ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Harku valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine
Harku Vallavolikogu 26.01.2023 määrus number 1; jõustumiskuupäev 03.02.2023

redaktsioon 03.02.2023 - 31.12.2023 [RT IV, 31.01.2023, 12]

Harku valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 26.01.2023 nr 1
, rakendatakse alates 1.01.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja 8, kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Harku valla 2023. aasta eelarve vastavalt lisale.

§ 2.   Volituste andmine

  Lubada Harku Vallavalitsusel võtta laenu investeeringute katteks kuni 6 500 000 euro ulatuses.

§ 3.   Asutuste eelarvete kinnitamine ja lepingute sõlmimine

  (1) Harku Vallavalitsusel kinnitada asutuste eelarved määrates eelarve kasutajad ja vastutajad.

  (2) Harku Vallavalitsusel sõlmida füüsilisest isikutest ettevõtjatega, mittetulundusühingutega, sihtasutustega, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja äriühingutega lepingud Harku valla 2023. aasta eelarvega neile eraldatud vahendite kasutamiseks.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja seda rakendatakse 1. jaanuarist 2023.

Mart Eensalu
volikogu esimees

Lisa Harku valla 2023. aasta eelarve