ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni määrus (EL) 2023/2615, 15. november 2023, millega Itaalia lipu all sõitvatele põhjaõngejadadega laevadele, mille kogupikkus on 18 meetrit või rohkem, kuid vähem kui 24 meetrit, kehtestatakse euroopa merluusi püügi keeld GFCMi geograafilistes alapiirkondades 8, 9, 10 ja 11
Euroopa Komisjon 15.11.2023 määrus number 2615; jõustumiskuupäev 21.11.2023

redaktsioon

European flag

Teataja
Euroopa Liidu

ET

Seeria L


2023/2615

20.11.2023

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2023/2615,

15. november 2023,

millega Itaalia lipu all sõitvatele põhjaõngejadadega laevadele, mille kogupikkus on 18 meetrit või rohkem, kuid vähem kui 24 meetrit, kehtestatakse euroopa merluusi püügi keeld GFCMi geograafilistes alapiirkondades 8, 9, 10 ja 11

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse liidu kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) 2023/195 (2) on kehtestatud püügivõimalused 2023. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt loetakse euroopa merluusile eraldatud maksimaalne lubatud püügikoormus Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) geograafilistes alapiirkondades 8, 9, 10 ja 11 Itaalia lipu all sõitvate või Itaalias registreeritud põhjaõngejadadega laevade puhul, mille kogupikkus on 18 meetrit või rohkem, kuid vähem kui 24 meetrit, 2023. aastaks ammendatuks.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavarude rühma teatav püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Koormuse ammendumine

Itaaliale 2023. aastaks lisas osutatud euroopa merluusi varude rühmale eraldatud maksimaalset lubatud püügikoormust GFCMi geograafilistes alapiirkondades 8, 9, 10 ja 11 käsitatakse ammendatuna alates lisas esitatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Itaalia lipu all sõitvatel või Itaalias registreeritud põhjaõngejadadega laevadel, mille kogupikkus on 18 meetrit või rohkem, kuid vähem kui 24 meetrit, on keelatud püüda artiklis 1 nimetatud kalavaru alates lisas esitatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. november 2023

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Virginijus SINKEVIČIUS


(1)   ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  Nõukogu 30. jaanuari 2023. aasta määrus (EL) 2023/195, millega määratakse 2023. aastaks kindlaks teatavate Vahemere ja Musta mere kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused ning muudetakse määrust (EL) 2022/110 Vahemere ja Musta mere kalavarude püügi võimaluste osas 2022. aastaks (ELT L 28, 31.1.2023, lk 220).


LISA

Nr

16/TQ195

Liikmesriik

Itaalia

Püügikoormuse rühma kood

EFF1/MED2_LL3

Kalavarude rühm

Euroopa merluus (Merluccius merluccius) geograafilistes alapiirkondades 8, 9, 10 ja 11

Asjaomased kalalaevad

Põhjaõngejadadega laevad pikkusega ≥ 18 m ja < 24 m

Püügikeelu kehtestamise kuupäev

27. oktoober 2023


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2615/oj

ISSN 1977-0650 (electronic edition)


Top