ID-kaart

Õigusaktide tõlked vene keelde

Tasuta tõlked vene keelde

Rea nr Pealkiri Venekeelne
1 Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadusest tuleneva õigusakti kinnitamine Поpядок ведения и использования списков членов национальных меньшинств
2 Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus ЗАКОН О КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНЬШИНСТВА

Tõlgitud aktide hinnakiri / Прайс-лист переведенных актов

Akti tellimiseks võta ühendust irina.kostromina [at] estlex.ee või 58426053
Заказать тексты можно по электронной почте irina.kostromina [at] estlex.ee или по телефону 58426053

ВСЕ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
ПЕНИТЕНЦИАРНОЕ ПРАВО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО

Nr Pealkiri Название Страниц Цена PDF
1 Notari ajutiste tasumäärade kehtestamine ВРЕМЕННЫЕ СТАВКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ НОТАРИУСА 1 0.20
2 Riigi 1994. aasta lisaeelarve ЗАКОН "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ НА 1994 ГОД" 10 2.00
3 Eesti Panga seadus ЗАКОН О БАНКЕ ЭСТОНИИ 15 3.00
4 Seaduse "Kodanike ühenduste kohta" muutmise seadus ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ГРАЖДАН 1 0.20
5 Riigikontrolli töötajate töötasustamise ajutise korra seadus ЗАКОН О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 1 0.20
6 Euroopa Parlamendi valimise seadus ЗАКОН О ВЫБОРАХ В ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ 57 11.40
7 Riigikogu valimise seadus ЗАКОН О ВЫБОРАХ В РИЙГИКОГУ 67 13.40
8 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus ЗАКОН О ВЫБОРАХ В СОБРАНИЯ МЕСТНЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ 68 13.60
9 Vabariigi Presidendi valimise seadus ЗАКОН О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 12 2.40
10 Riigikaitseseadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБОРОНЕ 68 13.60
11 Riigi õigusabi seadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 47 9.40
12 Riigivaraseadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОМ ИМУЩЕСТВЕ 124 24.80
13 Riigikontrolli seadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ 31 6.20
14 Notari distsiplinaarvastutuse seadus ЗАКОН О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НОТАРИУСОВ 11 2.20
15 Vabariigi presidendi ametihüve seadus ЗАКОН О ДОЛЖНОСТНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 9 1.80
16 Maakatastriseadus ЗАКОН О ЗЕМЕЛЬНОМ КАДАСТРЕ 38 7.60
17 Maakorraldusseadus ЗАКОН О ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ 27 5.40
18 Õiguskantsleri seadus ЗАКОН О КАНЦЛЕРЕ ЮСТИЦИИ 38 7.60
19 Tõestamisseadus ЗАКОН О НОТАРИАЛЬНОМ УДОСТОВЕРЕНИИ 28 5.60
20 Notariaadiseadus ЗАКОН О НОТАРИАТЕ 47 9.40
21 Erakonnaseadus ЗАКОН О ПАРТИЯХ 30 6.00
22 Patendivoliniku seadus ЗАКОН О ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ 18 3.60
23 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seadus ЗАКОН О ПЕНСИЯХ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ XII СОЗЫВА, А ТАКЖЕ ЧЛЕНОВ РИЙГИКОГУ VII, VIII И IX СОЗЫВОВ 6 1.20
24 Notari tasu seadus ЗАКОН О ПЛАТЕ ЗА УСЛУГИ НОТАРИУСА 33 6.60
25 Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus ЗАКОН О ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЯХ ЗАЙМОВ 18 3.60
26 Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seadus ЗАКОН О ПОРЯДКЕ ВЗЯТИЯ НА УЧЕТ И ОГЛАШЕНИЯ ЛИЦ, НАХОДИВШИХСЯ НА СЛУЖБЕ В ОРГАНАХ БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ ОРГАНАХ РАЗВЕДКИ ИЛИ КОНТРРАЗВЕДКИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ГОСУДАРСТВ, ОККУПИРОВАВШИХ ЭСТОНИЮ, ЛИБО ЛИЦ, СОТРУДНИЧАВШИХ С НИМИ 8 1.60
27 Vabariigi Valitsuse seadus ЗАКОН О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ 105 21.00
28 Pühade ja tähtpäevade seadus ЗАКОН О ПРАЗДНИКАХ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТАХ 3 0.60
29 Aastatel 1940-1991 vastuvõetud mõnede õigusaktide kehtetuks tunnistamise seadus ЗАКОН О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИНЯТЫХ В 1940-1991 ГОДАХ 11 2.20
30 Prokuratuuriseadus ЗАКОН О ПРОКУРАТУРЕ 39 7.80
31 Korruptsioonivastane seadus ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 32 6.40
32 Vabariigi Presidendi töökorra seadus ЗАКОН О РАСПОРЯДКЕ РАБОТЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 12 2.40
33 Abieluvararegistri seadus ЗАКОН О РЕГИСТРЕ БРАЧНОГО ИМУЩЕСТВА 21 4.20
34 Eestis tegutsenud teiste riikide julgeoleku- ja luureorganite materjalide kogumise, arvelevõtmise, säilitamise ja kasutamise korra seadus ЗАКОН О СБОРЕ, ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ, ХРАНЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ, ДЕЙСТВОВАВШИХ В ЭСТОНИИ 5 1.00
35 Julgeolekuasutuste seadus ЗАКОН О СЛУЖБАХ БЕЗОПАСНОСТИ 28 5.60
36 Riigikogu liikme staatuse seadus ЗАКОН О СТАТУСЕ ЧЛЕНА РИЙГИКОГУ 25 5.00
37 Strateegilise kauba seadus ЗАКОН О СТРАТЕГИЧЕСКИХ ТОВАРАХ 69 13.80
38 Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus ЗАКОН О СТРУКТУРНЫХ СУБСИДИЯХ НА 2007-2013 ГОДЫ 53 10.60
39 Kohtute seadus ЗАКОН О СУДАХ 101 20.20
40 Kohtuekspertiisiseadus ЗАКОН О СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 39 7.80
41 Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus ЗАКОН О СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В ПОРЯДКЕ КОНСТИТУЦИОННОГО НАДЗОРА 27 5.40
42 Erakorralise seisukorra seadus ЗАКОН О ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ ПОЛОЖЕНИИ 19 3.80
43 Keeleseadus ЗАКОН О ЯЗЫКЕ 24 4.80
44 Advokatuuriseadus ЗАКОН ОБ АДВОКАТУРЕ 61 12.20
45 Riigi- ja munitsipaalvara erastamisest laekuva raha kasutamise seadus ЗАКОН ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУММ, ПОСТУПАЮЩИХ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 6 1.20
46 Riigikaitseliste sundkoormiste seadus ЗАКОН ОБ ОБОРОННЫХ ПОВИННОСТЯХ 19 3.80
47 Surma põhjuse tuvastamise seadus ЗАКОН ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРИЧИН СМЕРТИ 20 4.00
48 1993. aasta riigieelarve täitmise aruande kinnitamise seadus ЗАКОН ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА ЗА 1993 ГОД 1 0.20
49 Eesti lipu seadus ЗАКОН ОБ ЭСТОНСКОМ ФЛАГЕ 9 1.80
50 Seadus süümevande andmise korra kohta ЗАКОН ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ПОРЯДКЕ ПРИНЕСЕНИЯ КЛЯТВЕННОГО ЗАВЕРЕНИЯ 7 1.40
51 Eesti Vabariigi põhiseadus КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 36 7.20
52 Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamisekorra seaduse rakendamine О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА О ПОРЯДКЕ ВЗЯТИЯ НА УЧЕТ И ОГЛАШЕНИЯ ЛИЦ, НАХОДИВШИХСЯ НА СЛУЖБЕ В ОРГАНАХ БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ ОРГАНАХ РАЗВЕДКИ ИЛИ КОНТРРАЗВЕДКИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ГОСУДАРСТВ, ОККУПИРОВАВШИХ ЭСТОНИЮ, ЛИБО ЛИЦ, + 5 1.00
53 Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse rakendamine О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ ЭСТОНИИ ОСНОВЫ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДА, НАЗВАНИЯ И ГРАНИЦ ЕДИНИЦ РАССЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ, УКАЗАННОЙ В ЧАСТИ 7 СТАТЬИ 9 ЗАКОНА ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ ЭСТОНИИ ПОРЯДОК ОБОЗНАЧЕНИЯ ГРАНИЦ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЕДИНИЦ НА ДОРОГАХ И УЛИЦАХ 9 1.80
54 Otsus "Omandireformi aluste seaduse" rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБ ОСНОВАХ РЕФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ" 4 0.80
55 Otsus "Eesti Vabariigi kohtute seaduse" ja "Eesti Vabariigi kohtuniku staatuse seaduse" rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О СУДАХ И ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О СУДАХ 1 0.20
56 Relvaseaduse paragrahvi 1 lõike 3 rakendamine О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 1 ЗАКОНА ОБ ОРУЖИИ 1 0.20
57 Valla- ja linnaeelarvetele 1998. aasta riigieelarvest vahendite eraldamine О ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ ВОЛОСТНЫМ И ГОРОДСКИМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 1998 ГОДА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ УЕЗДНЫМИ УПРАВАМИ ОТЧИСЛЕНИЙ В ВОЛОСТНЫЕ И ГОРОДСКИЕ БЮДЖЕТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ О ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ НА 1998 ГОД ДЛЯ СУБСИДИРОВАНИЯ ЛЬГОТ ПО ПРОЕЗДУ УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ШКОЛ 2 0.40
58 Eesti Vabariigi töölepingu seaduse rakendamise otsuse täitmise kohta О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ 25 5.00
59 Vene föderatsiooni relvajõudude poolt üleantud või mahajäetud vara edasine haldamine О ДАЛЬНЕЙШЕМ УПРАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВОМ, ПЕРЕДАННЫМ ИЛИ ОСТАВЛЕННЫМ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 0.60
60 Ministrite asendamine О ЗАМЕЩЕНИИ МИНИСТРОВ 1 0.20
61 Otsus Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsuse ""Omandireformi aluste seaduse" rakendamise kohta" 11.punkti 4.alapunkti kohta О ПОДПУНКТЕ 4 ПУНКТА 11 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБ ОСНОВАХ РЕФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ" 2 0.40
62 Otsus seaduse "Eesti Advokatuuri kohta" rakendamise kohta О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБ АДВОКАТУРЕ ЭСТОНИИ" 2 0.40
63 Taimekarantiinsete abinõude ja kitsenduste rakendamise ning sellega seotud kulutuste riigieelarvest finantseerimise kord О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ И ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ, А ТАКЖЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ СВЯЗАННЫХ С НИМИ РАСХОДОВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 5 1.00
64 Kodakondsuse taotleja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja "Kodakondsuse seaduse" tundmise eksami läbiviimise kord О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ ПО ЗНАНИЮ КОНСТИТУЦИИ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ЗАКОНА О ГРАЖДАНСТВЕ 8 1.60
65 Korruptsioonivastase seaduse rakendamine О ПРИМЕНЕНИИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНА 17 3.40
66 Relvaseaduse mõnede sätete rakendamine О ПРИМЕНЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА ОБ ОРУЖИИ ПОРЯДОК ВЫВОЗА ИЗ ЭСТОНИИ ОРУЖИЯ, ПРИОБРЕТЕННОГО ИНОСТРАНЦЕМ ВИДЫ И КОЛИЧЕСТВА ПО ВИДАМ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ, КОТ. ВПРАВЕ ПРИОБРЕТАТЬ И ИМЕТЬ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И УЧРЕЖДЕНИЯ ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ОРУЖИЯ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ЛИЦ, ХОДАТАЙСТВУЮЩИХ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРУЖИЯ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЛАДЕНИЕ ОРУЖИЕМ, И ОБЪЕМ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 45 9.00
67 Relvaseaduse mõnede sätete rakendamine О ПРИМЕНЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА ОБ ОРУЖИИ ПОРЯДОК ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С ОРУЖИЕМ И БОЕПРИПАСАМИ ПОРЯДОК НОШЕНИЯ СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ РАБОТНИКОМ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГИСТРЕ СЛУЖЕБНОГО И ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ 27 5.40
68 1996. a. IV kvartalis ja 1997. aastal ajateenistusse kutsutavate kodanike rakendamine О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ГРАЖДАН, ПРИЗЫВАЕМЫХ НА СРОЧНУЮ СЛУЖБУ В IV КВАРТАЛЕ 1996 Г. И В 1997 ГОДУ 2 0.40
69 1998. aastal ajateenistusse kutsutavate kodanike rakendamine О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ГРАЖДАН, ПРИЗЫВАЮЩИХСЯ НА СРОЧНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В 1998 ГОДУ 2 0.40
70 2000. aastal ajateenistusse kutsutavate kodanike rakendamine О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ГРАЖДАН, ПРИЗЫВАЮЩИХСЯ НА СРОЧНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В 2000 ГОДУ 2 0.40
71 1997. aastal regionaalse arengu programmide toetuseks määratud summade jaotus О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУММ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В 1997 ГОДУ ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ В РАМКАХ ШЕСТИ ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ НИХ СУММ ПОДДЕРЖКИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ССУД ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ В 1997 ГОДУ 6 1.20
72 1996. aastal regionaalse arengu programmide toetuseks määratud summade jaotus О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В 1996 ГОДУ ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ В РАМКАХ ШЕСТИ ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, НАЗНАЧЕНИЯ ИМ ПОСОБИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ССУД НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 1996 ГОДУ 7 1.40
73 Seadus Eesti NSV elanike teenistusest NSV Liidu relvajõududes üleminekuperioodil О СЛУЖБЕ ЖИТЕЛЕЙ ЭСТОНСКОЙ ССР В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 2 0.40
74 Metsamajanduse finantseerimine 1995. aasta IV kvartalis О ФИНАНСИРОВАНИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В IV КВАРТАЛЕ 1995 ГОДА 2 0.40
75 Keila linna Paldiski linnaosa piiri kindlaksmääramine ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦЫ ПАЛДИСКОГО ГОРОДСКОГО РАЙОНА КЕЙЛА 2 0.40
76 Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЕДИНИЦ ТЕРРРИТОРИИ ЭСТОНИИ 3 0.60
77 Vabariigi Presidendi lähetuskulude hüvitamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 2 0.40
78 Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ ВНЕБЮДЖЕТНОГО РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ПО РЕФОРМЕ СОБСТВЕННОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ ВНЕБЮДЖЕТНОГО РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ПО РЕФОРМЕ СОБСТВЕННОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 12 2.40
79 1995. aasta regionaalpoliitiliste toetuste kasutamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСОБИЙ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 1995 ГОД 7 1.40
80 Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБРАЗОВАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 23 4.60
81 Maa riigi omandisse jätmise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЛИ В СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА ПОРЯДОК ОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЛИ В СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА 10 2.00
82 Ümberregistreerimata mittetulunduslike ühenduste sundlõpetamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ НЕ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПОРЯДОК ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ НЕ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 11 2.20
83 Mobilisatsioonivaru moodustamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАПАСОВ ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАПАСОВ 2 0.40
84 Piirirežiimi eeskirja kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА 17 3.40
85 Riiklike fondide moodustamise ja funktsioneerimise põhimõtete kinnitamise kohta ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИНЦИПОВ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДОВ 4 0.80
86 Kaitseväe sisemäärustiku kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ ВОЙСК УСТАВ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ ВОЙСК 122 24.40
87 Riigivara registrisse andmete esitamise vormide kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ В РЕГИСТР ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 20 4.00
88 Ametlike väljaannete ja valitsuse dokumentide vahetamise kohta ОБМЕН ОФИЦИАЛЬНЫМИ ИЗДАНИЯМИ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 4 0.80
89 Maaelu ja -majandust käsitlevate seaduste väljatöötamise põhialused ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ЗАКОНОВ О СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ И ЭКОНОМИКИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 1 0.20
90 Töötajatele distsiplinaarkaristuse korras määratud rahatrahvi sotsiaalkindlustuse eelarvesse kandmise korra kohta ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ СУММ, ШТРАФА, НАЛОЖЕННОГО НА РАБОТНИКОВ В ПОРЯДКЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 1 0.20
91 Kutsealuste ajateenistusse kutsumine ПРИЗЫВ НА СРОЧНУЮ СЛУЖБУ ПРИЗЫВНИКОВ 3 0.60
avalikgif