ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni määrus (EL) 2023/2614, 15. november 2023, millega Itaalia lipu all sõitvatele laevadele kehtestatakse sinipunaka aadelkreveti püügi keeld Joonia merel (GFCMi geograafilistes alapiirkondades 19, 20 ja 21)
Euroopa Komisjon 15.11.2023 määrus number 2614; jõustumiskuupäev 21.11.2023

redaktsioon

European flag

Teataja
Euroopa Liidu

ET

Seeria L


2023/2614

20.11.2023

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2023/2614,

15. november 2023,

millega Itaalia lipu all sõitvatele laevadele kehtestatakse sinipunaka aadelkreveti püügi keeld Joonia merel (GFCMi geograafilistes alapiirkondades 19, 20 ja 21)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse liidu kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) 2023/195 (2) on kehtestatud kvoodid 2023. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on sinipunaka aadelkreveti varu püük Joonia merel (GFCMi geograafilistes alapiirkondades 19, 20 ja 21) Itaalia lipu all sõitvate või Itaalias registreeritud laevade puhul ammendanud 2023. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru teatav püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Itaaliale 2023. aastaks lisas osutatud sinipunaka aadelkreveti varu püügiks Joonia merel (GFCMi geograafilistes alapiirkondades 19, 20 ja 21) eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas esitatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Itaalia lipu all sõitvatel või Itaalias registreeritud laevadel on keelatud püüda artiklis 1 nimetatud kalavaru alates lisas esitatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. november 2023

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Virginijus SINKEVIČIUS


(1)   ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  Nõukogu 30. jaanuari 2023. aasta määrus (EL) 2023/195, millega määratakse 2023. aastaks kindlaks teatavate Vahemere ja Musta mere kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused ning muudetakse määrust (EL) 2022/110 Vahemere ja Musta mere kalavarude püügi võimaluste osas 2022. aastaks (ELT L 28, 31.1.2023, lk 220).


LISA

Nr

15/TQ195

Liikmesriik

Itaalia

Kalavaru

ARA/GF19-21

Liik

Sinipunakas aadelkrevett (Aristeus antennatus)

Püügipiirkond

Joonia meri (GFCMi geograafilised alapiirkonnad 19, 20 ja 21)

Püügikeelu kehtestamise kuupäev

14. oktoober 2023


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2614/oj

ISSN 1977-0650 (electronic edition)


Top