ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Mulgi Vallavalitsuse 25.10.2018 määruse nr 9 "Sotsiaaltransporditeenuse hinna kehtestamine" muutmine
Mulgi Vallavalitsus 24.01.2023 määrus number 2; jõustumiskuupäev 03.02.2023

redaktsioon 03.02.2023 [RT IV, 31.01.2023, 6]

Mulgi Vallavalitsuse 25.10.2018 määruse nr 9 "Sotsiaaltransporditeenuse hinna kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 24.01.2023 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Mulgi Vallavolikogu 23.05.2018 määruse nr 40 "Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Mulgi vallas" § 5 lõike 1 alusel

§ 1.   Mulgi Vallavalitsuse 25.10.2018 määruse nr 9 "Sotsiaaltransporditeenuse hinna kehtestamine" muutmine


Mulgi Vallavalitsuse 25.10.2018. a määruses nr 9 “Sotsiaaltransporditeenuse hinna kehtestamine" tehakse alljärgnev muudatus:
1) paragrahvi 1 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Kehtestada ooteaja tunni tasu 5.00 eurot.".

§ 2.   Määruse rakendamine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Imre Jugomäe
vallavanem

Milja Janson
vallasekretär