ID-kaart


HIDDEN

Avaldatud on esimest korda Eestis käsiraamat ohutõrjeõiguse kohta!

Käsiraamatus antakse ülevaade korrakaitsest ning riikliku järelevalve teostamise õiguslikest alustest. Iga isik peab tagama, et tema tegevus vastaks avalikule korrale, sh ei rikuks kehtivaid õigusakte ega nendega tagatud õigushüvesid. Kui isik seda ei tee, ei suuda seda teha või vastutav isik puudub, siis haldusorganile antud avaliku korra tagamiseks riikliku järelevalve volitused. Riikliku järelevalve üld- ja standardmeetmed määratakse kindlaks KorS’is ja erimeetmed valdkondlikes eriseadustest. Riikliku järelevalve meetme kohaldamise eelduseks on oht avalikule korrale või korrarikkumine. Reeglina peab oht olema konkreetne, kuid ohu ennetamiseks võib riikliku järelevalve meetmeid kohaldada ka abstraktse ohu korral. Iga riikliku järelevalve meetme kohaldamine seisneb materiaalses mõttes ettekirjutuse tegemises ning peab olema mõõdupärane.

Estlex`i käsiraamatust saab veebiväljaandena tervikliku ülevaate õigusvaldkonnas kehtivatest õigusnormidest, kohtupraktikast ning selle õigusvaldkonna teooriast ja dogmaatikast. 

Kokku 9 peatükki sisulist käsitlust kõikidel olulistel korrakaitse- ja ohutõrjeõiguse teemadel:

  • Korrakaitseõiguse alused;
  • Ohutõrje eristamine süüteomenetluses;
  • Ohutõrjeõiguse põhimõisted;
  • Korrakaitse ja haldusorganisatsioon;
  • Korrakaitselise tegevuse vormid;
  • Korrakaitseõiguslik üldvolitus;
  • Vastutus avaliku korra eest;
  • Avalikus kohas käitumise üldnõuded;
  • Avalikud kogunemised.

NB! Tutvu ka teiste haldusõiguse käsiraamatutega SIIN

 

 

lisatud 08.10.2020