ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Nõukogu otsus (Euratom) 2023/225, 30. jaanuar 2023, ettevõtte Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) ühisettevõtte staatuse pikendamise kohta
Euroopa Liidu Nõukogu 30.01.2023 otsus number 225; jõustumiskuupäev 03.02.2023

redaktsioon

3.2.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 32/51


NÕUKOGU OTSUS (Euratom) 2023/225,

30. jaanuar 2023,

ettevõtte Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) ühisettevõtte staatuse pikendamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 49,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsusega 74/295/Euratom (1) asutas nõukogu ühisettevõtte Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) 25 aastaks alates 1. jaanuarist 1974.

(2)

HKG eesmärk oli ehitada Saksamaa Liitvabariiki Uentropi (Unna ringkond) ligikaudu 300 MWe võimsusega tuumaelektrijaam, see seadistada ja seda käitada.

(3)

Tuumaelektrijaama käitati aastatel 1987–1988 ning see seisati 1. septembril 1989 tehniliste ja majanduslike probleemide tõttu.

(4)

Alates 1. septembrist 1989 on HKG eesmärk olnud rakendada tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise programmi kuni ohutu kaitsekesta sulgemise etapini ja viia seejärel ellu kaitsekesta suletud tuumarajatiste järelevalve programm.

(5)

Otsusega 2011/362/Euratom (2) pikendas nõukogu HKG ühisettevõtte staatust 31. detsembrini 2017, et HKG saaks viia lõpule tuumarajatise dekomisjoneerimise ja järelevalve programmid, eelkõige kergendades ettevõtte finantskohustusi.

(6)

Staatust pikendati kuni Saksamaa Liitvabariigi, Nordrhein-Westfaleni liidumaa, HKG ja selle liikmete vahel HKG tegevuse rahastamiseks sõlmitud kokkuleppe kehtivuseni.

(7)

HKG palus 7. oktoobri 2021. aasta kirjas pikendada veel ühisettevõtte staatust tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018 kuni 31. detsembrini 2022, mis vastab Saksamaa Liitvabariigi, Nordrhein-Westfaleni liidumaa, HKG ja selle liikmete vahel HKG tegevuse rahastamiseks sõlmitud kokkulepete kestusele.

(8)

Seepärast tuleks HKG ühisettevõtte staatust pikendada samaks ajavahemikuks.

(9)

Pärast 31. detsembrit 2022 sõltub HKG ühisettevõtte staatuse edasine pikendamine sellest, kas HKG esitab taotluse dekomisjoneerimisloa saamiseks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Ettevõttele Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) antud asutamislepingu kohast ühisettevõtte staatust pikendatakse viieks aastaks alates 1. jaanuarist 2018.

2.   HKG eesmärk on rakendada Saksamaa Liitvabariigis Uentropis (Unna ringkond) asuva tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise programmi kuni ohutu kaitsekesta sulgemise etapini ja viia seejärel ellu kaitsekesta suletud tuumarajatiste järelevalve programm.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle teatavakstegemise päeval.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud HKG-le.

Brüssel, 30. jaanuar 2023

Nõukogu nimel

eesistuja

P. KULLGREN


(1)  Nõukogu 4. juuni 1974. aasta otsus 74/295/Euratom ühisettevõtte Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) asutamise kohta (EÜT L 165, 20.6.1974, lk 7).

(2)  Nõukogu 17. juuni 2011. aasta otsus 2011/362/Euratom ettevõtte Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) ühisettevõtte staatuse pikendamise kohta (ELT L 163, 23.6.2011, lk 24).


Top