1995. aasta regionaalpoliitiliste
             toetuste kasutamise korra kinnitamine
 
     Vabariigi Valitsuse määrus 21. märtsist 1995. Nr. 120.
 
     Lähtudes 1995. aasta riigieelarve seaduse (RT I 1995, 1, 1)
paragrahvist 1 (kulude osa 40, ptk. 72) Vabariigi Valitsus
määrab:
 
     Kinnitada 1995. aasta regionaalpoliitiliste toetuste
kasutamise kord (juurde lisatud).
 
                          Peaminister            Andres TARAND
                          Minister               Eiki NESTOR
                          Riigisekretär          Ülo KAEVATS
 
------
 
                                                  Kinnitatud
                                             Vabariigi Valitsuse
                                             21. märtsi 1995. a.
                                             määrusega nr. 120
 
          1995. aasta regionaalpoliitiliste toetuste
                        kasutamise kord
 
                         I. Üldsätted
 
     1. Käesolev kord reguleerib 1995. aasta riigieelarves
regionaalpoliitiliste toetuste määramist ja nende toetuste
kasutamist.
 
     2. Regionaalpoliitilised toetused on ette nähtud vastavalt
riigi regionaalpoliitika kontseptsioonile ettevõtluse ja
kohaliku arendustegevuse soodustamiseks kogu riigi
territooriumil ning ettevõtluseelduste ühtlustamiseks.
Käesolevas korras käsitatakse regionaalpoliitiliste toetustena
riigi tagastamatut abi.
 
     3. Regionaalpoliitiliste toetuste koosseisus eraldatakse
summad:
     - toetusteks ettevõtluse regionaalsetele tugisüsteemidele;
     - maavalitsuste kaudu jaotatavateks ettevõtlustoetusteks;
     - üleriigiliste arendusprojektide rahastamiseks.
 
                   II. Toetused ettevõtluse
               regionaalsetele tugisüsteemidele
 
     4. Toetused ettevõtluse regionaalsetele tugisüsteemidele
jagunevad:
     - toetusteks Kagu-Eesti, Virumaa ja Viljandimaa
ettevõtluskeskustele;
     - toetusteks kohalikku ettevõtlust ja omavalitsusi
teenindavate regionaalsete ettevõtlus- ja arenduskeskuste
projektidele.
 
     5. Toetused Kagu-Eesti, Virumaa ja Viljandimaa
ettevõtluskeskustele eraldatakse keskuste halduskogude
eelarveprojektide alusel keskuste põhikirjaliste ülesannete
täitmiseks.
 
     6. Ettevõtlus- ja arenduskeskustele antakse toetusi
projektide elluviimiseks, mis on suunatud väikeettevõtluse ja
alustavate ettevõtjate konsulteerimisele, ärikoolituse ja
ettevõtlusuuringute korraldamisele, kohaliku omavalitsuse
arendustegevuse toetamisele.
 
                   III. Maavalitsuste kaudu
                 jaotatavad ettevõtlustoetused
 
     7. Maavalitsuste kaudu jaotatavad ettevõtlustoetused
koosnevad:
     - maakonna arendusrahast;
     - sihttoetustest väikesaarte, Peipsi-äärse ja riigi
idapiiri äärse piirkonna arendamiseks.
 
     8. Maakonna arendusraha võib kasutada
ettevõtluskoolituseks, väikeettevõtluse rajamise ja laiendamise,
piirkondlike arengufondide ning maakonna arengukava koostamise
toetamiseks, väliskoostöös teostatavate maakonna
arendusprojektide rahastamiseks ning muude ettevõtluse arengut
soodustavate projektide elluviimiseks.
 
     9. Väikesaartele, Peipsi-äärsetele ja riigi idapiiri
äärsetele aladele sihttoetusteks määratud summasid võib kasutada
nimetatud piirkondade ettevõtjate ja talunike äriprojektide
toetamiseks, ühistegevuse edendamiseks, ettevõtluskoolituse
korraldamiseks, koolitustoetuseks, kohapeal toodetud toodete
turustamise parandamiseks ja töötlustaseme tõstmiseks ning muude
nende alade majandusarengut soodustavate meetmete rakendamiseks.
 
        IV. Üleriigiliste arendusprojektide rahastamine
 
     10. Üleriigiliste arendusprojektide elluviimiseks
ettenähtud summadest rahastatakse regionaalset arengut toetavaid
projekte, mille sihtala hõlmab rohkem kui ühe maakonna
territooriumi või millel, suunatuna ühele maakonnale, on riiklik
tähtsus. Toetusi võivad taotleda maavalitsused, kohalike
omavalitsuste liidud, mittetulundusühingud, regionaalsed ja
üleriigilised arendusliikumised, algatusrühmad, samuti
ettevõtjate ühendused, ettevõtted ja asutused.
 
     11. Üleriigiliste arendusprojektide elluviimiseks
ettenähtud summadest toetatakse liikumise "Kodukant" üritusi,
piirialade koostööprogramme, kohalike omavalitsuste
koolitusprogramme ja kirjastustegevust, kaetakse riigi
omavalitsus- ja regionaalpoliitikaga seotud
väliskoostööprojektide lepingukohane Eesti-poolne osalus.
 
              V. Nõuded taotlustele ja taotluste
                      esitamise tähtajad
 
     12. Toetuse taotlemiseks esitavad Kagu-Eesti, Virumaa ja
Viljandimaa ettevõtluskeskuste halduskogud vormikohase 1995.
aasta tulude-kulude eelarve ja keskuse aasta-tegevuskava.
 
     Materjalide esitamise tähtaeg on 1. aprill 1995. a.
 
     13. Ettevõtlus- ja arenduskeskuste poolt toetuste saamiseks
esitatavad taotlused peavad sisaldama planeeritava tegevuse
täieliku kirjelduse (programm) ja eesmärgi, vastava
tulude-kulude eelarve, ajagraafiku ja läbiviijad. Taotlustele
peavad olema lisatud vastava maavanema ja omavalitsusliidu
arvamused. Esimest korda toetust taotlejad esitavad ka oma
keskuse põhikirja ja asutamislepingu.
 
     Ettevõtlus- ja arenduskeskustelt võetakse vastu taotlusi
1995.a. projektidele toetuse saamiseks 1. maini 1995.a.
 
     14. Üleriigilistele arendusprojektidele toetuse saamist
taotlejate poolt esitatavad taotlused peavad sisaldama
planeeritava tegevuse täieliku kirjelduse (programm) ja
eesmärgi, vastava tulude-kulude eelarve, ajagraafiku ja
läbiviijad. Esimest korda toetust taotlejad esitavad ka oma
põhikirja ja asutamis- lepingu.
 
     1995.a. üleriigilistele arendusprojektidele toetuse
saamiseks võetakse taotlusi vastu 1. maini 1995.a.
 
     15. Läbivaatamisel eelistatakse taotlusi, mis on
korrektselt vormistatud ja põhjalikult koostatud ning on
esitatud toetuste saamiseks projektidele, mille rahastamine on
tagatud mitmest allikast.
 
                    VI. Esitatud taotluste
              läbivaatamine ja toetuste määramine
 
     16. Taotlusi regionaalpoliitiliste toetuste saamiseks võtab
vastu Riigi Kohaliku Omavalitsuse ja Regionaalse Arengu Amet
(edaspidi - Omavalitsusamet). Esitatud taotlused vaatab läbi
ning toetused määrab siseministri poolt moodustatud
projektikomisjon.
 
     17. Maakonna arendusraha kasutamise ja sihttoetuste
eraldamise otsustab maavanem, arvestades kohalike omavalitsuste
arvamust ja 1994. aastaks ettenähtud summade kasutamise
tulemuslikkust.
 
     18. Projektikomisjon vaatab esitatud taotlused läbi seisuga
1. aprill 1995.a. ja 1. mai 1995.a.
 
              VII. Toetusteks ettenähtud summade
                     jaotus ja ülekandmine
 
     19. Toetusteks ettenähtud piirsummad jaotuvad sihtotstarbe
järgi vastavalt käesoleva korra lisale.
 
     20. Toetusteks ettenähtud summad kantakse üle toetuse
saajatele ja maavalitsustele vastavalt projektikomisjoni poolt
kinnitatud ajagraafikule.
 
     21. Kui käesoleva korra alusel on määratud toetus
asutusele, organisatsioonile või ettevõttele, kes kasutas
regionaalpoliitilist toetust või korraldas selle kasutamist
1994.  aastal, kuid ei ole esitanud aruannet selle kasutamise
kohta, ei kanta määratud toetust üle enne aruande esitamist.
 
                VIII. Aruandlus ja järelevalve
 
     22. Regionaalpoliitilisi toetusi saanud asutused ja
organisatsioonid on kohustatud saadud summade kasutamise kohta
esitama Omavalitsusametile kirjaliku aruande kahe kuu jooksul
pärast toetust saanud projekti lõpetamist, kuid mitte hiljem kui
1. veebruariks 1996. a.
 
     23. Maavalitsused on kohustatud neile eraldatud arendusraha
ja piirkondlike sihttoetuste kasutamise kohta esitama
Omavalitsusametile kirjaliku aruande 1. veebruariks 1996.a.
 
     24. Käesoleva korra punktides 22 ja 23 nimetatud aruanded
peavad sisaldama rahastatud projektide, ürituste ja tööde
nimetused ning järgmist informatsiooni:
     - toetust, konsultatsiooni, koolitust jm. abi saanute arv;
     - kasutatud summad kululiikide lõikes;
     - tegelikud ja/või oodatavad tulemused.
 
     Aruandes peab olema ka seletuskiri.
 
     Vajaduse korral on Omavalitsusametil õigus saada kirjaliku
aruande juurde täiendavat informatsiooni.
 
     25. Regionaalpoliitiliste toetustena eraldatud summade
kasutamise sihipärasust kontrollib Omavalitsusamet.
 
                 IX. Käesoleva korra muutmine
 
     26. Regionaalpoliitiliste toetuste kasutamise korda
võidakse aasta jooksul muuta toetust väärivate projektide
puudumise tõttu pärast 20. aprilli 1995.a.