ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2023/156, 23. jaanuar 2023, millega rakendatakse määrust (EL) nr 101/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias
Euroopa Liidu Nõukogu 23.01.2023 määrus number 156; jõustumiskuupäev 25.01.2023

redaktsioon

24.1.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 22/8


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/156,

23. jaanuar 2023,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 101/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 4. veebruari 2011. aasta määrust (EL) nr 101/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias, (1) eriti selle artiklit 12,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 4. veebruaril 2011 vastu määruse (EL) nr 101/2011.

(2)

Tuginedes läbivaatamisele, tuleks nimetatud määruse I lisas toodud teabes muuta viie isiku puhul põhjendusi ja tuvastamisandmeid ning ajakohastada nelja muu isiku puhul tuvastamisandmeid.

(3)

Määruse (EL) nr 101/2011 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 101/2011 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. jaanuar 2023

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ELT L 31, 5.2.2011, lk 1.


LISA

Määruse (EL) nr 101/2011 I lisa A osas „Artiklis 2 osutatud isikute ja üksuste loetelu“ esitatud järgmised kanded asendatakse järgmistega:

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

„3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 4. märts 1944

Isikutunnistuse nr: 05000799

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: surnud, tegevdirektor, Saida DHERIFI poeg, abielus Yamina SOUIEI’GA

Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 24. juuni 1948

Viimane teadaolev aadress: 20 rue El Achfat, Kartaago, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 00104253

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: surnud, põllumajandusettevõtte tegevjuht, Saida DHERIFI poeg, abielus Nadia MAKNIGA

Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 26. aprill 1950

Isikutunnistuse nr: 00178522

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: surnud, tegevdirektor, Saida DHERIFI poeg, abielus Souad BEN JEMIAGA

Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 25. september 1955

Viimane teadaolev aadress: 20 rue Ibn Chabat, Salammbô, Kartaago, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 05150331

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: surnud, ettevõtte tegevjuht, Saida DHERIFI poeg, abielus Hela BELHAJGA

Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünniaeg: 18. september 1976

Isikutunnistuse nr: 05412560

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: tegevjuht, Najia JERIDI poeg

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünniaeg: 28. oktoober 1938

Isikutunnistuse nr: 02810614

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: surnud, Selma HASSENI poeg, Selma MANSOURI lesk

Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Monastir

Sünniaeg: 30. august 1982

Isikutunnistuse nr: 08434380

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: Hayet BEN ALI tütar, abielus Badreddine BENNOURIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks, ning kes on seotud Hayet Ben Aliga (nr 33).

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia, Prantsusmaa

Sünnikoht: Pariis, Prantsusmaa

Sünniaeg: 27. oktoober 1966

Isikutunnistuse nr: 05515496

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: surnud, ettevõtte direktor, Paulette HAZATI poeg

Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 28. august 1974

Viimane teadaolev aadress: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 04622472

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: surnud, müügidirektor, Leila DEROUICHE’I poeg

Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.“


Top