ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Biojäätmete kogumiseks kodukompostrite ja biolagunevate jäätmete konteinerite jagamise kord
Pärnu Linnavalitsus 23.01.2023 määrus number 2; jõustumiskuupäev 03.02.2023

redaktsioon 03.02.2023 [RT IV, 31.01.2023, 13]

Biojäätmete kogumiseks kodukompostrite ja biolagunevate jäätmete konteinerite jagamise kord

Vastu võetud 23.01.2023 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 30 lõike 1 punkti 3 alusel ja arvestades keskkonnaministri 22.juuni 2020 määrust nr 36 "Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks kohalikes omavalitsustes antava toetuse andmise tingimused ja kord“.

§ 1.   Määruse reguleerimisala, üldsätted ja eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse tingimused ja nõuded biojäätmete kogumiseks kodukompostrite ja biolagunevate jäätmete konteinerite jagamiseks lähtudes keskkonnaministri 22. juuni 2020 määrusest nr 36 "Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks kohalikes omavalitsustes antava toetuse andmise tingimused ja kord“.

  (2) Määrus sätestab projekti "Biojäätmete sorteerimise edendamine Pärnu linnas“ elluviimiseks ja jäätmete liigiti kogumise tõhustamiseks soetatud biolagunevate jäätmete kiirkompostrite ja biojäätmete konteineri (edaspidi koos inventar) taotlemise ja võõrandamise korra.

  (3) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid meetmemääruse tähenduses.

  (4) Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) säilitab määruse rakendamisega seotud teavet (sh dokumente) 7 aastat alates teabe registreerimise aasta lõppemisest.

§ 2.   Inventari taotlemine

  (1) Inventari võib taotleda füüsiline isik või korteriühistu (edaspidi taotleja), kellele kuulub või kelle hallata on Pärnu linna haldusterritooriumi tiheasustusalal või tihedalt asustatud hoonestatud alal hoonestatud kinnistu, mis on liitunud Pärnu linna korraldatud olmejäätmeveoga ning mille aadressil elab rahvastikuregistri andmetel alaliselt vähemalt üks inimene.

  (2) Linnavalitsus teavitab taotluste esitamise võimalusest Pärnu linna veebilehe kaudu vähemalt 7 kalendripäeva ette.

  (3) Inventari taotlemiseks esitab taotleja Pärnu linna jäätmevaldajate registri vahendusel vastavasisulise taotluse, mis sisaldab:
  1) taotleja andmeid (sh nimi, isikukood või registrikood);
  2) taotleja kontaktandmeid (e-posti aadress ja telefoninumber);
  3) kinnisasja aadressi, kuhu inventari soovitakse ja kus inventari kasutama hakatakse.

  (4) Taotleja võib esitada ühe taotluse ja taotlus on võimalik esitada üksnes ühe aadressi kohta.

§ 3.   Inventari võõrandamise tingimused ja tähtaeg

  (1) Biojäätmete konteinereid võõrandatakse üksnes 3 kuni 16 korteriga korteriühistutele ja kodukompostreid eramutele.

  (2) Kodukompostri soetushind on 279,10 eurot (tk) koos käibemaksuga, millest 183,49 eurot tasutakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse (edaspidi KIK) toetuse raames ning 95,60 eurot tasub kodukompostri taotleja Pärnu Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) omaosalusena.

  (3) Biojäätmete konteineri soetushind on 81,48 eurot (tk) koos käibemaksuga, millest 60,3 eurot tasutakse KIKi toetuse raames ning 21,18 eurot tasub kogumismahuti taotleja linnavalitsusele omaosalusena.

  (4) Inventari tasu on ühekordne ning inventari üleandmisel saab taotleja inventari omanikuks.

  (5) Inventari eest tasumine toimub vahetult pärast taotluse esitamist ja vahetult enne selle rahuldamist Pärnu linna jäätmevaldajate registri vahendusel.

§ 4.   Taotluse registreerimine ja menetlemine

  (1) Taotlus registreeritakse Pärnu linna jäätmevaldajate registris.

  (2) Taotluse menetlemine ja selle rahuldamine või rahuldamata jätmine toimub registripõhiselt ning taotleja nõuetele vastavust kontrollitakse registriandmete alusel infosüsteemis taotluse esitamise hetkel. Taotlus rahuldatakse üksnes juhul, kui taotleja ja taotlus vastavad määruse § 2 lõikes 1 nimetatud tingimustele ja taotleja on tasunud määruse § 3 lõigetes 2 ja 3 nimetatud taotletud inventarile vastava summa. Taotleja saab kinnituse taotluse rahuldamisest või mitterahuldamisest infosüsteemi vahendusel peale taotluse esitamist või edastatakse kinnitus taotleja esitatud e-posti aadressile.

  (3) Taotlusi võetakse vastu kuni inventari hulga ammendumiseni.

§ 5.   Inventari üleandmine

  (1) Inventari annab taotlejale üle inventari tarnija. Linnavalitsus teavitab taotlejat inventari üleandmise ajast ja kohast vähemalt 3 tööpäeva ette.

  (2) Inventari üleandmisel tuleb taotlejal esitada ID kaart.

  (3) Inventari üleandmise ja vastuvõtmise kohta koostatakse üleandmisel digitaalne kinnitus, mis saabub taotleja taotluses esitatud e-posti aadressile üleandmise hetkel automaatselt. Andmed inventari üleandmise kohta registreeritakse jäätmevaldajate registris.

§ 6.   Nõuded inventari kasutamisel

  (1) Taotleja on kohustatud temale võõrandatud inventari hooldama ja kasutama sihtotstarbeliselt taotluses märgitud kinnistul vähemalt 3 aastat inventari vastuvõtmisest ning tagab inventari nõuetekohase paigaldamise, säilitamise ja hoolduse.

  (2) Taotleja on kohustatud kasutama kodukompostrit üksnes biolagunevate (toidu- ja köögijäätmed, aia- ja haljastusjäätmed) jäätmete kompostimiseks vastavalt kodukompostri kasutusjuhendile või kogumismahutit üksnes biolagunevate jäätmete kogumiseks.

  (3) Jäätmetekkekoha omaniku vahetumisel tuleb kodukompostri omand ja valdus anda üle uuele kinnistu omanikule kohustusega järgida käesolevas määruses sätestatud tingimusi ning omandi ja valduse üleandmisest linnavalitsust kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil teavitada.

  (4) Taotleja või inventari omanik on kohustatud lubama linnavalitsusel või muul järelevalvet tegeval isikul kontrollida inventari olemasolu ning kasutamist.

  (5) Taotleja või käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud jäätmetekkekoha uus omanik on kohustatud määruse § 2 lõikes 1 nimetatud asjaolude muutumisel teavitama asjaoludest linnavalitsust ja vajadusel tagastab taotleja inventari linnavalitsusele hiljemalt ühe kuu jooksul puhastatult või hüvitab KIK-i toetuse § 3 lõikes 2 või 3 nimetatud ulatuses.

  (6) Inventari tagastamisel omaosalust ei tagastata.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Romek Kosenkranius
linnapea

Tiina Roht
linnasekretär