Piirivalveseaduse paragrahvi 13 lõigete 7 ja 8 rakendamine
                               
  Vabariigi Valitsuse määrus 17. oktoobrist 1995. a. Nr. 336.
 
     Vastavalt piirivalveseaduse (RT I 1994, 54, 903) paragrahvi
13 lõigetele 7 ja 8 Vabariigi Valitsus määrab: 
 
     Kehtestada, et piirivalveseaduse paragrahvi 13 lõigetes 7
ja 8 nimetatud volitatud ametkonnaks on Siseministeerium.
Piirivalveseaduse paragrahvi 13 lõikes 7 nimetatud korra ning
sama paragrahvi lõikes 8 nimetatud eeskirjad kehtestab
siseminister.
 
                       Peaminister                 Tiit VÄHI
                       Peaminister  
                       siseministri  ülesannetes   Tiit VÄHI
                       Riigisekretär               Uno VEERING