15.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 301/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1281,

14. september 2020,

milles käsitletakse toimeaine metüületametsulfurooni heakskiitmata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 80 lõike 1 punktile a kohaldatakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (2) nende toimeainete heakskiitmise menetluse ja tingimuste suhtes, mille kohta on enne 14. juunit 2011 vastu võetud otsus kooskõlas nimetatud direktiivi artikli 6 lõikega 3. Metüületametsulfurooni kohta võeti komisjoni otsus 2011/124/EL (3) vastu 23. veebruaril 2011 kooskõlas kõnealuse direktiivi artikli 6 lõikega 3.

(2)

Ettevõtja DuPont de Nemours GmbH esitas 29. juunil 2010 Ühendkuningriigile taotluse toimeaine metüületametsulfurooni kandmiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõikele 2. Otsusega 2011/124/EL kinnitati, et toimik on täielik ning seda võib pidada põhimõtteliselt vastavaks direktiivi 91/414/EMÜ II ja III lisas loetletud andme- ja teabenõuetele.

(3)

Seejärel omandas FMC Agricultural Solutions A/S DuPont de Nemours GmbH-lt kõik metüületametsulfurooniga seotud õigused.

(4)

Metüületametsulfurooni mõju inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale taotleja kavandatud kasutusalade puhul on hinnatud direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõigetes 2 ja 4 sätestatud korra kohaselt. Ühendkuningriik esitas esialgse hindamisaruande komisjonile ja Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet“) 17. septembril 2012.

(5)

Esialgse hindamisaruande on läbi vaadanud liikmesriigid ja toiduohutusamet. Toiduohutusamet esitas komisjonile oma järelduse (4) toimeaine metüületametsulfurooni pestitsiidina kasutamise riskihindamise kohta 11. detsembril 2013. 2014. aasta aprillis volitas Euroopa Komisjon toiduohutusametit korraldama ja läbi viima vastastikuseid eksperdihinnanguid metüületametsulfurooni ühe metaboliidi uute andmete kohta. Toiduohutusamet esitas komisjonile oma ajakohastatud järelduse (5)14. juulil 2014.

(6)

FMC Agricultural Solutions A/S võttis oma 7. mai 2020. aasta kirjaga metüületametsulfurooni heakskiitmise taotluse tagasi.

(7)

Taotluse tagasivõtmise tõttu ei tohiks metüületametsulfurooni heaks kiita.

(8)

Käesolev määrus ei piira õigust esitada määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 7 kohaselt uut taotlust toimeaine metüületametsulfurooni heakskiitmiseks.

(9)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Toimeaine heakskiitmata jätmine

Toimeainet metüületametsulfurooni ei kiideta heaks.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. september 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1).

(3)  Komisjoni 23. veebruari 2011. aasta otsus 2011/124/EL, millega tunnistatakse põhimõtteliselt täielikuks toimik, mis on esitatud üksikasjalikuks läbivaatamiseks ja metüületametsulfurooni kandmiseks nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse (ELT L 49 24.2.2011, lk 42).

(4)  Euroopa Toiduohutusamet, 2014. „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ethametsulfuron (evaluated variant ethametsulfuron-methyl)“ („Järeldus toimeaine etametsulfurooni (hinnatud metüületametsulfuroonina) pestitsiidina kasutamise riskihindamist käsitleva vastastikuse eksperdiarvamuse kohta“), EFSA Journal 2014;12(1):3508, 94 lk doi:10.2903/j.efsa.2014.3508.

(5)  Euroopa Toiduohutusamet, 2014. „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ethametsulfuron (evaluated variant ethametsulfuron-methyl)“ („Järeldus toimeaine etametsulfurooni (hinnatud metüületametsulfuroonina) pestitsiidina kasutamise riskihindamist käsitleva vastastikuse eksperdiarvamuse kohta“), EFSA Journal 2014;12(7):3787, 96 lk doi:10.2903/j.efsa.2014.3787.


Top