ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Nõukogu otsus (Euratom) 2023/226, 30. jaanuar 2023, ühisettevõttele Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH antud eeliste pikendamise kohta
Euroopa Liidu Nõukogu 30.01.2023 otsus number 226; jõustumiskuupäev 03.02.2023

redaktsioon

3.2.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 32/53


NÕUKOGU OTSUS (Euratom) 2023/226,

30. jaanuar 2023,

ühisettevõttele Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH antud eeliste pikendamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 48,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsusega 74/295/Euratom (1) asutas nõukogu asutamislepingu kohase ühisettevõtte Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) 25 aastaks alates 1. jaanuarist 1974.

(2)

Otsusega 2011/362/Euratom (2) pikendas nõukogu HKG ühisettevõtte staatust kuni 31. detsembrini 2017.

(3)

Otsusega 74/296/Euratom (3) ja 16. novembri 1992. aasta otsusega (4) andis nõukogu HKG-le mitu asutamislepingu III lisas loetletud eelist 25 aastaks alates 1. jaanuarist 1974.

(4)

Otsusega 2011/374/Euratom (5) pikendas nõukogu kõnealuseid eeliseid kuni 31. detsembrini 2017.

(5)

7. oktoobri 2021. aasta kirjas palus HKG ühisettevõtte staatust veel pikendada. Pikendamine peaks kohalduma ka kinnisvaratehingute maksust, maamaksust ja pikaajalise laenu intressiga seotud ettevõtlustulult tasumisele kuuluvast maksust asjakohasele vabastamisele. Lisaks taotles HKG vabastust kõikidest otsestest maksudest, mida tuleks muidu maksta ühisettevõtete, nende omandi, varade ja tulude pealt. Ta taotles, et see erand tehtaks võimalikult laiaulatuslikult ja et seda kohaldataks alates 1. jaanuarist 2018. Selguse huvides, kuid mitte ammendava loeteluna, taotles HKG vabastust järgmistest Saksamaa Liitvabariigis kohaldatavatest otsestest maksudest: Körperschaftsteuer (äriühingu tulumaks), Solidaritätszuschlag (äriühingu tulumaksu „solidaarsusmaks“), Gewerbesteuer (kohalik ettevõtlusmaks), Grunderwerbsteuer (kinnisvaratehingutelt võetav maks) ning Grundsteuer (maamaks).

(6)

HKG praegune eesmärk on rakendada tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise programmi kuni ohutu kaitsekesta sulgemise etapini ja viia seejärel ellu kaitsekesta suletud tuumarajatiste järelevalve programm.

(7)

Ühenduses ei ole samaväärseid programme, kuna tänaseni ei ole ühenduses lõplikult seisatud ühtki kõrgtemperatuurset reaktorit.

(8)

Seepärast on selliste programmide rakendamine oluline, kuna sellest saadakse kasulikke kogemusi tuumaenergiatööstuse jaoks ja ühenduse tuumaenergeetika edasiseks arendamiseks, eriti seoses tuumarajatiste dekomisjoneerimisega.

(9)

HKG-d tuleks seepärast abistada tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise programmi rakendamisel kuni ohutu kaitsekesta sulgemise etapini ja kaitsekesta suletud tuumarajatiste järelevalve programmi rakendamisel, kergendades ettevõtte finantskohustusi ja kohaldades täiendavaid taotletud maksusoodustusi.

(10)

Saksamaa Liitvabariik, Nordrhein-Westfaleni liidumaa, HKG ja selle liikmed on sõlminud kokkuleppe HKG tegevuse rahastamiseks 31. detsembrini 2022.

(11)

Seepärast tuleks HKG-le antud eeliseid tagasiulatuvalt pikendada samaks ajavahemikuks, kui pikendati tema ühisettevõtte staatust, st 1. jaanuarist 2018 kuni 31. detsembrini 2022.

(12)

Pärast 31. detsembrit 2022 sõltub ühisettevõttele HKG antud eeliste edasine pikendamine sellest, kas HKG esitab taotluse dekomisjoneerimisloa saamiseks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Järgmisi ühisettevõttele Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) antud Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu III lisas loetletud eeliseid pikendatakse alates 1. jaanuarist 2018 viieks aastaks:

a)

vabastamine kinnisvaratehingutelt võetavast maksust (Grunderwerbsteuer) kõnealuse lisa punkti 4 alusel;

b)

vabastamine kõigist otsestest maksudest, mida tuleks muidu maksta ühisettevõtte, selle omandi, varade ja tulude pealt kõnealuse lisa punkti 5 alusel.

Artikkel 2

Artiklis 1 loetletud eelised antakse HKG-le tingimusel, et Euroopa Komisjonil on juurdepääs kogu tööstus-, tehnilisele ja majandusteabele, sealhulgas ohutusteabele, mida HKG on saanud tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise (kuni ohutu kaitsekesta sulgemise etapini) programmi rakendamisel ja kaitsekesta suletud tuumarajatiste järelevalve programmi rakendamisel.

Kõnealune tingimus laieneb kogu teabele, mida HKG võib edastada vastavalt temaga sõlmitud lepingutele. Komisjon määrab kindlaks, millist teavet tuleb talle mil viisil edastada, ning tagab sellise teabe levitamise.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle teatavakstegemise päeval.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud HKG-le.

Brüssel, 30. jaanuar 2023

Nõukogu nimel

eesistuja

P. KULLGREN


(1)  Nõukogu 4. juuni 1974. aasta otsus 74/295/Euratom ühisettevõtte Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) asutamise kohta (EÜT L 165, 20.6.1974, lk 7).

(2)  Nõukogu 17. juuni 2011. aasta otsus 2011/362/Euratom ettevõtte Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) ühisettevõtte staatuse pikendamise kohta (ELT L 163, 23.6.2011, lk 24).

(3)  Nõukogu 4. juuni 1974. aasta otsus 74/296/Euratom ühisettevõttele Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) eeliste andmise kohta (EÜT L 165, 20.6.1974, lk 14).

(4)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(5)  Nõukogu 17. juuni 2011. aasta otsus 2011/374/Euratom ühisettevõttele Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) antud eeliste pikendamise kohta (ELT L 168, 28.6.2011, lk 8).


Top