Riiklike eluruumide järelmaksuga
                      erastamise intress
 
      Rahandusmnistri 7. veebruari 1996. a. määrus nr. 15
 
 
     Lähtudes eluruumide erastamise seaduse (RT I 1993, 23, 411;
1995, 44, 671; 57, 979; 1996, 2, 28) paragrahv 8 lõikest 3 ja
Vabariigi Valitsuse 1. juuli 1993. a. määrusega nr.198 (RT I
1993, 46, 641; 78, 1140; 1994, 42, 682; 57, 973; 1995, 15, 185;
37, 479; 43, 664; 85, 1472) kinnitatud "Eluruumide järelmaksuga
ostmise korra" punktist 9 ja 10 määran:
 
     Kehtestada riiklike eluruumide järelmaksuga erastamisel
1996. aasta intressiks 15% ja viivise aastaintressiks 27%.
 
 
 
     Minister Mart Opmann 
     Kantsler Enn Pant