ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Kastre valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise korra muutmine
Kastre Vallavolikogu 25.01.2023 määrus number 25; jõustumiskuupäev 03.02.2023

redaktsioon 03.02.2023 [RT IV, 31.01.2023, 1]

Kastre valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise korra muutmine

Vastu võetud 25.01.2023 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 1 ja haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel, lähtudes koolieelse lasteasutuse seaduse § 6 lõikest 5, § 19 lõikest 3 alusel.

§ 1.   Muudetakse Kastre Vallavolikogu 12.04.2022 määruses nr 5 "Kastre valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord" § 1 ja lisatakse lõige 11 ning sõnastatakse see järgmiselt: (11) Kastre valla lasteasutuste teeninduspiirkond on Kastre valla haldusterritoorium.

§ 2.   Muudetakse Kastre Vallavolikogu 12.04.2022 määruses nr 5 "Kastre valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord" § 3 lõiget 1 ja sõnastatakse see järgmiselt:

(1) Lasteasutusse võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastasi lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukoht on rahvastikuregistri andmetel Kastre vald.

§ 3.   Muudetakse Kastre Vallavolikogu 12.04.2022 määruses nr 5 "Kastre valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord“ § 3 ja lisatakse lõiked 11, 31, 41 ja sõnastatakse need järgmiselt: (11) Väljastpoolt Kastre valda võetakse lasteasutusse lapsi vastu vabade kohtade olemasolul.

§ 4.   Määrusega tunnistatakse kehtetuks Kastre Vallavolikogu 24.04.2018 määrus nr 30 "Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine“.

§ 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Möller
Volikogu esimees