Keskkonnaministri 2. juuli 2007. a määruse nr 49 "Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu“ lisa muutmine

Vastu võetud 25.06.2020 nr 34

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 261 lõike 4 alusel.

Keskkonnaministri 2. juuli 2007. a määruse nr 49 "Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu“ lisa kehtestatakse uues sõnastuses.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler