ID-kaart

Seaduste lühendid

SEADUSTE LÜHENDID

Rea nr Pealkiri Lühend
1 2021. aasta riigieelarve seadus RES2021
2 Abieluvararegistri seadus AVRS
3 Abipolitseiniku seadus APolS
4 Advokatuuriseadus AdvS
5 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus ATKEAS
6 Alkoholiseadus AS
7 Ametiühingute seadus AÜS
8 Arenguseire seadus ASeS
9 Arhiiviseadus ArhS
10 Äriseadustik ÄS
11 Asendustäitmise ja sunniraha seadus ATSS
12 Asjaõigusseadus AÕS
13 Asjaõigusseaduse rakendamise seadus AÕSRS
14 Atmosfääriõhu kaitse seadus AÕKS
15 Audiitortegevuse seadus AudS
16 Autoriõiguse seadus AutÕS
17 Autoveoseadus AutoVS
18 Avaliku teabe seadus AvTS
19 Avaliku teenistuse seadus ATS
20 Biotsiidiseadus BS
21 E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus EUTS
22 Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus EKTÄKS
23 Eesti Haigekassa seadus HKS
24 Eesti Kultuurkapitali seadus KultKS
25 Eesti Kunstiakadeemia seadus EKAS
26 Eesti lipu seadus ELS
27 Eesti Maaülikooli seadus EMÜKS
28 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seadus EMTAS
29 Eesti Panga seadus EPS
30 Eesti Rahvusraamatukogu seadus ERRS
31 Eesti Rahvusringhäälingu seadus ERHS
32 Eesti Teaduste Akadeemia seadus TAS
33 Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus ETHS
34 Eesti Vabariigi haridusseadus HaS
35 Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadus ORAS
36 Eesti Vabariigi põhiseadus PS
37 Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus PSRS
38 Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus ELTTS
39 Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seadus OkupS
40 Ehitusseadustik EhS
41 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus EhSRS
42 Ekspordi riikliku tagamise seadus ERTS
43 Elamuseadus ES
44 Elektrituruseadus ELTS
45 Elektroonilise side seadus ESS
46 Eluruumide erastamise seadus EES
47 Energiamajanduse korralduse seadus EnKS
48 Erakonnaseadus EKS
49 Erakooliseadus EraKS
50 Erakorralise seisukorra seadus ErSS
51 Erastamisest laekuva raha kasutamise seadus ELRKS
52 Erastamisseadus ErS
53 Etendusasutuse seadus EAS
54 Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus ETS
55 Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus ELMS
56 Euroopa Liidu kodaniku seadus ELKS
57 Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seadus ELKTS
58 Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2137/85 "Euroopa majandushuviühingu kohta" rakendamise seadus EMHÜS
59 Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 "Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta" rakendamise seadus SCEPS
60 Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 "Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta" rakendamise seadus SEPS
61 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus ELÜPS
62 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1082/2006 "Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta" rakendamise seadus ETKRS
63 Euroopa Parlamendi valimise seadus EPVS
64 Finantsinspektsiooni seadus FIS
65 Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus FELS
66 Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seadus GMMOKS
67 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus GMOVS
68 Geograafilise tähise kaitse seadus GTKS
69 Hädaolukorra seadus HOS
70 Halduskohtumenetluse seadustik HKMS
71 Halduskoostöö seadus HKTS
72 Haldusmenetluse seadus HMS
73 Haldusreformi seadus HRS
74 Hasartmängumaksu seadus HasMMS
75 Hasartmänguseadus HasMS
76 Hoiu-laenuühistu seadus HLÜS
77 Hooneühistuseadus HÜS
78 Huvikooli seadus HuviKS
79 Infoühiskonna teenuse seadus InfoTS
80 Inimgeeniuuringute seadus IGUS
81 Investeerimisfondide seadus IFS
82 Isikuandmete kaitse seadus IKS
83 Isikut tõendavate dokumentide seadus ITDS
84 Jäätmeseadus JäätS
85 Jahiseadus JahiS
86 Julgeolekuasutuste seadus JAS
87 Kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seadus EMOES
88 Käibemaksuseadus KMS
89 Kaitseliidu seadus KaLS
90 Kaitseväe korralduse seadus KKS
91 Kaitseväeteenistuse seadus KVTS
92 Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seadus KVTRS
93 Kalandusturu korraldamise seadus KTKS
94 Kalapüügiseadus KPS
95 Kalmistuseadus KalmS
96 Karistusregistri seadus KarRS
97 Karistusseadustik KarS
98 Karistusseadustiku rakendamise seadus KarSRS
99 Kasuliku mudeli seadus KasMS
100 Kaubamärgiseadus KaMS
101 Kaubandusliku meresõidu koodeks KMSK
102 Kaubandusliku meresõidu seadus KMSS
103 Kaubandustegevuse seadus KaubTS
104 Kaugkütteseadus KKütS
105 Keeleseadus KeeleS
106 Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi seadus KBFIS
107 Kemikaaliseadus KemS
108 Keskkonnajärelevalve seadus KeJS
109 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus KeHJS
110 Keskkonnaregistri seadus KeRS
111 Keskkonnaseadustiku üldosa seadus KeÜS
112 Keskkonnaseire seadus KeSS
113 Keskkonnatasude seadus KeTS
114 Keskkonnavastutuse seadus KeVS
115 Kiirgusseadus KiS
116 Kindlustustegevuse seadus KindlTS
117 Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus KAHOS
118 Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus KAOKS
119 Kinnistusraamatuseadus KRS
120 Kirikute ja koguduste seadus KiKoS
121 Kodakondsuse seadus KodS
122 Kogumispensionide seadus KoPS
123 Kohalike maksude seadus KoMS
124 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus KOKS
125 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus KOFS
126 Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadus KOLS
127 Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus KOÜS
128 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus KOVVS
129 Kohanimeseadus KNS
130 Kohtuekspertiisiseadus KES
131 Kohtutäituri seadus KTS
132 Kohtute seadus KS
133 Kollektiivlepingu seadus KLS
134 Kollektiivse töötüli lahendamise seadus KTTLS
135 Kommertspandiseadus KomPS
136 Konkurentsiseadus KonkS
137 Konsulaarseadus KonS
138 Koolieelse lasteasutuse seadus KELS
139 Kooseluseadus KooS
140 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus KRAPS
141 Korrakaitseseadus KorS
142 Korruptsioonivastane seadus KVS
143 Korteriomandi- ja korteriühistuseadus KrtS
144 Krediidiandjate ja -vahendajate seadus KAVS
145 Krediidiasutuste seadus KAS
146 Kriminaalhooldusseadus KrHS
147 Kriminaalmenetluse seadustik KrMS
148 Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seadus KrMSRS
149 Küberturvalisuse seadus KüTS
150 Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadus KultVS
151 Kunstiteoste tellimise seadus KTTS
152 Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus KVEKS
153 Kutseõppeasutuse seadus KutÕS
154 Kutseseadus KutS
155 Laeva asjaõigusseadus LAÕS
156 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus LaevaRS
157 Lastekaitseseadus LaKS
158 Lennundusseadus LennS
159 Lepitusseadus LepS
160 Liikluskindlustuse seadus LKindlS
161 Liiklusseadus LS
162 Lõhkematerjaliseadus LMS
163 Looduskaitseseadus LKS
164 Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seadus LKVetJS
165 Loomakaitseseadus LoKS
166 Loomatauditõrje seadus LTTS
167 Loovisikute ja loomeliitude seadus LLS
168 Maa hindamise seadus MHS
169 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus MPKS
170 Maagaasiseadus MGS
171 Maakatastriseadus MaaKatS
172 Maakorraldusseadus MaaKS
173 Maamaksuseadus MaaMS
174 Maaparandusseadus MaaParS
175 Maapõueseadus MaaPS
176 Maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seadus MaaRKMOS
177 Maareformi seadus MaaRS
178 Mahepõllumajanduse seadus MPõS
179 Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus MsüS
180 Majandusvööndi seadus MVS
181 Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus MERAS
182 Maksualase teabevahetuse seadus MTVS
183 Maksukorralduse seadus MKS
184 Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus MSVS
185 Meditsiiniseadme seadus MSS
186 Meediateenuste seadus MeeTS
187 Merealapiiride seadus MPS
188 Meresõiduohutuse seadus MSOS
189 Meretöö seadus MTööS
190 Metsaseadus MS
191 Mikrolülituse topoloogia kaitse seadus MTKS
192 Mittetulundusühingute seadus MTÜS
193 Mõõteseadus MõõteS
194 Muuseumiseadus MuuS
195 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus NETS
196 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus NPALS
197 Nimeseadus NS
198 Noorsootöö seadus NTS
199 Notari distsiplinaarvastutuse seadus NotDVS
200 Notari tasu seadus NotTS
201 Notariaadiseadus NotS
202 Ohvriabi seadus OAS
203 Õiguskantsleri seadus ÕKS
204 Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seadus ÕVVS
205 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus ReprS
206 Õppetoetuste ja õppelaenu seadus ÕÕS
207 Päästeseadus PäästeS
208 Päästeteenistuse seadus PäästeTS
209 Pakendiaktsiisi seadus PakAS
210 Pakendiseadus PakS
211 Pandikirjaseadus PandiKS
212 Pankrotiseadus PankrS
213 Pärimisseadus PärS
214 Patendiseadus PatS
215 Patendivoliniku seadus PatVS
216 Perehüvitiste seadus PHS
217 Perekonnaseadus PKS
218 Perekonnaseisutoimingute seadus PKTS
219 Perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seadus STS 2004-2006
220 Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus STS 2007-2013
221 Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadus STS2014_2020
222 Planeerimisseadus PlanS
223 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus PGS
224 Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus PSJKS
225 Politsei ja piirivalve seadus PPVS
226 Põllumajandusloomade aretuse seadus PõLAS
227 Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus PorTS
228 Postiseadus PostiS
229 Prokuratuuriseadus ProkS
230 Psühhiaatrilise abi seadus PsAS
231 Pühade ja tähtpäevade seadus PTS
232 Punase risti nimetuse ja embleemi seadus PRS
233 Püsiasustusega väikesaarte seadus VSaarS
234 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus PISTS
235 Raamatupidamise seadus RPS
236 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus RahaPTS
237 Rahvahääletuse seadus RaHS
238 Rahvaraamatukogu seadus RaRS
239 Rahvastikuregistri seadus RRS
240 Rahvatervise seadus RTerS
241 Rahvusooperi seadus ROS
242 Rahvusvahelise eraõiguse seadus REÕS
243 Rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osalemise seadus RTsMS
244 Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seadus RKESS
245 Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus RKSS
246 Raskeveokimaksu seadus RVMS
247 Raudteeseadus RdtS
248 Ravikindlustuse seadus RaKS
249 Ravimiseadus RavS
250 Reklaamiseadus RekS
251 Relvaseadus RelvS
252 Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seadus RKPSS
253 Riigi õigusabi seadus RÕS
254 Riigi Teataja seadus RTS
255 Riigieelarve seadus RES
256 Riigihangete seadus RHS
257 Riigikaitseliste sundkoormiste seadus RKSKS
258 Riigikaitseseadus RiKS
259 Riigikogu kodu- ja töökorra seadus RKKTS
260 Riigikogu liikme staatuse seadus RKLS
261 Riigikogu valimise seadus RKVS
262 Riigikontrolli seadus RKS
263 Riigilõivuseadus RLS
264 Riigipiiri seadus RiPS
265 Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus RSVS
266 Riigivapi seadus RVaS
267 Riigivaraseadus RVS
268 Riigivastutuse seadus RVastS
269 Riikliku pensionikindlustuse seadus RPKS
270 Riikliku statistika seadus RStS
271 Ruumiandmete seadus RAS
272 Säästva arengu seadus SäAS
273 Sadamaseadus SadS
274 Säilituseksemplari seadus SäES
275 Saneerimisseadus SanS
276 Seadme ohutuse seadus SeOS
277 Seadus süümevande andmise korra kohta SVS
278 Sihtasutuste seadus SAS
279 Sõjahaudade kaitse seadus SHKS
280 Söödaseadus SöS
281 Soodustingimustel vanaduspensionide seadus SVPS
282 Soolise võrdõiguslikkuse seadus SoVS
283 Sotsiaalhoolekande seadus SHS
284 Sotsiaalmaksuseadus SMS
285 Sotsiaalseadustiku üldosa seadus SÜS
286 Spordiseadus SpS
287 Strateegilise kauba seadus StrKS
288 Surma põhjuse tuvastamise seadus SPTS
289 Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadus SKHS
290 Tagatisfondi seadus TFS
291 Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus TPSKS
292 Taimekaitseseadus TaimKS
293 Täiskasvanute koolituse seadus TäKS
294 Täitemenetluse seadustik TMS
295 Tallinna Tehnikaülikooli seadus TTÜKS
296 Tallinna Ülikooli seadus TalÜKS
297 Tarbijakaitseseadus TKS
298 Tartu Ülikooli seadus TÜKS
299 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus TAKS
300 Teenetemärkide seadus TeenMS
301 Tervishoiuteenuste korraldamise seadus TTKS
302 Tõestamisseadus TõS
303 Toiduseadus ToiduS
304 Tolliseadus TS
305 Töölepingu seadus TLS
306 Tööstusdisaini kaitse seadus TDKS
307 Tööstusheite seadus THS
308 Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus TÕAS
309 Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus TDVS
310 Töötajate üleühenduselise kaasamise seadus TÜÜKS
311 Töötajate usaldusisiku seadus TUIS
312 Toote nõuetele vastavuse seadus TNVS
313 Töötervishoiu ja tööohutuse seadus TTOS
314 Tööturuteenuste ja -toetuste seadus TTTS
315 Töötuskindlustuse seadus TKindlS
316 Töövaidluse lahendamise seadus TvLS
317 Töövõimetoetuse seadus TVTS
318 Tsiviilkohtumenetluse seadustik TsMS
319 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadus TsMSRS
320 Tsiviilseadustiku üldosa seadus TsÜS
321 Tubakaseadus TubS
322 Tuleohutuse seadus TuOS
323 Tulumaksuseadus TuMS
324 Tulundusühistuseadus TÜS
325 Tunnistajakaitse seadus TuKS
326 Turismiseadus TurS
327 Turvaseadus TurvaS
328 Ühistranspordiseadus ÜTS
329 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus ÜVVKS
330 Üürivaidluse lahendamise seadus ÜVLS
331 Väärismetalltoodete seadus VMTS
332 Väärteomenetluse seadustik VTMS
333 Väärtpaberite registri pidamise seadus EVKS
334 Väärtpaberituru seadus VPTS
335 Vabariigi Presidendi töökorra seadus VPTS
336 Vabariigi Presidendi valimise seadus VPVS
337 Vabariigi Valitsuse seadus VVS
338 Väetiseseadus VäetS
339 Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus VRKAS
340 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus VRKS
341 Välismaalaste seadus VMS
342 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus VKTS
343 Välissuhtlemisseadus VäSS
344 Välisteenistuse seadus VäTS
345 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus VSS
346 Väljateenitud aastate pensionide seadus VAPS
347 Vangistusseadus VangS
348 Vedelkütuse erimärgistamise seadus VKEMS
349 Vedelkütuse seadus VKS
350 Vedelkütusevaru seadus VKVS
351 Veeseadus VeeS
352 Vereseadus VereS
353 Veterinaarkorralduse seadus VetKS
354 Võlaõigusseadus VÕS
355 Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus VÕSRS
356 Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus VÕVS
357 Võrdse kohtlemise seadus VõrdKS
avalikgif