30.6.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 206/8


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/893,

29. juuni 2020,

millega muudetakse rakendusmäärust (E) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik, (1) eriti selle artikleid 8, 17, 50, 76, 132, 138, 143, 157, 161, 176, 193, 217, 232 ja 268,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 952/2013 (edaspidi „tolliseadustik“) ja komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 (2) praktilisest rakendamisest ilmnes, et rakendusmäärusesse on vaja teha mõned muudatused, et kohandada seda paremini ettevõtjate ja tolli vajadustega ning võtta arvesse seadusandlikke arenguid ja tolliseadustiku jaoks kehtestatud elektrooniliste süsteemide kasutuselevõtuga seotud arengusuundasid.

(2)

Euroopa Liidu Kohus tunnistas otsusega kohtuasjas C-661/15 (3) kehtetuks komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (4) artikli 145 lõike 3, milles on kehtestatud üheaastane tähtaeg, et võtta arvesse defektse kauba hinna korrigeerimist selle tolliväärtuse määramisel. Kohus otsustas sel ajal kohaldatud tolliseadustiku (5) alusel, et võlgnik oleks võinud saada tagasi määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 145 lõike 2 kohaldamisest tuleneva tolliväärtuse vähendamisega proportsionaalse imporditollimaksu kolme aasta jooksul alates kuupäevast, mil selle tollimaksu summa võlgnikule teatavaks tehti. Määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 145 lõikega 3 aga vähendati seda võimalust 12 kuu peale, kuna kõnealuse määruse artikli 145 lõike 2 kohaldamisest tulenevat tolliväärtuse korrigeerimist saaks arvesse võtta ainult juhul, kui seda on tehtud 12 kuu jooksul. Määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 145 lõige 3 läks vastuollu tolliseadustiku artikliga 29 koostoimes selle seadustiku artikliga 78 ja artikli 236 lõikega 2. Seepärast oli see kehtetu. Määrused (EMÜ) nr 2913/92 ja (EMÜ) nr 2454/93 ei kehti enam, kuid rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artikli 132 punktiga c on samuti kehtestatud ühe aasta pikkune periood defektse kauba tolliväärtuse korrigeerimiseks. Seepärast tuleks see punkt välja jätta, nii et oleks selge, et tolliseadustiku artikli 121 lõike 1 punktis a sätestatud kolmeaastane üldine tähtaeg enammääratud tollimaksude tagasimaksmise või vähendamise taotlemiseks kehtib ka defektse kauba puhul. Õiguskindluse huvides ja selgitamaks, et nendel juhtudel ei oleks tulnud kohaldada üheaastast tähtaega, tuleks rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artikli 132 punkt c välja jätta tagasiulatuvalt alates kõnealuse rakendusmääruse jõustumise kuupäevast.

(3)

Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklis 182 on sätestatud, et sisenemise ülddeklaratsioonidega seotud teabe esitamiseks, töötlemiseks, salvestamiseks ja vahetamiseks ning edasiseks teabevahetuseks kasutatakse tolliseadustiku artikli 16 lõike 1 kohaselt loodud elektroonilist info- ja sidesüsteemi. Komisjon on otsustanud rakendusotsusega (EL) 2019/2151 (6) seada sisse uue elektroonilise süsteemi (ICS2), et toetada julgeoleku ja turvalisuse riskianalüüsi, mis tehakse enne kauba tolli saabumist, ja sellega seotud kontrolle, st sisenemise ülddeklaratsiooni andmete töötlemist tolli riskianalüüsi ja kontrolli jaoks ning seonduvat teabevahetust. Seepärast tuleks rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklit 182 muuta, et täpsustada, milleks ICS2 kasutada, ja samuti selleks, et tagada ühtlustamine liidu tolliterritooriumi piires, nõuda ettevõtjatelt, et nad kasutaksid komisjoni ja liikmesriikide loodud kauplejate ühtlustatud liidest, esitada tollile sisenemise ülddeklaratsiooni andmed ja vahetada seonduvat teavet.

(4)

Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklis 183 on sätestatud sisenemise ülddeklaratsiooni andmete esitamise eeskirjad, sealhulgas kohustus, et tolliseadustiku artikli 127 lõike 6 kohaselt esitavad erijuhtudel sisenemise ülddeklaratsiooni andmeid muud isikud (dokumentide mitmekordne esitamine). ICS2 kasutuselevõtt kolme väljalaskena (1. väljalase, 2. väljalase ja 3. väljalase) võimaldab seda, et sisenemise ülddeklaratsiooni andmete mitmekordse esitamise saab järk-järgult kasutusele võtta asjaomastes transpordisektorites ja ärimudelites. Seepärast tuleks rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklit 183 muuta, et selgitada eeskirju, mis kehtivad seni, kuni ICS2 täielikult toimima hakkab. Lähtekohaks on olemasoleva impordikontrollisüsteemi alusel kehtiv olukord. Kõikide transpordiliikide (lennu-, mere-, sisevee-, maantee- ja raudteetransport) vedajad, sealhulgas kullerfirmad, peavad selle süsteemi kaudu kohe esitama kõik sisenemise ülddeklaratsiooni andmed kauba kohta, mille puhul ei loobuta komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 (7) artikli 104 kohaselt sisenemise ülddeklaratsiooni esitamise nõudest. Uue elektroonilise süsteemi 1. väljalaske kasutuselevõtust alates peavad kullerfirmad lennutranspordi puhul esitama lisaks minimaalse andmestu kõikide saadetiste kohta, olenemata nende väärtusest, ja postiettevõtjatelt nõutakse esimest korda minimaalse andmestu esitamist, kuid ainult sellistes postisaadetistes sisalduva kauba kohta, mille lõppsihtkoht on liit. Vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklile 106 käsitatakse kuni uue süsteemi 2. väljalaske kasutuselevõtuni minimaalset andmestut täieliku sisenemise ülddeklaratsioonina postisaadetistes sisalduva kauba puhul ja saadetistes sisalduva kauba puhul, mille väärtus ei ületa 22 eurot. ICS2 süsteemi 2. väljalaske kasutuselevõtu esimesest päevast alates on dokumentide mitmekordne esitamine võimalik lennutranspordis. Lennuettevõtjad peavad lõpetama olemasoleva impordikontrollisüsteemi kasutamise ja liituma järk-järgult uue ICS2 süsteemiga, mille kaudu nad peavad esitama asjakohase andmestu sisenemise ülddeklaratsiooni andmete kohta. Uue süsteemi 3. väljalaske kasutuselevõtu esimesest päevast alates on dokumentide mitmekordne esitamine võimalik ka muude transpordiliikide puhul. Nende transpordiliikidega seotud vedajad peavad järk-järgult liituma uue süsteemiga. Liikmesriigid määravad kindlaks kuupäevad, millest alates on ettevõtjad kohustatud kasutama uue süsteemi erinevaid väljalaskeid vastavalt rakendusotsuse (EL) 2019/2151 lisa I osa punktile 6 selles kehtestatud kasutuselevõtu ajavahemike jooksul. Artiklit 183 tuleks samuti muuta, et selgitada eeskirju, mille kohaselt määratakse kindlaks esimene sisenemistolliasutus, kui isik, kes esitab sisenemise ülddeklaratsiooni andmed, ei tea, milline on kaupa vedava transpordivahendi esimene liitu saabumise koht.

(5)

Uue süsteemi kolme väljalaske kasutuselevõtul tuleks kohaldada teavitamiskohustust seoses sisenemise ülddeklaratsiooni andmete esitamisega muude isikute kui vedaja poolt. Üldine viide rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklis 184 osutatud impordikontrollisüsteemi kasutuselevõtule tuleks vastavalt asendada konkreetsemate viidetega ICS2 kolmele väljalaskele. Mereteed pidi veetavast kaubast teatamise kohustust tuleks kohaldada alates hetkest, mil vedaja on kohustatud kasutama uue süsteemi 3. väljalaset. Õhuteed pidi või posti teel veetavast kaubast teatamise kohustust tuleks kohaldada alates hetkest, mil vedaja on kohustatud kasutama uue süsteemi 2. väljalaset.

(6)

Tolli kohustuse puhul registreerida sisenemise ülddeklaratsiooni andmete esitamine ja teatada sellest registreerimisest tuleks samuti ICS2 erinevaid väljalaskeid arvesse võtta. Üldine viide rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklis 185 osutatud impordikontrollisüsteemi kasutuselevõtule tuleks vastavalt asendada konkreetsemate viidetega uue süsteemi kolmele väljalaskele. Toll peaks registreerima sisenemise ülddeklaratsiooni andmed ja teatama sellest registreerimisest ICS2 süsteemi 1. väljalaske kasutuselevõtu esimesest päevast alates. Pärast uue süsteemi 2. väljalaske kasutuselevõttu on teatavates olukordades võimalik dokumentide mitmekordne esitamine ja seepärast tuleks ka artiklis 185 märkida, et alates sellest kuupäevast peaksid tolliasutused olema kohustatud teavitama vedajat teiste ettevõtjate esitatud sisenemise ülddeklaratsiooni andmete registreerimisest, kui vedaja on taotlenud enda teavitamist.

(7)

Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklis 186 tuleks täpsustada tähtajad, mille jooksul tuleb sisenemise ülddeklaratsiooni andmete põhjal teha riskianalüüs, ja vajalikud meetmed, mis tuleb riskianalüüsiga seoses võtta. Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklis 186 tuleks sätestada, et põhimõtteliselt peab esimene sisenemistolliasutus pärast sisenemise ülddeklaratsiooni õigeaegset kättesaamist tegema riskianalüüsi enne kauba saabumist liidu tolliterritooriumile. Õhuteed pidi toodava kauba puhul peaks see tähtaeg siiski olema lühem. Esimene sisenemistolliasutus peaks tegema selle kauba riskianalüüsi niipea kui võimalik pärast seda, kui ta on saanud sisenemise ülddeklaratsiooni minimaalse andmestu. Selleks et tagada tollikontrollide ühetaoline kohaldamine, tuleks muuta artiklit 186, et määrata kindlaks meetmed, mida esimene sisenemistolliasutus peab võtma, et teha sisenemise ülddeklaratsiooni andmete põhjal riskianalüüs. Vastavalt tolliseadustiku artiklitele 46, 47 ja 128 peab esimene sisenemistolliasutus eelkõige vahetama teavet kõnealustes andmetes märgitud liikmesriikidega ja nende liikmesriikidega, kes on salvestanud ICS2 süsteemi sisenemise ülddeklaratsiooni andmetega vastavuses olevat julgeoleku- ja turvariskidega seotud teavet, mille kohaselt peavad teised tolliasutused korraldama riskianalüüsi ja tegema riskianalüüsi teatavad tulemused kättesaadavaks.

(8)

Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklit 186 tuleks samuti muuta, et anda esimesele sisenemistolliasutusele õigus soovitada pärast riskianalüüsi tegemist kauba kontrollimiseks kõige sobivamat kohta ja kõige sobivamaid meetmeid. Kontrollimiseks soovitatud kõige sobivamas kohas pädeval tolliasutusel peaks olema võimalik valida, kas ta järgib soovitust, kuid igal juhul peaks ta olema kohustatud teatama sisenemistolliasutusele, kas kontroll on tehtud või mitte, ning kui see on tehtud, teatama ka kontrolli tulemused. Lisaks on asjakohane kehtestada menetluseeskiri, mille kohaselt peavad tolliasutused kasutama ICS2 süsteemi, et teatada riski hindamistest ja kontrolli tulemustest tolliseadustiku artikli 46 lõikes 5 sätestatud juhtudel või vahetada mis tahes muid kontrolli tulemusi vastavalt tolliseadustiku artikli 47 lõikele 2. Kohustust teha kauba esitamisel riskianalüüs tuleks laiendada, et see hõlmaks rohkem juhtumeid, mille puhul loobutakse sisenemise ülddeklaratsiooni esitamise nõudest kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) 2015/2446.

(9)

Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artikli 187 pealkirja tuleks muuta, võtmaks arvesse, et selles on esitatud üleminekueeskirjad, kuna neid kohaldatakse ainult kuni ICS2 kasutuselevõtuni. Kuni uus süsteem muutub kättesaadavaks, peaks toll tegema riskianalüüsi sellise teabe põhjal, mis on olemasolevas impordikontrollisüsteemis. Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklis 187 tuleks sätestada, et olemasolevat impordikontrollisüsteemi tuleb kasutada kuni uue süsteemi kasutuselevõtu kuupäevadeni. Samuti tuleks rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artikli 187 lõikes 5 ajakohastada viiteid delegeeritud määrusele (EL) 2015/2446. Eeskirju selle kohta, et kaupa ei ole võimalik vabastada enne, kui riskianalüüs on tehtud, ja selle kohta, kuidas teha riskianalüüsi pärast sisenemise ülddeklaratsiooni muutmist, tuleks kohaldada ka üleminekuperioodil ja seepärast tuleks need lisada rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklisse 187.

(10)

Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklis 188 sätestatud menetluseeskirjades sisenemise ülddeklaratsiooni muutmiseks ja kehtetuks tunnistamiseks tuleks eristada uut ICS2 süsteemi ja olemasolevat impordikontrollisüsteemi. Uut süsteemi tuleks kasutada selleks, et esitada taotlusi sisenemise ülddeklaratsiooni muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks. Liikmesriikidel peaks siiski olema võimalus lubada esitada paberkandjal taotlusi selliste deklaratsioonide muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks, mille esitamiseks kasutati olemasolevat impordikontrollisüsteemi.

(11)

Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklit 189 tuleks muuta, et eristada olemasoleva impordikontrollisüsteemi alusel kohaldatavaid õhusõidukite ja laevade marsruudi muutmise eeskirju eeskirjadest, mida hakatakse kohaldama uue elektroonilise ICS2 süsteemi alusel.

(12)

Kuna delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 1 punktiga 51 on võetud kasutusele ELi vorm 302, tuleks muuta rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklit 207, et lubada kasutada ELi vormi 302 liidu kauba tollistaatuse tõendamiseks.

(13)

Kuna muudeti delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklit 141 toimingute kohta, mida loetakse tollideklaratsiooni esitamiseks, tuleks vastavalt muuta rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklit 218, et täpsustada, millistel juhtudel loetakse teatavad tolliformaalsused sisenemisel või väljumisel samuti toimunuks toiminguga, mida loetakse tollideklaratsiooni esitamiseks.

(14)

Kuna delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 141 lõikega 3 on kehtestatud üleminekueeskiri postisaadetiste deklareerimiseks nende esitamisega tollile kuni ICS2 süsteemi 1. väljalaske kasutuselevõtuni, et toetada julgeoleku ja turvalisuse riskianalüüsi ja seonduvaid kontrolle, tuleks rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artikliga 220 selgitada, et postisaadetiste vastuvõtmise ja vabastamise erieeskirjad on samuti üleminekueeskirjad.

(15)

Nii NATO vormi 302 kui ka ELi vormi 302 kasutamiseks tuleks kehtestada menetluseeskirjad muude tolliprotseduuride jaoks kui transiit. Seepärast tuleks rakendusmäärusesse (EL) 2015/2447 lisada uued artiklid 220a ja 220b. Selleks et tagada menetluseeskirjade sujuv toimimine, tuleks kõnealuse määruse artikliga 221 nõuda, et liikmesriikide toll määraks tolliasutuse või -asutused, kes vastutaks tolliformaalsuste ja -kontrollide eest sellise kauba puhul, mida veetakse või kasutatakse NATO vormi 302 või ELi vormi 302 alusel.

(16)

Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklit 221 tuleks samuti muuta, selgitamaks, et tolliasutus, mis asub liikmesriigis, kus kauba lähetamine või vedu lõpeb, peab olema teatava tollimaksuvaba kauba impordiks deklareerimise pädev tolliasutus, kui see kaup on deklareeritud käibemaksuga maksustamise eesmärgil muu korra kui nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ (8) XII jaotise 6. peatüki 4. jaos sätestatud kolmandatelt territooriumidelt või kolmandatest riikidest imporditud kauba kaugmüügi erikorra alusel (nn impordi ühtne kontaktpunkt). Eesmärk on tagada, et selle kauba suhtes kohaldatakse kauba siht- või tarbimisliikmesriigi käibemaksumäära.

(17)

Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklit 271 tuleks muuta, et edendada standarditud teabevahetusega (INF) seotud elektroonilise süsteemi ühtlustatud kasutamist. Selleks et kehtestada ettevõtjatele ühtne menetlus nõutavate andmeelementide sisestamiseks kõnealusesse süsteemi, peaksid asjaomased ettevõtjad kasutama kauplejate ühtlustatud liidest.

(18)

Kuna rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artikliga 221 on kehtestatud kohustus, et liikmesriigid määraksid tolliasutuse, kes vastutaks kõikide tolliformaalsuste ja -kontrollide eest sellise kauba puhul, mida veetakse või kasutatakse kas NATO vormi 302 või ELi vormi 302 alusel, muutub kõnealuse määruse artikkel 285, milles sätestatakse sama kohustus üksnes transiidi jaoks, üleliigseks ja see tuleks välja jätta. Lisaks tuleks NATO vormiga 302 varustamist käsitlevaid sätteid ja selliste vormide kasutamise suhtes kohaldatavaid menetluseeskirju laiendada transiidile, mis toimub ELi vormi 302 alusel. Seepärast tuleks rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artikleid 285, 286 ja 287 vastavalt muuta ning lisada uued sätted.

(19)

Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklit 321 tuleks muuta, et täpsustada, millal lõpeb liidu transiidiprotseduur kauba puhul, mis tuuakse liidu tolliterritooriumile kinnistranspordiseadmega, ja selgitada, milline on sellise kauba õiguslik olukord, kui liidu transiidiprotseduur on lõppenud.

(20)

Rakendusmäärust (EL) 2015/2447 tuleks muuta, et kehtestada võimalus lõpetada erandjuhul ajutise impordi protseduur kauba puhul, mis on seoses sõjalise tegevusega ära tarvitatud või hävitatud.

(21)

Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artikli 324 lõike 1 kohaselt võivad ettevõtjad kohaldada seestöötlemisprotseduuri (IM/EX) lihtsustatud lõpetamist, kuna töödeldud tooted loetakse reekspordituks. Juhul kui seestöötlemisprotseduurile (IM/EX) suunatud liiduvälise kauba suhtes kohaldataks muu hulgas mõnda kaubanduspoliitika meedet, kui kaup deklareeritaks vabasse ringlusse lubamiseks, ei ole protseduuri lihtsustatud lõpetamine lubatud. Liidu eelneva järelevalve eesmärgil kehtestatakse mõned kaubanduspoliitika meetmed, mida kohaldatakse üksnes vabasse ringlusse lubamisel. Sellised meetmed, mis mõjutavad rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artikli 324 lõike 1 kohaldamist, on kehtestatud komisjoni rakendusmääruses (EL) 2016/670 (9) teatavate raua- ja terasetoodete impordi suhtes ning komisjoni rakendusmääruses (EL) 2018/640 (10) teatavate alumiiniumtoodete impordi suhtes. Ettevõtjatel peaks olema lubatud kohaldada rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artikli 324 lõikes 1 kehtestatud tollilihtsustust tagasiulatuvalt kolm aastat enne käesoleva muudatuse jõustumist tingimusel, et nad esitavad asjakohaste järelevalvemeetmetega nõutud andmeelemendid. Seepärast tuleks rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artikli 324 lõiget 2 vastavalt muuta.

(22)

Tagamaks et kinnistranspordiseadmega transporditava kauba ekspordiprotseduur on lõpetatud, tuleks rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklis 331 täpsustada, millal see kaup loetakse tollile esitatuks.

(23)

Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 lisas 23–02 on esitatud konkreetsed CN-koodid ja kauba kirjeldused, mis ei ole ühise tollitariifistiku (11) muudatuste tõttu enam kasutusel. Seepärast on vaja lisa 23–02 ajakohastada, eelkõige võttes arvesse, et see on esimene ajakohastus pärast 1. maid 2016, kui liidu tolliseadustikku, delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 ja rakendusmäärust (EL) 2015/2447 hakati kohaldama.

(24)

Selleks et tagada paindlikum talituspidevuse protseduur transiidi korral ning vähendada formaalsusi ja tolliasutuste kantavaid kulusid, tuleks pikendada rakendusmääruse (EL) 2015/2447 lisas 72–04 esitatud paberkandjal üldtagatise sertifikaatide ja tagatisest vabastamise sertifikaatide kehtivusaega.

(25)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 muudatused

Rakendusmäärust (EL) 2015/2447 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 132 punkt c jäetakse välja.

2)

Artiklid 182–186 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 182

Sisenemise ülddeklaratsioonidega seotud elektrooniline süsteem

(tolliseadustiku artikkel 16)

1.   Tolliseadustiku artikli 16 lõike 1 kohaselt loodud elektroonilist süsteemi kasutatakse selleks, et

a)

esitada, töödelda ja salvestada sisenemise ülddeklaratsioonidega andmeid ja neid deklaratsioone käsitlevat muud teavet, mis on seotud tollialase julgeoleku ja turvalisuse riskianalüüsiga, sealhulgas lennundusjulgestuse toetamisega, ning meetmetega, mida tuleb selle analüüsi tulemuste põhjal võtta;

b)

vahetada teavet, mis on seotud sisenemise ülddeklaratsiooni andmetega ja sisenemise ülddeklaratsiooni riskianalüüsi tulemustega, muu teabega, mida on vaja selle riskianalüüsi tegemiseks, ning meetmetega, mis on võetud riskianalüüsi põhjal, sealhulgas soovitustega kontrollimise kohtade ja nende kontrollide tulemuste kohta;

c)

vahetada teavet, mis on seotud tolliseadustiku artikli 46 lõikes 3 osutatud julgeoleku ja turvalisuse ühiste riskikriteeriumide ja -standardite ning kontrollimeetmete ja kontrolli eelisvaldkondade kohaldamise järelevalve ja hindamisega.

Süsteemi väljaarendamine ja süsteemi etapiviisilise kasutuselevõtu kuupäevad on esitatud komisjoni rakendusotsuse (EL) 2019/2151 (*1) lisas osutatud projektis „Liidu tolliseadustiku kohane impordikontrollisüsteem 2 (ICS2)“.

1a.   Ettevõtjad kasutavad teabe, muutmistaotluste ja kehtetuks tunnistamise taotluste esitamiseks, sisenemise ülddeklaratsiooni andmete töötlemiseks ja salvestamiseks ning seonduva teabe vahetamiseks tolliasutustega ELi kauplejate ühtlustatud liidest, mis loodi komisjoni ja liikmesriikide omavahelise kokkuleppega.

2.   Erandina käesoleva artikli lõikest 1 kasutatakse kuni kõnealuses lõikes osutatud elektroonilise süsteemi kasutuselevõtu kuupäevadeni, mis on kooskõlas rakendusotsuse (EL) 2019/2151 lisaga, sisenemise ülddeklaratsioone käsitleva teabe esitamiseks ja vahetamiseks määrusega (EMÜ) nr 2454/93 ette nähtud elektroonilist süsteemi kooskõlas käesoleva määruse artikli 185 lõikega 1, artikliga 187 ja artikli 188 lõikega 3.

Artikkel 183

Sisenemise ülddeklaratsiooni esitamine

(tolliseadustiku artikli 127 lõiked 4, 5 ja 6)

1.   Kui sisenemise ülddeklaratsiooni esitamise nõudest ei loobuta vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklile 104, esitatakse sisenemise ülddeklaratsiooni andmed õhuteed pidi veetava kauba kohta järgmiselt:

a)

lennuettevõtjad esitavad täieliku sisenemise ülddeklaratsiooni artikli 182 lõikes 2 osutatud elektroonilise süsteemi kaudu kuni kuupäevani, mis on kehtestatud rakendusotsuse (EL) 2019/2151 lisas käesoleva määruse artikli 182 lõikes 1 osutatud elektroonilise süsteemi 2. väljalaske jaoks;

b)

kullerfirmad esitavad järgmise:

kui saadetise tegelik väärtus ei ületa 22 eurot, täieliku sisenemise ülddeklaratsiooni artikli 182 lõikes 2 osutatud elektroonilise süsteemi kaudu kuni kuupäevani, mis on kehtestatud rakendusotsuse (EL) 2019/2151 lisas kui käesoleva määruse artikli 182 lõikes 1 osutatud elektroonilise süsteemi 2. väljalaske kasutuselevõtu ajavahemiku alguskuupäev;

kõikide saadetiste kohta delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 106 lõikes 2 osutatud minimaalse andmestu käesoleva määruse artikli 182 lõikes 1 osutatud elektroonilise süsteemi kaudu alates kuupäevast, mis on kehtestatud rakendusotsuse (EL) 2019/2151 lisas kõnealuse süsteemi 1. väljalaske jaoks;

c)

postiettevõtjad esitavad delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 106 lõikes 2 osutatud minimaalse andmestu saadetiste kohta, mille lõppsihtkoht on liikmesriik, käesoleva määruse artikli 182 lõikes 1 osutatud elektroonilise süsteemi kaudu alates kuupäevast, mis on kehtestatud rakendusotsuse (EL) 2019/2151 lisas kõnealuse süsteemi 1. väljalaske jaoks;

d)

esitades ühe või rohkema andmestu käesoleva määruse artikli 182 lõikes 1 osutatud elektroonilise süsteemi kaudu alates kuupäevast, mis on kehtestatud rakendusotsuse (EL) 2019/2151 lisas kõnealuse süsteemi 2. väljalaske kasutuselevõtu jaoks.

1a.   Kui sisenemise ülddeklaratsiooni esitamise nõudest ei loobuta vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklile 104, esitatakse mereteed, siseveeteed, maanteed või raudteed pidi veetava kauba kohta sisenemise ülddeklaratsiooni andmed järgmiselt:

a)

esitades täieliku sisenemise ülddeklaratsiooni artikli 182 lõikes 2 osutatud elektroonilise süsteemi kaudu kuni kuupäevani, mis on kehtestatud vastavalt rakendusotsuse (EL) 2019/2151 lisale käesoleva määruse artikli 182 lõikes 1 osutatud elektroonilise süsteemi 3. väljalaske kasutuselevõtu jaoks;

b)

esitades ühe või rohkema andmestu käesoleva määruse artikli 182 lõikes 1 osutatud elektroonilise süsteemi kaudu alates kuupäevast, mis on kehtestatud rakendusotsuse (EL) 2019/2151 lisas kõnealuse süsteemi 3. väljalaske kasutuselevõtu jaoks.

2.   Kui sisenemise ülddeklaratsioon esitatakse rohkem kui ühe andmestuna või delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 106 lõigetes 2 ja 2a osutatud minimaalse andmestuna, esitab osalise või minimaalse andmestu esitav isik selle tolliasutusele, mis on talle teadaolevalt esimene sisenemistolliasutus. Kui see isik ei tea, millisesse liidu tolliterritooriumil asuvasse kohta kaupa vedav transpordivahend kõigepealt saabub, võib esimese sisenemistolliasutuse kindlaks määrata selle koha alusel, kuhu kaup saadetakse.

Artikkel 184

Teavitamiskohustused seoses sisenemise ülddeklaratsiooni andmete esitamisega muude isikute kui vedaja poolt

(tolliseadustiku artikli 127 lõige 6)

1.   Käesoleva määruse artikli 182 lõikes 1 osutatud elektroonilise süsteemi 3. väljalaske kasutuselevõtu jaoks vastavalt rakendusotsuse (EL) 2019/2151 lisale kehtestatud kuupäevast alates esitavad vedaja ja veokirja väljastav isik delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 112 lõikes 1 osutatud juhtudel sisenemise ülddeklaratsioonis andmed kõigi isikute kohta, kes on nendega sõlminud veolepingu ja ei teinud neile kättesaadavaks sisenemise ülddeklaratsiooni jaoks vajalikke andmeid.

Kui kaubasaaja, kes on märgitud veokirja, millel ei ole alamveokirju, ei tee vajalikke andmeid veokirja väljastavale isikule kättesaadavaks, esitab see isik andmed kaubasaaja kohta sisenemise ülddeklaratsioonis.

2.   Käesoleva määruse artikli 182 lõikes 1 osutatud elektroonilise süsteemi 3. väljalaske kasutuselevõtu jaoks vastavalt rakendusotsuse (EL) 2019/2151 lisale kehtestatud kuupäevast alates teavitab veokirja väljastav isik delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 112 lõikes 1 osutatud juhtudel kõnealuse veokirja väljastamisest isikut, kes on temaga sõlminud veolepingu.

Kui korraldatud on kauba ühisvedu, teavitab veokirja väljastav isik kõnealuse veokirja väljastamisest isikut, kellega ta sellise veokirja väljaandmises kokku leppis.

3.   Käesoleva määruse artikli 182 lõikes 1 osutatud süsteemi 2. väljalaske kasutuselevõtu jaoks vastavalt rakendusotsuse (EL) 2019/2151 lisale kehtestatud kuupäevast alates esitavad vedaja ja lennuveokirja väljastav isik delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 113 lõikes 1 osutatud juhtudel sisenemise ülddeklaratsioonis andmed kõigi isikute kohta, kes on nendega sõlminud veolepingu või väljastanud sama kauba kohta lennuveokirja ja ei teinud neile kättesaadavaks sisenemise ülddeklaratsiooni jaoks vajalikke andmeid.

4.   Käesoleva määruse artikli 182 lõikes 1 osutatud elektroonilise süsteemi 2. väljalaske kasutuselevõtu jaoks vastavalt rakendusotsuse (EL) 2019/2151 lisale kehtestatud kuupäevast alates teavitab lennuveokirja väljastav isik delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 113 lõikes 1 osutatud juhtudel kõnealuse lennuveokirja väljastamisest isikut, kes on temaga sõlminud veolepingu.

Kui korraldatud on kauba ühisvedu, teavitab lennuveokirja väljastav isik kõnealuse lennuveokirja väljastamisest isikut, kellega ta sellise lennuveokirja väljaandmises kokku leppis.

5.   Käesoleva määruse artikli 182 lõikes 1 osutatud elektroonilise süsteemi 2. väljalaske kasutuselevõtu jaoks vastavalt rakendusotsuse (EL) 2019/2151 lisale kehtestatud kuupäevast alates esitab vedaja delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 113a lõigetes 2 ja 3 osutatud juhtudel sisenemise ülddeklaratsioonis andmed postiettevõtja või kullerfirma kohta, kes ei tee talle kättesaadavaks sisenemise ülddeklaratsiooni jaoks vajalikke andmeid.

Artikkel 185

Sisenemise ülddeklaratsiooni registreerimine

(tolliseadustiku artikli 127 lõige 1)

1.   Toll registreerib sisenemise ülddeklaratsiooni selle kättesaamisel ja teavitab sellest registreerimisest viivitamata deklaranti või tema esindajat ning edastab kõnealusele isikule sisenemise ülddeklaratsiooni tolli viitenumbri ja registreerimise kuupäeva.

2.   Alates kuupäevast, mis on vastavalt rakendusotsuse (EL) 2019/2151 lisale kehtestatud käesoleva määruse artikli 182 lõikes 1 osutatud elektroonilise süsteemi 1. väljalaske kasutuselevõtu ajavahemiku alguskuupäevana, teeb toll juhul, kui sisenemise ülddeklaratsiooni andmed esitatakse vähemalt delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 106 lõigetes 2 ja 2a osutatud minimaalse andmestuna või rohkem kui ühe andmestuna, järgmist:

a)

registreerib iga sisenemise ülddeklaratsiooni käsitleva andmestu kohe selle kättesaamisel;

b)

teavitab andmestu esitanud isikut registreerimisest viivitamata;

c)

edastab kõnealusele isikule iga andmestu tolli viitenumbri ja registreerimise kuupäeva.

3.   Tolliasutused teavitavad vedajat registreerimisest kohe kõigil järgmistel juhtudel, eeldusel et vedaja on taotlenud enda teavitamist ja tal on juurdepääs käesoleva määruse artiklis 182 osutatud elektroonilistele süsteemidele:

a)

kui sisenemise ülddeklaratsiooni on esitanud tolliseadustiku artikli 127 lõike 4 teises lõigus osutatud isik;

b)

kui sisenemise ülddeklaratsiooni andmed on esitatud kooskõlas tolliseadustiku artikli 127 lõikega 6.

4.   Kohustust teavitada vedajat lõike 3 punktis b osutatud juhtudel kohaldatakse alates kuupäevast, mis on vastavalt rakendusotsuse (EL) 2019/2151 lisale kehtestatud käesoleva määruse artikli 182 lõikes 1 osutatud elektroonilise süsteemi 2. väljalaske kasutuselevõtu ajavahemiku alguskuupäevana, eeldusel et vedajal on juurdepääs sellele süsteemile.

Artikkel 186

Sisenemise ülddeklaratsiooniga seotud riskianalüüs ja kontrollid

(tolliseadustiku artikli 46 lõiked 3 ja 5, artikli 47 lõige 2 ja artikkel 128)

1.   Riskianalüüs viiakse lõpule enne kauba saabumist esimesse sisenemistolliasutusse, eeldusel et sisenemise ülddeklaratsioon on esitatud delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklites 105–109 ettenähtud tähtaja jooksul, v.a juhul, kui tuvastatakse risk või on vaja teha täiendav riskianalüüs.

Ilma et see piiraks esimese lõigu kohaldamist, tuleb õhuteed pidi liidu tolliterritooriumile toodava kauba esimene riskianalüüs teha niipea kui võimalik pärast delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 106 lõigetes 2 ja 2a osutatud sisenemise ülddeklaratsiooni minimaalse andmestu kättesaamist.

2.   Esimene sisenemistolliasutus viib riskianalüüsi lõpule eelkõige julgeoleku ja turvalisuse eesmärgil pärast seda, kui on toimunud teabevahetus artikli 182 lõikes 1 osutatud süsteemi kaudu.

a)

Kohe pärast registreerimist teeb esimene sisenemistolliasutus sisenemise ülddeklaratsiooni andmed kättesaadavaks kõnealustes andmetes märgitud liikmesriikide tolliasutustele ja nende liikmesriikide tolliasutustele, kes on salvestanud süsteemi julgeoleku- ja turvariskidega seotud teavet, mis on vastavuses sisenemise ülddeklaratsiooni andmetega.

b)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklites 105–109 ettenähtud tähtaja jooksul teevad käesoleva lõike punktis a osutatud liikmesriikide tolliasutused riskianalüüsi eelkõige julgeoleku ja turvalisuse eesmärgil ning riski tuvastamisel teevad nad tulemused kättesaadavaks esimesele sisenemistolliasutusele.

c)

Esimene sisenemistolliasutus võtab riskianalüüsi lõpuleviimisel arvesse punktis a osutatud liikmesriikide tolliasutuste esitatud riskianalüüsi tulemustega seotud teavet.

d)

Esimene sisenemistolliasutus teeb lõpuleviidud riskianalüüsi tulemused kättesaadavaks riskianalüüsis osalenud liikmesriikide tolliasutustele ja kauba liikumisega tõenäoliselt seotud tolliasutustele.

e)

Esimene sisenemistolliasutus teavitab riskianalüüsi lõpuleviimisest järgmisi isikuid, tingimusel et nad on taotlenud enda teavitamist ja neil on juurdepääs artikli 182 lõikes 1 osutatud elektroonilisele süsteemile:

i)

deklarant või tema esindaja;

ii)

vedaja, kui see ei ole deklarant või tema esindaja.

3.   Kui esimene sisenemistolliasutus nõuab riskianalüüsi lõpuleviimiseks täiendavat teavet sisenemise ülddeklaratsiooni andmete kohta, viiakse kõnealune analüüs lõpule alles pärast sellise teabe esitamist.

Sel eesmärgil nõuab esimene sisenemistolliasutus kõnealust teavet sisenemise ülddeklaratsiooni esitanud isikult või vajaduse korral sisenemise ülddeklaratsiooni käsitlevad andmed esitanud isikult. Kui see isik ei ole vedaja, teavitab esimene sisenemistolliasutus vedajat, eeldusel et vedaja on taotlenud enda teavitamist ja tal on juurdepääs artikli 182 lõikes 1 osutatud elektroonilisele süsteemile.

4.   Kui esimesel sisenemistolliasutusel on alust arvata, et õhuteed pidi toodud kaup võib endast kujutada tõsist ohtu lennundusjulgestusele, nõuab ta, et saadetis tuleb enne liidu tolliterritooriumile suunduva õhusõiduki pardale laadimist läbi vaadata kui kõrge ohutasemega kaup või post vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/1998 (*2) lisa punktile 6.7 ja komisjoni 16. novembri 2015. aasta rakendusotsuse C(2015) 8005 (final) (millega nähakse ette üksikasjalikud meetmed määruse (EÜ) nr 300/2008 artikli 18 punktis a osutatud teavet sisaldavate lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamiseks) lisa punktile 6.7.3.

Esimene sisenemistolliasutus teavitab järgmisi isikuid, tingimusel et neil on juurdepääs käesoleva määruse artikli 182 lõikes 1 osutatud elektroonilisele süsteemile:

a)

deklarant või tema esindaja;

b)

vedaja, kui see ei ole deklarant või tema esindaja.

Pärast kõnealust teavitamist esitab sisenemise ülddeklaratsiooni esitanud isik või vajaduse korral sisenemise ülddeklaratsiooni andmed esitanud isik esimesele sisenemistolliasutusele selle läbivaatamise tulemused ja kogu sellega seotud asjakohase teabe. Riskianalüüs viiakse lõpule alles pärast kõnealuse teabe esitamist.

5.   Kui esimesel sisenemistolliasutusel on alust arvata, et delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 105 punktis a osutatud õhuteed pidi liidu tolliterritooriumile toodud kaup või meritsi liidu tolliterritooriumile toodud konteinerveos võib endast kujutada nii tõsist ohtu turvalisusele ja julgeolekule, et vaja on viivitamata tegutseda, peab ta korraldama, et kaupa ei laadita vastavale transpordivahendile.

Esimene sisenemistolliasutus teavitab järgmisi isikuid, tingimusel et neil on juurdepääs käesoleva määruse artikli 182 lõikes 1 osutatud elektroonilisele süsteemile:

a)

deklarant või tema esindaja;

b)

vedaja, kui see ei ole deklarant või tema esindaja.

Kõnealune teade saadetakse viivitamata pärast asjaomase riski tuvastamist ja delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 105 punktis a osutatud meritsi liidu tolliterritooriumile toodud konteinerveose puhul hiljemalt 24 tunni jooksul alates sisenemise ülddeklaratsiooni kättesaamisest või vajaduse korral vedaja esitatud sisenemise ülddeklaratsiooni andmete kättesaamisest.

Esimene sisenemistolliasutus teavitab sellest teatest viivitamata ka kõikide liikmesriikide tolliasutusi ja teeb neile kättesaadavaks sisenemise ülddeklaratsiooni asjakohased andmed.

6.   Kui saadetis on tuvastatud kui saadetis, mis kujutab endast nii tõsist ohtu, et transpordivahendi saabumisel on vaja viivitamata tegutseda, võtab esimene sisenemistolliasutus kauba saabumisel vastavad meetmed.

7.   Pärast riskianalüüsi lõpuleviimist võib esimene sisenemistolliasutus soovitada artikli 182 lõikes 1 osutatud elektroonilise süsteemi kaudu kauba kontrollimiseks kõige sobivamat kohta ja kõige sobivamaid meetmeid.

Kontrollimiseks soovitatud kõige sobivamas kohas pädev tolliasutus teeb otsuse kontrolli kohta ja teeb selle otsuse tulemused artikli 182 lõikes 1 osutatud elektroonilise süsteemi kaudu kättesaadavaks kõigile kauba liikumisega tõenäoliselt seotud tolliasutustele hiljemalt siis, kui kaup esitatakse esimesele sisenemistolliasutusele.

7a.   Tolliseadustiku artikli 46 lõikes 5 ja artikli 47 lõikes 2 osutatud juhtudel teevad tolliasutused oma tollikontrollide tulemused kättesaadavaks teistele liikmesriikide tolliasutustele käesoleva määruse artikli 182 lõikes 1 osutatud elektroonilise süsteemi kaudu ning vahetavad riskiteavet käesoleva määruse artiklis 36 osutatud süsteemi kaudu.

8.   Kui kaup, mille puhul loobutakse sisenemise ülddeklaratsiooni esitamise nõudest kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 104 lõike 1 punktidega c–k, m ja n ning lõigetega 2–4, tuuakse liidu tolliterritooriumile, tehakse riskianalüüs kauba esitamisel tollile.

9.   Tollile esitatud kauba võib suunata tolliprotseduurile või reeksportida kohe pärast seda, kui riskianalüüs on tehtud ning selle tulemused ja vajaduse korral võetavad meetmed seda võimaldavad.

10.   Riskianalüüs tehakse ka juhul, kui sisenemise ülddeklaratsiooni andmeid muudetakse kooskõlas tolliseadustiku artikliga 129. Sellisel juhul viiakse riskianalüüs lõpule kohe pärast andmete kättesaamist, v.a juhul, kui tuvastatakse risk või on vaja teha täiendav riskianalüüs, ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 5 kolmandas lõigus meritsi toodud konteinerveose jaoks sätestatud tähtaega.

(*1)  Komisjoni 13. detsembri 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/2151, millega kehtestatakse liidu tolliseadustikus sätestatud elektrooniliste süsteemide väljaarendamise ja kasutuselevõtmise tööprogramm (ELT L 325, 16.12.2019, lk 168)."

(*2)  ** Komisjoni 5. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1998, millega nähakse ette lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamise üksikasjalikud meetmed (ELT L 299, 14.11.2015, lk 1).“"

3)

Artiklit 187 muudetakse järgmiselt:

a)

pealkiri ja lõige 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 187

Riskianalüüsiga seotud üleminekueeskirjad

(tolliseadustiku artikkel 128)

1.   Erandina käesoleva määruse artiklist 186 tehakse riskianalüüs kuni kuupäevadeni, mis on kehtestatud vastavalt rakendusotsuse (EL) 2019/2151 lisale käesoleva määruse artikli 182 lõikes 1 osutatud elektroonilise süsteemi kasutuselevõtu jaoks, käesoleva määruse artikli 182 lõikes 2 osutatud elektroonilise süsteemi kaudu esitatud ja vahetatud sisenemise ülddeklaratsiooni teabe alusel vastavalt käesolevas artiklis sätestatud eeskirjadele.“;

b)

lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Kui kaup, mille puhul loobutakse sisenemise ülddeklaratsiooni esitamise nõudest kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 104 lõike 1 punktidega c–k, m ja n ning lõigetega 2–4, tuuakse liidu tolliterritooriumile, tehakse riskianalüüs kauba esitamisel tollile seda kaupa hõlmava ajutise ladustamise deklaratsiooni või tollideklaratsiooni põhjal, kui need on olemas.“;

c)

lisatakse lõiked 6 ja 7:

„6.   Tollile esitatud kauba võib suunata tolliprotseduurile või reeksportida kohe pärast seda, kui riskianalüüs on tehtud ning selle tulemused ja vajaduse korral võetavad meetmed seda võimaldavad.

7.   Riskianalüüs tehakse ka juhul, kui sisenemise ülddeklaratsiooni andmeid muudetakse kooskõlas tolliseadustiku artikliga 129. Sellisel juhul viiakse riskianalüüs lõpule kohe pärast andmete kättesaamist, v.a juhul, kui tuvastatakse risk või on vaja teha täiendav riskianalüüs, ilma et see piiraks käesoleva artikli lõikes 3 meritsi toodud konteinerveose jaoks sätestatud tähtaega.“

(4)

Artiklid 188 ja 189 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 188

Sisenemise ülddeklaratsiooni muutmine ja kehtetuks tunnistamine

(tolliseadustiku artikli 129 lõige 1)

1.   Sisenemise ülddeklaratsiooni või selles sisalduvate andmete muutmise või kehtetuks tunnistamise taotluse esitamiseks kasutatakse artikli 182 lõikes 1 osutatud elektroonilist süsteemi.

Kui sisenemise ülddeklaratsiooni andmete muutmise või kehtetuks tunnistamise taotluse esitavad eri isikud, tohib iga isik taotleda ainult nende andmete muutmist või kehtetuks tunnistamist, mida ta ise on esitanud.

2.   Toll teavitab muutmise või kehtetuks tunnistamise taotluse esitanud isikut viivitamata oma otsusest see taotlus registreerida või tagasi lükata.

Kui sisenemise ülddeklaratsiooni andmete muutmise või kehtetuks tunnistamise taotluse on esitanud muu isik kui vedaja, teavitavad tolliasutused ka vedajat, eeldusel et vedaja on taotlenud enda teavitamist ja tal on juurdepääs artikli 182 lõikes 1 osutatud elektroonilisele süsteemile.

3.   Erandina käesoleva artikli lõikest 1 võivad liikmesriigid lubada, et sisenemise ülddeklaratsiooni andmete muutmise või kehtetuks tunnistamise taotlused, mis esitati artikli 182 lõikes 2 osutatud elektroonilist süsteemi kasutades, koostatakse tolliseadustiku artikli 6 lõikes 1 osutatud elektroonilistest andmetöötlusvahenditest erinevate vahendite abil.

Artikkel 189

Liidu tolliterritooriumile siseneva merelaeva või õhusõiduki marsruudi muutmine

(tolliseadustiku artikkel 133)

1.   Kui pärast sisenemise ülddeklaratsiooni esitamist artikli 182 lõikes 2 osutatud elektroonilise süsteemi kaudu muudetakse merelaeva või õhusõiduki marsruuti ja ta saabub eeldatavalt kõigepealt tolliasutusse, mis asub liikmesriigis, mis ei olnud sisenemise ülddeklaratsioonis märgitud kui marsruudil läbitav riik, teavitab selle transpordivahendi käitaja sisenemise ülddeklaratsioonis esimese sisenemistolliasutusena märgitud tolliasutust kõnealusest marsruudi muutmisest ja esitab saabumisteate tegelikule esimesele sisenemistolliasutusele.

Käesoleva artikli esimest lõiku ei kohaldata, kui kaup on toodud liidu tolliterritooriumile transiidiprotseduuri alusel kooskõlas tolliseadustiku artikliga 141.

2.   Sisenemise ülddeklaratsioonis esimese sisenemistolliasutusena märgitud tolliasutus teavitab kohe pärast lõikes 1 osutatud teabe saamist selle teabe kohaselt esimeseks sisenemistolliasutuseks olevat tolliasutust marsruudi muutmisest. Ta tagab asjakohaste sisenemise ülddeklaratsiooni andmete ja riskianalüüsi tulemuste kättesaadavuse esimeseks sisenemistolliasutuseks olevale tolliasutusele.

3.   Alates kuupäevast, mis on vastavalt rakendusotsuse (EL) 2019/2151 lisale kehtestatud käesoleva määruse artikli 182 lõikes 1 osutatud elektroonilise süsteemi 2. väljalaske kasutuselevõtu ajavahemiku alguskuupäevana, saab tegelik esimene sisenemistolliasutus kõnealuse süsteemi kaudu sisenemise ülddeklaratsiooni andmed, riskianalüüsi tulemused ja eeldatava esimese sisenemistolliasutuse antud kontrollialased soovitused, kui õhusõiduki marsruuti on muudetud ja ta saabub kõigepealt tolliasutusse, mis asub liikmesriigis, mis ei olnud sisenemise ülddeklaratsioonis märgitud kui marsruudil läbitav riik.

4.   Alates kuupäevast, mis on vastavalt rakendusotsuse (EL) 2019/2151 lisale kehtestatud käesoleva määruse artikli 182 lõikes 1 osutatud elektroonilise süsteemi 3. väljalaske kasutuselevõtu ajavahemiku alguskuupäevana, saab tegelik esimene sisenemistolliasutus kõnealuse süsteemi kaudu sisenemise ülddeklaratsiooni andmed, riskianalüüsi tulemused ja eeldatava esimese sisenemistolliasutuse antud kontrollialased soovitused, kui merelaeva marsruuti on muudetud ja ta saabub kõigepealt tolliasutusse, mis asub liikmesriigis, mis ei olnud sisenemise ülddeklaratsioonis märgitud kui marsruudil läbitav riik.“

5)

Artikkel 207 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 207

Liidu kauba tollistaatuse tõend TIR- või ATA-märkmikes või vormis 302

(tolliseadustiku artikli 6 lõige 3 ja artikli 153 lõige 2)

1.   Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 127 kohaselt tähistatakse liidu kaup TIR- või ATA-märkmikes või NATO vormis 302 või ELi vormis 302 koodiga „T2L“ või „T2LF“. Protseduuri pidaja võib vajaduse korral lisada ühe neist koodidest koos oma allkirjaga asjakohastes dokumentides kauba kirjelduse jaoks ettenähtud väljale, enne kui ta esitab selle lähtetolliasutusele kinnitamiseks. Asjakohane kood „T2L“ või „T2LF“ kinnitatakse lähtetolliasutuse templiga ja pädeva ametniku allkirjaga.

Elektroonilise NATO vormi 302 või elektroonilise ELi vormi 302 korral võib protseduuri pidaja samuti lisada ühe neist koodidest vormi 302 andmetesse. Sel juhul teeb lähtetolliasutus kinnituse elektrooniliselt.

2.   Kui TIR-märkmik, ATA-märkmik, NATO vorm 302 või ELi vorm 302 hõlmab nii liidu kui ka liiduvälist kaupa, loetletakse need eraldi ja vajaduse korral märgitakse kood „T2L“ või „T2LF“ nii, et see käib selgelt ainult liidu kauba kohta.“

6)

Artiklis 218 asendatakse pealkiri ja sissejuhatav lause järgmisega:

„Artikkel 218

Tolliformaalsused, mis loetakse toimunuks delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 141 lõigetes 1, 2, 4, 4a, 5 ja 6–8 osutatud toiminguga

(tolliseadustiku artikli 6 lõike 3 punkt a, artikkel 139, artikli 158 lõige 2, artiklid 172, 194 ja 267)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklite 138, 139 ja 140 kohaldamisel loetakse kõnealuse delegeeritud määruse artikli 141 lõigetes 1, 2, 4, 4a, 5 ja 6–8 osutatud toiminguga toimunuks järgmised tolliformaalsused:“.

7)

Artikkel 220 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 220

Postisaadetistes sisalduva kaubaga seotud üleminekueeskirjad

(tolliseadustiku artikli 158 lõige 2 ning artiklid 172 ja 194)

1.   Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 138 kohaldamisel loetakse kõnealuse delegeeritud määruse artikli 141 lõikes 3 osutatud kauba tollideklaratsioon aktsepteerituks ja kaup vabastatakse hetkel, kui kaup on tarnitud kaubasaajale.

2.   Kui kaupa ei olnud võimalik kaubasaajale tarnida, loetakse tollideklaratsioon esitamata jäetuks.

Kaubasaajale tarnimata kaupa käsitatakse ajutisel ladustamisel olevana, kuni see on tolliseadustiku artikli 198 kohaselt hävitatud, reeksporditud või muul moel kõrvaldatud.“

8)

Lisatakse järgmised artiklid 220a ja 220b:

„Artikkel 220a

NATO vormi 302 kasutamise suhtes kohaldatavad menetluseeskirjad muude tolliprotseduuride jaoks kui transiit

(tolliseadustiku artikli 6 lõige 3 ja artikli 158 lõige 2)

1.   Selle liikmesriigi määratud tolliasutus, kus sõjaline tegevus liidu tolliterritooriumil algab, varustab tema territooriumil asuvaid NATO vägesid NATO vormi 302 eksemplaridega, mis on

a)

eelnevalt kinnitatud kõnealuse tolliasutuse templi ja ametniku allkirjaga;

b)

varustatud seerianumbriga;

c)

varustatud määratud tolliasutuse täieliku aadressiga NATO vormi 302 tagastatava eksemplari jaoks.

2.   Kauba lähetamisel teevad NATO väed ühe järgmistest toimingutest:

a)

esitavad määratud tolliasutuses NATO vormi 302 andmed elektrooniliselt;

b)

täidavad NATO vormi 302 ja lisavad sellele avalduse, mille kohaselt kaupa veetakse nende kontrolli all, ning tõendavad avaldust allkirja, templi ja kuupäevaga.

3.   Kui NATO väed tegutsevad vastavalt lõike 2 punktile b, tuleb neil NATO vormi 302 üks eksemplar edastada viivitamata määratud tolliasutusele, kes vastutab selle NATO väeüksusega seotud tolliformaalsuste ja -kontrollide eest, kes kaupa lähetab või kelle eest kaupa lähetatakse.

NATO vormi 302 ülejäänud eksemplarid saadetakse koos saadetisega sihtkoha NATO väeüksusele, kes tembeldab ja allkirjastab need kauba saabumisel.

Kauba saabumisel esitatakse kaks vormi eksemplari määratud tolliasutusele, kes vastutab sihtkoha NATO vägedega seotud tolliformaalsuste ja -kontrollide eest.

Kõnealune määratud tolliasutus jätab vormi ühe eksemplari endale ja tagastab teise tolliasutusele, kes vastutab selle NATO väeüksusega seotud tolliformaalsuste ja -kontrollide eest, kes kaupa lähetab või kelle eest kaupa lähetatakse.

Artikkel 220b

ELi vormi 302 kasutamise suhtes kohaldatavad menetluseeskirjad muude tolliprotseduuride jaoks kui transiit

(tolliseadustiku artikli 6 lõige 3 ja artikli 158 lõige 2)

1.   Selle liikmesriigi määratud tolliasutus, kus sõjaline tegevus liidu tolliterritooriumil algab, varustab tema territooriumil asuvaid liikmesriigi relvajõude ELi vormi 302 eksemplaridega, mis on

a)

eelnevalt kinnitatud kõnealuse tolliasutuse templi ja ametniku allkirjaga;

b)

varustatud seerianumbriga;

c)

varustatud määratud tolliasutuse täieliku aadressiga ELi vormi 302 tagastatava eksemplari jaoks.

2.   Kauba lähetamisel teevad liikmesriigi relvajõud ühe järgmistest toimingutest:

a)

esitavad määratud tolliasutuses ELi vormi 302 andmed elektrooniliselt;

b)

täidavad ELi vormi 302 ja lisavad sellele avalduse, mille kohaselt kaupa veetakse nende kontrolli all, ning tõendavad avaldust allkirja, templi ja kuupäevaga.

3.   Kui liikmesriigi relvajõud tegutsevad vastavalt lõike 2 punktile b, tuleb neil ELi vormi 302 üks eksemplar edastada viivitamata määratud tolliasutusele, kes vastutab selle liikmesriigi relvajõududega seotud tolliformaalsuste ja -kontrollide eest, kes kaupa lähetab või kelle eest kaupa lähetatakse.

ELi vormi 302 ülejäänud eksemplarid saadetakse koos saadetisega sihtliikmesriigi relvajõududele, kes tembeldavad ja allkirjastavad need kauba saabumisel.

Kauba saabumisel esitatakse kaks vormi eksemplari määratud tolliasutusele, kes vastutab sihtliikmesriigi relvajõududega seotud tolliformaalsuste ja -kontrollide eest.

Kõnealune määratud tolliasutus jätab vormi ühe eksemplari endale ja tagastab teise tolliasutusele, kes vastutab selle liikmesriigi relvajõududega seotud tolliformaalsuste ja -kontrollide eest, kes kaupa lähetab või kelle eest kaupa lähetatakse.“

9)

Artiklisse 221 lisatakse järgmised lõiked 4, 5 ja 6:

„4.   Pädev tolliasutus, kus deklareeritakse vabasse ringlusse lubamiseks sellises postisaadetises sisalduv kaup, mis on vabastatud imporditollimaksust vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1186/2009 (*3) artikli 23 lõikele 1 või artikli 25 lõikele 1, muu korra kui nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ (*4) XII jaotise 6. peatüki 4. jaos sätestatud kolmandatelt territooriumidelt või kolmandatest riikidest imporditud kauba kaugmüügi erikorra alusel, on tolliasutus, mis asub liikmesriigis, kus kauba lähetamine või vedu lõpeb.

5.   Igas liikmesriigis, kelle territooriumil paiknevad NATO väed, kellel on õigus kasutada NATO vormi 302, määrab toll tolliasutuse või tolliasutused, kes vastutavad sõjalise tegevusega seoses veetava või kasutatava kaubaga seotud tolliformaalsuste ja -kontrollide eest.

6.   Igas liikmesriigis määrab toll tolliasutuse või tolliasutused, kes vastutavad sõjalise tegevusega seoses ELi vormi 302 alusel veetava või kasutatava kaubaga seotud tolliformaalsuste ja -kontrollide eest.

(*3)  Nõukogu 16. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1186/2009, millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem (ELT L 324, 10.12.2009, lk 23)."

(*4)  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).“"

10)

Artiklit 271 muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse järgmine lõige 1a:

„1a.   Ettevõtjad kasutavad lõikes 1 osutatud protseduure käsitlevaks standarditud teabevahetuseks (INF) komisjoni ja liikmesriikide omavahelise kokkuleppega loodud ELi kauplejate ühtlustatud liidest.“;

b)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesoleva artikli lõikeid 1 ja 1a kohaldatakse alates rakendusotsuse (EL) 2019/2151 lisas kehtestatud liidu tolliseadustiku kohaste eriprotseduure käsitlevate teabelehtede (INF) kasutuselevõtu kuupäevast.“

11)

VII jaotise 2. peatüki 1. jao 4. alajao pealkiri asendatakse järgmisega:

4. alajagu

Kauba liikumine NATO vormi 302 või ELi vormi 302 alusel.

12)

Artikkel 285 jäetakse välja.

13)

Artikkel 286 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 286

NATO vägede varustamine NATO vormiga 302

(tolliseadustiku artikli 226 lõike 3 punkt e ja artikli 227 lõike 2 punkt e)

Lähteliikmesriigi määratud tolliasutus varustab tema territooriumil paiknevaid NATO vägesid NATO vormi 302 eksemplaridega, mis on:

a)

eelnevalt kinnitatud kõnealuse tolliasutuse templi ja ametniku allkirjaga;

b)

varustatud seerianumbriga;

c)

varustatud määratud tolliasutuse täieliku aadressiga NATO vormi 302 tagastatava eksemplari jaoks.“

14)

Lisatakse järgmine artikkel 286a:

„Artikkel 286a

Liikmesriikide relvajõudude varustamine ELi vormiga 302

(tolliseadustiku artikli 226 lõike 3 punkt a ja artikli 227 lõike 2 punkt a)

Lähteliikmesriigi määratud tolliasutus varustab tema territooriumil paiknevaid liikmesriigi relvajõude ELi vormi 302 eksemplaridega, mis on:

a)

eelnevalt kinnitatud kõnealuse tolliasutuse templi ja ametniku allkirjaga;

b)

varustatud seerianumbriga;

c)

varustatud määratud tolliasutuse täieliku aadressiga ELi vormi 302 tagastatava eksemplari jaoks.“

15)

Artikkel 287 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 287

NATO vormi 302 kasutamise suhtes kohaldatavad menetluseeskirjad

(tolliseadustiku artikli 226 lõike 3 punkt e ja artikli 227 lõike 2 punkt e)

1.   Kauba lähetamisel teevad NATO väed ühe järgmistest toimingutest:

a)

esitavad NATO vormi 302 andmed elektrooniliselt lähte- või sisenemistolliasutuses või

b)

täidavad NATO vormi 302 ja lisavad sellele avalduse, mille kohaselt kaupa veetakse nende kontrolli all, ning tõendavad avaldust allkirja, templi ja kuupäevaga.

2.   Kui NATO väed esitavad NATO vormi 302 andmed elektrooniliselt vastavalt käesoleva artikli lõike 1 punktile a, kohaldatakse käesoleva määruse artikleid 294, 296, 304, 306 ja 314–316 mutatis mutandis.

3.   Kui NATO väed tegutsevad vastavalt lõike 1 punktile b, tuleb neil NATO vormi 302 üks eksemplar viivitamata edastada määratud tolliasutusele, kes vastutab selle NATO väeüksusega seotud tolliformaalsuste ja -kontrollide eest, kes kaupa lähetab või kelle eest kaupa lähetatakse.

NATO vormi 302 ülejäänud eksemplarid saadetakse koos saadetisega sihtkoha NATO väeüksusele, kes tembeldab ja allkirjastab need kauba saabumisel.

Kauba saabumisel esitatakse kaks NATO vormi 302 eksemplari määratud tolliasutusele, kes vastutab sihtkoha NATO vägedega seotud tolliformaalsuste ja -kontrollide eest.

Kõnealune määratud tolliasutus jätab NATO vormi 302 ühe eksemplari endale ja tagastab teise eksemplari tolliasutusele, kes vastutab selle NATO väeüksusega seotud tolliformaalsuste ja -kontrollide eest, kes kaupa lähetab või kelle eest kaupa lähetatakse.“

16)

Lisatakse järgmine artikkel 287a:

„Artikkel 287a

ELi vormi 302 kasutamise suhtes kohaldatavad menetluseeskirjad

(tolliseadustiku artikli 226 lõike 3 punkt a ja artikli 227 lõike 2 punkt a)

1.   Kauba lähetamisel teevad liikmesriigi relvajõud ühe järgmistest toimingutest:

a)

esitavad ELi vormi 302 andmed elektrooniliselt lähte- või sisenemistolliasutuses või

b)

täidavad ELi vormi 302 ja lisavad sellele avalduse, mille kohaselt kaupa veetakse nende kontrolli all, ning tõendavad avaldust allkirja, templi ja kuupäevaga.

2.   Kui liikmesriigi relvajõud esitavad ELi vormi 302 andmed elektrooniliselt vastavalt käesoleva artikli lõike 1 punktile a, kohaldatakse artikleid 294, 296, 304, 306 ja 314–316 mutatis mutandis.

3.   Kui liikmesriigi relvajõud tegutsevad vastavalt lõike 1 punktile b, tuleb neil ELi vormi 302 üks eksemplar viivitamata edastada määratud tolliasutusele, kes vastutab selle liikmesriigi relvajõududega seotud tolliformaalsuste ja -kontrollide eest, kes kaupa lähetab või kelle eest kaupa lähetatakse.

ELi vormi 302 ülejäänud eksemplarid saadetakse koos saadetisega sihtliikmesriigi relvajõududele, kes tembeldavad ja allkirjastavad need kauba saabumisel.

Kauba saabumisel esitatakse kaks ELi vormi 302 eksemplari määratud tolliasutusele, kes vastutab sihtliikmesriigi relvajõududega seotud tolliformaalsuste ja -kontrollide eest.

Kõnealune määratud tolliasutus jätab ELi vormi 302 ühe eksemplari endale ja tagastab teise eksemplari tolliasutusele, kes vastutab selle liikmesriigi relvajõududega seotud tolliformaalsuste ja -kontrollide eest, kes kaupa lähetab või kelle eest kaupa lähetatakse.“

17)

Artiklit 321 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Liidu transiidiprotseduur loetakse lõppenuks, kui

a)

kaubasaaja äridokumentidesse tehakse asjakohane kanne või

b)

kinnistranspordiseadme käitaja tõendab, et kinnistranspordiseadmega transporditud kaup on:

i)

jõudnud kaubasaaja valdusse,

ii)

võetud vastu kaubasaaja jaotusvõrku või

iii)

liidu tolliterritooriumilt välja viidud.“;

b)

lisatakse järgmine lõige 6:

„6.   Liiduvälist kaupa käsitatakse ajutisel ladustamisel olevana hetkest, kui liidu transiidiprotseduur on lõpetatud vastavalt lõike 5 punktile a või punkti b alapunktile i või ii.“

18)

Lisatakse järgmine artikkel 323a:

„Artikkel 323a

Sõjalise tegevusega seoses veetava või kasutatava kauba tolliprotseduuri erandjuhul lõpetamine

(tolliseadustiku artikkel 215)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklis 235a osutatud kauba ajutise impordi lõpetamisel loetakse selle tarbimist või hävitamist reeksportimiseks, tingimusel et tarbitud või hävitatud kaubakogus vastab sõjalise tegevuse iseloomule.“

19)

Artikli 324 lõike 2 punkti a lisatakse järgmine lõik:

„Lõiget 1 kohaldatakse siiski juhul, kui seestöötlemisprotseduurile (IM/EX) suunatud liiduvälise kauba suhtes kohaldataks liidu eelnevat järelevalvet, kui kaup oleks deklareeritud vabasse ringlusse lubamiseks, tingimusel et seestöötlemise (IM/EX) loa omanik esitab asjakohaste järelevalvemeetmetega nõutud andmeelemendid.“

20)

Artiklisse 331 lisatakse järgmine lõige 3:

„3.   Kui kinnistranspordiseadmega transporditav kaup viiakse kõnealuse kinnistranspordiseadme kaudu liidu tolliterritooriumilt välja, peetakse kõnealust kaupa kinnistranspordiseadmesse paigutamisel tollile esitatuks.“

21)

Lisa 23–02 muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

22)

Lisa 72–04 muudetakse järgmiselt:

a)

I osa III peatüki punkt 19.3 asendatakse järgmisega:

„19.3.

Üldtagatise sertifikaadi või tagatisest vabastamise sertifikaadi kehtivusaeg on kuni viis aastat. Tagatistolliasutus võib kõnealust tähtaega üks kord pikendada kuni viie aasta võrra.

Kui sertifikaadi kehtivusaja jooksul teatatakse tagatistolliasutusele, et sertifikaat ei ole arvukate muudatuste tulemusel piisavalt loetav ja lähtetolliasutus võib selle tagasi lükata, tunnistab tagatistolliasutus sertifikaadi kehtetuks ja annab vajadusel korral välja uue sertifikaadi.

Sertifikaadid, mille kehtivusaeg on kaks aastat, jäävad kehtima. Tagatistolliasutus võib nende kehtivusaega teist korda pikendada kuni viie aasta võrra.“;

b)

II osa II peatükis:

i)

asendatakse pealkiri järgmisega:

II PEATÜKK

Volitatud kaubasaatja/volitatud väljastaja eritempli näidis“;

ii)

asendatakse punkt 5 järgmisega:

„5.

Volitatud kaubasaatja/volitatud väljastaja“.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikli 1 lõiget 1 kohaldatakse alates 1. maist 2016.

Artikli 1 lõiget 19 kohaldatakse alates 12. juulist 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 269, 10.10.2013, lk 1.

(2)  Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558).

(3)  Euroopa Kohtu 12. oktoobri 2017. aasta otsus kohtuasjas C-661/15, X BV vs. Staatssecretaris van Financiën, ECLI:EU:C:2017:753.

(4)  Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1).

(5)  Nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1).

(6)  Komisjoni 13. detsembri 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/2151, millega kehtestatakse liidu tolliseadustikus sätestatud elektrooniliste süsteemide väljaarendamise ja kasutuselevõtmise tööprogramm (ELT L 325, 16.12.2019, lk 168).

(7)  Komisjoni 28. juuli 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, 29.12.2015, lk 1).

(8)  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).

(9)  Komisjoni 28. aprilli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/670, millega kehtestatakse liidu eelnev järelevalve teatavatest kolmandatest riikidest pärit teatavate raua- ja terasetoodete impordi üle (ELT L 115, 29.4.2016, lk 37).

(10)  Komisjoni 25. aprilli 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/640, millega kehtestatakse liidu eelnev järelevalve teatavatest kolmandatest riikidest pärit teatavate alumiiniumtoodete impordi üle (ELT L 106, 26.4.2018, lk 7).

(11)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).


LISA

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 lisas 23–02 olev tabel asendatakse järgmisega:

ARTIKLI 142 LÕIKES 6 NIMETATUD KAUPADE LOETELU

Tabelis esitatud kauba kirjeldus on üksnes soovituslik ja see ei piira kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise reeglite kohaldamist. Käesoleva lisa kohaldamisel määratakse artikli 142 lõikes 6 sätestatud korra kohaldamisala kindlaks käesoleva määruse vastuvõtmise ajal kehtivate CN-koodide kohaldamisala alusel.

CN-kood (TARICi kood)

Kauba kirjeldus

Kehtivusaeg

0701 90 50

Varajane kartul

1.1–30.6

0703 10 19

Sibul (v.a tippsibul)

1.1–31.12

0703 20 00

Küüslauk

1.1–31.12

0708 20 00

Aeduba (Vigna spp., Phaseolus spp.)

1.1–31.12

0709200010

Spargel, roheline

1.1–31.12

0709200090

Spargel, muu

1.1–31.12

0709 60 10

Paprika

1.1–31.12

0714 20 10

Bataadid, värsked, terved, mõeldud inimtoiduks

1.1–31.12

0804300090

Ananassid, muul kujul kui kuivatatult

1.1–31.12

0804400010

Avokaadod, värsked

1.1–31.12

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Magusad apelsinid, värsked

1.6–30.11

0805211010

0805219011

0805219091

Mandariinid (sh tangeriinid ja satsumad), värsked

1.3–31.10

0805220011

Monrealid, värsked

1.3–31.10

0805220020

Klementiinid (v.a monrealid), värsked

1.3–31.10

0805290011

0805290021

0805290091

Vilkingid jms tsitrushübriidid, värsked

1.3–31.10

0805400011

0805400031

Greipfruudid, k.a pomelid, värsked, valged

1.1–31.12

0805400019

0805400039

Greipfruudid, k.a pomelid, värsked, roosad

1.1–31.12

0805509010

Laimid (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), värsked

1.1–31.12

0806 10 10

Lauaviinamarjad

21.11–20.7

0807 11 00

Arbuusid

1.1–31.12

0807190050

Melonid Amarillo, Cuper, Honey Dew (k.a Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (k.a Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

1.1–31.12

0807190090

Muud melonid

1.1–31.12

0808309010

Pirnid sortidest Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya (Pyrus bretscheideri)

1.5–30.6

0808309090

Pirnid, muud

1.5–30.6

0809 10 00

Aprikoosid

1.1–31.5

1.8–31.12

0809 30 10

Nektariinid

1.1–10.6

1.10–31.12

0809 30 90

Virsikud

1.1–10.6

1.10–31.12

0809 40 05

Ploomid

1.10–10.6

0810 10 00

Maasikad

1.1–31.12

0810 20 10

Vaarikad

1.1–31.12

0810 50 00

Kiivid

1.1–31.12“


Top