ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Vinni valla 2023. aasta eelarve
Vinni Vallavolikogu 26.01.2023 määrus number 1; jõustumiskuupäev 03.02.2023

redaktsioon 03.02.2023 - 31.12.2023 [RT IV, 31.01.2023, 24]

Vinni valla 2023. aasta eelarve

Vastu võetud 26.01.2023 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõigete 2 ja 4 alusel.

§ 1.   Vinni valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Vinni valla 2023. aasta eelarve vastavalt määruse lisale 1 ja lisale 2.

§ 2.   Laenu võtmine

  Lubada Vinni Vallavalitsusel võtta 2023. aasta investeeringute omaosaluse finantseerimiseks laenu kuni 1 300 000 eurot.

§ 3.   Sihtrahade kasutusele võtmine

  Vinni Vallavalitsus võib lisada eelarve tuludesse ja kuludesse eelarveaasta jooksul laekuvad sihtotstarbelised eraldised, informeerides sellest volikogu.

§ 4.   Rakendussätted

  Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023.

Aili Taal
volikogu esimees

Lisa 1 Eelarve 2023
Lisa 2 Tegevuskulu