ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Räpina valla 2023. aasta eelarve
Räpina Vallavolikogu 25.01.2023 määrus number 2; jõustumiskuupäev 03.02.2023

redaktsioon 03.02.2023 - 31.12.2023 [RT IV, 31.01.2023, 18]

Räpina valla 2023. aasta eelarve

Vastu võetud 25.01.2023 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 ning Räpina Vallavolikogu 17.01.2018 määruse nr 2 "Räpina valla finantsjuhtimise kord" § 6 alusel.

§ 1.   Räpina valla 2023. aasta eelarve kinnitamine

  Kinnitada Räpina valla 2023. aasta eelarve vastavalt määruse lisale:
  1) põhitegevuse tulude eelarve summas 9 961 367 eurot;
  2) põhitegevuse kulude eelarve summas 9 959 622 eurot;
  3) investeerimistegevuse eelarve summas - 2 183 555 eurot;
  4) finantseerimistehingute eelarve summas 1 579 205 eurot;
  5) likviidsete varade muutus summas - 602 605 eurot.

§ 2.   Kohustuste võtmise lubamine

  Lubada vallavalitsusel võtta laenu investeeringute katteks kuni 2 140 000 eurot.

§ 3.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2023.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Peeter Sibul
volikogu esimees

Lisa Räpina valla 2023. aasta eelarve