ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Maamaksumäärade kehtestamine
Märjamaa Vallavolikogu 16.05.2023 määrus number 44; jõustumiskuupäev 26.05.2023

redaktsioon 26.05.2023 [RT IV, 23.05.2023, 5]

Maamaksumäärade kehtestamine

Vastu võetud 16.05.2023 nr 44

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja maamaksuseaduse § 5 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maamaksumäärad Märjamaa valla haldusterritooriumil.

§ 2.   Maamaksumäärad

  (1) Märjamaa valla haldusterritooriumil asuva elamumaa ja maatulundusmaa õuemaakõlviku maamaksumäär on 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

  (2) Märjamaa valla haldusterritooriumil asuva käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata maatulundusmaa kõlviku maamaksumäär on 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

  (3) Märjamaa valla haldusterritooriumil asuva käesoleva paragrahvi lõigedes 1 ja 2 nimetamata sihtotstarbega maa maamaksumäär on 1,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Märjamaa Vallavolikogu 19.12.2017 määrus nr 11 "Maamaksumäära kehtestamine“.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2024.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ottomar Linna
volikogu esimees