ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Tarvastu Gümnaasiumi vastuvõtmise kord
Viljandi Vallavalitsus 16.05.2023 määrus number 2; jõustumiskuupäev 26.05.2023

redaktsioon 26.05.2023 [RT IV, 23.05.2023, 4]

Tarvastu Gümnaasiumi vastuvõtmise kord

Vastu võetud 16.05.2023 nr 2

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4, Viljandi Vallavolikogu 31.10.2018 määruse nr 52 "Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud küsimuste volitamine Viljandi Vallavalitsusele“ §-i 1 ning arvestades haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrust nr 43 "Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ ja Tarvastu Gümnaasiumi hoolekogu arvamust (17.04.2023 koosoleku protokoll).

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tarvastu Gümnaasiumi vastuvõtmise kord (edaspidi kord) reguleerib õpilaste vastuvõtmist ja väljaarvamist Tarvastu Gümnaasiumis (edaspidi kool).

  (2) Kord ja vastuvõtmise info avaldatakse kooli kodulehel https://tarvastu.vil.ee/ (edaspidi kooli koduleht).

  (3) Kooli vastuvõtu taotluse (edaspidi taotluse) vormi kinnitab vajadusel kooli direktor (edaspidi direktor) käskkirjaga.

  (4) Ühist hooldusõigust omavatel vanematel on ühine esindusõigus. Kui vanem esindab last iseseisvalt, eeldatakse teise vanema nõusolekut.

  (5) Kool tagab olemasolevate õpilaskohtade piires õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule isikule, kellele kool on elukohajärgne kool. Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli ka isikuid, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Viljandi vald.

  (6) Gümnaasiumiastmes võetakse vastu õpilasi mittestatsionaarsesse õppesse, arvestades korra §-s 3 ja §-s 4 sätestatud tingimusi.

  (7) Taotluse koos nõutud dokumentidega saab esitada kooli paberkandjal tööpäeviti või elektrooniliselt meiliaadressile [email protected]. Lisadokumentide vastuvõtt toimub kokkulepitud ajal.

§ 2.   Esimesse klassi vastuvõtmine

  (1) Kooli 1. klassi vastuvõtmisel:
  1) on sisseastuja reeglina koolikohustuslikus vanuses. Laps on koolikohustuslik, kui ta on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks;
  2) võib sisseastujaks olla koolikohustuslikust east noorem laps, kui kooliväline nõustamismeeskond või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust, sealhulgas sotsiaalset küpsust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on Viljandi Vallavalitsuse ametiasutust (edaspidi vallavalitsus) õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võib elukohajärgne kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis;
  3) eeldatakse sisseastuja koolivalmidust.

  (2) Lapse 1. klassi vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja (edaspidi vanem) kooli kodulehel avaldatud blanketil taotluse kooli direktorile, millele lisatakse:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi või selle puudumisel sünnitõendi koopia;
  2) vanema isikut tõendava dokumendi koopia;
  3) koolieelsest lasteasutusest tulnud lapsel koolivalmiduskaart;
  4) dokumendifoto õpilaspileti väljastamiseks.

  (3) Vanem ei pea avaldusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

§ 3.   10. klassi vastuvõtmine

  (1) 10. klassi võetakse isikud, kes on omandanud põhihariduse või sellele vastava välisriigis omandatud hariduse.

  (2) 10. klassi kandideerimiseks esitab sisseastuja või vanem kooli kodulehel avaldatud blanketil taotluse kooli direktorile, millele lisatakse:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi või selle puudumisel sünnitõendi koopia;
  2) vajadusel vanema isikut tõendava dokumendi koopia;
  3) põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht või ametlikult kinnitatud koopiad;
  4) 9. klassi tunnistus;
  5) dokumendifoto õpilaspileti väljastamiseks.

  (3) Sisseastuja või vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

  (4) Kooli sisseastujaga viiakse läbi vestlus.

  (5) 10. klassi vastuvõtmisel arvestatakse sisseastuja:
  1) 9. klassi hindeid;
  2) põhikooli lõputunnistuse hindeid;
  3) põhikooli lõpueksamite tulemusi;
  4) vestluse tulemusi.

  (6) Sisseastuja, kes välisriigis viibimise tõttu või muul kooli poolt mõjuvaks loetud põhjusel ei saa täita kooli vastuvõtu tingimusi direktori määratud ajal või viisil, võib kokkuleppel kooliga täita vastuvõtu tingimused üldisest korrast erineval ajal või viisil. Tingimuste täitmise aja ja viisi lepivad kokku kool ja sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem.

§ 4.   Õpilase vastuvõtmine üleminekuklassidesse

  (1) Õpilane jätkab koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

  (2) Õppenõukogu määrab klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel:
  1) õpilase puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;
  2) õpilase puhul, kes on eelnevalt õppinud mõne teise riikliku õppekava alusel koostatud õppekava järgi;
  3) kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilase puhul, kes soovib jätkata üldkeskhariduse omandamist gümnaasiumis.

  (3) Vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või vanem kooli direktorile kodulehel avaldatud blanketil taotluse, millele lisatakse:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi või selle puudumisel sünnitõendi koopia;
  2) vajadusel vanema isikut tõendava dokumendi koopia;
  3) väljavõte õpilasraamatust;
  4) klassitunnistus või õpinguraamat jooksva õppeaasta kohta;
  5) hinneteleht jooksva õppeperioodi või kursuse hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi kestel;
  6) gümnaasiumiastmesse vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist tõendav dokument.

  (4) Välisriigi õppeasutusest tulnud sisseastuja puhul tuleb taotlusele lisada välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

  (5) Vastuvõtmise või mittevastuvõtmise otsustab kooli direktor esitatud dokumentide ja vajadusel vestluse alusel.

§ 5.   Koolist väljaarvamise tingimused

  Koolist väljaarvamise tingimused on sätestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 28.

§ 6.   Õpilaste üle arvestuse pidamine kooli vastuvõtmisel

  Õpilaste arvestust peetakse kooli õpilasraamatus ja Eesti Hariduse Infosüsteemis.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Tarvastu Vallavalitsuse 04.02.2008 määrus nr 2 "Õpilaste Tarvastu Gümnaasiumisse vastuvõtmise kord.“

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Alar Karu
vallavanem

Reet Pramann
vallasekretär