Siseministri määruste muutmine Sisekaitseakadeemia politseiametnike ja päästeteenistujate ametikohtadele vastavate ametinimetuste ning päästeteenistujate palgamääruse muudatuste tõttu

Vastu võetud 08.07.2020 nr 28

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 110 lõike 2 ning päästeteenistuse seaduse § 5 lõike 4 ja § 11 lõike 5 alusel.

§ 1.  Siseministri 15. juuni 2012. aasta määruse nr 8 "Sisekaitseakadeemia politseiametnike ametikohad ja nendele kinnitatud teenistusastmed ning Päästekolledži ametikohtade vastavus päästeteenistujate ametinimetustele" muutmine

Siseministri 15. juuni 2012. aasta määruses nr 8 "Sisekaitseakadeemia politseiametnike ametikohad ja nendele kinnitatud teenistusastmed ning Päästekolledži ametikohtade vastavus päästeteenistujate ametinimetustele" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punktid 2–4 sõnastatakse järgmiselt:

2)

õppetooli juhataja, keskuse juhataja

juhi ametikoha politseikapteni, politseimajori, politseikolonelleitnanti teenistusaste;

3)

professor, kaasprofessor, vanemlektor, lektor, teadur, nooremteadur, nõunik, peaspetsialist

peaspetsialisti ametikoha teenistusastmed;

4)

nooremlektor, vanemõpetaja, õpetaja, instruktor, assistent, tasemeõppe juhtivspetsialist, täiendusõppe juhtivspetsialist, õppedistsipliini juhtivspetsialist

juhtivspetsialisti ametikoha teenistusastmed;

2) paragrahvi 1 lõike 1 punktist 4 jäetakse pärast sõna "instruktor," välja sõna "assistent,";

3) paragrahvi 2 punktid 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

1)

direktor, direktori asetäitja, õppetooli juhataja

päästedirektor;

2)

professor, kaasprofessor, vanemlektor, lektor, keskuse juhataja, teadur, nooremteadur, nõunik

päästepealik;

3)

nooremlektor, vanemõpetaja, õpetaja, instruktor, peaspetsialist, projektijuht, assistent, kutseõpetaja

päästepeaspetsialist;

4) paragrahvi 2 punktis 3 jäetakse pärast sõna "projektijuht" välja sõnad ", assistent, kutseõpetaja".

§ 2.  Siseministri 2. mai 2013. aasta määruse nr 19 "Päästeteenistujate palgamäärad, põhipalga määramise ja päästeteenistujatele muutuvpalga maksmise kord" muutmine

Siseministri 2. mai 2013. aasta määruses nr 19 "Päästeteenistujate palgamäärad, põhipalga määramise ja päästeteenistujatele muutuvpalga maksmise kord" tehakse järgmised muudatused:

1) siseministri 2. mai 2013. aasta määruse nr 19 "Päästeteenistujate palgamäärad, põhipalga määramise ja päästeteenistujatele muutuvpalga maksmise kord" lisa 3 asendatakse alates 20. juunist 2020. aastal käesoleva määruse lisaga 1;

2) siseministri 2. mai 2013. aasta määruse nr 19 "Päästeteenistujate palgamäärad, põhipalga määramise ja päästeteenistujatele muutuvpalga maksmise kord" lisa 3 asendatakse alates 20. juunist 2024. aastal käesoleva määruse lisaga 2.

§ 3.  Määruse jõustumine

  (1) Käesoleva määruse § 1 punkte 1 ja 3 ning § 2 punkti 1 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 20. juunist 2020. aastal.

  (2) Käesoleva määruse § 1 punktid 2 ja 4 ning § 2 punkt 2 jõustuvad 20. juunil 2024. aastal.

Mart Helme
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler