ID-kaart

Seaduste lühendid

SEADUSTE LÜHENDID

Rea nr Pealkiri Lühend
1 2021. aasta riigieelarve seadus RES2021
2 Abieluvararegistri seadus AVRS
3 Abipolitseiniku seadus APolS
4 Advokatuuriseadus AdvS
5 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus ATKEAS
6 Alkoholiseadus AS
7 Ametiühingute seadus AÜS
8 Arenguseire seadus ASeS
9 Arhiiviseadus ArhS
10 Äriseadustik ÄS
11 Asendustäitmise ja sunniraha seadus ATSS
12 Asjaõigusseadus AÕS
13 Asjaõigusseaduse rakendamise seadus AÕSRS
14 Atmosfääriõhu kaitse seadus AÕKS
15 Audiitortegevuse seadus AudS
16 Autoriõiguse seadus AutÕS
17 Autoveoseadus AutoVS
18 Avaliku teabe seadus AvTS
19 Avaliku teenistuse seadus ATS
20 Biotsiidiseadus BS
21 E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus EUTS
22 Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus EKTÄKS
23 Eesti Haigekassa seadus HKS
24 Eesti Kultuurkapitali seadus KultKS
25 Eesti Kunstiakadeemia seadus EKAS
26 Eesti lipu seadus ELS
27 Eesti Maaülikooli seadus EMÜKS
28 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seadus EMTAS
29 Eesti Panga seadus EPS
30 Eesti Rahvusraamatukogu seadus ERRS
31 Eesti Rahvusringhäälingu seadus ERHS
32 Eesti Teaduste Akadeemia seadus TAS
33 Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus ETHS
34 Eesti Vabariigi haridusseadus HaS
35 Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadus ORAS
36 Eesti Vabariigi põhiseadus PS
37 Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus PSRS
38 Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus ELTTS
39 Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seadus OkupS
40 Ehitusseadustik EhS
41 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus EhSRS
42 Ekspordi riikliku tagamise seadus ERTS
43 Elamuseadus ES
44 Elektrituruseadus ELTS
45 Elektroonilise side seadus ESS
46 Eluruumide erastamise seadus EES
47 Energiamajanduse korralduse seadus EnKS
48 Erakonnaseadus EKS
49 Erakooliseadus EraKS
50 Erakorralise seisukorra seadus ErSS
51 Erastamisest laekuva raha kasutamise seadus ELRKS
52 Erastamisseadus ErS
53 Etendusasutuse seadus EAS
54 Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus ETS
55 Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus ELMS
56 Euroopa Liidu kodaniku seadus ELKS
57 Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seadus ELKTS
58 Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2137/85 "Euroopa majandushuviühingu kohta" rakendamise seadus EMHÜS
59 Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 "Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta" rakendamise seadus SCEPS
60 Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 "Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta" rakendamise seadus SEPS
61 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus ELÜPS
62 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1082/2006 "Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta" rakendamise seadus ETKRS
63 Euroopa Parlamendi valimise seadus EPVS
64 Finantsinspektsiooni seadus FIS
65 Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus FELS
66 Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seadus GMMOKS
67 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus GMOVS
68 Geograafilise tähise kaitse seadus GTKS
69 Hädaolukorra seadus HOS
70 Halduskohtumenetluse seadustik HKMS
71 Halduskoostöö seadus HKTS
72 Haldusmenetluse seadus HMS
73 Haldusreformi seadus HRS
74 Hasartmängumaksu seadus HasMMS
75 Hasartmänguseadus HasMS
76 Hoiu-laenuühistu seadus HLÜS
77 Hooneühistuseadus HÜS
78 Huvikooli seadus HuviKS
79 Infoühiskonna teenuse seadus InfoTS
80 Inimgeeniuuringute seadus IGUS
81 Investeerimisfondide seadus IFS
82 Isikuandmete kaitse seadus IKS
83 Isikut tõendavate dokumentide seadus ITDS
84 Jäätmeseadus JäätS
85 Jahiseadus JahiS
86 Julgeolekuasutuste seadus JAS
87 Kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seadus EMOES
88 Käibemaksuseadus KMS
89 Kaitseliidu seadus KaLS
90 Kaitseväe korralduse seadus KKS
91 Kaitseväeteenistuse seadus KVTS
92 Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seadus KVTRS
93 Kalandusturu korraldamise seadus KTKS
94 Kalapüügiseadus KPS
95 Kalmistuseadus KalmS
96 Karistusregistri seadus KarRS
97 Karistusseadustik KarS
98 Karistusseadustiku rakendamise seadus KarSRS
99 Kasuliku mudeli seadus KasMS
100 Kaubamärgiseadus KaMS
101 Kaubandusliku meresõidu koodeks KMSK
102 Kaubandusliku meresõidu seadus KMSS
103 Kaugkütteseadus KKütS
104 Keeleseadus KeeleS
105 Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi seadus KBFIS
106 Kemikaaliseadus KemS
107 Keskkonnajärelevalve seadus KeJS
108 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus KeHJS
109 Keskkonnaregistri seadus KeRS
110 Keskkonnaseadustiku üldosa seadus KeÜS
111 Keskkonnaseire seadus KeSS
112 Keskkonnatasude seadus KeTS
113 Keskkonnavastutuse seadus KeVS
114 Kiirgusseadus KiS
115 Kindlustustegevuse seadus KindlTS
116 Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus KAHOS
117 Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus KAOKS
118 Kinnistusraamatuseadus KRS
119 Kirikute ja koguduste seadus KiKoS
120 Kodakondsuse seadus KodS
121 Kogumispensionide seadus KoPS
122 Kohalike maksude seadus KoMS
123 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus KOKS
124 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus KOFS
125 Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadus KOLS
126 Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus KOÜS
127 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus KOVVS
128 Kohanimeseadus KNS
129 Kohtuekspertiisiseadus KES
130 Kohtutäituri seadus KTS
131 Kohtute seadus KS
132 Kollektiivlepingu seadus KLS
133 Kollektiivse töötüli lahendamise seadus KTTLS
134 Kommertspandiseadus KomPS
135 Konkurentsiseadus KonkS
136 Konsulaarseadus KonS
137 Koolieelse lasteasutuse seadus KELS
138 Kooseluseadus KooS
139 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus KRAPS
140 Kõrgharidusseadus KHaS
141 Korrakaitseseadus KorS
142 Korruptsioonivastane seadus KVS
143 Korteriomandi- ja korteriühistuseadus KrtS
144 Krediidiandjate ja -vahendajate seadus KAVS
145 Krediidiasutuste seadus KAS
146 Kriminaalhooldusseadus KrHS
147 Kriminaalmenetluse seadustik KrMS
148 Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seadus KrMSRS
149 Küberturvalisuse seadus KüTS
150 Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadus KultVS
151 Kunstiteoste tellimise seadus KTTS
152 Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus KVEKS
153 Kutseõppeasutuse seadus KutÕS
154 Kutseseadus KutS
155 Laeva asjaõigusseadus LAÕS
156 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus LaevaRS
157 Lastekaitseseadus LaKS
158 Lennundusseadus LennS
159 Lepitusseadus LepS
160 Liikluskindlustuse seadus LKindlS
161 Liiklusseadus LS
162 Lõhkematerjaliseadus LMS
163 Looduskaitseseadus LKS
164 Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seadus LKVetJS
165 Loomakaitseseadus LoKS
166 Loomatauditõrje seadus LTTS
167 Loovisikute ja loomeliitude seadus LLS
168 Maa hindamise seadus MHS
169 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus MPKS
170 Maagaasiseadus MGS
171 Maakatastriseadus MaaKatS
172 Maakorraldusseadus MaaKS
173 Maamaksuseadus MaaMS
174 Maaparandusseadus MaaParS
175 Maapõueseadus MaaPS
176 Maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seadus MaaRKMOS
177 Maareformi seadus MaaRS
178 Mahepõllumajanduse seadus MPõS
179 Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus MsüS
180 Majandusvööndi seadus MVS
181 Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus MERAS
182 Maksualase teabevahetuse seadus MTVS
183 Maksukorralduse seadus MKS
184 Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus MSVS
185 Meditsiiniseadme seadus MSS
186 Meediateenuste seadus MeeTS
187 Merealapiiride seadus MPS
188 Meresõiduohutuse seadus MSOS
189 Meretöö seadus MTööS
190 Metsaseadus MS
191 Mikrolülituse topoloogia kaitse seadus MTKS
192 Mittetulundusühingute seadus MTÜS
193 Mõõteseadus MõõteS
194 Muinsuskaitseseadus MuKS
195 Muuseumiseadus MuuS
196 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus NETS
197 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus NPALS
198 Nimeseadus NS
199 Noorsootöö seadus NTS
200 Notari distsiplinaarvastutuse seadus NotDVS
201 Notari tasu seadus NotTS
202 Notariaadiseadus NotS
203 Ohvriabi seadus OAS
204 Õiguskantsleri seadus ÕKS
205 Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seadus ÕVVS
206 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus ReprS
207 Õppetoetuste ja õppelaenu seadus ÕÕS
208 Päästeseadus PäästeS
209 Päästeteenistuse seadus PäästeTS
210 Pakendiaktsiisi seadus PakAS
211 Pakendiseadus PakS
212 Pandikirjaseadus PandiKS
213 Pankrotiseadus PankrS
214 Pärimisseadus PärS
215 Patendiseadus PatS
216 Patendivoliniku seadus PatVS
217 Perehüvitiste seadus PHS
218 Perekonnaseadus PKS
219 Perekonnaseisutoimingute seadus PKTS
220 Perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seadus STS 2004-2006
221 Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus STS 2007-2013
222 Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadus STS2014_2020
223 Planeerimisseadus PlanS
224 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus PGS
225 Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus PSJKS
226 Politsei ja piirivalve seadus PPVS
227 Põllumajandusloomade aretuse seadus PõLAS
228 Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus PorTS
229 Postiseadus PostiS
230 Prokuratuuriseadus ProkS
231 Psühhiaatrilise abi seadus PsAS
232 Pühade ja tähtpäevade seadus PTS
233 Punase risti nimetuse ja embleemi seadus PRS
234 Püsiasustusega väikesaarte seadus VSaarS
235 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus PISTS
236 Raamatupidamise seadus RPS
237 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus RahaPTS
238 Rahvahääletuse seadus RaHS
239 Rahvaraamatukogu seadus RaRS
240 Rahvastikuregistri seadus RRS
241 Rahvatervise seadus RTerS
242 Rahvusooperi seadus ROS
243 Rahvusvahelise eraõiguse seadus REÕS
244 Rahvusvahelise sanktsiooni seadus RSanS
245 Rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osalemise seadus RTsMS
246 Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seadus RKESS
247 Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus RKSS
248 Raskeveokimaksu seadus RVMS
249 Raudteeseadus RdtS
250 Ravikindlustuse seadus RaKS
251 Ravimiseadus RavS
252 Reklaamiseadus RekS
253 Relvaseadus RelvS
254 Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seadus RKPSS
255 Riigi õigusabi seadus RÕS
256 Riigi Teataja seadus RTS
257 Riigieelarve seadus RES
258 Riigihangete seadus RHS
259 Riigikaitseliste sundkoormiste seadus RKSKS
260 Riigikaitseseadus RiKS
261 Riigikogu kodu- ja töökorra seadus RKKTS
262 Riigikogu liikme staatuse seadus RKLS
263 Riigikogu valimise seadus RKVS
264 Riigikontrolli seadus RKS
265 Riigilõivuseadus RLS
266 Riigipiiri seadus RiPS
267 Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus RSVS
268 Riigivapi seadus RVaS
269 Riigivaraseadus RVS
270 Riigivastutuse seadus RVastS
271 Riikliku pensionikindlustuse seadus RPKS
272 Riikliku statistika seadus RStS
273 Ruumiandmete seadus RAS
274 Säästva arengu seadus SäAS
275 Sadamaseadus SadS
276 Säilituseksemplari seadus SäES
277 Saneerimisseadus SanS
278 Seadme ohutuse seadus SeOS
279 Seadus süümevande andmise korra kohta SVS
280 Sihtasutuste seadus SAS
281 Sõjahaudade kaitse seadus SHKS
282 Söödaseadus SöS
283 Soodustingimustel vanaduspensionide seadus SVPS
284 Soolise võrdõiguslikkuse seadus SoVS
285 Sotsiaalhoolekande seadus SHS
286 Sotsiaalmaksuseadus SMS
287 Sotsiaalseadustiku üldosa seadus SÜS
288 Spordiseadus SpS
289 Strateegilise kauba seadus StrKS
290 Surma põhjuse tuvastamise seadus SPTS
291 Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadus SKHS
292 Tagatisfondi seadus TFS
293 Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus TPSKS
294 Taimekaitseseadus TaimKS
295 Täiskasvanute koolituse seadus TäKS
296 Täitemenetluse seadustik TMS
297 Tallinna Tehnikaülikooli seadus TTÜKS
298 Tallinna Ülikooli seadus TalÜKS
299 Tarbijakaitseseadus TKS
300 Tartu Ülikooli seadus TÜKS
301 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus TAKS
302 Teenetemärkide seadus TeenMS
303 Tervishoiuteenuste korraldamise seadus TTKS
304 Tõestamisseadus TõS
305 Toiduseadus ToiduS
306 Tolliseadus TS
307 Töölepingu seadus TLS
308 Tööstusdisaini kaitse seadus TDKS
309 Tööstusheite seadus THS
310 Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus TÕAS
311 Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus TDVS
312 Töötajate üleühenduselise kaasamise seadus TÜÜKS
313 Töötajate usaldusisiku seadus TUIS
314 Toote nõuetele vastavuse seadus TNVS
315 Töötervishoiu ja tööohutuse seadus TTOS
316 Tööturuteenuste ja -toetuste seadus TTTS
317 Töötuskindlustuse seadus TKindlS
318 Töövaidluse lahendamise seadus TvLS
319 Töövõimetoetuse seadus TVTS
320 Tsiviilkohtumenetluse seadustik TsMS
321 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadus TsMSRS
322 Tsiviilseadustiku üldosa seadus TsÜS
323 Tubakaseadus TubS
324 Tuleohutuse seadus TuOS
325 Tulumaksuseadus TuMS
326 Tulundusühistuseadus TÜS
327 Tunnistajakaitse seadus TuKS
328 Turismiseadus TurS
329 Turvaseadus TurvaS
330 Ühistranspordiseadus ÜTS
331 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus ÜVVKS
332 Üürivaidluse lahendamise seadus ÜVLS
333 Väärismetalltoodete seadus VMTS
334 Väärteomenetluse seadustik VTMS
335 Väärtpaberite registri pidamise seadus EVKS
336 Väärtpaberituru seadus VPTS
337 Vabariigi Presidendi töökorra seadus VPTS
338 Vabariigi Presidendi valimise seadus VPVS
339 Vabariigi Valitsuse seadus VVS
340 Väetiseseadus VäetS
341 Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus VRKAS
342 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus VRKS
343 Välismaalaste seadus VMS
344 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus VKTS
345 Välissuhtlemisseadus VäSS
346 Välisteenistuse seadus VäTS
347 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus VSS
348 Väljateenitud aastate pensionide seadus VAPS
349 Vangistusseadus VangS
350 Vedelkütuse erimärgistamise seadus VKEMS
351 Vedelkütuse seadus VKS
352 Vedelkütusevaru seadus VKVS
353 Veeseadus VeeS
354 Vereseadus VereS
355 Veterinaarkorralduse seadus VetKS
356 Võlaõigusseadus VÕS
357 Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus VÕSRS
358 Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus VÕVS
359 Võrdse kohtlemise seadus VõrdKS
avalikgif