ID-kaart


Õigusaktide tõlked

Tasuta tõlked

Pealkiri Venekeelne Ingliskeelne
Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadusest tuleneva õigusakti kinnitamine Поpядок ведения и использования списков членов национальных меньшинств -
Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus Закон о культурной автономии национального меньшинства -
Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded Требования по навыкам и использованию эстонского языка чиновниками, работниками и предпринимателями – физическими лицами Requirements for the skills and use of the Estonian language officials, workers and entrepreneurs – physical persons

Kõik autoriõigused on kaitstud (© ESTLEX). Kopeerimine ja kasutamine on lubatud üksnes eelneval kirjalikul kokkuleppel.

Tõlgitud aktide hinnakiri / Прайс-лист переведенных актов

Tõlke tellimiseks võta ühendust info@estlex.ee või 58426053

Заказать тексты можно по электронной почте info@estlex.ee или по телефону 58426053

ВСЕ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

ПЕНИТЕНЦИАРНОЕ ПРАВО

Все переведенные тексты

Pealkiri Название Liik Lehekülgi Hind Telli
"Rendi määramise alused, maksmise kord ja kasutamise põhimõtted" kinnitamise kohta ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВАНИЙ НАЗНАЧЕНИЯ АРЕНДЫ, ПОРЯДКА УПЛАТЫ И ПРИНЦИПОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Распоряжение/korraldus 3 40 €
"Riiklikku pensionikindlustuse registrisse" kantava 2005. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСЧЕТНОГО СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ЧАСТИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГА, ПЕРЕЧИСЛЯЕМОГО В СОСТАВ СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ, КОТОРЫЙ ВНОСИТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2005 + Постановление/määrus 1 30 €
"Riikliku lepitaja põhimääruse" kinnitamine УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИМИРИТЕЛЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ Постановление/määrus 8 90 €
"Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise avalduste esitamise ja läbivaatamise ning tõendite esitamise ja hindamise korra" kinnitamise kohta ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О ВОЗВРАЩЕНИИ ПРОТИВОПРАВНО ОТЧУЖДЕННОГО ИМУЩЕСТВА ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ ЕГО СТОИМОСТИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ Постановление/määrus 19 200 €
1991.aastal põllumajanduskõlvikute sihtotstarbelise kasutamise kohta ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В 1991 ГОДУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ Постановление/määrus 2 30 €
1993. a. raamatupidamise aastaaruanne О ГОДОВОМ БУХГАЛТЕРСКОМ ОТЧЕТЕ ЗА 1993 ГОД Постановление/määrus 9 100 €
1993. aasta riigieelarve täitmise aruande kinnitamise seadus ЗАКОН ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА ЗА 1993 ГОД Закон/seadus 1 30 €
1994. a. raamatupidamise aastaaruande vormide kinnitamise kohta УТВЕРЖДЕНИЕ ФОРМ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА ЗА 1994 ГОД Постановление/määrus 10 110 €
1995. aasta regionaalpoliitiliste toetuste kasutamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСОБИЙ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 1995 ГОД Постановление/määrus 7 80 €
1996. a. IV kvartalis ja 1997. aastal ajateenistusse kutsutavate kodanike rakendamine О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ГРАЖДАН, ПРИЗЫВАЕМЫХ НА СРОЧНУЮ СЛУЖБУ В IV КВАРТАЛЕ 1996 Г. И В 1997 ГОДУ Постановление/määrus 2 30 €
1996. aastal regionaalse arengu programmide toetuseks määratud summade jaotus О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В 1996 ГОДУ ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ В РАМКАХ ШЕСТИ ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, НАЗНАЧЕНИЯ ИМ ПОСОБИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ССУД НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 1996 ГОДУ Постановление/määrus 7 80 €
1997. aastal põllumajandustöödel kasutatud mootorkütuse aktsiisi hüvitamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЗА НА МОТОРНОЕ ТОПЛИВО, ПОТРЕБЛЕННОЕ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТАХ В 1997 ГОДУ ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЗА НА МОТОРНОЕ ТОПЛИВО, ПОТРЕБЛЕННОЕ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТАХ В 1997 ГОДУ Постановление/määrus 5 60 €
1997. aastal regionaalse arengu programmide toetuseks määratud summade jaotus О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУММ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В 1997 ГОДУ ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ В РАМКАХ ШЕСТИ ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ НИХ СУММ ПОДДЕРЖКИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ССУД ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ В 1997 ГОДУ Постановление/määrus 7 80 €
1998. aastal ajateenistusse kutsutavate kodanike rakendamine О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ГРАЖДАН, ПРИЗЫВАЮЩИХСЯ НА СРОЧНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В 1998 ГОДУ Постановление/määrus 2 30 €
2000. aastal ajateenistusse kutsutavate kodanike rakendamine О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ГРАЖДАН, ПРИЗЫВАЮЩИХСЯ НА СРОЧНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В 2000 ГОДУ Постановление/määrus 3 40 €
Aastatel 1940-1991 vastuvõetud mõnede õigusaktide kehtetuks tunnistamise seadus ЗАКОН О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИНЯТЫХ В 1940-1991 ГОДАХ Закон/seadus 11 120 €
Abieluvararegistri seadus ЗАКОН О РЕГИСТРЕ БРАЧНОГО ИМУЩЕСТВА Закон/seadus 16 170 €
Abipolitseiniku seadus ЗАКОН О ПОМОЩНИКЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО Закон/seadus 28 290 €
Advokatuuriseadus ЗАКОН ОБ АДВОКАТУРЕ Закон/seadus 60 610 €
Aiandus- ja suvilakooperatiivide vara erastamise kohta О ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА САДОВОДЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ КООПЕРАТИВОВ Закон/seadus 5 60 €
Ajutise töövõimetuse hüvitise määramine ja maksmine ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ Постановление/määrus 10 110 €
Aktsiaseltsi "Tallinna Paber" poolt tselluloosi tootmise jätkamise kohta О ПРОДОЛЖЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ТАЛЛИННА ПАБЕР" Постановление/määrus 2 30 €
Alam-Pedja looduskaitseala moodustamine ОБРАЗОВАНИЕ ЗАПОВЕДНИКА АЛАМ-ПЕДЬЯ Постановление/määrus 1 30 €
Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus ЗАКОН ОБ АКЦИЗЕ НА АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ, ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ТОПЛИВО И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ Закон/seadus 186 1870 €
Alkoholiseadus ЗАКОН ОБ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ Закон/seadus 50 510 €
Ametisõitude korraldamine ja kulunormid valitsusasutustes ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОМАНДИРОВОК И НОРМАХ РАСХОДОВ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Постановление/määrus 2 30 €
Ametiühingute seadus ЗАКОН О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ Закон/seadus 18 190 €
Ametlike väljaannete ja valitsuse dokumentide vahetamise kohta ОБМЕН ОФИЦИАЛЬНЫМИ ИЗДАНИЯМИ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ Постановление/määrus 4 50 €
Apteekidest ravimite soodustingimustel väljastamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТПУСКА АПТЕКАМИ МЕДИКАМЕНТОВ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ Постановление/määrus 1 30 €
Arhiivieeskiri ПРАВИЛА РАБОТЫ АРХИВОВ Постановление/määrus 23 240 €
Arhiiviseadus ЗАКОН ОБ АРХИВАХ Закон/seadus 9 100 €
Asendustäitmise ja sunniraha seadus ЗАКОН О СУБСТИТУТИВНОМ ИСПОЛНЕНИИ И ДЕНЕЖНОМ ПРИНУЖДЕНИИ Закон/seadus 8 90 €
Asjaõigusseadus ЗАКОН О ВЕЩНОМ ПРАВЕ Закон/seadus 98 990 €
Asjaõigusseaduse rakendamise seadus ЗАКОН О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ И ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНА О ВЕЩНОМ ПРАВЕ Закон/seadus 29 300 €
Audiitortegevuse seadus ЗАКОН ОБ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Закон/seadus 138 1390 €
Autoriõiguse seadus ЗАКОН ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ Закон/seadus 120 1210 €
Autoveoseadus ЗАКОН ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ Закон/seadus 78 790 €
Avaliku konkursi läbiviimise kord kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu sagedusloa andmiseks О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО КОНКУРСА ДЛЯ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЧАСТОТУ В СЕТИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ Постановление/määrus 8 90 €
Avaliku teabe seadus ЗАКОН О ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ Закон/seadus 49 500 €
Avaliku teenistuse seadus ЗАКОН О ПУБЛИЧНОЙ СЛУЖБЕ Закон/seadus 99 1000 €
E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus ЗАКОН О ДОВЕРЕННЫХ УСЛУГАХ Э-ИДЕНТИФИКАЦИИ И Э-СДЕЛОК Закон/seadus 17 180 €
Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕЧЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ И ЗАЩИТЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ Закон/seadus 11 120 €
Eesti Erastamisagentuuri Nõukogu liikmete tegevuse tasustamine ОБ ОПЛАТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ЭСТОНСКОГО ПРИВАТИЗАЦИОННОГО АГЕНСТВА Постановление/määrus 1 30 €
Eesti keele eksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja "Kodakondsuse seaduse" tundmise eksami positiivselt sooritanud isikule eesti keele õppe eest tasutud õppemaksu hüvitamise piirmäär ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА УЧЕБУ, ВНЕСЕННОЙ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЭСТОНСКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИЦАМ, УСПЕШНО СДАВШИМ ЭКЗАМЕН ПО ЭСТОНСКОМУ ЯЗЫКУ, А ТАКЖЕ ЭКЗАМЕН ПО ЗНАНИЮ КОНСТИТУЦИИ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ЗАКОНА О ГРАЖДАНСТВЕ Постановление/määrus 1 30 €
Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seadus ЗАКОН О ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПЛАТЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СВЯЗАННЫХ СО СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ ПО ЭСТОНИИ Закон/seadus 2 30 €
Eesti Kultuurkapitali seadus ЗАКОН О КУЛЬТУРНОМ КАПИТАЛЕ Закон/seadus 15 160 €
Eesti lipu seadus ЗАКОН ОБ ЭСТОНСКОМ ФЛАГЕ Закон/seadus 7 80 €
Eesti NSV Ministrite Nõukogu 20.veebruari 1989.a. määruse nr. 81 osalise muutmise kohta О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ ЭСТОНСКОЙ ССР ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 1989 Г. N 81 Постановление/määrus 3 40 €
Eesti NSV tsiviilkoodeksi muutmise seadus ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС ЭСТОНСКОЙ ССР Закон/seadus 2 30 €
Eesti NSV vabariiklike pankade juhtimise ümberkorraldamise kohta vastavalt NSVL seadusele "Leedu NSV, Läti NSV ja Eesti NSV majanduslikust iseseisvusest" О РЕОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИМИ БАНКАМИ ЭСТОНСКОЙ ССР В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ СССР "ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ЛИТОВСКОЙ ССР, ЛАТВИЙСКОЙ ССР И ЭСТОНСКОЙ ССР" Постановление/määrus 2 30 €
Eesti Panga seadus ЗАКОН О БАНКЕ ЭСТОНИИ Закон/seadus 15 160 €
Eesti Proovikoja teenuste hindade kinnitamisest ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕН ЗА УСЛУГИ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ ЭСТОНИИ Постановление/määrus 3 40 €
Eesti Teaduste Akadeemia seadus ЗАКОН ОБ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНИИ Закон/seadus 12 130 €
Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus ЗАКОН ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ ЭСТОНИИ Закон/seadus 29 300 €
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse rakendamine О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ ЭСТОНИИ ОСНОВЫ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДА, НАЗВАНИЯ И ГРАНИЦ ЕДИНИЦ РАССЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ, УКАЗАННОЙ В ЧАСТИ 7 СТАТЬИ 9 ЗАКОНА ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ ЭСТОНИИ ПОРЯДОК ОБОЗНАЧЕНИЯ ГРАНИЦ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЕДИНИЦ НА ДОРОГАХ И УЛИЦАХ Постановление/määrus 9 100 €
Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЕДИНИЦ ТЕРРРИТОРИИ ЭСТОНИИ Постановление/määrus 3 40 €
Eesti Vabariigi 1993. aasta immigratsioonikvoodi kohta КВОТА ИММИГРАЦИИ НА 1993 ГОД Решение/otsus 3 40 €
Eesti Vabariigi 27. märtsi 1991.a. määruse nr. 60 osalise muutmise kohta О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 27 МАРТА 1991 Г. N 60 Постановление/määrus 1 30 €
Eesti Vabariigi haridusseadus ЗАКОН ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ Закон/seadus 19 200 €
Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadus ЗАКОН ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ ОСНОВАХ РЕФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ Закон/seadus 32 330 €
Eesti Vabariigi pensioniseaduse paragrahvi 73 alusel pensioni saavate isikute ringi täiendamise kohta О ДОПОЛНЕНИИ КРУГА ЛИЦ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПЕНСИЮ НА ОСНОВАНИИ СТАТЬИ 73 ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ПЕНСИЯХ" Постановление/määrus 1 30 €
Eesti Vabariigi põhiseadus КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Закон/seadus 36 370 €
Eesti Vabariigi Riikliku Päästeameti ümbernimetamine О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ДЕПАРТАМЕНТА СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Постановление/määrus 2 30 €
Eesti Vabariigi seadus vara võõrandamise õigusvastasuse tõendamise lihtsustatud korra kehtestamise kohta ЗАКОН ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ВВЕДЕНИИ УПРОЩЕННОГО ПОРЯДКА УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНОСТИ ОТЧУЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА Закон/seadus 1 30 €
Eesti Vabariigi sotsiaalmaksu seaduse muutmise seaduse rakendamise seadus ЗАКОН О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О СОЦИАЛЬНОМ НАЛОГЕ Закон/seadus 1 30 €
Eesti Vabariigi sotsiaalmaksu seaduse rakendamise juhendi kinnitamine УТВЕРЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О СОЦИАЛЬНОМ НАЛОГЕ Постановление/määrus 2 30 €
Eesti Vabariigi Tõuaretusinspektsiooni moodustamise kohta ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИНСПЕКЦИИ ПЛЕМЕНЕВОДСТВА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Постановление/määrus 1 30 €
Eesti Vabariigi töölepingu seaduse rakendamise otsuse täitmise kohta О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ Постановление/määrus 25 260 €
Eesti Vabariigi Valitsuse 29.detsembri 1990.a. määruse nr.264 osalise muutmise kohta О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 264 Постановление/määrus 8 90 €
Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ukraina Valitsuse vahelise kultuuri-, hariduse- ja teadusalase koostöö kokkuleppe kohta О СОГЛАШЕНИИ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УКРАИНЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Распоряжение/korraldus 1 30 €
Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ukraina Valitsuse vahelisest kokkuleppest diplomaatilisi passe omavate kodanike sõitude korra kohta О СОГЛАШЕНИИ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УКРАИНЫ О ПОРЯДКЕ ПОЕЗДОК ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Распоряжение/korraldus 1 30 €
Eesti Vabariigi Valitsuse mõnede otsuste osalise muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta tulenevalt Eesti Vabariigi välisinvesteeringuseadusest О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА В СВЯЗИ С ЗАКОНОМ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ Постановление/määrus 3 40 €
Eesti Vabariigi ühinemise kohta rahvusvaheliste autoveolepingutega О ПРИСОЕДИНЕНИИ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К МЕЖДУНАРОДНЫМ ДОГОВОРАМ ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ Постановление/määrus 1 30 €
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 11.mai 1992.a. otsuse "Ametiisikute osalemisest ettevõtluses" täitmiseks rakendatavate lisaabinõude kohta О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 11 МАЯ 1992 Г. "ОБ УЧАСТИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ" Постановление/määrus 2 30 €
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seadus ЗАКОН О ПЕНСИЯХ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ XII СОЗЫВА, А ТАКЖЕ ЧЛЕНОВ РИЙГИКОГУ VII, VIII И IX СОЗЫВОВ Закон/seadus 6 70 €
Eesti Vabariigis litsentsimisele kuuluvate tegevusalade loetelu täiendamise kohta ДОПОЛНЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЕЖАЩИХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ В ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ Постановление/määrus 1 30 €
Eesti Välisinvesteeringute Agentuuri asutamine УЧРЕЖДЕНИЕ ЭСТОНСКОГО АГЕНСТВА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Постановление/määrus 6 70 €
Eestis inimsusevastaseid kuritegusid või sõjakuritegusid toimepannud isikute kriminaalvastutuse seadus ЗАКОН ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ В ЭСТОНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ ИЛИ ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ Закон/seadus 3 40 €
Eestis tegutsenud teiste riikide julgeoleku- ja luureorganite materjalide kogumise, arvelevõtmise, säilitamise ja kasutamise korra seadus ЗАКОН О СБОРЕ, ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ, ХРАНЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ, ДЕЙСТВОВАВШИХ В ЭСТОНИИ Закон/seadus 5 60 €
Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus ЗАКОН ОБ УСЛОВИЯХ ТРУДА РАБОТНИКОВ КОМАНДИРОВАННЫХ В ЭСТОНИЮ Закон/seadus 16 170 €
Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seadus ЗАКОН О ПОРЯДКЕ ВЗЯТИЯ НА УЧЕТ И ОГЛАШЕНИЯ ЛИЦ, НАХОДИВШИХСЯ НА СЛУЖБЕ В ОРГАНАХ БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ ОРГАНАХ РАЗВЕДКИ ИЛИ КОНТРРАЗВЕДКИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ГОСУДАРСТВ, ОККУПИРОВАВШИХ ЭСТОНИЮ, ЛИБО ЛИЦ, СОТРУДНИЧАВШИХ С НИМИ Закон/seadus 8 90 €
Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamisekorra seaduse rakendamine О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА О ПОРЯДКЕ ВЗЯТИЯ НА УЧЕТ И ОГЛАШЕНИЯ ЛИЦ, НАХОДИВШИХСЯ НА СЛУЖБЕ В ОРГАНАХ БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ ОРГАНАХ РАЗВЕДКИ ИЛИ КОНТРРАЗВЕДКИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ГОСУДАРСТВ, ОККУПИРОВАВШИХ ЭСТОНИЮ, ЛИБО ЛИЦ, + Постановление/määrus 5 60 €
Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТРОЕНИЯМ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ Постановление/määrus 58 590 €
Ehitusseadustik СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС Кодекс/seadustik, koodeks 127 1280 €
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus ЗАКОН О ПРИМЕНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА И ЗАКОНА О ПЛАНИРОВАНИИ Закон/seadus 25 260 €
Ekspordi riikliku tagamise seadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОМ ГАРАНТИРОВАНИИ ЭКСПОРТА Закон/seadus 17 180 €
Elamuseadus ЖИЛИЩНЫЙ ЗАКОН Закон/seadus 8 90 €
Elektrituruseadus ЗАКОН О РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Закон/seadus 150 1510 €
Elektroonilise side seadus ЗАКОН ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ СВЯЗИ Закон/seadus 141 1420 €
Eluruumi erastamiseks korraldatava avaliku enampakkumise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ С ЦЕЛЬЮ ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ Постановление/määrus 8 90 €
Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm ja selle rakendamise erisused ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ, ТРЕБОВАНИЯ К ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ Постановление/määrus 6 70 €
Eluruumide erastamise korraldamise kohta ПРОВЕДЕНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ Постановление/määrus 51 520 €
Eluruumide erastamise seadus ЗАКОН О ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ Закон/seadus 44 450 €
Endise kruntrendimaa (obrokimaa) omandisse andmise ja kompenseerimise seadus ЗАКОН О ПЕРЕДАЧЕ В СОБСТВЕННОСТЬ И КОМПЕНСАЦИИ ПРЕЖНЕЙ ХУТОРСКОЙ АРЕНДНОЙ (ОБРОЧНОЙ) ЗЕМЛИ Закон/seadus 3 40 €
Endiste omanike õdedele ja vendadele või nende alanejatele sugulastele endise omaniku maal asuvate endise omaniku hoonete ja rajatiste tagastamise seadus ЗАКОН О ВОЗВРАЩЕНИИ СЕСТРАМ И БРАТЬЯМ ПРЕЖНЕГО СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИХ НИСХОДЯЩИМ РОДСТВЕННИКАМ НАХОДЯЩИХСЯ НА ЗЕМЛЕ ПРЕЖНЕГО СОБСТВЕННИКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕЖНЕГО СОБСТВЕННИКА Закон/seadus 2 30 €
Erakonnaseadus ЗАКОН О ПАРТИЯХ Закон/seadus 26 270 €
Erakooliseadus ЗАКОН О ЧАСТНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ Закон/seadus 70 710 €
Erakorralise seisukorra seadus ЗАКОН О ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ ПОЛОЖЕНИИ Закон/seadus 20 210 €
Erastamisest laekuva raha kasutamise seadus ЗАКОН ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ Закон/seadus 7 80 €
Erastamisnimekirja kinnitatud ettevõtete ja likvideeritavate ettevõtete dokumentide säilimise tagamine ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРИВАТИЗАЦИОННЫЙ СПИСОК, И ЛИКВИДИРУЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Постановление/määrus 3 40 €
Erastamisseadus ЗАКОН О ПРИВАТИЗАЦИИ Закон/seadus 10 110 €
ERSO staatuse muutmine ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА ГОСУДАРСТВЕННОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ЭСТОНИИ Решение/otsus 1 30 €
Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus ЗАКОН О ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЯХ ЗАЙМОВ Закон/seadus 18 190 €
Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus Закон об упрощенном налогообложении дохода от предпринимательства Закон/seadus 11 120 €
Ettevõtte kasumiaruande skeem СХЕМА ОТЧЕТА О ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ Постановление/määrus 5 60 €
Euroopa Liidu kodaniku seadus ЗАКОН О ГРАЖДАНИНЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА Закон/seadus 46 470 €
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679, 27. APRILL 2016, FÜÜSILISTE ISIKUTE KAITSE KOHTA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEL JA SELLISTE ANDMETE VABA LIIKUMISE NING DIREKTIIVI 95/46/EÜ KEHTETUKS TUNNISTAMISE KOHTA (ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUS) Постановление/määrus 109 1100 €
Euroopa Parlamendi valimise seadus ЗАКОН О ВЫБОРАХ В ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ Закон/seadus 57 580 €
Finantsinspektsiooni seadus ЗАКОН О ФИНАНСОВОЙ ИНСПЕКЦИИ Закон/seadus 109 1100 €
Füüsilise isiku 1994. a. tuludeklaratsiooni vormide ja tuludeklaratsiooni täitmise korra kinnitamine УТВЕРЖДЕНИЕ ФОРМ ДЕКЛАРАЦИИ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ЗА 1994 ГОД Постановление/määrus 6 70 €
Geograafilise tähise kaitse seadus ЗАКОН О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ Закон/seadus 22 230 €
Haigekassa uue põhimääruse kohta НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О БОЛЬНИЧНОЙ КАССЕ Постановление/määrus 1 30 €
Halduskohtumenetluse seadustik КОДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА Кодекс/seadustik, koodeks 193 1940 €
Halduskoostöö seadus ЗАКОН ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ Закон/seadus 17 180 €
Haldusmenetluse seadus ЗАКОН ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ Закон/seadus 51 520 €
Haldusreformi esimese etapi läbiviimise ning omandi- ja maareformi teostamise tagamiseks kohalike omavalitsuste poolt rakendatavate abinõude kohta О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОГО ЭТАПА АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ И МЕРАХ, ПРИНИМАЕМЫХ МЕСТНЫМИ САМОУПРАВЛЕНИЯМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ Постановление/määrus 11 120 €
Hasartmängumaksu seadus ЗАКОН О НАЛОГЕ НА АЗАРТНЫЕ ИГРЫ Закон/seadus 6 70 €
Hasartmängumaksu seaduse rakendamine О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА О НАЛОГЕ С АЗАРТНЫХ ИГР Постановление/määrus 1 30 €
Hasartmängumaksu seaduse rakendamise juhendi kinnitamine УТВЕРЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗАКОНА О НАЛОГЕ НА АЗАРТНЫЕ ИГРЫ Постановление/määrus 3 40 €
Hasartmängumaksust laste, perede, vanurite ja puuetega inimestega seotud regionaalprogrammide investeeringuteks kasutatavatest sihtotstarbelistest laekumistest toetuste taotlemise ja eraldamise korra kehtestamine ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ХОДАТАЙСТВ О ВЫДЕЛЕНИИ ПОСОБИЙ ЗА СЧЕТ ПОСТУПАЮЩИХ ЦЕЛЕВЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ СУММ ОТ НАЛОГА С АЗАРТНЫХ ИГР, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕТЬМИ, СЕМЬЯМИ, ПРЕСТАРЕЛЫМИ И ЛЮДЬМИ С НЕДОСТАТКАМИ В УМСТВЕННОМ И ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ, И ВЫДЕЛЕНИЯ ПОСОБИЙ ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ХОДАТАЙСТВ О ВЫДЕЛЕНИИ ПОСОБИЙ ЗА СЧЕТ ПОСТУПАЮЩИХ ЦЕЛЕВЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ СУММ ОТ НАЛОГА С АЗАРТНЫХ ИГР, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ Постановление/määrus 3 40 €
Hasartmängumaksust sihtotstarbeliselt kasutatavatest laekumistest toetuste taotlemise ja eraldamise korra kehtestamine ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ХОДАТАЙСТВ О ПОСОБИЯХ И ВЫДЕЛЕНИЯ ПОСОБИЙ ЗА СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ НАЛОГА С АЗАРТНЫХ ИГР, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ХОДАТАЙСТВ О ПОСОБИЯХ И ВЫДЕЛЕНИЙ ПОСОБИЙ ЗА СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ НАЛОГА С АЗАРТНЫХ ИГР, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ Постановление/määrus 5 60 €
Hasartmänguseadus ЗАКОН ОБ АЗАРТНЫХ ИГРАХ Закон/seadus 74 750 €
Hoiu-laenuühistu seadus ЗАКОН О ССУДНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВАХ Закон/seadus 21 220 €
Hooneühistuseadus ЗАКОН О ТОВАРИЩЕСТВАХ СОБСТВЕННИКОВ ЗДАНИЯ Закон/seadus 15 160 €
Huvikooli seadus ЗАКОН О ШКОЛАХ ПО ИНТЕРЕСАМ Закон/seadus 15 160 €
Hädaolukorra seadus ЗАКОН О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ Закон/seadus 40 410 €
Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õiguse püsimise seadus ЗАКОН О СОХРАНЕНИИ ПРАВА НА ТРЕБОВАНИЕ О ВОЗВРАТЕ ИМУЩЕСТВА, ПРОТИВОПРАВНО ОТЧУЖДЕННОГО В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ПЕЧОРСКОГО УЕЗДА И ЗАНАРОВСКОЙ ЧАСТИ ВИРУСКОГО УЕЗДА Закон/seadus 4 50 €
Infoühiskonna teenuse seadus ЗАКОН ОБ УСЛУГАХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА Закон/seadus 10 110 €
Investeerimisfondide seadus Закон об ‎инвестиционных ‎фондах Закон/seadus 499 5000 €
Isiku terviseseisundist tulenevalt kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja eesti keele ning kodakondsuse taotleja "Kodakondsuse seaduse" ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi määramise või nimetatud eksamite sooritamisest vabastamise tingimused ja kord УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И СПОСОБА СДАЧИ ЭКЗАМЕНА ПО ЭСТОНСКОМУ ЯЗЫКУ ХОДАТАЙСТВУЮЩИМ О ГРАЖДАНСТВЕ ИЛИ ВИДЕ НА ЖИТЕЛЬСТВО ДОЛГОВРЕМЕННОГО ЖИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ ПО ЗНАНИЮ ЗАКОНА О ГРАЖДАНСТВЕ И КОНСТИТУЦИИ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ХОДАТАЙСТВУЮЩИМ О ГРАЖДАНСТВЕ, ЛИБО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ СДАЧИ УКАЗАННЫХ ЭКЗАМЕНОВ ИСХОДЯ ИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЛИЦА Постановление/määrus 5 60 €
Isikuandmete kaitse seadus ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ Закон/seadus 40 410 €
Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord О ПОРЯДКЕ ВЫБОРА И ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Постановление/määrus 5 60 €
Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamise kord О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ЧАСТИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГА, ПЕРЕЧИСЛЯЕМОЙ В СОСТАВ СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ Постановление/määrus 3 40 €
Isikut tõendavate dokumentide seadus ЗАКОН О ДОКУМЕНТАХ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ Закон/seadus 65 660 €
Jahieeskiri О ПРАВИЛАХ ОХОТЫ Постановление/määrus 14 150 €
Jahipidamise korraldamise alused kaitstaval loodusobjektil, mis ei ole liidetud jahipiirkonnaga, või kasutusse andmata jahipiirkonnas või jahimaal või riigi veekogu osas, mis jääb väljapoole jahipiirkonda ОБ ОСНОВАХ ОРГАНИЗАЦИИ ОХОТЫ НА ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, НЕ ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ОХОТНИЧЬИМ ЗОНАМ, В ОХОТНИЧЬИХ ЗОНАХ И ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ, И НА ЧАСТЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ, ОСТАЮЩИХСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОХОТНИЧЬИХ ЗОН Постановление/määrus 4 50 €
Jahipidamisõiguse tasu suurus, selle maksmise ja maksmise kontrollimise kord О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА ПРАВО НА ОХОТУ, О ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ ПЛАТЫ ЗА ПРАВО НА ОХОТУ И КОНТРОЛЯ ОПЛАТЫ Постановление/määrus 2 30 €
Jahiseadus ЗАКОН ОБ ОХОТЕ Закон/seadus 42 430 €
Jahiulukite loetelu kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОМЫСЛОВЫХ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОМЫСЛОВЫХ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ Постановление/määrus 2 30 €
Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimise taotluse esitamise, läbivaatamise ja registreerimise kord О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ, РАССМОТРЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ХОДАТАЙСТВ О РЕГИСТРАЦИИ МЕСТ СОДЕРЖАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ В ИСКУССТВЕННО СОЗДАННОЙ СРЕДЕ Постановление/määrus 2 30 €
Julgeolekuasutuste seadus ЗАКОН О СЛУЖБАХ БЕЗОПАСНОСТИ Закон/seadus 26 270 €
Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ Постановление/määrus 21 220 €
Jäätmeseadus ЗАКОН ОБ ОТХОДАХ Закон/seadus 135 1360 €
Kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seadus ЗАКОН О ПРИВАТИЗАЦИИ ИДЕАЛЬНЫХ ДОЛЕЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ Закон/seadus 7 80 €
Kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamiseks korraldatava enampakkumise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ ДЛЯ ПРИВАТИЗАЦИИ ИДЕАЛЬНОЙ ДОЛИ ЖИЛОГО ДОМА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ ДЛЯ ПРИВАТИЗАЦИИ ИДЕАЛЬНОЙ ДОЛИ ЖИЛОГО ДОМА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ Постановление/määrus 7 80 €
Kaitseliidu seadus Закон о Кайтселийте Закон/seadus 91 920 €
Kaitseväe sisemäärustiku kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ ВОЙСК УСТАВ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ ВОЙСК Постановление/määrus 126 1270 €
Kalapüügieeskiri ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА Постановление/määrus 37 380 €
Kalapüügiseadus ЗАКОН О РЫБОЛОВСТВЕ Закон/seadus 87 880 €
Kalmistuseadus ЗАКОН О КЛАДБИЩАХ Закон/seadus 11 120 €
Karistusregistri seadus ЗАКОН О РЕГИСТРЕ НАКАЗАНИЙ Закон/seadus 27 280 €
Karistusseadustik ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КОДЕКС Кодекс/seadustik, koodeks 225 2260 €
Karistusseadustiku rakendamise seadus ЗАКОН О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО КОДЕКСА Закон/seadus 12 130 €
Kassapõhise raamatupidamisarvestuse korra kehtestamine ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПО КАССОВОМУ ПРИНЦИПУ Постановление/määrus 1 30 €
Kasuliku mudeli seadus ЗАКОН О ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЯХ Закон/seadus 50 510 €
Kaubamärgiseadus ЗАКОН О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ Закон/seadus 51 520 €
Kaubandusliku meresõidu koodeks О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ КОДЕКСА ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ. КОДЕКС ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ Кодекс/seadustik, koodeks 16 170 €
Kaubandusliku meresõidu seadus ЗАКОН О ТОРГОВОМ МОРЕПЛАВАНИИ Закон/seadus 76 770 €
Kaugkütteseadus ЗАКОН О ЦЕНТРАЛЬНОМ ОТОПЛЕНИИ Закон/seadus 23 240 €
Keeleseadus ЗАКОН О ЯЗЫКЕ Закон/seadus 23 240 €
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi seadus ЗАКОН ОБ ИНСТИТУТЕ ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ Закон/seadus 6 70 €
Keila linna Paldiski linnaosa piiri kindlaksmääramine ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦЫ ПАЛДИСКОГО ГОРОДСКОГО РАЙОНА КЕЙЛА Постановление/määrus 2 30 €
Kemikaaliseadus ЗАКОН О ХИМИКАТАХ Закон/seadus 42 430 €
Keskkonnajärelevalve seadus ЗАКОН ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ НАДЗОРЕ Закон/seadus 12 130 €
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus ЗАКОН ОБ ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И О СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА Закон/seadus 81 820 €
Keskkonnaseadustiku üldosa seadus ЗАКОН ОБ ОБЩЕЙ ЧАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОДЕКСА Закон/seadus 45 460 €
Keskkonnaseire seadus ЗАКОН ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ Закон/seadus 11 120 €
Keskkonnatasude seadus ЗАКОН О ПЛАТЕ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Закон/seadus 76 770 €
Keskkonnavastutuse seadus ЗАКОН ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Закон/seadus 30 310 €
Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СРЕДНЕГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ТРУД Постановление/määrus 6 70 €
Kiirabi ja perearstide koostöö ning tasaarveldamise kord О ПОРЯДКЕ СОТРУДНИЧЕСТВА И ПРОВЕДЕНИЯ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СКОРОЙ ПОМОЩЬЮ И СЕМЕЙНЫМИ ВРАЧАМИ Постановление/määrus 2 30 €
Kinnipeetava töötasu määrad, arvutamise ja maksmise kord О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ ТРУДА ЗАКЛЮЧЕННЫХ Постановление/määrus 3 40 €
Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus ЗАКОН О ПРИОБРЕТЕНИИ НЕДВИЖИМОЙ ВЕЩИ В ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСАХ Закон/seadus 27 280 €
Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus ЗАКОН ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕДВИЖИМОЙ ВЕЩИ Закон/seadus 12 130 €
Kinnistusraamatuseadus ЗАКОН О КРЕПОСТНОЙ КНИГЕ Закон/seadus 46 470 €
Kirikute ja koguduste seadus ЗАКОН О ЦЕРКВЯХ И ПРИХОДАХ Закон/seadus 19 200 €
Kodakondsuse seadus ЗАКОН О ГРАЖДАНСТВЕ Закон/seadus 33 340 €
Kodakondsuse taotleja eesti keele eksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused ning eksami läbiviimise kord УСЛОВИЯ СОВМЕЩЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ПО ЭСТОНСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ХОДАТАЙСТВУЮЩИХ О ГРАЖДАНСТВЕ И УРОВНЕВОГО ЭКЗАМЕНА ПО ЭСТОНСКОМУ ЯЗЫКУ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА Постановление/määrus 6 70 €
Kodakondsuse taotleja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja "Kodakondsuse seaduse" tundmise eksami läbiviimise kord О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ ПО ЗНАНИЮ КОНСТИТУЦИИ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ЗАКОНА О ГРАЖДАНСТВЕ Постановление/määrus 8 90 €
Kodanikele kuuluvate hoonete riikliku kohustusliku kindlustamise lõpetamise kohta О ПРЕКРАЩЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ЗДАНИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ Постановление/määrus 1 30 €
Kogumispensionide seadus ЗАКОН О НАКОПИТЕЛЬНЫХ ПЕНСИЯХ Закон/seadus 95 960 €
Kohalike maksude seadus ЗАКОН О МЕСТНЫХ НАЛОГАХ Закон/seadus 8 90 €
Kohalikku omavalitsust käsitlevate seaduste väljatöötamine РАЗРАБОТКА ЗАКОНОВ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ Решение/otsus 1 30 €
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ЗАКОН О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ Закон/seadus 84 850 €
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus ЗАКОН О ВЫБОРАХ В СОБРАНИЯ МЕСТНЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ Закон/seadus 64 650 €
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus ЗАКОН О ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ ЕДИНИЦЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Закон/seadus 63 640 €
Kohaliku omavalitsuse üksuste ja maa-alade loetelu kinnitamine, kus maa erastamine välismaalase või Eesti eraõigusliku juriidilise isiku poolt on lubatud üksnes siis, kui see ei ole vastuolus riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse avalike huvide või julgeolekuga ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЕДИНИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ ДЛЯ ПРИВАТИЗАЦИИ ЗЕМЛИ ИНОСТРАНЦАМИ ИЛИ ЭСТОНСКИМИ ЧАСТНОПРАВОВЫМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ТРЕБУЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕ УЕЗДНЫХ СТАРЕЙШИН ПЕРЕЧЕНЬ ЕДИНИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ ДЛЯ ПРИВАТИЗАЦИИ ЗЕМЛИ ИНОСТРАНЦАМИ ИЛИ ЭСТОНСКИМИ ЧАСТНОПРАВОВЫМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ТРЕБУЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕ УЕЗДНЫХ СТАРЕЙШИН Постановление/määrus 2 30 €
Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadus ЗАКОН О СОЮЗАХ МЕСТНЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ Закон/seadus 8 90 €
Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus ЗАКОН О СОДЕЙСТВИИ ОБЪЕДИНЕНИЮ ЕДИНИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Закон/seadus 4 50 €
Kohtute seadus ЗАКОН О СУДАХ Закон/seadus 97 980 €
Kohtutäituri seadus ЗАКОН О СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЯХ Закон/seadus 74 750 €
Kollektiivlepingu seadus ЗАКОН О КОЛЛЕКТИВНОМ ДОГОВОРЕ Закон/seadus 12 130 €
Kollektiivse töötüli lahendamise seadus ЗАКОН О РАЗРЕШЕНИИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ Закон/seadus 14 150 €
Kommertspandiseadus ЗАКОН О КОММЕРЧЕСКОМ ЗАЛОГЕ Закон/seadus 13 140 €
Konkurentsiseadus ЗАКОН О КОНКУРЕНЦИИ Закон/seadus 67 680 €
Koolieelse lasteasutuse seadus ЗАКОН О ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Закон/seadus 29 300 €
Kooseluseadus ЗАКОН О СОЖИТЕЛЬСТВЕ Закон/seadus 10 110 €
Korrakaitseseadus ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА Закон/seadus 82 830 €
Korruptsioonivastane seadus ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ Закон/seadus 22 230 €
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine О ПРИМЕНЕНИИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНА Постановление/määrus 17 180 €
Korteriüürireformi esimese etapi pikendamise ja teisele etapile ülemineku kohta ПРОДЛЕНИЕ ПЕРВОГО ЭТАПА РЕФОРМЫ КВАРТИРНОЙ ПЛАТЫ И ПЕРЕХОД НА ВТОРОЙ ЭТАП Постановление/määrus 2 30 €
Krediidiandjate ja -vahendajate seadus ЗАКОН О КРЕДИТОДАТЕЛЯХ И ПОСРЕДНИКАХ В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ Закон/seadus 116 1170 €
Krediidiasutuste seadus ЗАКОН О КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Закон/seadus 286 2870 €
Kriminaalhooldusseadus ЗАКОН ОБ УГОЛОВНОМ НАДЗОРЕ Закон/seadus 22 230 €
Kriminaalmenetluse seadustik УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС Кодекс/seadustik, koodeks 536 5370 €
Kultuurimälestiste riikliku registri asutamine ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ Постановление/määrus 1 30 €
Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus ЗАКОН ОБ ИСКУССТВЕННОМ ОПЛОДОТВОРЕНИИ И ЗАЩИТЕ ЭМБРИОНА Закон/seadus 12 130 €
Kutsealuste ajateenistusse kutsumine ПРИЗЫВ НА СРОЧНУЮ СЛУЖБУ ПРИЗЫВНИКОВ Постановление/määrus 3 40 €
Kutseseadus ЗАКОН О ПРОФЕССИИ Закон/seadus 32 330 €
Kutseõppeasutuse seadus ЗАКОН О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ Закон/seadus 52 530 €
Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus ЗАКОН О ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДАХ ВЫСШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ Закон/seadus 8 90 €
Käibemaksuseadus ЗАКОН О НАЛОГЕ С ОБОРОТА Закон/seadus 158 1590 €
Käibemaksuseaduse rakendamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНА О НАЛОГЕ С ОБОРОТА Постановление/määrus 1 30 €
Küberturvalisuse seadus ЗАКОНО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ Закон/seadus 16 170 €
Laeva asjaõigusseadus ЗАКОН О СУДОВОМ ВЕЩНОМ ПРАВЕ Закон/seadus 31 320 €
Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus ЗАКОН О ПРАВЕ ПЛАВАНИЯ СУДОВ ПОД ГОСУДАРСТВЕННЫМ ФЛАГОМ И О СУДОВЫХ РЕЕСТРАХ Закон/seadus 18 190 €
Lastekaitseseadus ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ДЕТСТВА Закон/seadus 22 230 €
Lennundusseadus ЗАКОН ОБ АВИАЦИИ Закон/seadus 36 370 €
Lepitusseadus ЗАКОН О ПРИМИРИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ Закон/seadus 20 210 €
Liiklusalaste õigusaktide kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ДОРОЖНОМУ ДВИЖЕНИЮ Постановление/määrus 1 30 €
Liikluskindlustuse seadus ЗАКОН О ДОРОЖНОМ СТРАХОВАНИИ Закон/seadus 66 670 €
Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele ЗНАЧЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ И ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ И ТРЕБОВАНИЯ К СВЕТОФОРАМ Постановление/määrus 55 560 €
Liiklusseadus ЗАКОН О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ Закон/seadus 354 3550 €
Likvideerimis- ja lõppbilansi koostamise juhend (revideeritud 2000) ОБ ИНСТРУКЦИИ О СОСТАВЛЕНИИ ЛИКВИДАЦИОННОГО И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО БАЛАНСОВ Решение/otsus 5 60 €
Litsentsimisele kuuluvate tegevusalade loetelu täiendamine О ДОПОЛНЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ Постановление/määrus 1 30 €
Litsentsimisele kuuluvate tegevusalade loetelu täiendamine ДОПОЛНЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ Постановление/määrus 1 30 €
Looduskaitseseadus ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ПРИРОДЫ Закон/seadus 91 920 €
Loomakaitseseadus ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ЖИВОТНЫХ Закон/seadus 68 690 €
Loovisikute ja loomeliitude seadus ЗАКОН О ТВОРЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЯХ И ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХ Закон/seadus 21 220 €
Lõhkematerjaliseadus ЗАКОН О ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛАХ Закон/seadus 43 440 €
Maa hindamise seadus ЗАКОН ОБ ОЦЕНКЕ ЗЕМЛИ Закон/seadus 9 100 €
Maa ostueesõigusega erastamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИВАТИЗАЦИИ ЗЕМЛИ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРАВОМ НА ПОКУПКУ ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦИИ ЗЕМЛИ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРАВОМ НА ПОКУПКУ Постановление/määrus 24 250 €
Maa riigi omandisse jätmise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЛИ В СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА ПОРЯДОК ОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЛИ В СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА Постановление/määrus 11 120 €
Maaelu ja -majandust käsitlevate seaduste väljatöötamise põhialused ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ЗАКОНОВ О СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ И ЭКОНОМИКИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ Решение/otsus 1 30 €
Maagaasiseadus ЗАКОН О ПРИРОДНОМ ГАЗЕ Закон/seadus 86 870 €
Maakatastriseadus ЗАКОН О ЗЕМЕЛЬНОМ КАДАСТРЕ Закон/seadus 36 370 €
Maakorraldusseadus ЗАКОН О ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ Закон/seadus 25 260 €
Maamaksuseadus ЗАКОН О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ Закон/seadus 12 130 €
Maapõueseadus ЗАКОН О НЕДРАХ Закон/seadus 122 1230 €
Maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seadus ЗАКОН О ПРИОБРЕТЕНИИ ЗЕМЛИ, ОТДАННОЙ В ХОДЕ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ В ПОЛЬЗОВЛАДЕНИЕ Закон/seadus 8 90 €
Maareformi seadus ЗАКОН О ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЕ Закон/seadus 89 900 €
Maavarade ja maa-ainese kaevandamisega mitteseotud allmaaehitiste rajamise loa väljaandmise kord О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С РАЗРАБОТКОЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ГРУНТОВ Постановление/määrus 7 80 €
Magusainete ja suhkru tootmise esmajärguliste ülesannete kohta О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЛАДКИХ ВЕЩЕСТВ И САХАРА Постановление/määrus 1 30 €
Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus ЗАКОН ОБ ОБЩЕЙ ЧАСТИ КОДЕКСА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Кодекс/seadustik, koodeks 77 780 €
Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus ЗАКОН О ПЛАТЕЖНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ Закон/seadus 140 1410 €
Maksualase teabevahetuse seadus ЗАКОН ОБ ОБМЕНЕ НАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ Закон/seadus 23 240 €
Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt uue transpordivahendi ühendusesisesel soetamisel käibemaksu tasumise kord О ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ НАЛОГА С ОБОРОТА ЛИЦОМ, НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГООБЯЗАННОГО ИЛИ ОГРАНИЧЕННОГО НАЛОГООБЯЗАННОГО, ПРИ ВНУТРИСОЮЗНОМ ПРИОБРЕТЕНИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА Постановление/määrus 2 30 €
Maksukorralduse seadus ЗАКОН О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ Закон/seadus 198 1990 €
Meditsiiniseadme seadus ЗАКОН О МЕДИЦИНСКИХ УСТРОЙСТВАХ Закон/seadus 36 370 €
Merealapiiride seadus ЗАКОН О ГРАНИЦАХ МОРСКИХ АКВАТОРИЙ Закон/seadus 6 70 €
Meresõiduohutuse seadus ЗАКОН О БЕЗОПАСНОСТИ МОРЕПЛАВАНИЯ Закон/seadus 194 1950 €
Meretöö seadus ЗАКОН О ТРУДЕ В МОРСКОМ СУДОХОДСТВЕ Закон/seadus 44 450 €
Metallikaubanduse riikliku reguleerimise täiustamise kohta СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЛИ МЕТАЛЛАМИ Постановление/määrus 2 30 €
Metsamajanduse finantseerimine 1995. aasta IV kvartalis О ФИНАНСИРОВАНИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В IV КВАРТАЛЕ 1995 ГОДА Постановление/määrus 2 30 €
Ministrite asendamine О ЗАМЕЩЕНИИ МИНИСТРОВ Постановление/määrus 1 30 €
Mobilisatsioonivaru moodustamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАПАСОВ ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАПАСОВ Постановление/määrus 2 30 €
Mootorsõidukite klaasidest О СТЕКЛАХ МОТОРНО-ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ Приказ/käskkiri 1 30 €
Muudatuste tegemise kohta ettevõtete tegevusalade litsentsimisel ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ Постановление/määrus 2 30 €
Mõõteseadus ЗАКОН ОБ ИЗМЕРЕНИЯХ Закон/seadus 29 300 €
Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus ЗАКОН ОБ ОТВЕТАХ НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗАПИСКИ И НА ХОДАТАЙСТВА О ПОЛУЧЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ Закон/seadus 8 90 €
Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus ЗАКОН О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И БОРЬБЕ С НИМИ Закон/seadus 38 390 €
Nakkusohtliku materjali käitlemise kord О ПОРЯДКЕ ОБОРОТА ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ Постановление/määrus 6 70 €
Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus ЗАКОН О НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВАХ Закон/seadus 21 220 €
Nimeseadus ЗАКОН ОБ ИМЕНАХ Закон/seadus 21 220 €
Notari ajutiste tasumäärade kehtestamine ВРЕМЕННЫЕ СТАВКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ НОТАРИУСА Постановление/määrus 1 30 €
Notari distsiplinaarvastutuse seadus ЗАКОН О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НОТАРИУСОВ Закон/seadus 11 120 €
Notari tasu seadus ЗАКОН О ПЛАТЕ ЗА УСЛУГИ НОТАРИУСА Закон/seadus 28 290 €
Notariaadiseadus ЗАКОН О НОТАРИАТЕ Закон/seadus 42 430 €
NSV Liidu sõjaväebaaside jaoks sundvõõrandatud maa tagastamise, kompenseerimise ja asendamise seadus ЗАКОН О ВОЗМЕЩЕНИИ И КОМПЕНСАЦИИ ЗЕМЕЛЬ, ПРИНУДИТЕЛЬНО ОТЧУЖДЕННЫХ ПОД ВОЕННЫЕ БАЗЫ СОЮЗА ССР Закон/seadus 2 30 €
Nõuded ehitusprojektile ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНОМУ ПРОЕКТУ Постановление/määrus 25 260 €
Nõuded nakkusohtlikku materjali käitleva isiku laboriruumidele, sisseseadele ja tehnoloogiale ning rakendatavatele ohutusmeetmetele О ТРЕБОВАНИЯХ К ЛАБОРАТОРНЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ, ОБОРУДОВАНИЮ И ТЕХНОЛОГИИ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОБОРОТОМ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ Постановление/määrus 5 60 €
Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОМЕЩЕНИЯМ, ОБОРУДОВАНИЮ И АППАРАТУРЕ В МЕСТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ Постановление/määrus 4 50 €
Ohtliku kauba lastikirja juurde kuuluvate dokumentide kasutamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КОНОСАМЕНТАМ НА ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ Постановление/määrus 2 30 €
Ohtliku kauba sadamas vastuvõtu, töötlemise, hoiustamise ja väljastamise eeskirja kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИЕМА, ПЕРЕВАЛКИ, ХРАНЕНИЯ И ВЫДАЧИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ В ПОРТУ Постановление/määrus 1 30 €
Omanikujärelevalve tegemise kord ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА СОБСТВЕННИКА Постановление/määrus 9 100 €
Osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvutuse käibedeklaratsioonis kajastamise kord ja soetatud põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise kord О ПОРЯДКЕ ОТРАЖЕНИЯ В ДЕКЛАРАЦИИ ОБ ОБОРОТЕ ПЕРЕРАСЧЕТА ЧАСТИЧНО ВЫЧТЕННОГО ВХОДНОГО НАЛОГА С ОБОРОТА И О ПОРЯДКЕ КОРРЕКТИРОВКИ ВХОДНОГО НАЛОГА С ОБОРОТА НА ПРИОБРЕТЕННОЕ ОСНОВНОЕ ИМУЩЕСТВО И ПРИОБРЕТЕННЫЕ ДЛЯ ЕГО НУЖД ТОВАРЫ ИЛИ ПОЛУЧЕНЫЕ УСЛУГИ Постановление/määrus 5 60 €
Otsus "Eesti Vabariigi kohtute seaduse" ja "Eesti Vabariigi kohtuniku staatuse seaduse" rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О СУДАХ И ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О СУДАХ Решение/otsus 1 30 €
Otsus "Omandireformi aluste seaduse" rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБ ОСНОВАХ РЕФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ" Решение/otsus 4 50 €
Otsus Eesti Vabariigi maareformi seaduse kehtestamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЕ" Решение/otsus 3 40 €
Otsus Eesti Vabariigi maareformi seaduse rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЕ" Решение/otsus 5 60 €
Otsus Eesti Vabariigi puhkuseseaduse rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБ ОТПУСКАХ" Решение/otsus 2 30 €
Otsus Eesti Vabariigi soodustingimustel vanaduspensionide seaduse rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ПЕНСИЯХ ПО СТАРОСТИ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ" Решение/otsus 2 30 €
Otsus Eesti Vabariigi töölepingu seaduse rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ " О ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ" Решение/otsus 4 50 €
Otsus Eesti Vabariigi välisinvesteeringuseaduse ja Eesti Vabariigi seaduse "Maksusoodustustest väliskapitaliga ettevõtetele" rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ И ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ЛЬГОТАХ ПО НАЛОГУ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ С ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ Решение/otsus 9 100 €
Otsus Eesti Vabariigi ühinemisest 1968.aasta "Tuumarelva leviku tõkestamise lepinguga" О ПРИСОЕДИНЕНИИ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К ДОГОВОРУ О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ ОТ 1968 ГОДА Решение/otsus 1 30 €
Otsus Eesti Vabariigi ühistuseaduse rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ТОВАРИЩЕСТВАХ" Решение/otsus 1 30 €
Otsus Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsuse ""Omandireformi aluste seaduse" rakendamise kohta" 11.punkti 4.alapunkti kohta О ПОДПУНКТЕ 4 ПУНКТА 11 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБ ОСНОВАХ РЕФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ" Решение/otsus 2 30 €
Otsus muudatuste ja täienduste tegemise kohta Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsuses "Eesti Vabariigi pensioniseaduse rakendamise kohta" О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ПЕНСИЯХ" Решение/otsus 1 30 €
Otsus seaduse "Eesti Advokatuuri kohta" rakendamise kohta О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБ АДВОКАТУРЕ ЭСТОНИИ" Решение/otsus 2 30 €
Pakendiaktsiisi seadus ЗАКОН ОБ АКЦИЗЕ НА ТАРУ Закон/seadus 9 100 €
Pakendiseadus ЗАКОН О ТАРЕ Закон/seadus 37 380 €
Paldiski omavalitsuse korraldamise seadus ЗАКОН О САМОУПРАВЛЕНИИ ПАЛДИСКИ Закон/seadus 2 30 €
Palga alammäära kehtestamine ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОЙ СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ Постановление/määrus 1 30 €
Palga alammäära kehtestamine ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ Постановление/määrus 1 30 €
Palga alammäära kehtestamine ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ Постановление/määrus 1 30 €
Palga alammäära kehtestamine ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ Постановление/määrus 1 30 €
Palgapiirangute kohta 1993. aasta IV kvartalis ОГРАНИЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА В IV КВАРТАЛЕ 1993 Г. Постановление/määrus 1 30 €
Palgapiirangutest 1993. aasta III kvartalis ОГРАНИЧЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В III КВАРТАЛЕ Постановление/määrus 1 30 €
Pandikirjaseadus ЗАКОН ОБ ОБЕСПЕЧЕННЫХ ОБЛИГАЦИЯХ Закон/seadus 58 590 €
Pankrotiseadus ЗАКОН О БАНКРОТСТВЕ Закон/seadus 139 1400 €
Patendiseadus ПАТЕНТНЫЙ ЗАКОН Закон/seadus 73 740 €
Patendivoliniku seadus ЗАКОН О ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ Закон/seadus 35 360 €
Pensionilisandeid saavate isikute ringi täiendamise kohta О ДОПОЛНЕНИИ КРУГА ЛИЦ, ПОЛУЧАЮЩИХ НАДБАВКИ К ПЕНСИЯМ Постановление/määrus 1 30 €
Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, КАСАЮЩИХСЯ СПИСКА СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ Постановление/määrus 2 30 €
Perehüvitiste seadus ЗАКОН О СЕМЕЙНЫХ ПОСОБИЯХ Закон/seadus 49 500 €
Perekonnaseadus ЗАКОН О СЕМЬЕ Закон/seadus 93 940 €
Perekonnaseisutoimingute seadus ЗАКОН О ДЕЙСТВИЯХ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ Закон/seadus 72 730 €
Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАВЛАДЕНИЯ БЕСХОЗНЫМ СТРОЕНИЕМ ПОРЯДОК ЗАВЛАДЕНИЯ БЕСХОЗНЫМ СТРОЕНИЕМ Постановление/määrus 4 50 €
Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus ЗАКОН О СТРУКТУРНЫХ СУБСИДИЯХ НА 2007-2013 ГОДЫ Закон/seadus 54 550 €
Pidada vajalikuks asutada Majandusministeeriumi valitsemisalas Välisinvesteeringute Agentuur ОБ УЧРЕЖДЕНИИ АГЕНСТВА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Распоряжение/korraldus 1 30 €
Piiripunktide töökorralduse täiustamine О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПОГРАНИЧНЫХ ПУНКТОВ Постановление/määrus 2 30 €
Piirirežiimi eeskirja kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА Постановление/määrus 17 180 €
Piirivalveseaduse paragrahvi 13 lõigete 7 ja 8 rakendamine О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЧАСТЕЙ 7 И 8 СТАТЬИ 13 ЗАКОНА О ПОГРАНИЧНОЙ ОХРАНЕ Постановление/määrus 1 30 €
Planeerimisseadus ЗАКОН О ПЛАНИРОВАНИИ Закон/seadus 159 1600 €
Politsei ja piirivalve seadus ЗАКОН О ПОЛИЦИИ И ПОГРАНИЧНОЙ ОХРАНЕ Закон/seadus 135 1360 €
Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord ОБЪЕМ И ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ЧИНОВНИКОМ ПОЛИЦИИ В ХОДЕ НАДЗОРА ЗА ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ Постановление/määrus 12 130 €
Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus ЗАКОН О РЕГУЛИРОВАНИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПОРНОГРАФИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ, А ТАКЖЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ПРОПАГАНДИРУЮЩИХ НАСИЛИЕ ИЛИ ЖЕСТОКОСТЬ Закон/seadus 6 70 €
Prokuratuuriseadus ЗАКОН О ПРОКУРАТУРЕ Закон/seadus 41 420 €
Psühhiaatrilise abi seadus ЗАКОН О ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ Закон/seadus 17 180 €
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus ЗАКОН О СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЯХ ДЛЯ ДЕФЕКТИВНЫХ ЛИЦ Закон/seadus 31 320 €
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ЗАКОН ОБ ОСНОВНЫХ ШКОЛАХ И ГИМНАЗИЯХ Закон/seadus 106 1070 €
Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus ЗАКОН О СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В ПОРЯДКЕ КОНСТИТУЦИОННОГО НАДЗОРА Закон/seadus 27 280 €
Põllumajandusreformi läbiviimise üle järelevalve teostamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ РЕФОРМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ РЕФОРМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА Постановление/määrus 3 40 €
Pärimisseadus ЗАКОН О НАСЛЕДОВАНИИ Закон/seadus 79 800 €
Päästeseadus ЗАКОН О СПАСАНИИ Закон/seadus 26 270 €
Pühade ja tähtpäevade seadus ЗАКОН О ПРАЗДНИКАХ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТАХ Закон/seadus 2 30 €
Raamatupidamise seadus ЗАКОН О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ Закон/seadus 62 630 €
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА Закон/seadus 114 1150 €
Rahvapensioni määra muutmine ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРА НАРОДНОЙ ПЕНСИИ Постановление/määrus 1 30 €
Rahvaraamatukogu seadus ЗАКОН О МАССОВЫХ БИБЛИОТЕКАХ Закон/seadus 9 100 €
Rahvatervise seadus ЗАКОН О НАРОДНОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ Закон/seadus 35 360 €
Rahvusooperi seadus ЗАКОН О НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРЕ Закон/seadus 10 110 €
Rahvusvahelise autoveo litsentsi väljaandmise juhendi kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВТОПЕРЕВОЗКИ Постановление/määrus 1 30 €
Rahvusvahelise eraõiguse seadus ЗАКОН О МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ Закон/seadus 24 250 €
Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus ЗАКОН О ПРЕРЫВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ Закон/seadus 7 80 €
Raskeveokimaksu seadus ЗАКОН О НАЛОГЕ НА ТЯЖЕЛОВЕСНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА Закон/seadus 8 90 €
Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded О ТРЕБОВАНИЯХ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРИ РУЧНОМ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТЯЖЕСТЕЙ Постановление/määrus 7 80 €
Ravikindlustuse seadus ЗАКОН О МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ Закон/seadus 109 1100 €
Ravimiseadus ЗАКОН О ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ Закон/seadus 177 1780 €
Reisiparvlaeva "Estonia" katastroofis hukkunud isikute perekonnaliikmetele makstavate toetuste tulumaksust vabastamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ПОСОБИЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ЛИЦ, ПОГИБШИХ В КАТАСТРОФЕ ПАССАЖИРСКОГО ПАРОМА "ЭСТОНИЯ" Постановление/määrus 2 30 €
Reklaamiseadus ЗАКОН О РЕКЛАМЕ Закон/seadus 29 300 €
Relvaseadus ЗАКОН ОБ ОРУЖИИ Закон/seadus 208 2090 €
Relvaseaduse mõnede sätete rakendamine О ПРИМЕНЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА ОБ ОРУЖИИ ПОРЯДОК ВЫВОЗА ИЗ ЭСТОНИИ ОРУЖИЯ, ПРИОБРЕТЕННОГО ИНОСТРАНЦЕМ ВИДЫ И КОЛИЧЕСТВА ПО ВИДАМ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ, КОТ. ВПРАВЕ ПРИОБРЕТАТЬ И ИМЕТЬ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И УЧРЕЖДЕНИЯ ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ОРУЖИЯ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ЛИЦ, ХОДАТАЙСТВУЮЩИХ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРУЖИЯ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЛАДЕНИЕ ОРУЖИЕМ, И ОБЪЕМ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ Постановление/määrus 46 470 €
Relvaseaduse mõnede sätete rakendamine О ПРИМЕНЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА ОБ ОРУЖИИ ПОРЯДОК ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С ОРУЖИЕМ И БОЕПРИПАСАМИ ПОРЯДОК НОШЕНИЯ СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ РАБОТНИКОМ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГИСТРЕ СЛУЖЕБНОГО И ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ Постановление/määrus 27 280 €
Relvaseaduse paragrahvi 1 lõike 3 rakendamine О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 1 ЗАКОНА ОБ ОРУЖИИ Постановление/määrus 1 30 €
Riigi 1994. aasta lisaeelarve ЗАКОН "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ НА 1994 ГОД" Закон/seadus 10 110 €
Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ДЕПАРТАМЕНТЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ Постановление/määrus 15 160 €
Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЯХ И СТИПЕНДИЯХ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ Закон/seadus 4 50 €
Riigi õigusabi seadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ Закон/seadus 45 460 €
Riigi äriühingute ja äriühingute, kus riigil on enamusotsustusõigus või otsustusõigus, dividendimäära kinnitamine 1998. aastaks ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВКИ ДИВИДЕНТОВ НА 1998 ГОД ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ И КОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ, В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВУ ПРИНАДЛЕЖИТ МАЖОРИТАРНОЕ ПРАВО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИИЙ ИЛИ ПРАВО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ Постановление/määrus 1 30 €
Riigi äriühingute ja äriühingute, kus riigil on enamusotsustusõigus või otsustusõigus, dividendimäära kinnitamine 2000. aastaks ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НА 2000 ГОД СТАВКИ ДИВИДЕНДОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ И КОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ, В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВО ОБЛАДАЕТ МАЖОРИТАРНЫМ ПРАВОМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ИЛИ ПРАВОМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ Постановление/määrus 2 30 €
Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri asutamine ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Постановление/määrus 11 120 €
Riigi- ja munitsipaalvara erastamisest laekuva raha kasutamise seadus ЗАКОН ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУММ, ПОСТУПАЮЩИХ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА Закон/seadus 6 70 €
Riigiasutuste ja riigile kuuluvate ettevõtete valduses olevate eluruumide kasutamine О ПОЛЬЗОВАНИИ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ ВО ВЛАДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВУ ПРЕДПРИЯТИЙ Постановление/määrus 2 30 €
Riigiettevõtte jagunemisel tema valduses oleva vara äriühingu omandisse ülemineku korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПЕРЕХОДА В СЛУЧАЕ РАЗЪЕДИНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЕГО ВЛАДЕНИИ ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА В СЛУЧАЕ РАЗЪЕДИНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЕГО ВЛАДЕНИИ ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА Постановление/määrus 3 40 €
Riigihangete seadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ Закон/seadus 230 2310 €
Riigikaitseseadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБОРОНЕ Закон/seadus 68 690 €
Riigikogu liikme staatuse seadus ЗАКОН О СТАТУСЕ ЧЛЕНА РИЙГИКОГУ Закон/seadus 16 170 €
Riigikogu valimise seadus ЗАКОН О ВЫБОРАХ В РИЙГИКОГУ Закон/seadus 68 690 €
Riigikontrolli seadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ Закон/seadus 33 340 €
Riigikontrolli töötajate töötasustamise ajutise korra seadus ЗАКОН О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ Закон/seadus 1 30 €
Riigilõivuseadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЕ Закон/seadus 181 1820 €
Riigipiiri seadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ Закон/seadus 52 530 €
Riigivara registrisse andmete esitamise vormide kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ В РЕГИСТР ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА Постановление/määrus 20 210 €
Riigivaraseadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОМ ИМУЩЕСТВЕ Закон/seadus 120 1210 €
Riigivastutuse seadus ЗАКОН ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА Закон/seadus 16 170 €
Riiklike eluruumide järelmaksuga erastamise intress О ПРОЦЕНТЕ С ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В РАССРОЧКУ Постановление/määrus 1 30 €
Riiklike eluruumide järelmaksuga erastamise kohta ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРИ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С РАССРОЧЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ И ГОДОВОЙ СТАВКИ ПЕНЕЙ Постановление/määrus 1 30 €
Riiklike fondide moodustamise ja funktsioneerimise põhimõtete kinnitamise kohta ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИНЦИПОВ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДОВ Постановление/määrus 4 50 €
Riikliku ettevõtte riiklikuks aktsiaseltsiks muutmise raamatupidamise juhendi kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Постановление/määrus 7 80 €
Riikliku kauba- ja teenindusmärkide registri pidamise põhimääruse kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ Постановление/määrus 20 210 €
Riikliku pensionikindlustuse seadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ Закон/seadus 73 740 €
Riikliku Tootmiskoondise "Eesti Aiandus" likvideerimise kohta О ЛИКВИДАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЭСТПЛОДОВОЩ" Постановление/määrus 1 30 €
Ruumiandmete seadus ЗАКОН О ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ Закон/seadus 39 400 €
Saneerimisseadus ЗАКОН О САНАЦИИ Закон/seadus 28 290 €
Seadme ohutuse seadus ЗАКОН О БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВОК Закон/seadus 15 160 €
Seadus Eesti NSV elanike teenistusest NSV Liidu relvajõududes üleminekuperioodil О СЛУЖБЕ ЖИТЕЛЕЙ ЭСТОНСКОЙ ССР В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД Закон/seadus 2 30 €
Seadus Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi moodustamise kohta ЗАКОН ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О СОЗДАНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Закон/seadus 1 30 €
Seadus Eesti Vabariigi Kaubandusministeeriumi moodustamisest Eesti Vabariigi Kaubandusministeeriumi ja Eesti Vabariigi Materiaalsete Ressursside Ministeeriumi baasil ЗАКОН ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА БАЗЕ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И МИНИСТЕРСТВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Закон/seadus 1 30 €
Seadus Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi ümbernimetamise kohta Eesti Vabariigi Tööministeeriumiks ЗАКОН ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В МИНИСТЕРСТВО ТРУДА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Закон/seadus 1 30 €
Seadus rahaühiku muutmise kohta seadustes ja muudes normatiivaktides ЗАКОН ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАИМЕНВАНИЯ ДЕНЕЖНОЙ ЕДИНИЦЫ И ДРУГИХ НОРМАТИВНЫХ АКТАХ Закон/seadus 1 30 €
Seadus süümevande andmise korra kohta ЗАКОН ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ПОРЯДКЕ ПРИНЕСЕНИЯ КЛЯТВЕННОГО ЗАВЕРЕНИЯ Закон/seadus 7 80 €
Seaduse "Kodanike ühenduste kohta" muutmise seadus ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ГРАЖДАН Закон/seadus 1 30 €
Sihtasutuste seadus ЗАКОН О ФОНДАХ, ИМЕЮЩИХ СТАТУС ЧАСТНОПРАВОВЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ Закон/seadus 48 490 €
Sisekaitse Operatiivrügemendi ümberformeerimine О ПЕРЕФОРМИРОВАНИИ ОПЕРАТИВНОГО ПОЛКА ВНУТРЕННЕЙ ОХРАНЫ Постановление/määrus 2 30 €
Soodustingimustel vanaduspensionide seadus ЗАКОН О ПЕНСИЯХ ПО СТАРОСТИ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ Закон/seadus 5 60 €
Soodustingimustel vanaduspensionile õigust andvate tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade loetelude kinnitamise kohta ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКОВ ПРОИЗВОДСТВ, РАБОТ, ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, ДАЮЩИХ ПРАВО НА ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ Постановление/määrus 48 490 €
Soolise võrdõiguslikkuse seadus ЗАКОН О ГЕНДЕРНОМ РАВНОПРАВИИ Закон/seadus 13 140 €
Sotsiaalhoolekande seadus ЗАКОН О СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ Закон/seadus 169 1700 €
Sotsiaalmaksuseadus ЗАКОН О СОЦИАЛЬНОМ НАЛОГЕ Закон/seadus 35 360 €
Sotsiaalseadustiku üldosa seadus ЗАКОН ОБ ОБЩЕЙ ЧАСТИ СОЦИАЛЬНОГО КОДЕКСА Закон/seadus 21 220 €
Sotsialistliku võistluse kohta О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ Постановление/määrus 3 40 €
Spordiseadus ЗАКОН О СПОРТЕ Закон/seadus 12 130 €
Strateegilise kauba seadus ЗАКОН О СТРАТЕГИЧЕСКИХ ТОВАРАХ Закон/seadus 69 700 €
Surma põhjuse tuvastamise seadus ЗАКОН ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРИЧИН СМЕРТИ Закон/seadus 20 210 €
Sõidukite parkimiskorra kehtestamine ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ПАРКОВКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ Постановление/määrus 13 140 €
Säästva arengu seadus ЗАКОН О ЩАДЯЩЕМ РАЗВИТИИ Закон/seadus 5 60 €
Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadus ЗАКОН О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛУ О ВИНОВНОМ ДЕЯНИИ Закон/seadus 15 160 €
Tagatisfondi seadus ЗАКОН О ГАРАНТИЙНОМ ФОНДЕ Закон/seadus 96 970 €
Taimekaitseseadus ЗАКОН О ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ Закон/seadus 74 750 €
Taimekarantiinsete abinõude ja kitsenduste rakendamise ning sellega seotud kulutuste riigieelarvest finantseerimise kord О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ И ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ, А ТАКЖЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ СВЯЗАННЫХ С НИМИ РАСХОДОВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА Постановление/määrus 6 70 €
Tarbijakaitseseadus ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Закон/seadus 75 760 €
Tartu Õpetajate Seminari reorganiseerimise kohta rakenduslikuks kõrgkooliks О РЕОРГАНИЗАЦИИ ТАРТУСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ В ПРИКЛАДНУЮ ВЫСШУЮ ШКОЛУ Постановление/määrus 1 30 €
Tartu Ülikooli seadus ЗАКОН О ТАРТУСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ Закон/seadus 11 120 €
Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus ЗАКОН ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Закон/seadus 40 410 €
Tervisekassa seadus ЗАКОН ОБ ЭСТОНСКОЙ БОЛЬНИЧНОЙ КАССЕ Закон/seadus 37 380 €
Tervishoiu- ja hoolekandeasutuste ametikohtade loetelu, kus töötamisel antakse pikendatud põhipuhkust О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЗА РАБОТУ НА КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ УДЛИНЕННЫЙ ОСНОВНОЙ ОТПУСК ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЗА РАБОТУ НА КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ УДЛИНЕННЫЙ ОСНОВНОЙ ОТПУСК Постановление/määrus 1 30 €
Tervishoiuteenuste korraldamise seadus ЗАКОН ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ Закон/seadus 102 1030 €
Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded О ТРЕБОВАНИЯХ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ Постановление/määrus 8 90 €
Toiduseadus ЗАКОН О ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ Закон/seadus 52 530 €
Tolliseadus ЗАКОН О ТАМОЖНЕ Закон/seadus 38 390 €
Toote nõuetele vastavuse seadus ЗАКОН О СООТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ Закон/seadus 52 530 €
Tsiviilkohtumenetluse seadustik ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС Кодекс/seadustik, koodeks 486 4870 €
Tsiviilseadustiku üldosa seadus ЗАКОН ОБ ОБЩЕЙ ЧАСТИ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА Закон/seadus 60 610 €
Tubakaseadus ЗАКОН О ТАБАКЕ И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЯХ Закон/seadus 57 580 €
Tuleohutuse seadus ЗАКОН О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Закон/seadus 28 290 €
Tulumaksuseadus ЗАКОН О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ Закон/seadus 174 1750 €
Tulundusühistuseadus ЗАКОН О КОММЕРЧЕСКИХ КООПЕРАТИВАХ Закон/seadus 55 560 €
Turismiseadus ЗАКОН О ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Закон/seadus 28 290 €
Turvaseadus ЗАКОН ОБ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Закон/seadus 28 290 €
Tõestamisseadus ЗАКОН О НОТАРИАЛЬНОМ УДОСТОВЕРЕНИИ Закон/seadus 28 290 €
Täiskasvanute koolituse seadus ЗАКОН ОБ ОБУЧЕНИИ ВЗРОСЛЫХ Закон/seadus 13 140 €
Täitemenetluse seadustik КОДЕКС ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ Кодекс/seadustik, koodeks 150 1510 €
Töölepingu seadus ЗАКОН О ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ Закон/seadus 72 730 €
Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ ПРИ РАБОЧИХ КОМАНДИРОВКАХ, МИНИМАЛЬНАЯ СТАВКА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СУТОЧНЫХ ПРИ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМАНДИРОВКАХ Постановление/määrus 6 70 €
Tööstusdisaini kaitse seadus ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ Закон/seadus 43 440 €
Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ Закон/seadus 35 360 €
Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus ЗАКОН О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ Закон/seadus 8 90 €
Töötajate usaldusisiku seadus ЗАКОН О ДОВЕРЕННОМ ЛИЦЕ РАБОТНИКОВ Закон/seadus 10 110 €
Töötajate üleühenduselise kaasamise seadus ЗАКОН О ПРИВЛЕЧЕНИИ РАБОТНИКОВ НА ЕВРОПЕЙСКОМ УРОВНЕ Закон/seadus 52 530 €
Töötajatele distsiplinaarkaristuse korras määratud rahatrahvi sotsiaalkindlustuse eelarvesse kandmise korra kohta ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ СУММ, ШТРАФА, НАЛОЖЕННОГО НА РАБОТНИКОВ В ПОРЯДКЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ Постановление/määrus 1 30 €
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses ТРЕБОВАНИЯ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Постановление/määrus 24 250 €
Töötervishoiu ja tööohutuse seadus ЗАКОН О ГИГИЕНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА Закон/seadus 57 580 €
Töötu sotsiaalse kaitse seaduse rakendamine О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ БЕЗРАБОТНЫХ Постановление/määrus 2 30 €
Töötuskindlustuse seadus ЗАКОН О СТРАХОВАНИИ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ Закон/seadus 59 600 €
Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ТРЕБОВАНИЯ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРУДИЙ ТРУДА Постановление/määrus 23 240 €
Töövaidluse lahendamise seadus ЗАКОН О РАЗРЕШЕНИИ ТРУДОВЫХ СПОРОВ Закон/seadus 31 320 €
Töövõimetoetuse seadus ЗАКОН О ПОСОБИИ НА ТРУДОСПОСОБНОСТЬ Закон/seadus 31 320 €
Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ И РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И СЛУЧАЕВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СООБЩЕНИЯ О НИХ Постановление/määrus 11 120 €
Vabariigi Presidendi ametihüve seadus ЗАКОН О ДОЛЖНОСТНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ Закон/seadus 9 100 €
Vabariigi Presidendi lähetuskulude hüvitamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ Постановление/määrus 2 30 €
Vabariigi Presidendi töökorra seadus ЗАКОН О РАСПОРЯДКЕ РАБОТЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ Закон/seadus 12 130 €
Vabariigi Presidendi valimise seadus ЗАКОН О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ Закон/seadus 12 130 €
Vabariigi territooriumi regionaalpoliitilise jaotuse ja regionaalsete maksusoodustuste ning nende andmise korra kohta О РЕГИОНАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ДЕЛЕНИИ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ, РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛЬГОТАХ ПО НАЛОГУ И ПОРЯДКЕ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Постановление/määrus 6 70 €
Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 1996. a määruse nr. 6 "Ametniku teenistuslehe pidamise ja teenistusstaaži arvutamise korra kinnitamine" muutmine О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ОТ 9 ЯНВАРЯ 1996 Г. N 6 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ПОСЛУЖНОГО СПИСКА И ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА СЛУЖБЫ ЧИНОВНИКА" ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПОСЛУЖНОГО СПИСКА ЧИНОВНИКА Постановление/määrus 14 150 €
Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ ВНЕБЮДЖЕТНОГО РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ПО РЕФОРМЕ СОБСТВЕННОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ ВНЕБЮДЖЕТНОГО РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ПО РЕФОРМЕ СОБСТВЕННОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Постановление/määrus 13 140 €
Vabariigi Valitsuse seadus ЗАКОН О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ Закон/seadus 96 970 €
Valitsusasutuste ametiautode kasutamise korraldamine ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛУЖЕБНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Постановление/määrus 2 30 €
Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБРАЗОВАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ Постановление/määrus 23 240 €
Valla- ja linnaeelarvetele 1998. aasta riigieelarvest vahendite eraldamine О ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ ВОЛОСТНЫМ И ГОРОДСКИМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 1998 ГОДА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ УЕЗДНЫМИ УПРАВАМИ ОТЧИСЛЕНИЙ В ВОЛОСТНЫЕ И ГОРОДСКИЕ БЮДЖЕТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ О ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ НА 1998 ГОД ДЛЯ СУБСИДИРОВАНИЯ ЛЬГОТ ПО ПРОЕЗДУ УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ШКОЛ Постановление/määrus 2 30 €
Vangistusseadus ЗАКОН О ТЮРЕМНОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ Закон/seadus 113 1140 €
Vangla sisekorraeeskiri О ПРАВИЛАХ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ТЮРЬМЫ Постановление/määrus 63 640 €
Vanglaametnikule, vangla sotsiaaltöötajale ja vanglaametnikukandidaadile ning nende perekonnaliikmetele tekitatud varalise kahju hüvitamise tingimused ja kord ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ТЮРЕМНЫМ ЧИНОВНИКАМ, ТЮРЕМНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ РАБОТНИКАМ И КАНДИДАТАМ В ТЮРЕМНЫЕ ЧИНОВНИКИ, А ТАКЖЕ ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ Постановление/määrus 6 70 €
Vanglakomisjoni põhimäärus О ПОЛОЖЕНИИ О ТЮРЕМНЫХ КОМИССИЯХ Постановление/määrus 8 90 €
Vedelkütuse erimärgistamise seadus ЗАКОН О СПЕЦИАЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ ЖИДКОГО ТОПЛИВА Закон/seadus 17 180 €
Vedelkütuse seadus ЗАКОН О ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ Закон/seadus 48 490 €
Vedelkütusevaru seadus ЗАКОН О ЗАПАСАХ ЖИДКОГО ТОПЛИВА Закон/seadus 32 330 €
Veeseadus Водный закон Закон/seadus 168 1690 €
Vene föderatsiooni relvajõudude poolt üleantud või mahajäetud vara edasine haldamine О ДАЛЬНЕЙШЕМ УПРАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВОМ, ПЕРЕДАННЫМ ИЛИ ОСТАВЛЕННЫМ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Постановление/määrus 3 40 €
Vereseadus ЗАКОН О КРОВИ Закон/seadus 14 150 €
Volitatud tõendamisasutusele esitatavate lisanõuete kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ УПОЛНОМОЧЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ УПОЛНОМОЧЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ПО СЕРТИФИКАЦИИ Постановление/määrus 7 80 €
Volituste andmine kaubamärgiseadusest tulenevate õigusaktide kehtestamiseks О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ЗАКОНА О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ Постановление/määrus 1 30 €
Võlaõigusseadus ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ЗАКОН Закон/seadus 660 6610 €
Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus ЗАКОН О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ И ПРИМЕНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННО-ПРАВОВОГО ЗАКОНА, ЗАКОНА ОБ ОБЩЕЙ ЧАСТИ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА И ЗАКОНА О МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ Закон/seadus 11 120 €
Võrdse kohtlemise seadus ЗАКОН О РАВНОМ ОБРАЩЕНИИ Закон/seadus 14 150 €
Võrumaa Keskraamatukogu arengukava 2009–2013 ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОБ АДВОКАТУРЕ И СВЯЗАННЫЕ С НИМ ЗАКОНЫ Постановление/määrus 21 220 €
Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus ЗАКОН О КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНЬШИНСТВА Закон/seadus 7 80 €
Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadusest tuleneva õigusakti kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВОВОГО АКТА, ВЫТЕКАЮЩЕГО ИЗ ЗАКОНА О КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНЬШИНСТВА ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПИСКОВ ЧЛЕНОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ Постановление/määrus 2 30 €
Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus ЗАКОН О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ ИНОСТРАНЦАМ Закон/seadus 102 1030 €
Välismaalaste seadus ЗАКОН ОБ ИНОСТРАНЦАХ Закон/seadus 227 2280 €
Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus ЗАКОН О ПРИЗНАНИИ ИНОСТРАННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ Закон/seadus 42 430 €
Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus ЗАКОН ОБ ОБЯЗАННОСТИ ВЫЕЗДА ИЗ СТРАНЫ И ЗАПРЕТЕ НА ВЪЕЗД В СТРАНУ Закон/seadus 81 820 €
Väljateenitud aastate pensionide seadus ЗАКОН О ПЕНСИЯХ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ Закон/seadus 9 100 €
Väljateenitud aastate pensionile õigust andvate kutsealade ja ametikohtade loetelu ning selle pensioni määramiseks vajaliku staaži arvutamise kord ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКОВ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, ДАЮЩИЕ ПРАВО НА ПЕНСИЮ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ Постановление/määrus 19 200 €
Väljavõte Eesti Panga Nõukogu istungi protokollist nr. 47 ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА N 47 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА БАНКА ЭСТОНИИ Протокол/protokoll 1 30 €
Väärteomenetluse seadustik ДЕЛИКТНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС Кодекс/seadustik, koodeks 162 1630 €
Väärtpaberite registri pidamise seadus ЗАКОН ОБ ЭСТОНСКОМ ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИСТРЕ ЦЕННЫХ БУМАГ Закон/seadus 91 920 €
Õiguskantsleri seadus ЗАКОН О КАНЦЛЕРЕ ЮСТИЦИИ Закон/seadus 34 350 €
Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seadus ЗАКОН ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ И КОМПЕНСАЦИИ ПРОТИВОПРАВНО ОТЧУЖДЕННОГО ИМУЩЕСТВА Закон/seadus 10 110 €
Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord О ПОРЯДКЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНО ОТЧУЖДЕННОГО ИМУЩЕСТВА Постановление/määrus 43 440 €
Õpilaste sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatus ja kord О ЛЬГОТАХ ПО ПРОЕЗДУ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ Постановление/määrus 12 130 €
Õppetoetuste ja õppelaenu seadus ЗАКОН О СТИПЕНДИЯХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КРЕДИТЕ Закон/seadus 37 380 €
Äriregistrisse kandmata ettevõtete sundlõpetamise kord О ПОРЯДКЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, НЕ ВНЕСЕННЫХ В КОММЕРЧЕСКИЙ РЕГИСТР Постановление/määrus 13 140 €
Äriseadustik КОММЕРЧЕСКИЙ КОДЕКС Кодекс/seadustik, koodeks 359 3600 €
Ühendusevälise riigi füüsilisele isikule võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОТЧУЖДЕНИЯ ТОВАРА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ НЕ ВХОДЯЩЕГО В СООБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВА В КАЧЕСТВЕ ЭКСПОРТА Постановление/määrus 5 60 €
Ühistatud vara maksumuse määramise seadus ЗАКОН ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ ОБОБЩЕСТВЛЕННОГО ИМУЩЕСТВА Закон/seadus 2 30 €
Ühistatud vara riigi poolt kompenseerimise kohta О КОМПЕНСАЦИИ ОБОБЩЕСТВЛЕННОГО ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВОМ Постановление/määrus 4 50 €
Ühistranspordiseadus ЗАКОН ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ Закон/seadus 108 1090 €
Üksikisiku tulumaksu maksuvaba tulu määr РАЗМЕР ДОХОДА, НЕ ОБЛАГАЕМОГО ПОДОХОДНЫМ НАЛОГОМ С ДОХОДА ЧАСТНОГО ЛИЦА Постановление/määrus 1 30 €
Ümberregistreerimata mittetulunduslike ühenduste sundlõpetamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ НЕ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПОРЯДОК ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ НЕ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ Постановление/määrus 11 120 €
Üürivaidluse lahendamise seadus ЗАКОН О РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ ПО ДОГОВОРАМ ЖИЛИЩНОГО НАЙМА Закон/seadus 12 130 €