Rahandusministri 30. augusti 2019. a määruse nr 41 "Statistiliste andmete esitamine erinevate makseviisidega seotud pettuste kohta" muutmine

Vastu võetud 26.06.2020 nr 25

Määrus kehtestatakse makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse § 636 lõike 4 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 30. augusti 2019. a määruses nr 41 "Statistiliste andmete esitamine erinevate makseviisidega seotud pettuste kohta" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 5 asendatakse sõna "vastuvõtja" sõnadega "kaarti väljastav";

2) paragrahvi 6 punktis 4 asendatakse sõna "väljastaja" sõnaga "väljastav";

3) paragrahvi 6 punktis 5 asendatakse sõna "vastuvõtja" sõnaga "vastuvõttev";

4) paragrahvi 6 punktis 6 asendatakse sõnad "kaardi väljastaja" sõnadega "kaarti väljastav";

5) paragrahvi 10 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"Eranditega seotud andmed kajastuvad määruse lisa 2 ridadel 1.3.1.2.4–1.3.1.2.9 ja 1.3.2.2.4–1.3.2.2.8, lisa 4 ridadel 3.2.1.3.4–3.2.1.3.10 ja 3.2.2.3.4–3.2.2.3.8, lisa 5 ridadel 4.2.1.3.4–4.2.1.3.8 ja 4.2.2.3.4–4.2.2.3.7 ja lisa 7 ridadel 6.1.2.4–6.1.2.11 ja 6.2.2.4–6.2.2.8.";

6) määruse lisad 1, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15 ja 16 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub 2020. aasta 30. juunil.

Martin Helme
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler