ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Viljandi valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine
Viljandi Vallavolikogu 26.01.2023 määrus number 31; jõustumiskuupäev 03.02.2023

redaktsioon 03.02.2023 - 31.12.2023 [RT IV, 31.01.2023, 15]

Viljandi valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 26.01.2023 nr 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Viljandi Vallavolikogu 28.01.2015 määruse 63 "Viljandi valla finantsjuhtimise kord“ § 7 lõike 15 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

Võtta vastu Viljandi valla 2023. aasta eelarve kogumahuga 34 059 790 (kolmkümmend neli miljonit viiskümmend üheksa tuhat seitsesada üheksakümmend) eurot vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse alates 01.01.2023.

Mait Allas
vallavolikogu esimees

Lisa Viljandi valla 2023. aasta eelarve