ID-kaart


Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Viimsi Hoolekandekeskuse põhimäärus
Viimsi Vallavalitsus 17.05.2023 määrus number 7; jõustumiskuupäev 26.05.2023

redaktsioon 26.05.2023 [RT IV, 23.05.2023, 17]

Viimsi Hoolekandekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 17.05.2023 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 34, § 35 lõigete 1 ja 2 ning Viimsi valla põhimääruse § 56 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Viimsi Hoolekandekeskuse (edaspidi keskus) tegevuse eesmärgid ja ülesanded, juhtimise korralduse, keskuse juhataja õigused ja kohustused, töötajate õigused ja kohustused, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.

§ 2.   Nimetus ja tegutsemise vorm

  (1) Keskuse nimetus on Viimsi Hoolekandekeskus.

  (2) Keskus on Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

§ 3.   Sümboolika ja õiguslikud alused

  (1) Keskus kasutab oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab keskuse juhataja kooskõlastatult vallavalitsusega.

  (2) Keskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Struktuur, asukoht ja tööaeg

  (1) Keskuse struktuuri ja koosseisu kinnitab vallavalitsus keskuse juhataja ettepanekul.

  (2) Keskuse registreeritud asukoht on Harjumaa, Haabneeme, Kesk tee 1.

  (3) Keskuse üksusteks on päevakeskused ja erivajadustega inimeste keskus, mis asuvad:
  1) Haabneeme Päevakeskus asukohaga Haabneeme alevik, Kesk tee 1;
  2) Randvere Päevakeskus asukohaga Randvere küla, Kibuvitsa tee 1;
  3) Erivajadustega inimeste keskus asukohaga Haabneeme alevik, Rohuneeme tee 38.

  (4) Keskus pakub hoolekandeteenuseid üldjuhul ajavahemikul esmaspäevast reedeni 8.00-17.00. Ööpäevaringsete teenuste osutamisel lepitakse ajavahemikud kokku vastavalt kliendi vajadusele.

  (5) Keskuse päevakeskuste ja erivajadustega inimeste keskuse lahtiolekuajad kehtestab keskuse juhataja kooskõlastades need eelnevalt vallavalitsusega.

§ 5.   Tegevuse eesmärk ja põhiülesanded

  (1) Keskuse tegevuse eesmärk on luua eakatele ja erivajadustega inimestele nende igapäevaelu toetav, turvaline ja kaasav keskkond pakkudes võimalusi olla ühiskondlikult ja füüsiliselt aktiivne, leevendada isolatsiooni ning toimetulekuraskusi. Keskus pakub vajalikke teenuseid erinevatele vanuserühmadele.

  (2) Keskuse põhiülesandeks on toetada täisealiste inimeste iseseisvat toimetulekut ja väärikat vananemist, olles sotsiaalvaldkonna teenusepakkuja eakatele, erivajadustega lastele ja tööealistele inimestele.

  (3) Vastavalt põhiülesandele hoolekandekeskus:
  1) osutab eakatele ja erivajadustega inimestele sotsiaalteenuseid, sealhulgas koduteenust ja väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust päevahoiuteenuse näol, tugiisikuteenust, isikliku abistaja teenust, sotsiaaltranspordi- ja muid teenuseid, mis on vajalikud keskuse põhiülesannete täitmiseks;
  2) pakub eakatele enesetäienduse, suhtlemise ja vaba aja veetmise võimalusi Haabneeme ja Randvere päevakeskuses;
  3) osutab erihoolekande ja teisi teenuseid erivajadustega inimeste keskuses;
  4) vahendab eakatele ja erivajadustega inimestele suunatud informatsiooni;
  5) osaleb koostöös Viimsi vallaga arendusprojektide koostamises ja valla hoolekandepoliitika kujundamisel;
  6) arendab koostööd teiste samalaadsete organisatsioonidega Eestis ja välisriikides, esindades Viimsi valda;
  7) viib läbi ja korraldab keskuse tegevusega seotud uuringute läbiviimist;
  8) võimaldab Viimsi valla elanikel kasutada keskuse ruume arendavateks ja õppetegevusteks ning kursuste korraldamiseks;
  9) võimaldab vabatahtlikkusel põhinevat tegevust;
  10) toetab hoolekandevaldkonna omaalgatuslikke projekte, viib neid läbi ning korraldab ülevallalisi valdkondlike üritusi;
  11) korraldab ennetusalaseid tegevusi;
  12) täidab teisi talle pandud ülesandeid ja võib avalikust huvist lähtuvalt osutada teisi avalikkusele vajalikke tasuta ja tasulisi teenuseid;
  13) toetab hoolekandekeskuse töötajate erialast arengut.

  (4) Keskuse päevakeskused tegutsevad avatud keskuse põhimõttel, lähtudes võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõtetest ning on avatud igale inimesele.

  (5) Järjepideva arengu tagamiseks koostab keskus arengukava, mille kinnitab vallavalitsus.

2. peatükk JUHTIMINE

§ 6.   Juhtimine

  (1) Keskust juhib keskuse juhataja (edaspidi juhataja), kes vastutab oma pädevuse piires keskuse igapäevase töö korralduse ja selle tulemuslikkuse eest, keskuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Avaliku konkursi juhataja ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus.

  (3) Töölepingu juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab vallavanem vallavalitsuse ettepanekul.

  (4) Juhatajat asendab abivallavanema käskkirjaga määratud isik.

  (5) Hoolekandekeskuse juhataja oma tegevuses:
  1) tagab hoolekandekeskuse põhimääruses ettenähtud eesmärgi ja ülesannete täitmise;
  2) tegutseb hoolekandekeskuse nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  3) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud eesmärgi ja ülesannete täitmiseks valla eelarves selleks ettenähtud vahendite piires õigusaktidega sätestatud korras;
  4) teeb vallavalitsusele ettepanekuid keskuse põhimääruse ja eelarve muutmise ning kinnitamise kohta, materiaalse baasi arendamise kohta;
  5) annab oma pädevuse piires keskuse töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  6) teeb vallavalitsusele ettepanekuid teenuste ja ruumide hinnakirja kehtestamiseks;
  7) teeb ettepaneku keskuse arengukava kinnitamiseks vallavalitsuse poolt ja tagab arengukavas toodud eesmärkide täitmise;
  8) sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud ning kinnitab töötajate ametijuhendid;
  9) töötab välja ja kinnitab töökorraldusreeglid, töö tasustamise alused, puhkuse korra ja teised keskuse tööd puudutavad korrad;
  10) kehtestab keskuse hädaolukorraplaani;
  11) täidab talle töölepingu ja ametijuhendiga pandud muid kohustusi ja ülesandeid.

3. peatükk TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 7.   Töötajad

  (1) Töötajate ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks käesoleva põhimääruse, keskuse töökorraldusreeglite, töölepingu ja ametijuhendiga, erikorraldustega tööülesannetest, mis tulenevad töö iseloomust, keskuse arengukavast, asjaajamiskorrast, töötajate õigused ja kohustused võivad tuleneda ka teistest kehtivatest õigusaktidest.

  (2) Keskus võib oma töös kasutada vabatahtlikke.

§ 8.   Töötajate õigused

  (1) Töötajatel on õigus teha ettepanekuid keskuse töö paremaks korraldamiseks, töötajate tunnustamiseks ja uuenduste algatamiseks.

  (2) Töötajatel on õigus osaleda keskuse arendustegevustes.

§ 9.   Töötajate kohustused

  (1) Töötajatel on kohustus:
  1) tagada keskuse häireteta töö;
  2) töötajatel on kohustus tugineda nii omavahelises suhtluses kui ka suhtluses keskuse klientide ja külastajatega vastastikusele lugupidamisele, üksteisemõistmisele ja koostööle ning hoidma keskuse head mainet;
  3) Osaleda koostöövestlustes.

  (2) Keskuse töötajate leidmiseks korraldab hoolekandekeskus avaliku konkursi, v.a juhtudel, kus teenuse kiireks ja pidevaks tagamiseks on põhjendatud konkursita värbamine (nt tugiisiku- või koduteenusega seoses).

4. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

§ 10.   Keskuse vara, eelarve ja asjaajamine

  (1) Keskuse vara moodustavad talle vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ning muu vara.

  (2) Keskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Viimsi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) poolt kehtestatud korrale.

  (3) Keskusel on Viimsi valla eelarves iseseisev eelarve.

  (4) Keskuse eelarve tuludeks on eraldised riigi ja valla eelarvest, laekumised fondidest, juriidiliste isikute annetused, Euroopa Liidu struktuurifondide ja teiste asutuste toetused, avalik-õiguslikud või eraõiguslikud sihtotstarbelised eraldised ning tulud tasuliste teenuste osutamisest.

  (5) Keskuse eelarve projekti esitab juhataja vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

  (6) Keskuse eelarve kinnitab vallavolikogu, keskuse raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

  (7) Keskusel on õigus anda lühiajalisele üürile hoolekandekeskuse ruume, korraldada tasulisi üritusi ja kasutada teenustest saadud vahendeid.

  (8) Hoolekandekeskus korraldab asjaajamist õigusaktidega kehtestatud nõuete ja kinnitatud asjaajamiskorra kohaselt.

§ 11.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet hoolekandekeskuse tegevuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Keskus esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

5. peatükk LÕPPSÄTTED

§ 12.   Keskuse tegevuse ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine

  Keskuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Viimsi Vallavolikogu 26.01.2021 otsuse nr 1 "Viimsi valla hallatava asutuse “Viimsi Hoolekandekeskus“ asutamine ja põhimääruse kinnitamine“ punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Illar Lemetti
vallavanem

Leevi Laever
vallasekretär