ID-kaart


Õigusaktide tõlked

Tasuta tõlked

Pealkiri Venekeelne Ingliskeelne
Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadusest tuleneva õigusakti kinnitamine Поpядок ведения и использования списков членов национальных меньшинств -
Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus Закон о культурной автономии национального меньшинства -
Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded Требования по навыкам и использованию эстонского языка чиновниками, работниками и предпринимателями – физическими лицами Requirements for the skills and use of the Estonian language officials, workers and entrepreneurs – physical persons

Kõik autoriõigused on kaitstud (© ESTLEX). Kopeerimine ja kasutamine on lubatud üksnes eelneval kirjalikul kokkuleppel.

Tõlgitud aktide hinnakiri / Прайс-лист переведенных актов

Tõlke tellimiseks võta ühendust info@estlex.ee või 58426053

Заказать тексты можно по электронной почте info@estlex.ee или по телефону 58426053

ВСЕ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО


ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

ПЕНИТЕНЦИАРНОЕ ПРАВО

ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Pealkiri Название Liik Lehekülgi Hind Telli
Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus ЗАКОН ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕДВИЖИМОЙ ВЕЩИ Закон/seadus 12 130 €
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679, 27. APRILL 2016, FÜÜSILISTE ISIKUTE KAITSE KOHTA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEL JA SELLISTE ANDMETE VABA LIIKUMISE NING DIREKTIIVI 95/46/EÜ KEHTETUKS TUNNISTAMISE KOHTA (ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUS) Постановление/määrus 109 1100 €