Eesti Vabariigi Valitsuse
                                m ä ä r u s
                      29. detsembrist 1993.a. nr. 417
                             Tallinn, Toompea
 
 
               Ametlike väljaannete ja valitsuse dokumentide
                             vahetamise kohta
               ---------------------------------------------
 
     Lähtudes Riigikogu poolt 5. mail 1993.a. ratifitseeritud
UNESCO 3.  detsembril 1958.a. Pariisis vastuvõetud
"Riikidevaheliste ametlike väljaannete ja valitsuse dokumentide
vahetamise konventsioonist" (edaspidi - UNESCO 3. detsembri
1958.a. konventsioon) (RT II 1993, 15, 18), Vabariigi Valitsus m
ä ä r a b:
 
     1. Kinnitada juurdelisatud "Eesti Vabariigi ametlike
väljaannete ja valitsuse dokumentide registreerimise ja
vahetamise juhend".
 
     2. Renoveerida Eesti Vabariigi ja USA vahel 6. detsembril
1938.a.  sõlmitud ametlike väljaannete vahetamise kokkulepe (RT
- Eesti Vabariigi lepingud välisriikidega - 1939, 13, 22).
 
     3. Välisministeeriumil valmistada koostöös Eesti
Rahvusraamatukoguga ette dokumendid ametlike väljaannete ja
valitsuse dokumentide vahetamise alaste kahepoolsete kokkulepete
sõlmimiseks UNESCO 3. detsembri 1958.a.  konventsiooniga
ühinenud riikidega.
 
     4. Panna Eesti Vabariigi ja teiste riikide vahel sõlmitud
ametlike väljaannete ja valitsuse dokumentide vahetamist
käsitlevate kahepoolsete kokkulepete täitmise korraldamine Eesti
Rahvusraamatukogule.
 
     5. Riigiasutustel tagada ametlike väljaannete ja valitsuse
dokumentide eraldamine Eesti Rahvusraamatukogule. Dokumentide
esitamise tingimused ja eksemplaride arvu määrab Eesti
Rahvusraamatukogu.
 
     6. UNESCO Eesti Rahvuslikul Komisjonil tagada ametlike
väljaannete ja valitsuse dokumentide vahetamisega seotud koostöö
UNESCO keskorganitega ning neile Eesti Vabariigi poolt
allakirjutatud sellealaste rahvusvaheliste kokkulepete koopiate
ning Eesti Rahvusraamatukogu vastavate aastaaruannete ja muude
dokumentide õigeaegne esitamine.
 
     7. Ametlike väljaannete ja valitsuse dokumentide
registreerimise ja vahetamisega seotud kulud nähakse ette Eesti
Rahvusraamatukogu eelarves.
 
     8. Rahandusministeeriumil, Tolliametil ja riigiettevõttel
"Eesti Post" koos Eesti Rahvusraamatukoguga lahendada UNESCO 3.
detsembri 1958.a.  konventsiooni artiklites 8 ja 9 ettenähtud
ametlike väljaannete ja valitsuse dokumentide vahetamisega
seotud soodustuste küsimused.
 
 
Peaminister                                              M. LAAR
Välisminister                                        T. VELLISTE
Riigisekretär                                         Ü. KAEVATS
 
------
AVALDATUD :
RT I 1994,  7,   68
REDAKTSIOON :
VV m 28.05.96 nr.  146 jõust.13.06.96
RT I 1996, 41,  798
                                                Kinnitatud
                                          Vabariigi Valitsuse
                                          29. detsembri 1993.a.
                                          määrusega nr. 417
 
 
       Eesti Vabariigi ametlike väljaannete ja valitsuse
       dokumentide registreerimise ja vahetamise juhend
 
 
     I. Ametlike väljaannete ja valitsuse dokumentide
           registreerimine
 
     1. Eesti Vabariigi ametlikud väljaanded ja valitsuse
dokumendid on trükised, mis on antud välja Eesti Vabariigi
riigiasutuste korraldusel ja kulul.
 
     Käesolev juhend ei laiene konfidentsiaalsetele
dokumentidele, ametialasele kirjavahetusele ega muudele
avalikuks kasutamiseks mitte ettenähtud dokumentidele.
 
     Nende asutuste loetelu (vt. käesoleva juhendi lisa), kelle
trükiseid registreeritakse ametlike väljaannete ja valitsuse
dokumentidena, täpsustatakse igal aastal.
 
     2. Ametlikke väljaandeid ja valitsuse dokumente
registreeritakse Eesti Vabariigi ametlike väljaannete ja
valitsuse dokumentide bibliograafias, mida koostab ja annab igal
aastal välja Eesti Rahvusraamatukogu.
 
     3. Ei registreerita reklaamiotstarbelisi ja püsiväärtuseta
trükiseid mahuga alla 4 lehekülje.
 
     4. Eesti Vabariigi ametlike väljaannete ja valitsuse
dokumentide bibliograafia ülesehitus järgib käesolevale
juhendile lisatud riigiasutuste loetelu. Kui loetelus olev
asutus ei ole aasta jooksul registreerimisele kuuluvaid
trükiseid välja andnud, tehakse bibliograafiasse tema nime taha
märge "x".
 
     5. Eesti Vabariigi ametlike väljaannete ja valituse
dokumentide bibliograafia varustatakse isikunimede ja
väljaandjate loendiga, mille saatesõna ja sisukord avaldatakse
ka inglise keeles.
 
 
     II. Ametlike väljaannete ja valitsuse dokumentide
                    vahetamine
 
     6. Eesti Vabariigi ametlike väljaannete ja valitsuse
dokumentide riiklik vahetuskeskus on Eesti Rahvusraamatukogu.
 
     7. Eesti Rahvusraamatukogu:
     1) aitab kaasa vastavate kahepoolsete kokkulepete
sõlmimisele riikidega, kes on ühinenud UNESCO 3. detsembril
1958.a. Pariisis vastuvõetud "Riikidevaheliste ametlike
väljaannete ja valitsuse dokumentide vahetamise konventsiooniga"
ja arendab infoalast rahvusvahelist koostööd;
     2) kooskõlastab vahetatavate trükiste nimekirjad ja
eksemplaride arvu teiste riikide riiklike vahetuskeskustega ning
korraldab vahetamise kooskõlas Eesti Vabariigi poolt
allakirjutatud rahvusvaheliste kokkulepetega;
     3) koostab ja esitab igal aastal UNESCO Eesti Rahvuslikule
Komisjonile ametlike väljaannete ja valitsuse dokumentide
vahetamise alase aruande;
     4) korraldab vahetuse teel saadud trükiste tutvustamist ja
tagab nende kättesaadavuse.
 
 
 
                                                  Lisa
                                    "Eesti Vabariigi ametlike 
                                     väljaannete ja valitsuse
                                   dokumentide registreerimise
                                  ja vahetamise juhendi" juurde
 
        Riigiasutuste loetelu, kelle trükiseid registreeritakse
            ametlike väljannete ja valitsuse dokumentidena
           (Kehtetu - VV m 28.05.96 nr.  146 jõust.13.06.96)