ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 "Maksu- ja Tolliameti põhimäärus" muutmine
Rahandusminister 24.01.2023 määrus number 3; jõustumiskuupäev 03.02.2023

redaktsioon 03.02.2023 [RT I, 31.01.2023, 2]

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 "Maksu- ja Tolliameti põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 24.01.2023 nr 3

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruses nr 29 "Maksu- ja Tolliameti põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

"(21) Osakonna põhimääruses sätestatakse selle tegevust koordineeriv, suunav ja kontrolliv ametnik – peadirektor või peadirektori asetäitja.";

2) paragrahvi 29 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

"2) koordineerib, suunab ja kontrollib temale vahetult alluvate osakondade tegevust;";

3) paragrahvi 30 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Ameti teenistuskohade koosseisus on kuni kolm peadirektori asetäitja ametikohta. Peadirektori asetäitja allub vahetult peadirektorile. Peadirektori asetäitja vastutusvaldkonnad määratakse peadirektori kinnitatud ametijuhendiga.";

4) paragrahvi 33 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Peadirektori avaliku võimu teostamise õiguse peatumisel paneb rahandusminister peadirektori ülesanded peadirektori asetäitjale või ameti osakonnajuhatajale.";

5) paragrahvi 34 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

"1) ameti osakonda juhib osakonnajuhataja, kes allub vahetult peadirektorile või peadirektori asetäitjale vastavalt osakonna põhimääruses sätestatule;".

Annely Akkermann
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler