ID-kaart


Õigusaktide tõlked

Tasuta tõlked

Pealkiri Venekeelne Ingliskeelne
Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadusest tuleneva õigusakti kinnitamine Поpядок ведения и использования списков членов национальных меньшинств -
Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus Закон о культурной автономии национального меньшинства -
Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded Требования по навыкам и использованию эстонского языка чиновниками, работниками и предпринимателями – физическими лицами Requirements for the skills and use of the Estonian language officials, workers and entrepreneurs – physical persons

Kõik autoriõigused on kaitstud (© ESTLEX). Kopeerimine ja kasutamine on lubatud üksnes eelneval kirjalikul kokkuleppel.

Tõlgitud aktide hinnakiri / Прайс-лист переведенных актов

Tõlke tellimiseks võta ühendust info@estlex.ee või 58426053

Заказать тексты можно по электронной почте info@estlex.ee или по телефону 58426053

ВСЕ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

ПЕНИТЕНЦИАРНОЕ ПРАВО


Pealkiri Название Liik Lehekülgi Hind Telli
Tsiviilkohtumenetluse seadustik ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС Кодекс/seadustik, koodeks 486 4870 €
Täitemenetluse seadustik КОДЕКС ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ Кодекс/seadustik, koodeks 150 1510 €
Väljavõte Eesti Panga Nõukogu istungi protokollist nr. 47 ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА N 47 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА БАНКА ЭСТОНИИ Протокол/protokoll 1 30 €
Ajutise töövõimetuse hüvitise määramine ja maksmine ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ Постановление/määrus 10 110 €
Elamuseadus ЖИЛИЩНЫЙ ЗАКОН Закон/seadus 8 90 €
Eesti Panga seadus ЗАКОН О БАНКЕ ЭСТОНИИ Закон/seadus 15 160 €
Pankrotiseadus ЗАКОН О БАНКРОТСТВЕ Закон/seadus 139 1400 €
Asjaõigusseaduse rakendamise seadus ЗАКОН О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ И ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНА О ВЕЩНОМ ПРАВЕ Закон/seadus 29 300 €
Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus ЗАКОН О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ И ПРИМЕНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННО-ПРАВОВОГО ЗАКОНА, ЗАКОНА ОБ ОБЩЕЙ ЧАСТИ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА И ЗАКОНА О МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ Закон/seadus 11 120 €
Asjaõigusseadus ЗАКОН О ВЕЩНОМ ПРАВЕ Закон/seadus 98 990 €
Eesti NSV tsiviilkoodeksi muutmise seadus ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС ЭСТОНСКОЙ ССР Закон/seadus 2 30 €
Riigikontrolli töötajate töötasustamise ajutise korra seadus ЗАКОН О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ Закон/seadus 1 30 €
Tagatisfondi seadus ЗАКОН О ГАРАНТИЙНОМ ФОНДЕ Закон/seadus 96 970 €
Töötervishoiu ja tööohutuse seadus ЗАКОН О ГИГИЕНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА Закон/seadus 57 580 €
Perekonnaseisutoimingute seadus ЗАКОН О ДЕЙСТВИЯХ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ Закон/seadus 72 730 €
Töötajate usaldusisiku seadus ЗАКОН О ДОВЕРЕННОМ ЛИЦЕ РАБОТНИКОВ Закон/seadus 10 110 €
Liikluskindlustuse seadus ЗАКОН О ДОРОЖНОМ СТРАХОВАНИИ Закон/seadus 66 670 €
Tööstusdisaini kaitse seadus ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ Закон/seadus 43 440 €
Kollektiivlepingu seadus ЗАКОН О КОЛЛЕКТИВНОМ ДОГОВОРЕ Закон/seadus 12 130 €
Tulundusühistuseadus ЗАКОН О КОММЕРЧЕСКИХ КООПЕРАТИВАХ Закон/seadus 55 560 €
Kommertspandiseadus ЗАКОН О КОММЕРЧЕСКОМ ЗАЛОГЕ Закон/seadus 13 140 €
Krediidiasutuste seadus ЗАКОН О КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Закон/seadus 286 2870 €
Kinnistusraamatuseadus ЗАКОН О КРЕПОСТНОЙ КНИГЕ Закон/seadus 46 470 €
Rahvusvahelise eraõiguse seadus ЗАКОН О МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ Закон/seadus 24 250 €
Pärimisseadus ЗАКОН О НАСЛЕДОВАНИИ Закон/seadus 79 800 €
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seadus ЗАКОН О ПЕНСИЯХ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ XII СОЗЫВА, А ТАКЖЕ ЧЛЕНОВ РИЙГИКОГУ VII, VIII И IX СОЗЫВОВ Закон/seadus 6 70 €
Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus ЗАКОН О ПЛАТЕЖНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ Закон/seadus 140 1410 €
Kasuliku mudeli seadus ЗАКОН О ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЯХ Закон/seadus 50 510 €
Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus ЗАКОН О ПРАВЕ ПЛАВАНИЯ СУДОВ ПОД ГОСУДАРСТВЕННЫМ ФЛАГОМ И О СУДОВЫХ РЕЕСТРАХ Закон/seadus 18 190 €
Geograafilise tähise kaitse seadus ЗАКОН О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ Закон/seadus 22 230 €
Pühade ja tähtpäevade seadus ЗАКОН О ПРАЗДНИКАХ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТАХ Закон/seadus 2 30 €
Aastatel 1940-1991 vastuvõetud mõnede õigusaktide kehtetuks tunnistamise seadus ЗАКОН О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИНЯТЫХ В 1940-1991 ГОДАХ Закон/seadus 11 120 €
Lepitusseadus ЗАКОН О ПРИМИРИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ Закон/seadus 20 210 €
Ametiühingute seadus ЗАКОН О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ Закон/seadus 18 190 €
Kollektiivse töötüli lahendamise seadus ЗАКОН О РАЗРЕШЕНИИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ Закон/seadus 14 150 €
Üürivaidluse lahendamise seadus ЗАКОН О РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ ПО ДОГОВОРАМ ЖИЛИЩНОГО НАЙМА Закон/seadus 12 130 €
Abieluvararegistri seadus ЗАКОН О РЕГИСТРЕ БРАЧНОГО ИМУЩЕСТВА Закон/seadus 16 170 €
Saneerimisseadus ЗАКОН О САНАЦИИ Закон/seadus 28 290 €
Perekonnaseadus ЗАКОН О СЕМЬЕ Закон/seadus 93 940 €
Kooseluseadus ЗАКОН О СОЖИТЕЛЬСТВЕ Закон/seadus 10 110 €
Hoiu-laenuühistu seadus ЗАКОН О ССУДНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВАХ Закон/seadus 21 220 €
Töötuskindlustuse seadus ЗАКОН О СТРАХОВАНИИ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ Закон/seadus 59 600 €
Laeva asjaõigusseadus ЗАКОН О СУДОВОМ ВЕЩНОМ ПРАВЕ Закон/seadus 31 320 €
Loovisikute ja loomeliitude seadus ЗАКОН О ТВОРЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЯХ И ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХ Закон/seadus 21 220 €
Hooneühistuseadus ЗАКОН О ТОВАРИЩЕСТВАХ СОБСТВЕННИКОВ ЗДАНИЯ Закон/seadus 15 160 €
Kaubamärgiseadus ЗАКОН О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ Закон/seadus 51 520 €
Kaubandusliku meresõidu seadus ЗАКОН О ТОРГОВОМ МОРЕПЛАВАНИИ Закон/seadus 76 770 €
Töölepingu seadus ЗАКОН О ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ Закон/seadus 72 730 €
Sihtasutuste seadus ЗАКОН О ФОНДАХ, ИМЕЮЩИХ СТАТУС ЧАСТНОПРАВОВЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ Закон/seadus 48 490 €
Autoriõiguse seadus ЗАКОН ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ Закон/seadus 120 1210 €
Nimeseadus ЗАКОН ОБ ИМЕНАХ Закон/seadus 21 220 €
Tsiviilseadustiku üldosa seadus ЗАКОН ОБ ОБЩЕЙ ЧАСТИ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА Закон/seadus 60 610 €
Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus ЗАКОН ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕДВИЖИМОЙ ВЕЩИ Закон/seadus 12 130 €
Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ Закон/seadus 35 360 €
Lastekaitseseadus ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ДЕТСТВА Закон/seadus 22 230 €
Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus ЗАКОН ОБ УСЛОВИЯХ ТРУДА РАБОТНИКОВ КОМАНДИРОВАННЫХ В ЭСТОНИЮ Закон/seadus 16 170 €
Väärtpaberite registri pidamise seadus ЗАКОН ОБ ЭСТОНСКОМ ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИСТРЕ ЦЕННЫХ БУМАГ Закон/seadus 91 920 €
Eesti Vabariigi seadus vara võõrandamise õigusvastasuse tõendamise lihtsustatud korra kehtestamise kohta ЗАКОН ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ВВЕДЕНИИ УПРОЩЕННОГО ПОРЯДКА УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНОСТИ ОТЧУЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА Закон/seadus 1 30 €
Seadus rahaühiku muutmise kohta seadustes ja muudes normatiivaktides ЗАКОН ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАИМЕНВАНИЯ ДЕНЕЖНОЙ ЕДИНИЦЫ И ДРУГИХ НОРМАТИВНЫХ АКТАХ Закон/seadus 1 30 €
Äriseadustik КОММЕРЧЕСКИЙ КОДЕКС Кодекс/seadustik, koodeks 359 3600 €
Eesti Vabariigi põhiseadus КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Закон/seadus 36 370 €
Töötu sotsiaalse kaitse seaduse rakendamine О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ БЕЗРАБОТНЫХ Постановление/määrus 2 30 €
Otsus Eesti Vabariigi töölepingu seaduse rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ " О ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ" Решение/otsus 4 50 €
Otsus Eesti Vabariigi ühistuseaduse rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ТОВАРИЩЕСТВАХ" Решение/otsus 1 30 €
Otsus Eesti Vabariigi puhkuseseaduse rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБ ОТПУСКАХ" Решение/otsus 2 30 €
Otsus Eesti Vabariigi välisinvesteeringuseaduse ja Eesti Vabariigi seaduse "Maksusoodustustest väliskapitaliga ettevõtetele" rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ И ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ЛЬГОТАХ ПО НАЛОГУ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ С ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ Решение/otsus 9 100 €
Eesti Vabariigi töölepingu seaduse rakendamise otsuse täitmise kohta О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ Постановление/määrus 25 260 €
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 11.mai 1992.a. otsuse "Ametiisikute osalemisest ettevõtluses" täitmiseks rakendatavate lisaabinõude kohta О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 11 МАЯ 1992 Г. "ОБ УЧАСТИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ" Постановление/määrus 2 30 €
Ühistatud vara riigi poolt kompenseerimise kohta О КОМПЕНСАЦИИ ОБОБЩЕСТВЛЕННОГО ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВОМ Постановление/määrus 4 50 €
Magusainete ja suhkru tootmise esmajärguliste ülesannete kohta О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЛАДКИХ ВЕЩЕСТВ И САХАРА Постановление/määrus 1 30 €
Tervishoiu- ja hoolekandeasutuste ametikohtade loetelu, kus töötamisel antakse pikendatud põhipuhkust О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЗА РАБОТУ НА КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ УДЛИНЕННЫЙ ОСНОВНОЙ ОТПУСК ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЗА РАБОТУ НА КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ УДЛИНЕННЫЙ ОСНОВНОЙ ОТПУСК Постановление/määrus 1 30 €
Otsus Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsuse ""Omandireformi aluste seaduse" rakendamise kohta" 11.punkti 4.alapunkti kohta О ПОДПУНКТЕ 4 ПУНКТА 11 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБ ОСНОВАХ РЕФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ" Решение/otsus 2 30 €
Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord О ПОРЯДКЕ ВЫБОРА И ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Постановление/määrus 5 60 €
Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ ПРИ РАБОЧИХ КОМАНДИРОВКАХ, МИНИМАЛЬНАЯ СТАВКА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СУТОЧНЫХ ПРИ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМАНДИРОВКАХ Постановление/määrus 6 70 €
Kinnipeetava töötasu määrad, arvutamise ja maksmise kord О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ ТРУДА ЗАКЛЮЧЕННЫХ Постановление/määrus 3 40 €
Äriregistrisse kandmata ettevõtete sundlõpetamise kord О ПОРЯДКЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, НЕ ВНЕСЕННЫХ В КОММЕРЧЕСКИЙ РЕГИСТР Постановление/määrus 13 140 €
Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ И РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И СЛУЧАЕВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СООБЩЕНИЯ О НИХ Постановление/määrus 11 120 €
Kodanikele kuuluvate hoonete riikliku kohustusliku kindlustamise lõpetamise kohta О ПРЕКРАЩЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ЗДАНИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ Постановление/määrus 1 30 €
Haldusreformi esimese etapi läbiviimise ning omandi- ja maareformi teostamise tagamiseks kohalike omavalitsuste poolt rakendatavate abinõude kohta О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОГО ЭТАПА АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ И МЕРАХ, ПРИНИМАЕМЫХ МЕСТНЫМИ САМОУПРАВЛЕНИЯМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ Постановление/määrus 11 120 €
Aktsiaseltsi "Tallinna Paber" poolt tselluloosi tootmise jätkamise kohta О ПРОДОЛЖЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ТАЛЛИННА ПАБЕР" Постановление/määrus 2 30 €
Riiklike eluruumide järelmaksuga erastamise intress О ПРОЦЕНТЕ С ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В РАССРОЧКУ Постановление/määrus 1 30 €
1996. aastal regionaalse arengu programmide toetuseks määratud summade jaotus О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В 1996 ГОДУ ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ В РАМКАХ ШЕСТИ ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, НАЗНАЧЕНИЯ ИМ ПОСОБИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ССУД НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 1996 ГОДУ Постановление/määrus 7 80 €
Eesti NSV vabariiklike pankade juhtimise ümberkorraldamise kohta vastavalt NSVL seadusele "Leedu NSV, Läti NSV ja Eesti NSV majanduslikust iseseisvusest" О РЕОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИМИ БАНКАМИ ЭСТОНСКОЙ ССР В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ СССР "ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ЛИТОВСКОЙ ССР, ЛАТВИЙСКОЙ ССР И ЭСТОНСКОЙ ССР" Постановление/määrus 2 30 €
Sotsialistliku võistluse kohta О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ Постановление/määrus 3 40 €
Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded О ТРЕБОВАНИЯХ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРИ РУЧНОМ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТЯЖЕСТЕЙ Постановление/määrus 7 80 €
Eesti Vabariigi Valitsuse mõnede otsuste osalise muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta tulenevalt Eesti Vabariigi välisinvesteeringuseadusest О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА В СВЯЗИ С ЗАКОНОМ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ Постановление/määrus 3 40 €
Eesti Vabariigi Valitsuse 29.detsembri 1990.a. määruse nr.264 osalise muutmise kohta О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 264 Постановление/määrus 8 90 €
Eesti NSV Ministrite Nõukogu 20.veebruari 1989.a. määruse nr. 81 osalise muutmise kohta О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ ЭСТОНСКОЙ ССР ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 1989 Г. N 81 Постановление/määrus 3 40 €
1991.aastal põllumajanduskõlvikute sihtotstarbelise kasutamise kohta ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В 1991 ГОДУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ Постановление/määrus 2 30 €
Erastamisnimekirja kinnitatud ettevõtete ja likvideeritavate ettevõtete dokumentide säilimise tagamine ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРИВАТИЗАЦИОННЫЙ СПИСОК, И ЛИКВИДИРУЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Постановление/määrus 3 40 €
Eesti Erastamisagentuuri Nõukogu liikmete tegevuse tasustamine ОБ ОПЛАТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ЭСТОНСКОГО ПРИВАТИЗАЦИОННОГО АГЕНСТВА Постановление/määrus 1 30 €
Vanglaametnikule, vangla sotsiaaltöötajale ja vanglaametnikukandidaadile ning nende perekonnaliikmetele tekitatud varalise kahju hüvitamise tingimused ja kord ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ТЮРЕМНЫМ ЧИНОВНИКАМ, ТЮРЕМНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ РАБОТНИКАМ И КАНДИДАТАМ В ТЮРЕМНЫЕ ЧИНОВНИКИ, А ТАКЖЕ ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ Постановление/määrus 6 70 €
Palga alammäära kehtestamine ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ Постановление/määrus 1 30 €
Palga alammäära kehtestamine ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ Постановление/määrus 1 30 €
Palga alammäära kehtestamine ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ Постановление/määrus 1 30 €
Palga alammäära kehtestamine ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОЙ СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ Постановление/määrus 1 30 €
Kassapõhise raamatupidamisarvestuse korra kehtestamine ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПО КАССОВОМУ ПРИНЦИПУ Постановление/määrus 1 30 €
Riiklike eluruumide järelmaksuga erastamise kohta ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРИ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С РАССРОЧЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ И ГОДОВОЙ СТАВКИ ПЕНЕЙ Постановление/määrus 1 30 €
Riikliku ettevõtte riiklikuks aktsiaseltsiks muutmise raamatupidamise juhendi kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Постановление/määrus 7 80 €
Riigi äriühingute ja äriühingute, kus riigil on enamusotsustusõigus või otsustusõigus, dividendimäära kinnitamine 2000. aastaks ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НА 2000 ГОД СТАВКИ ДИВИДЕНДОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ И КОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ, В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВО ОБЛАДАЕТ МАЖОРИТАРНЫМ ПРАВОМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ИЛИ ПРАВОМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ Постановление/määrus 2 30 €
"Rendi määramise alused, maksmise kord ja kasutamise põhimõtted" kinnitamise kohta ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВАНИЙ НАЗНАЧЕНИЯ АРЕНДЫ, ПОРЯДКА УПЛАТЫ И ПРИНЦИПОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Распоряжение/korraldus 3 40 €
Vabariigi Presidendi lähetuskulude hüvitamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ Постановление/määrus 2 30 €
Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАВЛАДЕНИЯ БЕСХОЗНЫМ СТРОЕНИЕМ ПОРЯДОК ЗАВЛАДЕНИЯ БЕСХОЗНЫМ СТРОЕНИЕМ Постановление/määrus 4 50 €
Riigiettevõtte jagunemisel tema valduses oleva vara äriühingu omandisse ülemineku korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПЕРЕХОДА В СЛУЧАЕ РАЗЪЕДИНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЕГО ВЛАДЕНИИ ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА В СЛУЧАЕ РАЗЪЕДИНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЕГО ВЛАДЕНИИ ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА Постановление/määrus 3 40 €
Ümberregistreerimata mittetulunduslike ühenduste sundlõpetamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ НЕ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПОРЯДОК ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ НЕ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ Постановление/määrus 11 120 €
Riiklike fondide moodustamise ja funktsioneerimise põhimõtete kinnitamise kohta ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИНЦИПОВ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДОВ Постановление/määrus 4 50 €
Väljateenitud aastate pensionile õigust andvate kutsealade ja ametikohtade loetelu ning selle pensioni määramiseks vajaliku staaži arvutamise kord ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКОВ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, ДАЮЩИЕ ПРАВО НА ПЕНСИЮ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ Постановление/määrus 19 200 €
Riigi äriühingute ja äriühingute, kus riigil on enamusotsustusõigus või otsustusõigus, dividendimäära kinnitamine 1998. aastaks ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВКИ ДИВИДЕНТОВ НА 1998 ГОД ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ И КОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ, В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВУ ПРИНАДЛЕЖИТ МАЖОРИТАРНОЕ ПРАВО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИИЙ ИЛИ ПРАВО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ Постановление/määrus 1 30 €
Eesti Proovikoja teenuste hindade kinnitamisest ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕН ЗА УСЛУГИ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ ЭСТОНИИ Постановление/määrus 3 40 €
Võlaõigusseadus ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ЗАКОН Закон/seadus 660 6610 €
Palgapiirangute kohta 1993. aasta IV kvartalis ОГРАНИЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА В IV КВАРТАЛЕ 1993 Г. Постановление/määrus 1 30 €
Palgapiirangutest 1993. aasta III kvartalis ОГРАНИЧЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В III КВАРТАЛЕ Постановление/määrus 1 30 €
Patendiseadus ПАТЕНТНЫЙ ЗАКОН Закон/seadus 73 740 €
Töötajatele distsiplinaarkaristuse korras määratud rahatrahvi sotsiaalkindlustuse eelarvesse kandmise korra kohta ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ СУММ, ШТРАФА, НАЛОЖЕННОГО НА РАБОТНИКОВ В ПОРЯДКЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ Постановление/määrus 1 30 €
Metallikaubanduse riikliku reguleerimise täiustamise kohta СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЛИ МЕТАЛЛАМИ Постановление/määrus 2 30 €
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses ТРЕБОВАНИЯ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Постановление/määrus 24 250 €
Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ТРЕБОВАНИЯ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРУДИЙ ТРУДА Постановление/määrus 23 240 €
Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СРЕДНЕГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ТРУД Постановление/määrus 6 70 €
"Riikliku lepitaja põhimääruse" kinnitamine УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИМИРИТЕЛЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ Постановление/määrus 8 90 €
Krediidiandjate ja -vahendajate seadus ЗАКОН О КРЕДИТОДАТЕЛЯХ И ПОСРЕДНИКАХ В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ Закон/seadus 116 1170 €
Töötajate üleühenduselise kaasamise seadus ЗАКОН О ПРИВЛЕЧЕНИИ РАБОТНИКОВ НА ЕВРОПЕЙСКОМ УРОВНЕ Закон/seadus 52 530 €
Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus ЗАКОН О ПРИОБРЕТЕНИИ НЕДВИЖИМОЙ ВЕЩИ В ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСАХ Закон/seadus 27 280 €
Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕЧЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ И ЗАЩИТЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ Закон/seadus 11 120 €
Töövaidluse lahendamise seadus ЗАКОН О РАЗРЕШЕНИИ ТРУДОВЫХ СПОРОВ Закон/seadus 31 320 €
Meretöö seadus ЗАКОН О ТРУДЕ В МОРСКОМ СУДОХОДСТВЕ Закон/seadus 44 450 €
Finantsinspektsiooni seadus ЗАКОН О ФИНАНСОВОЙ ИНСПЕКЦИИ Закон/seadus 109 1100 €
Audiitortegevuse seadus ЗАКОН ОБ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Закон/seadus 138 1390 €
Investeerimisfondide seadus Закон об ‎инвестиционных ‎фондах Закон/seadus 499 5000 €
Pandikirjaseadus ЗАКОН ОБ ОБЕСПЕЧЕННЫХ ОБЛИГАЦИЯХ Закон/seadus 58 590 €