Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimise taotluse esitamise, läbivaatamise ja registreerimise kord

Vastu võetud 28.05.2013 nr 31

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 58 lõike 25 alusel.

§ 1. Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimise taotluse esitamine

Jahiuluki tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimiseks tuleb Keskkonnaametile esitada kirjalik taotlus, milles märgitakse:
1) taotleja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ja kontaktandmed;
2) tehiskeskkonnas hoitava jahiuluki liigi nimetus ning hoidmise eesmärk;
3) jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha kirjeldus koos asukoha märkimisega;
4) taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri.

§ 2. Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimise taotluse läbivaatamine

Keskkonnaamet kontrollib taotluse vastavust käesoleva määruse nõuetele taotluse saamisest arvates 15 tööpäeva jooksul.

§ 3. Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimine

(1) Keskkonnaamet kontrollib jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha vastavust looduskaitseseaduse § 58 lõike 26 nõuetele ning registreerib jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha või keeldub koha registreerimisest ühe kuu jooksul pärast nõuetekohase taotluse saamist.

(2) Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimise või sellest keeldumise otsus saadetakse taotlejale lihtkirjaga või elektrooniliselt seitsme päeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

Keit Pentus-Rosimannus, Minister
Rita Annus, Kantsler