

Follow Raadhuisdijk in western direction until Kapelstraat.

17.

Follow Kapelstraat in northern direction, turning into Den Hoedweg until Dijkgraaf De Leeuweg.

18.

Follow Dijkgraaf De Leeuweg in western direction until Wolderweg.

19.

Follow Wolderweg in northern direction until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in eastern direction until Liesterstraat.

21.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Zijveld.

22.

Follow Zijveld in northern direction until Zandstraat.

23.

Follow Zandstraat in eastern direction until Dijkstraat.

24.

Follow Dijkstraat in northern direction until Waalbandijk.

29.11.2020–7.12.2020

1.

Vanaf Kruising Zuukerenweg / De Meent. De Meent volgen in noordelijke richting tot aan Oenerweg.

2.

Oenerweg volgen in oostelijke richting overgaand in Eperweg tot aan Ooster Oenerweg.

3.

Ooster Oenerweg volgen in noordelijke richting tot aan Molenstraat.

4.

Molenstraat volgen in oostelijke richting tot aan Houtweg.

5.

Houtweg volgen in oostelijke richting tot aan IJsseldijk.

6.

IJsseldijk volgen in zuidelijke richting tot aan IJsseldijk 10.

7.

Bij IJsseldijk 10 de IJssel overstekend tot aan Rijksstraatweg (N337).

8.

Rijksstraatweg (N337) volgen in zuidelijke richting tot aanBeltenweg.

9.

Beltenweg volgen in oostelijke richting tot aan Holstweg.

10.

Holstweg volgen in zuidoostelijke richting tot aan Zandwetering (water)

11.

Zandwetering volgen in zuidelijke richting tot aan Kleistraat.

12.

Kleistraat volgen in oostelijke richting tot aan Dingshofweg.

13.

Dingshofweg volgen in oostelijke richting tot aan Soestwetering (water).

14.

Soestwetering volgen in zuidelijke richting tot aan Raalterweg (N348).

15.

Raalterweg (N348) volgen in zuidelijke richting tot aan Lindemanweg.

16.

Lindemanweg volgen in zuidelijke richting tot aan Nering Bögelweg.

17.

Nering Bögelweg volgen in westelijke richting tot aan haakse bocht, overstekend in Dotherweg.

18.

Dotherweg volgen in zuidelijke richting tot aan Olthoflaan.

19.

Olthoflaan volgen in zuidelijke richting tot aan Hassinklaan.

20.

Hassinklaan volgen in zuidelijke richting tot aan Deventerweg (N348).

21.

Deventerweg (N348) volgen in zuidelijke richting tot aan Ravensweerdsweg.

22.

Ravensweerdsweg volgen in westelijke richting tot aan IIsel (water)

23.

IJssel overstekend tot aan Rammelwaardsdijk.

24.

Rammelwaardsdijk volgen in westelijke richting tot aan Voorsterbeek (water).

25.

Voorsterbeek (water) volgen in westelijke richting tot aan Lange Klarenbeekseweg.

26.

Lange Klarenbeekseweg volgen in noordelijke richting tot aan Oudhuizerstraat.

27.

Oudhuizerstraat volgen in westelijke richting tot aan Polveensweg.

28.

Polveensweg volgen in westelijke richting overgaand in Hessenallee tot aan Klarenbeekseweg.

29.

Klarenbeekseweg volgen in westelijke richting tot aan Woudweg.

30.

Woudweg volgen in westelijke richting tot aan Apeldoornsch kanaal (water).

31.

Apeldoornsch kanaal volgen in noordelijke richting tot aan Wolfskuilen.

32.

Wolfskuilen volken in westelijke richting tot aan A1

33.

A1 volgen in westelijke richting tot aan Arnhemseweg.

34.

Arnhemseweg volgen in noordelijke richting tot aan Laanvan Westenenk (Ring).

35.

Laan van Westenenk (Ring) in westelijke richting, overgaand in Laan van Spitsbergen tot aan J.C. Wilslaan.

36.

J.C.Wilslaan volgen in noordelijke richting tot aan Amersfoortseweg (N344).

37.

Amersfoortseweg (N344) volgen in westelijke richting tot aan Elspetergrindweg.

38.

Elspetergrindweg volgen in noordelijke richting tot aan Elspeterweg.

39.

Elspeterweg volgen in oostelijke richting tot aan Enkhoutweg.

40.

Enkhoutweg volgen in noordelijke richting tot aan Elburgerweg.

41.

Elburgerweg volgen in noordelijke richting tot aan Oranjeweg.

42.

Oranjeweg volgen in noordoostelijke richting tot aan Woesterweg.

43.

Woesterweg volgen in noordelijke richting tot aan Langeweg.

44.

Langeweg volgen in oostelijke richting tot aan Hoofdstraat.

45.

Hoofdstraat volgen in noordelijke richting tot aan VegtelLarijweg

46.

VegtelLarijweg volgen in oostelijke richting tot aan Willem Dreeslaan.

47.

Willem Dreeslaan volgen in oostelijke richting tot aan Europalaan.

48.

Europalaan volgen in noordelijke richting tot aan Zuukerenweg.

49.

Zuukerenweg volgen in oostelijke richting tot aan De Meent.

13.12.2020

1.

Vanaf kruising A50/Halve Wetering (water), Halve wetering volgen in noodoostelijke richting tot aan Geerstraat.

2.

Geerstraat volgen in oostelijke richting overgaand in Geersepad overgaand in Dorpsplein tot aan Middendijk.

3.

Middendijk volgen in noordelijke richting tot aan Kerkepad.

4.

Kerkepad volgen in oostelijke richting tot aan Zeedijk.

5.

Zeedijk volgen in zuidelijke richting tot aan Vaassenseweg (N792).

6.

Vaassenseweg volgen in oostelijke richting overgaand in Dorpsstraat tot aan Twelloseweg.

7.

Twelloseweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Terwoldseweg tot aan Rijksstraatweg.

8.

Rijksstraatweg volgen in westelijke richting overgaand in Oude Rijksstraatweg tot aan Molenstraat.

9.

Molenstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Hietweideweg tot aan Jupiter.

10.

Jupiter volgen in westelijke richting overgaand in Leigraaf tot aan Zonnenbergstraat.

11.

Zonnenbergstraat volgen in westelijke richting tot aan Leemsteeg.

12.

Leemsteeg volgen in noordelijke richting tot aan Bottenhoekseweg.

13.

Bottenhoekseweg volgen in westelijke richting overgaand in Stationsweg tot aan Rijksstraatweg (N344).

14.

Rijksstraatweg (N344) / Deventerstraat volgen in westelijke richting tot aan Drostendijk.

15.

Drostendijk volgen in noordelijke richting tot aan A50.

16.

A50 volgen in noordelijke richting tot aan Halve Wetering (water).

5.12. 2020–13.12.2020

Province: Groningen

1.

Vanaf Brug Sylsterwei Dokkumer Djip, Dokkumer Djip volgen in oostelijke richting tot aan Lauwersmeer.

2.

Lauwersmeer volgen in oostelijke richting tot aan Zoutkamperril.

3.

Zoutkamperril volgen in oostelijke richting tot aan Hunsingokanaal.

4.

Hunsingokanaal volgen in oostelijke richting tot aan Hunsingoweg (N388).

5.

Hunsingoweg volgen in zuidelijke richting tot aan S.H.Woldringhstraat.

6.

S.H.Woldringhstraat, overgaand in Julianastraat volgen in oostelijke richting tot aan Chrchillweg.

7.

Churchillweg volgen in oostelijke richting overgaand in Zoutkamperweg, overgaand in Hoofdstraat overgaand in Ewer, overgaand in Hoofdweg, volgend in zuidelijke richting tot aan Reitdiep

8.

Reitdiep volgen in oostelijke richting tot aan Boerderij Nwe Kampen.

9.

Vanaf De Nwe Kampen, De Kampen volgen in zuidelijke richting, overgaand in Englumerweg tot aan Englumstraat

10.

Englumstraat volgen in oostelijke richting overgaand in Boventilsterweg (N982) tot aan Barnwerderweg (N983).

11.

Barnwerderweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oude Dijk..

12.

Oude Dijk, overgaand in, Jensemaweg volgen in zuidelijke richting tot aan Spanjaardsdijk Noord.

13.

Spanjaardsdijk Noord volgen in zuidelijke richting tot aan Van Starkenborghkanaal Noordzijde.

14.

Van Starkenborghkanaal Noordzijde volgen in westelijke richting tot aan Rijksstraatweg (N355) volgen in zuidelijke richting totaan rotonde met Fanerweg (N980), de Fanerweg volgend tot aan Spoorlijn Groningen-Leeuwarden.

15.

Spoorlijn Groningen-Leeuwarden volgen in zuidelijke richting tot aan Hoge weg.

16.

Hoge Weg volgen in zuidelijke richting tot aan Dorpsstraat..

17.

Dorpsstraat overgaand in Westerdijk volgen in westelijke richting tot aan Lettelberterdiep.

18.

Lettelberterdiep volgen in zuidelijke richting tot aan A7.

19.

A7 volgen westelijke richting tot aan Zethuisterweg.

20.

Zethuisterweg volgen in noordelijke richting tot aan Kolonieweg.

21.

Kolonieweg volgen in westelijke richting tot aan Julianabuurt.

22.

Julianabuurt volgen in noordelijke richting tot aan Drachsterweg.

23.

Drachsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Poelbuurt.

24.

Poelbuurt volgen in westelijke richting to aan Scheiding.

25.

Scheiding volgen in zuidelijke richting tot aan Heidelaan.

26.

Heidelaan volgen in westelijke richting tot aan Warreboslaan.

27.

Warreboslaan volgen in noordelijke richting tot aan Burmaniastraat.

28.

Burmaniastraat volgen in westelijke richting overgaand in Badlaan tot aan Gedemptevaart.

29.

Gedemptevaart volgen in noordelijke richting tot aan Vierhuisterweg.

30.

Vierhuisterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Turfloane tot aan Warmotsstrjitte.

31.

Warmoltsstjitte volgen in westelijke richting tot Pauloane.

32.

Pauloane volgen in noordelijke richting tot aan Wopkeloane.

33.

Wopkeloane volgen in noordelijke / westelijke richting overgaand in De Singel.

34.

De Singel volgen in noordelijke richting tot aan Krúswei.

35.

Krúswei volgen in westelijke richting tot aan It Kleasterbreed.

36.

It Kleasterbreed volgen in noordelijke richting tot aan De Sânnen.

37.

De Sânnen volgen in westelijke richting overgaand in De Buorren overgaand in Tillewei tot aan Prinses Margrietkanaal.

38.

Prinses Margrietkanaal volgen in noordelijke richting tot aan Twizelerfeart.

39.

Twizelerfeart volgen in westelijke richting tot aan N355.

40.

N355 volgen in noordelijke richting tot aan De Wedze.

41.

De Wedze volgen in noordelijke richting overgaand in Ganzewei tot aan Sparrewei.

42.

Sparrewei volgen in oostelijke richting overgaand in Hanenburgch overgaand in Cecilialoane tot aan Nonnewei.

43.

Nonnewei volgen in noordelijke rchting tot aan Müntsewei.

44.

Müntsewei volgen in noordelijke richting overgaand in Hüsternoard tot aan Foarwei.

45.

Foarwei volgen in oostelijke richting tot aan Jan Binneswei.

46.

Jan Binneswei volgen in noordelijke richting overgaand in De Wygeast tot aan Allemawei.

47.

Allemawei volgen in oostelijke richting tot aan Lauwersmeerweg (N358).

48.

Lauwersmeerweg volgen in noordelijke richting tot aan Alddjip.

49.

Alddjip volgen in oostelijke richting tot aan Butendykswei.

50.

Butendykswei volgen in noordelijke richting tot aan Streamkanaal Willem Loreslûs.

Streamkanaal Willem Loreslûs volgen in oostelijke richting tot aan Brug Sylsterwei Dokkumer Djip.

11.12.2020

1.

Vanaf kruising N355-Kloosterweg, Kloosterweg volgen in noordelijke richting overgaand in herestraat tot aan Van Eysingaweg.

2.

Van Eysingaweg volgen in noordelijke richting overgaand in Eeuwe Ennesweg tot aan Leegsterweg.

3.

Leegsterweg volgen in oostelijke richting overgaand in Laauwersweg overgaand in brugstraat tot aan Schoolstraat.

4.

Schoolstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Wester-waardijk tot aan Zuiderried.

5.

Zuiderried volgen oostelijke richting tot aan Kievitsweg.

6.

Kievitsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Friesestraatweg volgen oostelijke richting tot aan Bindervoetpolder (N388).

7.

Bindervoetpolder (N388) volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg.

8.

Provincialeweg volgen in westelijke richting tot aan Hoofdstraat.

9.

Hoofdstraat volgen in westelijke richting tot aan Lutjegasterweg.

10.

Lutjegasterweg volgen in noordelijke richting tot aan Bombay.

11.

Bombay volgen in westelijke richting tot aan Zandweg tegenover Easterweg 1.

12.

Zandweg vogen in westelijke richting volgen tot aan De Lauwers.

13.

De Lauwers volgen in noordelijke richting tot aaan Miedweg.

14.

Miedweg volgen in noordelijke richting tot aan Prinses Margriekanaal.

15.

Prinses Margrietkanaal volgen in westelijke richting tot aan Stroboser Trekfeart.

16.

Stroboser Trekfeart volgen in noordelijke richting tot aan Rijksweg N355.

Rijksweg N355 volgen in oostelijke richting tot aan Kloosterweg

3.12.2020–11.12.2020

Province: Friesland

1.

Vanaf Tjerk Hiddessluizen van Harinxmakanaal volgen in oostelijke richting tot aan Waadseewei.

2.

Waadseewei volgen in noordelijke richting tot aan Rijksweg.

3.

Rijksweg volgen in oostelijke richting tot aan Kiesterzijl.

4.

Kiesterzijl volgen in zuidelijke richting tot aan Van Harinxmakanaal.

5.

Van Harinxmakanaal volgen in oostelijke richting tot aan Burgermeester J.Dijkstraweg.

6.

Burgermeester J.Dijkstraweg volgen in zuidelijke richting tot aan Tsjommer Faert(water).

7.

Tsjommer Faert volgen in zuidelijke richting tot aan Witzumerweg.

8.

Witzumerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lollumerweg.

9.

Lollumerweg volgen in oostelijke richting tot aan Holprijp.

10.

Holprijp volgen in oostelijke richting tot aan Aldmaer (water)

11.

Aldmaer volgen in oostelijke richting tot aan Platendijk.

12.

Platendijk volgen in zuidelijke richting tot aan Felsumerleane

13.

Felsumerleane volgen in zuidelijke richting tot aan Bonkwerterreed.

14.

Bonkwerterreed volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg.

15.

Provincialeweg volgen in noordelijke richting tot aan Lange Daam(water)

16.

Lange Daam volgen in zuidelijke richting tot aan Boolserterfeart(water).

17.

Boolserterfeart volgen in westelijke richting tot aan De Sebeare(water).

18.

De Sebeare(water) volgen in zuidelijke richting tot aan Seaberefeart (water).

19.

Seaberefeart (water) volgen in zuidelijke richting tot aan Eastereinderfeart(water).

20.

Eastereinderfeart(water) volgen in oostelijke richting tot aan Frjensjerterfeart (water).

21.

Frjensjerterfeart (water) volgen in zuidelijke richting tot aan Terpstjitte.

22.

Terpstrjitte volgen in westelijke richting overgaand in Ringdijk tot aan Ingenawei.

23.

Ingenawei volgen in oostelijke richting tot aan Folsgearsterleane.

24.

Folsgearsterleane volgen zuidelijke richting overgaand in monumentwei tot aan Skeender.

25.

Skeender volgen in zuidelijke richting overgaand in Easthimmerwei tot aan Rige.

26.

Rige volgen in zuidelijke richting tot aan De Wimerts. (water)

27.

De Wimerts volgen in westelijke richting tot aan Abbegaerster Opfeart (water).

28.

Abbegaerster Opfeart volgen in zuidelijke richting tot aan Morrawei.

29.

Morrawei volgen in zuidelijke richting tot aan Hissedyk.

30.

Hissedyk volgen in westelijke richting overgaand in De Kat tot aan Westerkating.

31.

Westerkating volgen in zuidelijke richting tot aan spoorlijn Leeuwarden – Stavoren.

32.

Spoorlijn Leeuwarden – Stavoren volgen in westelijke richting tot aan Nijhuzumerdyk.

33.

Nijhuzumerdyk volgen in westelijke richting tot aan Trekwei.

34.

Trekwei volgen in zuidelijke richting overgaand in Prystershoek tot aan Brouwersdyk.

35.

Brouwersdyk volgen in westelijke richting tot aan Droege Dolte (water).

36.

Droege Dolte volgen in zuidelijke richting tot aan De Tillefonne.

37.

De Tillefonne volgen in westelijke richting tot aan Slinkewei.

38.

Slinkewei volgen in westelijke richting tot aan oever van het Ijsselmeer (water).

39.

Ijsselmeer volgen in noordelijke richting via sluizen Kornwerderzand tot aan Tjerk Hiddessluizen.

22.12.2020

22.

Vanaf Kruising Waltingleane / Mulierlaan, Mulierlaan volgen in oostelijke richting tot aan Taekelaan.

23.

Taekelaan volgen in oostelijke richting tot aan Witmarsumerfvaart. (water)

24.

Witmarsumerfvaart volgen in noordelijke richting tot aan Harlingervaart (Water).

25.

Harlingervaart volgen in oostelijke richting tot aan Westergoaweg.

26.

Westergoaweg volgen in zuidelijke richting tot aan A7.

27.

A7 volgen in westelijke richting tot aan Bolswarderweg.

28.

Bolswarderweg volgen in westelijke richting tot aan Dorpsstraat.

29.

Dorpsstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Bruinder tot aan Van Panhuysenkanaal.

30.

Van Panhuysenkanaal volgen in westelijke richting tot aan Hemmensweg.

31.

Hemmensweg volgen in westelijke richting tot aan Weersterweg.

32.

Weersterweg volgen in noordelijke richting tot aan Haitsmaleane.

33.

Haitsmaleane volgen in westelijke richting tot aan Melkvaart (water).

34.

Melkvaart volgen in noordelijke richting tot aan Kornwerdervaart (water)

35.

Kornwerdervaart volgen in westelijke richting tot aan Miedlaan.

36.

Miedlaan volgen in noordelijke richting tot aan Hayumerlaene

37.

Hayumerleane volgen in noordelijke richting tot aan Gooyumervaart (water)

38.

Gooyumervaart volgen in noordelijke richting tot aan Gooyumerlaan.

39.

Gooyumerlaan. Volgen in oostelijke richting tot aan Buitendijk.

40.

Buitendijk volgen in noordelijke richting tot aan Stuitlaan.

41.

Stuitlaan volgen in westelijke richting overgaand in Pingjumer Gulden Halsband tot aan Waltingaleane.

42.

Waltingaleane volgen in oostelijke richting tot aan Mulierlaan.

14.12.2020–22.12.2020

Province: Utrecht

1.

Vanaf de kruising van de N207 en de N11, de N11 volgend in oostzuidelijke richting tot aan de spoorlaan.

2.

De spoorlaan volgend in oostelijke richting tot aan de RijKsstraatweg.

3.

De RijKsstraatweg volgend in zuidelijkerichting tot aan de Kerklaan.

4.

De Kerklaan volgend in oostelijke richting overgaand in de Verloostraat tot aan Buitendijk .

5.

De Buitendijk volgen in zuidelijke richting tot aan Kerkweg.

6.

De Kerkweg volgend in oostelijke richting overgaand in Meije tot aan Hazekade.

7.

De Hazekade volgend in zuidelijke richting tot aan Hoofdweg

8.

Hoofdweg volgen in zuidelijke richting tot aan de `s Gravensloot .

9.

de `s Gravensloot volgend in oostelijke richting tot aan Oudelandseweg.

10.

De Oudelandseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Geestdorp.

11.

De Geestdorp volgend in oostelijke richting tot aan de N198.

12.

De N198 volgend in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Strijkviertel.

13.

De Strijkviertel volgend in zuidelijke richting tot aan de A12.

14.

De A12 volgend in oostelijke richting tot aan de A2.

15.

De A2 volgend in zuidelijke richting tot aan de N210.

16.

De N210 volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de S.L. van Alterenstraat.

17.

S.L. van Alterenstraat volgend in zuidelijke richting tot aan de rivier de Lek.

18.

De rivier de Lek volgend in westelijke richting tot aan de Bonevlietweg.

19.

De Bonevlietweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Melkweg.

20.

De Melkweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Peppelweg tot aan de Essenweg.

21.

De Essenweg volgend in noordelijke richting overgaand in de Graafland tot aan de Irenestraat.

22.

Irenestraat volgend in westelijke richting tot aan de Beatrixstraat.

23.

De Beatrixstraat volgend in noordelijke richting tot aan de Voorstraat.

24.

De Voorstraat volgend in westelijke richting overgaand in Sluis, overgaand in de Opperstok overgaand, in de Bergstoep tot aan de veerpont Bergambacht-Groot Ammers.

25.

De Veerpont volgend in noordelijke richting tot aan de Veerweg.

26.

De Veerweg volgend in noordelijke richting tot aan de N210.

27.

De N210 volgend in westelijke richting tot aan de Zuidbroekse Opweg.

28.

De Zuidbroekse Opweg volgend in noordelijke richting tot aan de Oosteinde.

29.

De Oosteinde volgend in westelijke richting tot aan de Kerkweg.

30.

De Kerkweg volgend in westelijke richting tot aan de Graafkade.

31.

De Graafkade volgend in oosteliijke richting tot aan de Wellepoort.

32.

De Wellepoort volgend in noordwestelijke richting overgaand in de Schaapjeshaven tot aan de Kattendijk.

33.

De Kattendijk volgend in oostelijke richting tot aan de veerpont over de Hollandsche IJssel.

34.

De veerpont volgend in noordelijke richting tot aan de Veerpad.

35.

Het Veerpad volgend in noordelijke richting overgaand in de Kerklaan overgaand in de Middelweg tot aan de N456

36.

De N456 volgend in noordelijke richting tot aan de N207.

37.

De N207 volgend in noordelijke richting tot aan de N11.

24.12.2020

1.

Vanaf de kruising van de N228 en de Goverwellesingel, de Goverwellesingel volgend in noordelijke richting overgaand in de Goverwelletunnel tot aan de Achterwillenseweg.

2.

De Achterwillenseweg volgend in oostelijke richting tot aan de Vlietdijk.

3.

De Vlietdijk volgend in noordelijke richting overgaand in de Platteweg tot aan de Korssendijk.

4.

De Korssendijk volgend in noordelijke richting overgaand in de Ree in oostelijke richting tot aan de Nieuwenbroeksedijk.

5.

De Nieuwenbroeksedijk volgend in oostelijke richting tot aan de Kippenkade

6.

De Kippenkade volgend in noordelijke richting tot aan de Wierickepad.

7.

De Wierickepad volgend in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in de Kerkweg overgaand in de Groendijck tot aan de Westeinde.

8.

De Westeinde volgend in noordelijke richting overgaand in de Oosteinde tot aan de Tuurluur.

9.

De Tuurluur volgend in zuidelijke richting overgaand in de Papekoperdijk.

10.

De Papekopperdijk volgend in zuidelijke richting overgaand in de Johan J Vierbergenweg overgaand in de Zwier Regelinkstraat tot aan de N228.

11.

De N228 volgend in zuidelijke richting tot aan de Damweg.

12.

De Damweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Zuidzijdseweg.

13.

De Zuidzijdseweg volgend in westelijke richting overgaand in de Slangenweg tot aan de West-Vlisterdijk.

14.

De West-Vlisterdijk volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in de Bredeweg volgend in noordelijke richting overgaand in Grote Haven tot aan de N228.

15.

De N228 volgend in westelijke richting tot aan de Goverwellesingel.

16.12.2020–24.12.2020

Poola

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas direktiivi 2005/94/EÜ artikliga 31

W województwie wielkopolskim w powiecie wolsztyńskim i grodziskim i w województwie lubuskim w powiecie wschowskim

Obszary gmin Wolsztyn oraz Przemęt w powiecie wolsztyńskim, Rakoniewice w powiecie grodziskim oraz Sława w powiecie wschowskim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.0492 E 16.1558

1.1.2021

Obszary gmin Wolsztyn i Przemęt w powiecie wolsztyńskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.0492 E 16.1558

24.12.2020–1.1.2021

Rootsi

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas direktiivi 2005/94/EÜ artikliga 31

The area of the parts of the municipality of Ystad (ADNS code 01200) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.24.13 and E14.5.27

19.12.2020

Those parts of the municipality of Ystad (ADNS code 01200) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.24.13 and E14.5.27

11.12.2020–19.12.2020


Top