ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
Rae Vallavolikogu 24.01.2023 määrus number 19; jõustumiskuupäev 03.02.2023

redaktsioon 03.02.2023 - 31.12.2023 [RT IV, 31.01.2023, 7]

Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

Vastu võetud 24.01.2023 nr 19

Avaliku teenistuse seaduse § 11 lõigete 1 ja 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 36 ja § 22 lõike 3, Rae valla põhimääruse § 19 lg 3 punkti 31 ja § 44 lõike 3 alusel ning lähtudes Rae Vallavalitsuse ettepanekust.

§ 1.   Kinnitada Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis vastavalt lisale 1.

§ 2.   Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 18. jaanuar 2022 määrus nr 3 "Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis 2022. aastal“.

§ 3.   Vallavalitsusel on õigus teha struktuuris ja teenistujate koosseisus aasta jooksul muudatusi vallavolikogu poolt kinnitatud teenistujate üldarvu ja personalikulude eelarve piires.

§ 4.   Käesolev määrus jõustub 01. jaanuarist 2023.

Tõnis Kõiv
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis