ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Anija valla 2023. aasta eelarve kinnitamine
Anija Vallavolikogu 26.01.2023 määrus number 26; jõustumiskuupäev 03.02.2023

redaktsioon 03.02.2023 - 31.12.2023 [RT IV, 31.01.2023, 14]

Anija valla 2023. aasta eelarve kinnitamine

Vastu võetud 26.01.2023 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Anija Vallavolikogu 06.10.2017 määrusega nr 13 kinnitatud Anija valla põhimääruse § 66 lõike 5 alusel.

§ 1.   Eelarve kinnitamine

  Kinnitada Anija valla 2023. aasta eelarve põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus (lisa nr 1) järgmistena:
  1) põhitegevusetulud 13 236 517 (kolmteist miljonit kakssada kolmkümmend kuus tuhat viissada seitseteist) eurot;
  2) põhitegevusekulud 13 139 412 (kolmteist miljonit ükssada kolmkümmend üheksa tuhat nelisada kaksteist) eurot;
  3) investeerimistegevus 2 731 463 (kaks miljonit seitsesada kolmkümmend üks tuhat nelisada kuuskümmend kolm) eurot;
  4) finantseerimistegevus 1 663 143 (üks miljon kuussada kuuskümmend kolm tuhat ükssada nelikümmend kolm) eurot;
  5) likviidsete varade muutus 971 215 (üheksasada seitsekümmend üks tuhat kakssada viisteist) eurot.

§ 2.   Vallavalitsusele volituste andmine

  (1) Vallavalitsusel kinnitada korraldusega alaeelarved eraldatud vahendite ulatuses kululiikide lõikes ja määrata alaeeelarvete täitmise eest vastutavad isikud ühe kuu jooksul eelarve vastuvõtmisest arvates.

  (2) Vallavalitsusel sõlmida mittetulundusühingute ja sihtasutustega sihtfinantseerimislepingud eelarves eraldatud vahendite kasutamise kohta.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2023.a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Kalev
vallavolikogu esimees

Lisa Anija valla 2023. aasta eelarve