2.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 209/19


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/919,

30. juuni 2020,

millega muudetakse otsuse 2007/453/EÜ lisa Serbia BSE staatuse osas

(teatavaks tehtud numbri C(2020) 4236 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 999/2001, millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad, (1) eriti selle artikli 5 lõike 2 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 999/2001 on ette nähtud, et liikmesriigid, kolmandad riigid või nende piirkonnad (edaspidi „riigid või piirkonnad“) klassifitseeritakse vastavalt nende staatusele veiste spongioosse entsefalopaatia (BSE) osas ühte järgmisest kolmest kategooriast: väheolulise BSE-riskiga riigid, kontrollitud BSE-riskiga riigid ja määramata BSE-riskiga riigid.

(2)

Määruse (EÜ) nr 999/2001 artikli 5 lõikes 2 on sätestatud, et kui Maailma Loomatervise Organisatsioon (OIE) on paigutanud taotluse esitanud riigi ühte nendest kolmest kategooriast, võib teha otsuse liidu kategooria ümberhindamise kohta. Määruses (EÜ) nr 999/2001 on viidatud OIEle, kuna organisatsioonil on maismaaloomade tervise koodeksi (2) sätete kohaselt määrav roll OIE liikmesriikide ja tsoonide liigitamisel vastavalt neis esinevale BSE-riskile.

(3)

Komisjoni otsuses 2007/453/EÜ (3) on riikide või piirkondade BSE staatus esitatud vastavalt nende BSE-riskile kõnealuse õigusakti lisa A, B või C osas. Kõnealuse lisa A osas loetletud riike ja piirkondi käsitatakse väheolulise BSE-riskiga riikide ja piirkondadena, B osas loetletud riike ja piirkondi kontrollitud BSE-riskiga riikide ja piirkondadena ning kõnealuse lisa C osas on märgitud, et A ja B osas loetlemata riike ja piirkondi tuleb käsitada määramata BSE-riskiga riikide ja piirkondadena.

(4)

Serbiat käsitatakse praegu määramata BSE-riskiga riigina, mis kuulub otsuse 2007/453/EÜ lisa C ossa.

(5)

28. mail 2019 võttis OIE delegaatide ülemaailmne assamblee vastu resolutsiooni nr 19, milles käsitletakse OIE liikmete staatuse tunnustamist veiste spongioosse entsefalopaatia riski osas (4) ning mis jõustub 31. mail 2019. Kõnealuses resolutsioonis tunnistati Serbia „välja arvatud ÜRO hallatav Kosovo“ vastavalt OIE maismaaloomade tervise koodeksile väheolulise BSE-riskiga riigiks. Pärast seda, kui kõnealusest resolutsioonist tulenevalt hinnati olukorda uuesti liidu tasandil, leidis komisjon, et kõnealusele kolmandale riigile OIE poolt antud uut BSE staatust tuleks kajastada otsuse 2007/453/EÜ lisas.

(6)

Otsuse 2007/453/EÜ lisas esitatud riikide ja piirkondade loetelu tuleks seega muuta nii, et Serbia (nagu on osutatud ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Serbia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu artiklis 135) (5) oleks esitatud kõnealuse lisa A osas väheolulise BSE-riskiga riikide ja piirkondade loetelus.

(7)

Otsuse 2007/453/EÜ lisa tuleks seega vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2007/453/EÜ lisa A osa pealkirja „Kolmandad riigid“ all esitatud loetelu muudetakse järgmiselt:

1)

kannete „Peruu“ ja „Singapur“ vahele lisatakse järgmine kanne:

„—

Serbia (*)“;

2)

loetelu lõppu lisatakse järgmine märkus:

„(*)

Nagu on osutatud ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Serbia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu (ELT L 278, 18.10.2013, lk 16) artiklis 135.“

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. juuni 2020

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stella KYRIAKIDES


(1)  EÜT L 147, 31.5.2001, lk 1.

(2)  http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/

(3)  Komisjoni 29. juuni 2007. aasta otsus 2007/453/EÜ, millega määratakse BSE ohu alusel liikmesriikide, kolmandate riikide või nende piirkondade BSE staatus (ELT L 172, 30.6.2007, lk 84).

(4)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2019/A_R19_BSE_risk.pdf

(5)  ELT L 278, 18.10.2013, lk 16.


Top