ID-kaart


Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord
Otepää Vallavolikogu 18.05.2023 määrus; jõustumiskuupäev 26.05.2023

redaktsioon 26.05.2023 [RT IV, 23.05.2023, 14]

Erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord

Vastu võetud 18.05.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja ehitusseadustiku § 94 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord (edaspidi määrus) sätestab Otepää valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil asuvate erateede avalikuks kasutamiseks määramise tingimused ja korra.

§ 2.   Eratee avalikuks kasutamiseks määramise tingimused

  (1) Tee koos selle oluliste osadega omandatakse või määratakse avalikuks kasutamiseks lähtudes avalikust huvist ning eesmärgiga tagada liiklemise võimalus igaühele.

  (2) Eratee määratakse avalikuks kasutamiseks, kui tee avalikes huvides omandamine ei ole võimalik, on raskendatud või ebaotstarbekas või on muul põhjusel välistatud.

  (3) Pinnasteid üldjuhul ei määrata avalikuks kasutamiseks.

  (4) Erateed saab määrata avalikuks kasutamiseks, kui on täidetud vähemalt üks järgnevatest tingimustest:
  1) erateed pidi kulgeb ühistranspordi- või õpilasliin;
  2) eratee lõik moodustab osa jätkuvast avalikult kasutatava tee marsruudist;
  3) eratee on ainukeseks mõistlikuks juurdepääsuks avaliku huviga või avaliku kasutusega kinnistule, sh kallasrajale;
  4) esinevad muud asjaolud, mis koostoimes on piisavalt kaalukad, et eratee avalikuks kasutamiseks määrata.

§ 3.   Eratee avalikuks kasutamiseks määramise menetlemine

  (1) Eratee avalikuks kasutamiseks määramise menetluse algatab Otepää Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) omal initsiatiivil või huvitatud isiku taotluse alusel.

  (2) Eratee avalikuks kasutamiseks määramine võib toimuda:
  1) kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses sätestatud korras sundvalduse seadmise teel, mis on haldusaktiga seatav avalik-õiguslik kitsendus, mille kohta ei kanta märget kinnisturaamatusse, kuid kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes või
  2) kokkuleppel teealuse maa kinnisasja omanikuga, kusjuures sõlmitakse notariaalne piiratud asjaõiguse leping, mille kohane märge kantakse kinnistusraamatusse ja see kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes.

  (3) Sundvalduse seadmine algatatakse, kui kokkuleppe sõlmimine teealuse maa kinnisasja omanikuga ei ole otstarbekas, on raskendatud või kui teealuse maa kinnisasja omanik ei ole kokkuleppe sõlmimisega nõus.

  (4) Sundvalduse ala hõlmab teekaitsevööndit. Sundvalduse ulatus koos seda sisaldava teekaitsevööndiga määratakse igal konkreetsel juhul sundvalduse seadmise korraldusega.

  (5) Vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutav teenistuja, hinnanud eratee avaliku kasutamise vajadust vastavalt käesoleva määruse § 2 lõikes 4 toodud kriteeriumitele, teeb vallavalitsusele ettepaneku kinnisasja omandamiseks, piiratud asjaõiguse või sundvalduse seadmiseks või mitteseadmiseks.

  (6) Pärast erateele piiratud asjaõiguse või sundvalduse seadmist määrab vallavalitsus oma korraldusega eratee avalikuks kasutamiseks ning seejärel esitab asjakohase info vastavatele riigiasutustele.

  (7) Kui käesoleva määruse § 2 lõikes 4 toodud kriteeriumitele vastava tee osas on moodustatud omaette katastriüksus, tuleb eelistada piiratud asjaõiguse või sundvalduse seadmisele eratee katastriüksusest moodustatud kinnisasja omandamist Otepää Vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Nigol
Volikogu aseesimees volikogu esimehe ülesannetes