Rahandusministri 28. novembri 2008. a määruse nr 40 "Investeerimisühingu, investeerimisühingu emaettevõtja ja välisriigi investeerimisühingu filiaali aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord" muutmine

Vastu võetud 24.04.2020 nr 15

Määrus kehtestatakse väärtpaberituru seaduse § 108 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 28. novembri 2008. a määruse nr 40 "Investeerimisühingu, investeerimisühingu emaettevõtja ja välisriigi investeerimisühingu filiaali aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord" lisad 2, 5 ja 6 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub 2020. aasta 30. juunil.

Martin Helme
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler