ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Lüganuse valla 2023. a eelarve vastuvõtmine
Lüganuse Vallavolikogu 26.01.2023 määrus number 32; jõustumiskuupäev 03.02.2023

redaktsioon 03.02.2023 - 31.12.2023 [RT IV, 31.01.2023, 16]

Lüganuse valla 2023. a eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 26.01.2023 nr 32

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ja Lüganuse Vallavolikogu 22.08.2018 määruse nr 30 "Lüganuse valla finantsjuhtimise kord“ § 3 lõigete 3 ja 5 alusel.

§ 1.   Võtta vastu Lüganuse valla 2023. aasta eelarve (lisatud):

 
  1) põhitegevuse tulud kokku 9 927 404 eurot;
  2) põhitegevuse kulud kokku 8 954 826 eurot;
  3) investeerimistegevus kokku -1 061 976 eurot;
  4) finantseerimistegevus kokku 89 398 eurot;
  5) likviidsete varade muutus kokku 0 eurot.

§ 2.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2023.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Strauch
vallavolikogu aseesimees

Lisa Lüganuse valla 2023 eelarve
Lisa   Lüganuse valla 2023 eelarve